Đinh tán đầu chìm

Thương hiệu

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small ersunk head, open type-345740

Steel / zinc plated

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345740.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M46.10.50...3100
Liên hệ PCE

345740.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

345740.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M57.13...5.50100
Liên hệ PCE

345740.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

345740.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M69.13...5.50100
Liên hệ PCE

345740.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M69.15.50...8100
Liên hệ PCE

345740.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

345740.0800

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M811.13...5.50100
Liên hệ PCE

345740.0900

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEKS, small countersunk head, open type

M1012.50.80...3.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type-345750

Steel / zinc plated

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345750.0040

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M35.10.25...2100
Liên hệ PCE

345750.0060

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M35.12...3100
Liên hệ PCE

345750.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M46.10.25...3100
Liên hệ PCE

345750.0150

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M46.13...4.50100
Liên hệ PCE

345750.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M57.10.25...3100
Liên hệ PCE

345750.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M57.13...5.50100
Liên hệ PCE

345750.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

345750.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M69.13...5.50100
Liên hệ PCE

345750.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M69.15.50...8100
Liên hệ PCE

345750.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

345750.0800

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M811.13...5.50100
Liên hệ PCE

345750.0900

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M811.15.50...8100
Liên hệ PCE

345750.1000

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M1012.50.80...3.50100
Liên hệ PCE

345750.1100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M1012.53.50...6100
Liên hệ PCE

345750.1200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FEF, flat head, open type

M1216.11...4100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type-345760

Aluminium / plain

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345760.0040

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M35.10.25...2100
Liên hệ PCE

345760.0060

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M35.12...3100
Liên hệ PCE

345760.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M46.10.25...3100
Liên hệ PCE

345760.0150

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M46.13...4.50100
Liên hệ PCE

345760.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M57.10.25...3100
Liên hệ PCE

345760.0250

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M57.13...5.50100
Liên hệ PCE

345760.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

345760.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M69.13...5.50100
Liên hệ PCE

345760.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

345760.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M811.13...5.50100
Liên hệ PCE

345760.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M1012.50.80...3.50100
Liên hệ PCE

345760.0800

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALF, flat head, open type

M1012.53.50...6100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, ersunk head, open type-763090

Aluminium / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763090.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M35.11.50...3.50100
Liên hệ PCE

763090.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M46.11.50...3.50100
Liên hệ PCE

763090.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M46.13.50...5100
Liên hệ PCE

763090.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M57.11.50...4100
Liên hệ PCE

763090.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M57.14...6.50100
Liên hệ PCE

763090.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M69.11.50...4.50100
Liên hệ PCE

763090.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M69.14.50...6.50100
Liên hệ PCE

763090.0800

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M811.11.50...4.50100
Liên hệ PCE

763090.0900

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALS, countersunk head, open type

M811.14.50...6.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALKS, small ersunk head, open type-763091

Aluminium / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763091.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALKS, small countersunk head, open type

M46.10.50...3100
Liên hệ PCE

763091.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALKS, small countersunk head, open type

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763091.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALKS, small countersunk head, open type

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763091.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ALKS, small countersunk head, open type

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, ersunk head, open type-763092

Steel / zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763092.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M35.11.50...3.50100
Liên hệ PCE

763092.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M46.11.50...3.50100
Liên hệ PCE

763092.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M46.13.50...5100
Liên hệ PCE

763092.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M57.11.50...4100
Liên hệ PCE

763092.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M57.14...6.50100
Liên hệ PCE

763092.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M69.11.50...4.50100
Liên hệ PCE

763092.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M69.14.50...6.50100
Liên hệ PCE

763092.0800

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M811.11.50...4.50100
Liên hệ PCE

763092.0900

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M811.14.50...6.50100
Liên hệ PCE

763092.1000

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M1012.51.50...4.50100
Liên hệ PCE

763092.1100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M1012.54.50...6.50100
Liên hệ PCE

763092.1200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M1216.12...4.50100
Liên hệ PCE

763092.1300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/FES, countersunk head, open type

M1216.14.50...7.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, ersunk head, open type with hex shank-763093

Steel / zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763093.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M46.10.50...2100
Liên hệ PCE

763093.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763093.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M57.13...5.50100
Liên hệ PCE

763093.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763093.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M69.13...5.50100
Liên hệ PCE

763093.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

763093.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M811.13...5.50100
Liên hệ PCE

763093.0800

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEKS, countersunk head, open type with hex shank

M1013.10.80...3.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank-763094

Steel / zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763094.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank

M46.10.50...2100
Liên hệ PCE

763094.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763094.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763094.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank

M69.13...5.50100
Liên hệ PCE

763094.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

763094.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank

M811.13...5.50100
Liên hệ PCE

763094.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/FEF, flat head, open type with hex shank

M1013.10.80...3.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type-763098

Stainless steel A2

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763098.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M46.10.50...2100
Liên hệ PCE

763098.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M46.12...3.50100
Liên hệ PCE

763098.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763098.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M57.13...5.00100
Liên hệ PCE

763098.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763098.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M69.13...5100
Liên hệ PCE

763098.0700

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

763098.0800

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M811.13...5.50100
Liên hệ PCE

763098.0900

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M1012.10.80...3100
Liên hệ PCE

763098.1000

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROF, flat head, open type

M1012.13...5100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank-763099

Stainless steel A2

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763099.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M46.10.50...2100
Liên hệ PCE

763099.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763099.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763099.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROS, ersunk head, open type-763100

Stainless steel A2

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763100.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M46.11...3100
Liên hệ PCE

763100.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M57.11...3.50100
Liên hệ PCE

763100.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M69.11.50...4.50100
Liên hệ PCE

763100.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M811.11.50...4.50100
Liên hệ PCE

763100.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M811.14.50...6.50100
Liên hệ PCE

763100.0600

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROF, flat head, open type with hex shank

M1012.11.70...4.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small ersunk head, open type-763101

Stainless steel A2

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763101.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M46.10.50...2100
Liên hệ PCE

763101.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763101.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763101.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

763101.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M811.13...5.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts TUBTARA®, type HUT/ROKS, small ersunk head, open type with hex shank-763102

Stainless steel A2

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763102.0100

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M46.10.50...2100
Liên hệ PCE

763102.0200

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763102.0300

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763102.0400

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M69.13...5100
Liên hệ PCE

763102.0500

Blind rivet nuts TUBTARA®, type UT/ROKS, small countersunk head, open type

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled-763105

Stainless steel A2

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763105.0100

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M46.10.30...2100
Liên hệ PCE

763105.0200

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M46.12.50...4100
Liên hệ PCE

763105.0300

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M57.10.50...2100
Liên hệ PCE

763105.0400

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M57.12...4100
Liên hệ PCE

763105.0500

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763105.0600

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M69.13.50...6100
Liên hệ PCE

763105.0700

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M811.10.50...3.50100
Liên hệ PCE

763105.0800

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M811.13...6100
Liên hệ PCE

763105.0900

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROF, flat head, open type, straight knurled

M1012.60.80...3.50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small ersunk head, open type, straight knurled-763106

Stainless steel A2

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763106.0100

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M46.10.30...2100
Liên hệ PCE

763106.0200

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M46.12.50...4100
Liên hệ PCE

763106.0300

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763106.0400

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M57.12.50...4.50100
Liên hệ PCE

763106.0500

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763106.0600

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M69.13.50...6100
Liên hệ PCE

763106.0700

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

763106.0800

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M811.13...6100
Liên hệ PCE

763106.0900

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M1012.60.80...3.50100
Liên hệ PCE

763106.1000

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/ROKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M1012.63...6100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small ersunk head, open type, straight knurled-763107

Steel / zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dùng cho lỗ (mm)Dùng cho tấm dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763107.0100

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M46.10.30...2100
Liên hệ PCE

763107.0200

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M46.12.50...4100
Liên hệ PCE

763107.0300

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M57.10.50...3100
Liên hệ PCE

763107.0400

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M57.12.50...4.50100
Liên hệ PCE

763107.0500

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M69.10.50...3100
Liên hệ PCE

763107.0600

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M69.13.50...6100
Liên hệ PCE

763107.0700

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M811.10.50...3100
Liên hệ PCE

763107.0800

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M811.13...6100
Liên hệ PCE

763107.0900

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M1012.60.80...3.50100
Liên hệ PCE

763107.1000

Blind rivet nuts FASTEKS FILKO®, type RUB/FEKS, small countersunk head, open type, straight knurled

M1012.63...6100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>