Mũi taro ren thường

Thương hiệu

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread

             

straight grooves, progressive tap, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO-thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P), number of teeth 2-4
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping aluminium wrought alloys, long-chipping copper and brass alloys and duroplasics.
Hole Type: through holes < 2.5 x d.

Designs:
M1...M1.4: reinforced shaft, DIN 371, tolerance field 5HX, HSSE
M1.6...M10: reinforced shaft, DIN 371,
M12...M24: falling through shaft, DIN 376,
 


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164100.0100

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M10.2540
1,333,000
PCE

164100.0200

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M1.20.2540
1,299,000
PCE

164100.0300

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M1.40.340
1,230,000
PCE

164100.0400

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M1.60.3540
1,230,000
PCE

164100.0500

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M1.70.3540
1,230,000
PCE

164100.0600

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M1.80.3540
1,230,000
PCE

164100.0700

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M20.445
935,000
PCE

164100.0800

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M2.50.4550
880,000
PCE

164100.0900

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M30.556
835,000
PCE

164100.1000

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M40.763
835,000
PCE

164100.1100

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M50.870
839,000
PCE

164100.1200

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M6180
839,000
PCE

164100.1300

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M81.2590
1,057,000
PCE

164100.1400

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M101.5100
1,333,000
PCE

164100.1500

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M121.75110
1,699,000
PCE

164100.1600

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M142110
2,196,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread

             

spiral grooves 45°, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO-thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead C (2-3 x P), number of teeth 3-4
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping cast aluminium and aluminium wrought alloys, and long-chipping copper and brass alloys.
Hole Type: pocket holes < 2.5 x d.

Designs:
M2...M10: reinforced shaft, DIN 371
M12...M24: falling through shaft, DIN 376


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164105.0100

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M20.445
995,000
PCE

164105.0200

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M2.50.4550
995,000
PCE

164105.0300

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M30.556
919,000
PCE

164105.0400

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M40.763
922,000
PCE

164105.0500

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M50.870
923,000
PCE

164105.0600

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M6180
924,000
PCE

164105.0700

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M81.2590
1,165,000
PCE

164105.0800

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M101.5100
1,455,000
PCE

164105.0900

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M121.75110
1,860,000
PCE

164105.1000

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M142110
2,418,000
PCE

164105.1100

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M162110
2,739,000
PCE

164105.1200

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M182.5125
3,546,000
PCE

164105.1300

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M202.5140
4,510,000
PCE

164105.1400

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M243160
6,315,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread

              

straight grooves, progressive tap, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO-thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P), number of teeth 3-4, axial internal cooling
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping aluminium wrought alloys, long-chipping copper and brass alloys and duroplasics.
Hole Type: through holes < 2.5 x d.

Designs:
M5...M10: reinforced shaft, DIN 371
M12...M16: falling through shaft, DIN 376


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164110.0100

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M50.870
1,989,000
PCE

164110.0200

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M6180
1,992,000
PCE

164110.0300

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M81.2590
2,131,000
PCE

164110.0400

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M101.5100
2,267,000
PCE

164110.0500

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M121.75110
2,742,000
PCE

164110.0600

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M142110
3,446,000
PCE

164110.0700

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M162110
3,686,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread

               

spiral grooves 45°, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO-thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead C (2-3 x P), number of teeth 3-4, radial internal cooling
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping cast aluminium and aluminium wrought alloys, and long-chipping copper and brass alloys.
Hole Type: pocket holes < 2.5 x d.

Designs:
M5...M10: reinforced shaft, DIN 371
M12...M16: falling through shaft, DIN 376


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164115.0100

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M50.870
1,691,000
PCE

164115.0200

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M6180
1,693,000
PCE

164115.0300

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M81.2590
1,832,000
PCE

164115.0400

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M101.5100
1,912,000
PCE

164115.0500

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M121.75110
2,742,000
PCE

164115.0600

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M142110
3,216,000
PCE

164115.0700

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M162110
3,322,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread

             

spiral grooves 45°, HSS-E_PM, THL coating, metric ISO-thread, Tolerance field 6HX, forme of taper lead E (1.5-2 x P), number of teeth 3-5
Power class
For alloyed and stainless steels, nodular cast iron, long-chipping cast aluminium and aluminium wrought alloys, and long-chipping copper and brass alloys.
Hole Type: pocket holes < 2.5 x d.

Designs:
M3...M10: reinforced shaft, DIN 371
M12...M20: falling through shaft, DIN 376


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164120.0100

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M30.556
965,000
PCE

164120.0200

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M40.763
966,000
PCE

164120.0300

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M50.870
970,000
PCE

164120.0400

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M6180
970,000
PCE

164120.0500

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M81.2590
1,219,000
PCE

164120.0600

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M101.5100
1,534,000
PCE

164120.0700

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M121.75110
1,955,000
PCE

164120.0800

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M142110
2,538,000
PCE

164120.0900

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M162110
2,869,000
PCE

164120.1000

Mũi taro ren tay hiệu năng cao FUTURO, Metric ISO thread 

M202.5140
4,731,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread

            

Type UNI, HSS-E, vaporized, metric ISO-thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P)
Power class
Universally applicable.
Hole Type: through holes.

Designs:
M3...M10: reinforced shaft, DIN 371

Is part of:
164491 Tap set NERIOX Metric ISO thread
 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164181.0100

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M30.5-
358,000
PCE

164181.0200

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M40.7-
364,000
PCE

164181.0300

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M50.8-
367,000
PCE

164181.0400

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M61-
374,000
PCE

164181.0500

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M81.25-
432,000
PCE

164181.0600

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M101.5-
537,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread

            

Type UNI, HSS-E, vaporized, metric ISO-thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P)
Power class
Universally applicable.
Hole Type: through holes.

Designs:
M3...M36: falling through shaft, DIN 376

Is part of:
164491 Tap set NERIOX Metric ISO thread


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164186.0100

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M30.5-
397,000
PCE

164186.0200

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M40.7-
390,000
PCE

164186.0300

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M50.8-
391,000
PCE

164186.0400

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M61-
413,000
PCE

164186.0500

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M81.25-
490,000
PCE

164186.0600

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M101.5-
564,000
PCE

164186.0700

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M121.75-
932,000
PCE

164186.0800

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M142-
1,368,000
PCE

164186.0900

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M162-
1,378,000
PCE

164186.1000

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M182.5-
2,179,000
PCE

164186.1100

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M202.5-
2,210,000
PCE

164186.1200

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M222.5-
2,867,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread

            

Type UNI, HSS-E, vaporized, metric ISO-thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead C (2-3 x P)
Power class
Universally applicable.
Hole Type: pocket holes.

Designs:
M3...M10: reinforced shaft, DIN 371

Is part of:
164496 Tap set NERIOX Metric ISO thread


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164191.0100

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M30.5-
378,000
PCE

164191.0200

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M40.7-
380,000
PCE

164191.0300

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M50.8-
400,000
PCE

164191.0400

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M61-
411,000
PCE

164191.0500

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M81.25-
494,000
PCE

164191.0600

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M101.5-
573,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread

            

Type UNI, HSS-E, vaporized, metric ISO-thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead C (2-3 x P)
Power class
Universally applicable.
Hole Type: pocket holes.

Designs:
M3...M36: falling through shaft, DIN 376

Is part of:
164496 Tap set NERIOX Metric ISO thread


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164196.0100

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M30.5-
460,000
PCE

164196.0200

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M40.7-
415,000
PCE

164196.0300

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M50.8-
410,000
PCE

164196.0400

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M61-
404,000
PCE

164196.0500

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M81.25-
430,000
PCE

164196.0600

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M101.5-
582,000
PCE

164196.0700

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M121.75-
902,000
PCE

164196.0800

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M142-
1,336,000
PCE

164196.0900

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M162-
1,322,000
PCE

164196.1000

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M182.5-
2,050,000
PCE

164196.1100

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M202.5-
2,023,000
PCE

164196.1200

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M222.5-
3,453,000
PCE

164196.1300

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M243-
2,883,000
PCE

164196.1400

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M273-
4,220,000
PCE

164196.1500

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M303.5-
5,112,000
PCE

164196.1600

Mũi taro ren máy NERIOX, Metric ISO thread 

M364-
8,286,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread

             

straight grooves, progressive tap, HSS-E, vaporized, metric ISO-thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead B (3.5-5.5 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: through holes.

Designs:
M2...M10: reinforced shaft, DIN 371
M12...M24: falling through shaft, DIN 376


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164200.0030

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M20.445
403,000
PCE

164200.0060

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M2.50.4550
410,000
PCE

164200.0100

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M30.556
328,000
PCE

164200.0200

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M40.763
330,000
PCE

164200.0300

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M50.870
343,000
PCE

164200.0400

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M6180
345,000
PCE

164200.0500

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M81.2590
406,000
PCE

164200.0600

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M101.5100
497,000
PCE

164200.0700

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M121.75110
744,000
PCE

164200.0800

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M162110
1,096,000
PCE

164200.0900

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M202.5140
2,046,000
PCE

164200.1000

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M243160
2,551,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread

            

spiral grooves 40°, HSS-E, vaporized, metric ISO-thread, Tolerance field ISO2 / 6H, forme of taper lead C (2-3 x P)
Power class
For general steels up to 800 N/mm2.
Hole Type: pocket holes.

Designs:
M2...M10: reinforced shaft, DIN 371
M12...M24: falling through shaft, DIN 376


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeBước ren (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

164210.0030

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M20.445
454,000
PCE

164210.0060

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M2.50.4550
481,000
PCE

164210.0100

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M30.556
355,000
PCE

164210.0200

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M40.763
368,000
PCE

164210.0300

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M50.870
374,000
PCE

164210.0400

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M6180
373,000
PCE

164210.0500

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M81.2590
417,000
PCE

164210.0600

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M101.5100
558,000
PCE

164210.0700

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread 

M121.75110
772,000
PCE

164210.0800

Mũi taro ren tay FUTURO, Metric ISO thread