Mũi khoan HSS DIN 1869 (extra long)

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL

            

Type UL, HSS, DIN 1869.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

154320.0050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2 mm

285125
331,000 PCE

154320.0100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.1 mm

2.185125
452,000 PCE

154320.0150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.2 mm

2.290135
449,000 PCE

154320.0200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.3 mm

2.390135
408,000 PCE

154320.0250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.4 mm

2.495140
442,000 PCE

154320.0300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.5 mm

2.595140
332,000 PCE

154320.0350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.6 mm

2.695140
427,000 PCE

154320.0400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.7 mm

2.7100150
445,000 PCE

154320.0450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.8 mm

2.8100150
445,000 PCE

154320.0500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.9 mm

2.9100150
506,000 PCE

154320.0550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3 mm

3100150
372,000 PCE

154320.0600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.1 mm

3.1105155
516,000 PCE

154320.0650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.2 mm

3.2105155
460,000 PCE

154320.0700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.3 mm

3.3105155
460,000 PCE

154320.0750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.4 mm

3.4115165
519,000 PCE

154320.0800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.5 mm

3.5115165
373,000 PCE

154320.0850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.6 mm

3.6115165
473,000 PCE

154320.0900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.7 mm

3.7115165
519,000 PCE

154320.0950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.8 mm

3.8120175
519,000 PCE

154320.1000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.9 mm

3.9120175
522,000 PCE

154320.1050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4 mm

4120175
383,000 PCE

154320.1100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.1 mm

4.1120175
520,000 PCE

154320.1150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.2 mm

4.2120175
522,000 PCE

154320.1200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.3 mm

4.3125185
638,000 PCE

154320.1250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.4 mm

4.4125185
674,000 PCE

154320.1300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.5 mm

4.5125185
418,000 PCE

154320.1350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.6 mm

4.6125185
638,000 PCE

154320.1400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.7 mm

4.7125185
594,000 PCE

154320.1450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.8 mm

4.8135195
609,000 PCE

154320.1500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.9 mm

4.9135195
628,000 PCE

154320.1550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5 mm

5135195
441,000 PCE

154320.1600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.1 mm

5.1135195
677,000 PCE

154320.1650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.2 mm

5.2135195
688,000 PCE

154320.1700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.3 mm

5.3135195
688,000 PCE

154320.1750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.4 mm

5.4140205
691,000 PCE

154320.1800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.5 mm

5.5140205
481,000 PCE

154320.1850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.6 mm

5.6140205
761,000 PCE

154320.1900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.7 mm

5.7140205
693,000 PCE

154320.1950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.8 mm

5.8140205
705,000 PCE

154320.2000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.9 mm

5.9140205
705,000 PCE

154320.2050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6 mm

6140205
483,000 PCE

154320.2100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.1 mm

6.1150215
834,000 PCE

154320.2150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.2 mm

6.2150215
754,000 PCE

154320.2200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.3 mm

6.3150215
801,000 PCE

154320.2250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.4 mm

6.4150215
826,000 PCE

154320.2300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.5 mm

6.5150215
674,000 PCE

154320.2350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.6 mm

6.6150215
916,000 PCE

154320.2400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.7 mm

6.7150215
965,000 PCE

154320.2450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.8 mm

6.8155225
855,000 PCE

154320.2500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.9 mm

6.9155225
1,017,000 PCE

154320.2550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7 mm

7155225
701,000 PCE

154320.2600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.1 mm

7.1155225
1,125,000 PCE

154320.2650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.3 mm

7.3155225
1,069,000 PCE

154320.2700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.4 mm

7.4155225
1,124,000 PCE

154320.2750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.5 mm

7.5155225
801,000 PCE

154320.2800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.6 mm

7.6165240
1,143,000 PCE

154320.2850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.7 mm

7.7165240
1,206,000 PCE

154320.2900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.8 mm

7.8165240
1,260,000 PCE

154320.2950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.9 mm

7.9165240
1,183,000 PCE

154320.3000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8 mm

8165240
863,000 PCE

154320.3050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.1 mm

8.1165240
1,448,000 PCE

154320.3100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.2 mm

8.2165240
1,346,000 PCE

154320.3150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.3 mm

8.3165240
1,321,000 PCE

154320.3200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.4 mm

8.4165240
1,519,000 PCE

154320.3250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.5 mm

8.5165240
1,124,000 PCE

154320.3300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.6 mm

8.6175250
1,443,000 PCE

154320.3350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.7 mm

8.7175250
1,534,000 PCE

154320.3400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.8 mm

8.8175250
1,583,000 PCE

154320.3450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9 mm

9175250
1,197,000 PCE

154320.3500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.2 mm

9.2175250
1,965,000 PCE

154320.3550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.3 mm

9.3175250
1,823,000 PCE

154320.3600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.5 mm

9.5175250
1,383,000 PCE

154320.3650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.6 mm

9.6185265
2,157,000 PCE

154320.3700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.7 mm

9.7185265
2,156,000 PCE

154320.3750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.8 mm

9.8185265
2,016,000 PCE

154320.3800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.9 mm

9.9185265
2,205,000 PCE

154320.3850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10 mm

10185265
1,271,000 PCE

154320.3900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.2 mm

10.2185265
2,183,000 PCE

154320.3950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.5 mm

10.5185265
2,188,000 PCE

154320.4000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11 mm

11195280
1,693,000 PCE

154320.4050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11.5 mm

11.5195280
2,048,000 PCE

154320.4100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11.8 mm

11.8195280
3,197,000 PCE

154320.4150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12 mm

12205295
1,924,000 PCE

154320.4200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12.5 mm

12.5205295
2,443,000 PCE

154320.4250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12.7 mm

12.7205295
3,052,000 PCE

154320.4300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 13 mm

13205295
2,427,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL

            

Type UL, HSS, DIN 1869.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

154330.0050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2 mm

2110160
678,000 PCE

154330.0100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.3 mm

2.3115170
752,000 PCE

154330.0150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.5 mm

2.5120180
681,000 PCE

154330.0200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3 mm

3130190
506,000 PCE

154330.0250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.2 mm

3.2135200
529,000 PCE

154330.0300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.3 mm

3.3135200
578,000 PCE

154330.0350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.5 mm

3.5145210
519,000 PCE

154330.0400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4 mm

4150220
533,000 PCE

154330.0450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.2 mm

4.2150220
1,002,000 PCE

154330.0500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.5 mm

4.5160235
584,000 PCE

154330.0550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5 mm

5170245
586,000 PCE

154330.0600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.5 mm

5.5180260
732,000 PCE

154330.0650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6 mm

6180260
709,000 PCE

154330.0700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.3 mm

6.3190275
1,566,000 PCE

154330.0750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.5 mm

6.5190275
819,000 PCE

154330.0800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7 mm

7200290
896,000 PCE

154330.0850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.5 mm

7.5200290
1,168,000 PCE

154330.0900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8 mm

8210305
1,047,000 PCE

154330.0950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.2 mm

8.2210305
2,471,000 PCE

154330.1000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.5 mm

8.5210305
1,637,000 PCE

154330.1050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9 mm

9220320
1,597,000 PCE

154330.1100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.5 mm

9.5220320
1,880,000 PCE

154330.1150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10 mm

10235340
1,727,000 PCE

154330.1200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.2 mm

10.2235340
2,575,000 PCE

154330.1250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.5 mm

10.5235340
2,465,000 PCE

154330.1300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11 mm

11250365
2,431,000 PCE

154330.1350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11.5 mm

11.5250365
2,858,000 PCE

154330.1400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12 mm

12260375
2,778,000 PCE

154330.1450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12.5 mm

12.5260375
2,930,000 PCE

154330.1500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 13 mm

13260375
3,007,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL

            

Type UL, HSS, DIN 1869.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

154340.0050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.5 mm

2.5150225
890,000 PCE

154340.0100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3 mm

3160240
893,000 PCE

154340.0150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.5 mm

3.5180265
686,000 PCE

154340.0200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4 mm

4190280
688,000 PCE

154340.0250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.2 mm

4.2190280
1,177,000 PCE

154340.0300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.5 mm

4.5200295
830,000 PCE

154340.0350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5 mm

5210315
823,000 PCE

154340.0400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.5 mm

5.5225330
910,000 PCE

154340.0450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6 mm

6225330
986,000 PCE

154340.0500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.5 mm

6.5235350
1,036,000 PCE

154340.0550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.8 mm

6.8250370
2,424,000 PCE

154340.0600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7 mm

7250370
1,327,000 PCE

154340.0650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.5 mm

7.5250370
1,993,000 PCE

154340.0700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8 mm

8265390
1,550,000 PCE

154340.0750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.5 mm

8.5265390
1,956,000 PCE

154340.0800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9 mm

9280410
2,105,000 PCE

154340.0850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.5 mm

9.5280410
2,529,000 PCE

154340.0900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10 mm

10295430
2,498,000 PCE

154340.0950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.5 mm

10.5295430
2,765,000 PCE

154340.1000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11 mm

11310455
2,925,000 PCE

154340.1050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11.5 mm

11.5310455
3,235,000 PCE

154340.1100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12 mm

12330480
3,468,000 PCE

154340.1150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12.5 mm

12.5330480
3,407,000 PCE

154340.1200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 13 mm

13330480
3,489,000 PCE

Xem thêm >>