Mũi khoan HSS DIN 1869 (extra long)

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL

            

Type UL, HSS, DIN 1869.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

154320.0050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2 mm

285125
326,000
PCE

154320.0100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.1 mm

2.185125
445,000
PCE

154320.0150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.2 mm

2.290135
442,000
PCE

154320.0200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.3 mm

2.390135
403,000
PCE

154320.0250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.4 mm

2.495140
436,000
PCE

154320.0300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.5 mm

2.595140
326,000
PCE

154320.0350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.6 mm

2.695140
420,000
PCE

154320.0400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.7 mm

2.7100150
437,000
PCE

154320.0450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.8 mm

2.8100150
437,000
PCE

154320.0500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.9 mm

2.9100150
498,000
PCE

154320.0550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3 mm

3100150
365,000
PCE

154320.0600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.1 mm

3.1105155
508,000
PCE

154320.0650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.2 mm

3.2105155
454,000
PCE

154320.0700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.3 mm

3.3105155
454,000
PCE

154320.0750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.4 mm

3.4115165
511,000
PCE

154320.0800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.5 mm

3.5115165
367,000
PCE

154320.0850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.6 mm

3.6115165
464,000
PCE

154320.0900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.7 mm

3.7115165
511,000
PCE

154320.0950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.8 mm

3.8120175
511,000
PCE

154320.1000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.9 mm

3.9120175
514,000
PCE

154320.1050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4 mm

4120175
377,000
PCE

154320.1100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.1 mm

4.1120175
512,000
PCE

154320.1150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.2 mm

4.2120175
514,000
PCE

154320.1200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.3 mm

4.3125185
629,000
PCE

154320.1250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.4 mm

4.4125185
663,000
PCE

154320.1300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.5 mm

4.5125185
411,000
PCE

154320.1350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.6 mm

4.6125185
628,000
PCE

154320.1400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.7 mm

4.7125185
585,000
PCE

154320.1450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.8 mm

4.8135195
599,000
PCE

154320.1500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.9 mm

4.9135195
618,000
PCE

154320.1550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5 mm

5135195
434,000
PCE

154320.1600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.1 mm

5.1135195
666,000
PCE

154320.1650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.2 mm

5.2135195
677,000
PCE

154320.1700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.3 mm

5.3135195
677,000
PCE

154320.1750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.4 mm

5.4140205
680,000
PCE

154320.1800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.5 mm

5.5140205
472,000
PCE

154320.1850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.6 mm

5.6140205
749,000
PCE

154320.1900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.7 mm

5.7140205
681,000
PCE

154320.1950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.8 mm

5.8140205
693,000
PCE

154320.2000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.9 mm

5.9140205
693,000
PCE

154320.2050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6 mm

6140205
475,000
PCE

154320.2100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.1 mm

6.1150215
822,000
PCE

154320.2150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.2 mm

6.2150215
741,000
PCE

154320.2200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.3 mm

6.3150215
789,000
PCE

154320.2250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.4 mm

6.4150215
814,000
PCE

154320.2300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.5 mm

6.5150215
663,000
PCE

154320.2350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.6 mm

6.6150215
900,000
PCE

154320.2400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.7 mm

6.7150215
949,000
PCE

154320.2450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.8 mm

6.8155225
841,000
PCE

154320.2500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.9 mm

6.9155225
1,001,000
PCE

154320.2550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7 mm

7155225
689,000
PCE

154320.2600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.1 mm

7.1155225
1,105,000
PCE

154320.2650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.3 mm

7.3155225
1,052,000
PCE

154320.2700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.4 mm

7.4155225
1,105,000
PCE

154320.2750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.5 mm

7.5155225
788,000
PCE

154320.2800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.6 mm

7.6165240
1,126,000
PCE

154320.2850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.7 mm

7.7165240
1,184,000
PCE

154320.2900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.8 mm

7.8165240
1,242,000
PCE

154320.2950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.9 mm

7.9165240
1,162,000
PCE

154320.3000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8 mm

8165240
850,000
PCE

154320.3050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.1 mm

8.1165240
1,460,000
PCE

154320.3100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.2 mm

8.2165240
1,325,000
PCE

154320.3150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.3 mm

8.3165240
1,300,000
PCE

154320.3200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.4 mm

8.4165240
1,498,000
PCE

154320.3250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.5 mm

8.5165240
1,105,000
PCE

154320.3300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.6 mm

8.6175250
1,418,000
PCE

154320.3350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.7 mm

8.7175250
1,512,000
PCE

154320.3400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.8 mm

8.8175250
1,559,000
PCE

154320.3450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9 mm

9175250
1,178,000
PCE

154320.3500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.2 mm

9.2175250
1,934,000
PCE

154320.3550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.3 mm

9.3175250
1,793,000
PCE

154320.3600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.5 mm

9.5175250
1,359,000
PCE

154320.3650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.6 mm

9.6185265
2,122,000
PCE

154320.3700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.7 mm

9.7185265
2,122,000
PCE

154320.3750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.8 mm

9.8185265
1,985,000
PCE

154320.3800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.9 mm

9.9185265
2,170,000
PCE

154320.3850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10 mm

10185265
1,252,000
PCE

154320.3900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.2 mm

10.2185265
2,148,000
PCE

154320.3950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.5 mm

10.5185265
2,153,000
PCE

154320.4000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11 mm

11195280
1,665,000
PCE

154320.4050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11.5 mm

11.5195280
2,015,000
PCE

154320.4100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11.8 mm

11.8195280
3,145,000
PCE

154320.4150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12 mm

12205295
1,889,000
PCE

154320.4200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12.5 mm

12.5205295
2,400,000
PCE

154320.4250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12.7 mm

12.7205295
3,002,000
PCE

154320.4300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 13 mm

13205295
2,384,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL

            

Type UL, HSS, DIN 1869.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

154330.0050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2 mm

2110160
668,000
PCE

154330.0100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.3 mm

2.3115170
738,000
PCE

154330.0150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.5 mm

2.5120180
671,000
PCE

154330.0200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3 mm

3130190
498,000
PCE

154330.0250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.2 mm

3.2135200
521,000
PCE

154330.0300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.3 mm

3.3135200
568,000
PCE

154330.0350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.5 mm

3.5145210
511,000
PCE

154330.0400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4 mm

4150220
525,000
PCE

154330.0450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.2 mm

4.2150220
987,000
PCE

154330.0500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.5 mm

4.5160235
575,000
PCE

154330.0550

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5 mm

5170245
576,000
PCE

154330.0600

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.5 mm

5.5180260
719,000
PCE

154330.0650

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6 mm

6180260
697,000
PCE

154330.0700

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.3 mm

6.3190275
1,542,000
PCE

154330.0750

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.5 mm

6.5190275
806,000
PCE

154330.0800

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7 mm

7200290
880,000
PCE

154330.0850

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 7.5 mm

7.5200290
1,147,000
PCE

154330.0900

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8 mm

8210305
1,030,000
PCE

154330.0950

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.2 mm

8.2210305
2,434,000
PCE

154330.1000

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 8.5 mm

8.5210305
1,611,000
PCE

154330.1050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9 mm

9220320
1,573,000
PCE

154330.1100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 9.5 mm

9.5220320
1,846,000
PCE

154330.1150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10 mm

10235340
1,698,000
PCE

154330.1200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.2 mm

10.2235340
2,532,000
PCE

154330.1250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 10.5 mm

10.5235340
2,422,000
PCE

154330.1300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11 mm

11250365
2,388,000
PCE

154330.1350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 11.5 mm

11.5250365
2,808,000
PCE

154330.1400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12 mm

12260375
2,730,000
PCE

154330.1450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 12.5 mm

12.5260375
2,877,000
PCE

154330.1500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 13 mm

13260375
2,952,000
PCE

Xem thêm >>


Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL

            

Type UL, HSS, DIN 1869.
Application
Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Phần khoan dài (mm)Chiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

154340.0050

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 2.5 mm

2.5150225
876,000
PCE

154340.0100

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3 mm

3160240
879,000
PCE

154340.0150

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 3.5 mm

3.5180265
675,000
PCE

154340.0200

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4 mm

4190280
677,000
PCE

154340.0250

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.2 mm

4.2190280
1,157,000
PCE

154340.0300

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 4.5 mm

4.5200295
816,000
PCE

154340.0350

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5 mm

5210315
811,000
PCE

154340.0400

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 5.5 mm

5.5225330
896,000
PCE

154340.0450

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6 mm

6225330
967,000
PCE

154340.0500

Mũi khoan FUTURO HSS DIN 1869, Type UL , 6.5 mm

6.5