Ren ống lót

Thương hiệu

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application-761085

Steel / black Usable with: 861090 Thread inserts Ensat® Type 302 self-cutting 861092 Thread inserts Ensat® Type 302 self-cutting 861094 Thread inserts Ensat® Type 302 self-cutting 861095 Threaded inserts Ensat® Type 305 self-cutting, for thermoplastics 861100 Thread inserts Ensat® Type 307 self-cutting, short 861105 Thread inserts Ensat® Type 308 self-cutting, long 861107 Threaded inserts Ensat® Type 337 self-cutting, short 861108 Threaded inserts Ensat® Type 338 self-cutting, long 861110 Thread inserts Ensat® Type 308 self-cutting, long 861112 Thread inserts Ensat® Type 309 self-cutting, for wood and soft plastics 861740 Thread inserts Ensat® Type 302 Self-tapping 891096 Thread inserts Ensat® Type 307 self-cutting, short

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761085.0100

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M2.51
Liên hệ

761085.0200

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M31
Liên hệ

761085.0300

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M41
Liên hệ

761085.0400

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M51
Liên hệ

761085.0500

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M6 + M6a1
Liên hệ

761085.0600

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M81
Liên hệ

761085.0700

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M101
Liên hệ

761085.0800

Insertion tool Ensat® Typ 610, for manual application

M121
Liên hệ

Xem thêm >>

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application-761086

Steel / black Usable with: 861090 Thread inserts Ensat® Type 302 self-cutting 861092 Thread inserts Ensat® Type 302 self-cutting 861094 Thread inserts Ensat® Type 302 self-cutting 861095 Threaded inserts Ensat® Type 305 self-cutting, for thermoplastics 861100 Thread inserts Ensat® Type 307 self-cutting, short 861105 Thread inserts Ensat® Type 308 self-cutting, long 861107 Threaded inserts Ensat® Type 337 self-cutting, short 861108 Threaded inserts Ensat® Type 338 self-cutting, long 861110 Thread inserts Ensat® Type 308 self-cutting, long 861112 Thread inserts Ensat® Type 309 self-cutting, for wood and soft plastics 861740 Thread inserts Ensat® Type 302 Self-tapping 891096 Thread inserts Ensat® Type 307 self-cutting, short Appropriate spare parts: 861087 Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 620

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761086.0100

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M2.51
Liên hệ

761086.0200

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M31
Liên hệ

761086.0300

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M3.51
Liên hệ

761086.0400

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M41
Liên hệ

761086.0500

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M51
Liên hệ

761086.0600

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M6 + M6a1
Liên hệ

761086.0700

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M81
Liên hệ

761086.0800

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M101
Liên hệ

761086.0900

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M121
Liên hệ

761086.1000

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M141
Liên hệ

761086.1100

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M161
Liên hệ

761086.1200

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M201
Liên hệ

761086.1300

Insertion tool Ensat® Typ 620, for machine application

M241
Liên hệ

Xem thêm >>

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 620-761087

Steel / black Suitable for: 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761087.0100

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 620

M2.51
Liên hệ

761087.0200

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 621

M31
Liên hệ

761087.0300

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 622

M3.51
Liên hệ

761087.0400

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 623

M41
Liên hệ

761087.0500

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 624

M51
Liên hệ

761087.0600

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 625

M6 + M6a1
Liên hệ

761087.0700

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 626

M81
Liên hệ

761087.0800

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 627

M101
Liên hệ

761087.0900

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 628

M121
Liên hệ

761087.1000

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 629

M141
Liên hệ

761087.1100

Threaded stud for insertion tool Ensat® Typ 630

M161
Liên hệ

Xem thêm >>

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting-761090

Case-hardened steel / zinc plated yellow Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761090.0010

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2.5100
Liên hệ

761090.0020

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2.6100
Liên hệ

761090.0030

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M3100
Liên hệ

761090.0040

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M3.5100
Liên hệ

761090.0050

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M4100
Liên hệ

761090.0060

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M5100
Liên hệ

761090.0070

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M6a100
Liên hệ

761090.0080

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M6100
Liên hệ

761090.0090

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M8100
Liên hệ

761090.0100

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M10100
Liên hệ

761090.0110

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M12100
Liên hệ

761090.0120

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M1450
Liên hệ

761090.0130

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M1650
Liên hệ

761090.0140

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2025
Liên hệ

761090.0150

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2425
Liên hệ

Xem thêm >>

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting-761092

Case-hardened steel / zinc plated blue Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761092.0010

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2.5100
Liên hệ

761092.0020

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2.6100
Liên hệ

761092.0030

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M3100
Liên hệ

761092.0040

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M3.5100
Liên hệ

761092.0050

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M4100
Liên hệ

761092.0060

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M5100
Liên hệ

761092.0070

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M6a100
Liên hệ

761092.0080

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M6100
Liên hệ

761092.0090

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M8100
Liên hệ

761092.0100

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M10100
Liên hệ

761092.0110

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M12100
Liên hệ

761092.0120

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M1450
Liên hệ

761092.0130

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M1650
Liên hệ

761092.0140

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2025
Liên hệ

761092.0150

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M2425
Liên hệ

Xem thêm >>

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting-761094

Brass /plain Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761094.0010

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M3100
Liên hệ

761094.0020

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M4100
Liên hệ

761094.0030

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M5100
Liên hệ

761094.0040

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M6a100
Liên hệ

761094.0050

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M6100
Liên hệ

761094.0060

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M8100
Liên hệ

761094.0070

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M10100
Liên hệ

761094.0080

Thread inserts Ensat® Type 302, self-cutting

M12100
Liên hệ

Xem thêm >>

Threaded inserts Ensat® Type 305, self-cutting, for thermoplastics-761095

Brass / plain Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761095.0100

Threaded inserts Ensat® Type 305, self-cutting, for thermoplastics

M3100
Liên hệ

761095.0200

Threaded inserts Ensat® Type 305, self-cutting, for thermoplastics

M4100
Liên hệ

761095.0300

Threaded inserts Ensat® Type 305, self-cutting, for thermoplastics

M5100
Liên hệ

761095.0400

Threaded inserts Ensat® Type 305, self-cutting, for thermoplastics

M6100
Liên hệ

Ball thrust bearing for insertion tool Ensat® Typ 620-761097

Steel / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761097.0100

Ball thrust bearing for insertion tool Ensat® Typ 620

M5-M81
Liên hệ

761097.0200

Ball thrust bearing for insertion tool Ensat® Typ 620

M10-M121
Liên hệ

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short-761100

Case-hardened steel / zinc plated yellow Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761100.0010

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M3.5100
Liên hệ

761100.0020

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M4100
Liên hệ

761100.0030

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M5100
Liên hệ

761100.0040

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M6100
Liên hệ

761100.0050

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M8100
Liên hệ

761100.0060

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M10100
Liên hệ

761100.0070

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M12100
Liên hệ

761100.0080

Thread inserts Ensat® Type 307, self-cutting, short

M1450
Liên hệ

Xem thêm >>

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long-761105

Case-hardened steel / zinc plated blue Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761105.0010

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M3.5100
Liên hệ

761105.0020

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M4100
Liên hệ

761105.0030

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M5100
Liên hệ

761105.0040

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M6100
Liên hệ

761105.0050

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M8100
Liên hệ

761105.0060

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M10100
Liên hệ

761105.0070

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M12100
Liên hệ

761105.0080

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M1450
Liên hệ

Xem thêm >>

Threaded inserts Ensat® Type 337, self-cutting, short-761107

Steel case-hardened / zinc plated blue Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761107.0100

Threaded inserts Ensat® Type 337, self-cutting, short

M4100
Liên hệ

761107.0200

Threaded inserts Ensat® Type 337, self-cutting, short

M5100
Liên hệ

761107.0300

Threaded inserts Ensat® Type 337, self-cutting, short

M6100
Liên hệ

761107.0400

Threaded inserts Ensat® Type 337, self-cutting, short

M8100
Liên hệ

761107.0500

Threaded inserts Ensat® Type 337, self-cutting, short

M10100
Liên hệ

Xem thêm >>

Threaded inserts Ensat® Type 338, self-cutting, long-761108

Steel case-hardened / zinc plated blue Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761108.0100

Threaded inserts Ensat® Type 338, self-cutting, long

M4100
Liên hệ

761108.0200

Threaded inserts Ensat® Type 338, self-cutting, long

M5100
Liên hệ

761108.0300

Threaded inserts Ensat® Type 338, self-cutting, long

M6100
Liên hệ

761108.0400

Threaded inserts Ensat® Type 338, self-cutting, long

M8100
Liên hệ

761108.0500

Threaded inserts Ensat® Type 338, self-cutting, long

M10100
Liên hệ

Xem thêm >>

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long-761110

Case-hardened steel / zinc plated yellow Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761110.0010

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M4100
Liên hệ

761110.0020

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M5100
Liên hệ

761110.0030

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M6100
Liên hệ

761110.0040

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M8100
Liên hệ

761110.0050

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M10100
Liên hệ

761110.0060

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M12100
Liên hệ

761110.0070

Thread inserts Ensat® Type 308, self-cutting, long

M1450
Liên hệ

Xem thêm >>

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics-761112

Brass /plain Appropriate accessories: 861085 Insertion tool Ensat® Typ 610 for manual application 861086 Insertion tool Ensat® Typ 620 for machine application

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761112.0010

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics

M3100
Liên hệ

761112.0020

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics

M4100
Liên hệ

761112.0030

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics

M5100
Liên hệ

761112.0040

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics

M6100
Liên hệ

761112.0050

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics

M8100
Liên hệ

761112.0060

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics

M10100
Liên hệ

761112.0070

Thread inserts Ensat® Type 309, self-cutting, for wood and soft plastics

M12100
Liên hệ

Xem thêm >>

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings-761115

Brass / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761115.0100

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings

M2100
Liên hệ

761115.0200

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings

M2.5100
Liên hệ

761115.0300

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings

M3100
Liên hệ

761115.0400

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings

M4100
Liên hệ

761115.0500

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings

M5100
Liên hệ

761115.0600

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings

M6100
Liên hệ

761115.0700

Press-in threaded inserts, with flange, for thermoplastics and thermosettings

M8100
Liên hệ

Xem thêm >>

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings-761116

Brass /plain

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761116.0010

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings

M2100
Liên hệ

761116.0020

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings

M2.5100
Liên hệ

761116.0030

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings

M3100
Liên hệ

761116.0040

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings

M4100
Liên hệ

761116.0050

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings

M5100
Liên hệ

761116.0060

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings

M6100
Liên hệ

761116.0070

Press-in threaded inserts, without flange, for thermoplastics and thermosettings

M8100
Liên hệ

Xem thêm >>

Threaded inserts for welding, for thermal installation-761117

Brass / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761117.0100

Threaded inserts for welding, for thermal installation

M3100
Liên hệ

Threaded inserts, for ultrasonic installation-761118

Brass / plain

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761118.0010

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M2100
Liên hệ

761118.0020

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M2.5100
Liên hệ

761118.0030

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M3100
Liên hệ

761118.0040

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M3.5100
Liên hệ

761118.0050

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M4100
Liên hệ

761118.0060

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M5100
Liên hệ

761118.0070

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M6100
Liên hệ

761118.0080

Threaded inserts, for ultrasonic installation

M8100
Liên hệ

Xem thêm >>

Press-in threaded inserts, for thermoplastics and thermosetting plastic-761119

Brass / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761119.0100

Press-in threaded inserts, for thermoplastics and thermosetting plastic

M2.5100
Liên hệ

761119.0200

Press-in threaded inserts, for thermoplastics and thermosetting plastic

M3100
Liên hệ

761119.0300

Press-in threaded inserts, for thermoplastics and thermosetting plastic

M4100
Liên hệ

761119.0400

Press-in threaded inserts, for thermoplastics and thermosetting plastic

M5100
Liên hệ

761119.0500

Press-in threaded inserts, for thermoplastics and thermosetting plastic

M6100
Liên hệ

761119.0600

Press-in threaded inserts, for thermoplastics and thermosetting plastic

M8100
Liên hệ

Xem thêm >>

Threaded inserts, type A, open, short-761120

DIN 16903 A Brass /plain DIN 16903: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761120.0010

Threaded inserts, type A, open, short

M4100
Liên hệ

761120.0020

Threaded inserts, type A, open, short

M5100
Liên hệ

761120.0030

Threaded inserts, type A, open, short

M6100
Liên hệ

761120.0040

Threaded inserts, type A, open, short

M8100
Liên hệ