Vòng phe chặn trục, phe gài lỗ

Thương hiệu

BENZING applicator-344900

for retaining washers DIN 6799, short version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

344900.0100

BENZING applicator

0.8160
Liên hệ PCE

344900.0200

BENZING applicator

1.2160
Liên hệ PCE

344900.0300

BENZING applicator

1.5160
Liên hệ PCE

344900.0400

BENZING applicator

1.9165
Liên hệ PCE

344900.0500

BENZING applicator

2.3165
Liên hệ PCE

344900.0600

BENZING applicator

3.2165
Liên hệ PCE

344900.0700

BENZING applicator

4165
Liên hệ PCE

344900.0800

BENZING applicator

5165
Liên hệ PCE

344900.0900

BENZING applicator

6165
Liên hệ PCE

344900.1000

BENZING applicator

7170
Liên hệ PCE

344900.1100

BENZING applicator

8170
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

BENZING applicator-344905

for circlips DIN 6799, long version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

344905.0100

BENZING applicator

0.8190
Liên hệ PCE

344905.0200

BENZING applicator

1.2190
Liên hệ PCE

344905.0300

BENZING applicator

1.5190
Liên hệ PCE

344905.0400

BENZING applicator

1.9195
Liên hệ PCE

344905.0500

BENZING applicator

2.3195
Liên hệ PCE

344905.0600

BENZING applicator

3.2195
Liên hệ PCE

344905.0700

BENZING applicator

4195
Liên hệ PCE

344905.0800

BENZING applicator

5195
Liên hệ PCE

344905.0900

BENZING applicator

6195
Liên hệ PCE

344905.1000

BENZING applicator

7200
Liên hệ PCE

344905.1100

BENZING applicator

8200
Liên hệ PCE

344905.1200

BENZING applicator

9185
Liên hệ PCE

344905.1300

BENZING applicator

10200
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Dispenser base BENZING-344910

For retaining washers in magazine DIN 6799.

Appropriate accessories:
344900 BENZING applicator
344905 BENZING applicator

Usable with:
761351 Circlips for shaft stacked

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

344910.0100

Dispenser base BENZING

0.8-
Liên hệ PCE

344910.0200

Dispenser base BENZING

1.2-
Liên hệ PCE

344910.0300

Dispenser base BENZING

1.5-
Liên hệ PCE

344910.0400

Dispenser base BENZING

1.9-
Liên hệ PCE

344910.0500

Dispenser base BENZING

2.3-
Liên hệ PCE

344910.0600

Dispenser base BENZING

3.2-
Liên hệ PCE

344910.0700

Dispenser base BENZING

4-
Liên hệ PCE

344910.0800

Dispenser base BENZING

5-
Liên hệ PCE

344910.0900

Dispenser base BENZING

6-
Liên hệ PCE

344910.1000

Dispenser base BENZING

7-
Liên hệ PCE

344910.1100

Dispenser base BENZING

8-
Liên hệ PCE

344910.1200

Dispenser base BENZING

9-
Liên hệ PCE

344910.1300

Dispenser base BENZING

10-
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Circlips for shafts, Standard model-761330

DIN 471 Spring steel / black

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761330.0010

Circlips for shafts, Standard model

3200
Liên hệ PCE

761330.0020

Circlips for shafts, Standard model

4200
Liên hệ PCE

761330.0030

Circlips for shafts, Standard model

5200
Liên hệ PCE

761330.0040

Circlips for shafts, Standard model

6200
Liên hệ PCE

761330.0050

Circlips for shafts, Standard model

7200
Liên hệ PCE

761330.0060

Circlips for shafts, Standard model

8200
Liên hệ PCE

761330.0070

Circlips for shafts, Standard model

9100
Liên hệ PCE

761330.0080

Circlips for shafts, Standard model

10100
Liên hệ PCE

761330.0090

Circlips for shafts, Standard model

11100
Liên hệ PCE

761330.0100

Circlips for shafts, Standard model

12100
Liên hệ PCE

761330.0110

Circlips for shafts, Standard model

13100
Liên hệ PCE

761330.0120

Circlips for shafts, Standard model

14100
Liên hệ PCE

761330.0130

Circlips for shafts, Standard model

15100
Liên hệ PCE

761330.0140

Circlips for shafts, Standard model

16100
Liên hệ PCE

761330.0150

Circlips for shafts, Standard model

17100
Liên hệ PCE

761330.0160

Circlips for shafts, Standard model

18100
Liên hệ PCE

761330.0170

Circlips for shafts, Standard model

19100
Liên hệ PCE

761330.0180

Circlips for shafts, Standard model

20100
Liên hệ PCE

761330.0190

Circlips for shafts, Standard model

21100
Liên hệ PCE

761330.0200

Circlips for shafts, Standard model

22100
Liên hệ PCE

761330.0210

Circlips for shafts, Standard model

23100
Liên hệ PCE

761330.0220

Circlips for shafts, Standard model

24100
Liên hệ PCE

761330.0230

Circlips for shafts, Standard model

25100
Liên hệ PCE

761330.0240

Circlips for shafts, Standard model

26100
Liên hệ PCE

761330.0250

Circlips for shafts, Standard model

27100
Liên hệ PCE

761330.0260

Circlips for shafts, Standard model

28100
Liên hệ PCE

761330.0270

Circlips for shafts, Standard model

29100
Liên hệ PCE

761330.0280

Circlips for shafts, Standard model

30100
Liên hệ PCE

761330.0290

Circlips for shafts, Standard model

32100
Liên hệ PCE

761330.0300

Circlips for shafts, Standard model

33100
Liên hệ PCE

761330.0310

Circlips for shafts, Standard model

34100
Liên hệ PCE

761330.0320

Circlips for shafts, Standard model

35100
Liên hệ PCE

761330.0330

Circlips for shafts, Standard model

36100
Liên hệ PCE

761330.0340

Circlips for shafts, Standard model

37100
Liên hệ PCE

761330.0350

Circlips for shafts, Standard model

38100
Liên hệ PCE

761330.0360

Circlips for shafts, Standard model

40100
Liên hệ PCE

761330.0370

Circlips for shafts, Standard model

42100
Liên hệ PCE

761330.0380

Circlips for shafts, Standard model

45100
Liên hệ PCE

761330.0390

Circlips for shafts, Standard model

47100
Liên hệ PCE

761330.0400

Circlips for shafts, Standard model

48100
Liên hệ PCE

761330.0410

Circlips for shafts, Standard model

50100
Liên hệ PCE

761330.0420

Circlips for shafts, Standard model

52100
Liên hệ PCE

761330.0430

Circlips for shafts, Standard model

54100
Liên hệ PCE

761330.0440

Circlips for shafts, Standard model

55100
Liên hệ PCE

761330.0450

Circlips for shafts, Standard model

56100
Liên hệ PCE

761330.0460

Circlips for shafts, Standard model

57100
Liên hệ PCE

761330.0470

Circlips for shafts, Standard model

58100
Liên hệ PCE

761330.0480

Circlips for shafts, Standard model

60100
Liên hệ PCE

761330.0490

Circlips for shafts, Standard model

62100
Liên hệ PCE

761330.0500

Circlips for shafts, Standard model

63100
Liên hệ PCE

761330.0510

Circlips for shafts, Standard model

6550
Liên hệ PCE

761330.0520

Circlips for shafts, Standard model

6750
Liên hệ PCE

761330.0530

Circlips for shafts, Standard model

6850
Liên hệ PCE

761330.0540

Circlips for shafts, Standard model

7050
Liên hệ PCE

761330.0550

Circlips for shafts, Standard model

7250
Liên hệ PCE

761330.0560

Circlips for shafts, Standard model

7550
Liên hệ PCE

761330.0570

Circlips for shafts, Standard model

7850
Liên hệ PCE

761330.0580

Circlips for shafts, Standard model

8050
Liên hệ PCE

761330.0590

Circlips for shafts, Standard model

8250
Liên hệ PCE

761330.0600

Circlips for shafts, Standard model

8550
Liên hệ PCE

761330.0610

Circlips for shafts, Standard model

8850
Liên hệ PCE

761330.0620

Circlips for shafts, Standard model

9050
Liên hệ PCE

761330.0630

Circlips for shafts, Standard model

9550
Liên hệ PCE

761330.0640

Circlips for shafts, Standard model

10050
Liên hệ PCE

761330.0650

Circlips for shafts, Standard model

1051
Liên hệ PCE

761330.0660

Circlips for shafts, Standard model

1101
Liên hệ PCE

761330.0670

Circlips for shafts, Standard model

1151
Liên hệ PCE

761330.0680

Circlips for shafts, Standard model

1201
Liên hệ PCE

761330.0690

Circlips for shafts, Standard model

1251
Liên hệ PCE

761330.0700

Circlips for shafts, Standard model

1301
Liên hệ PCE

761330.0710

Circlips for shafts, Standard model

1351
Liên hệ PCE

761330.0720

Circlips for shafts, Standard model

1401
Liên hệ PCE

761330.0740

Circlips for shafts, Standard model

1501
Liên hệ PCE

761330.0760

Circlips for shafts, Standard model

1601
Liên hệ PCE

761330.0780

Circlips for shafts, Standard model

1701
Liên hệ PCE

761330.0790

Circlips for shafts, Standard model

1751
Liên hệ PCE

761330.0800

Circlips for shafts, Standard model

1801
Liên hệ PCE

761330.0820

Circlips for shafts, Standard model

1901
Liên hệ PCE

761330.0840

Circlips for shafts, Standard model

2001
Liên hệ PCE

761330.0860

Circlips for shafts, Standard model

2201
Liên hệ PCE

761330.0920

Circlips for shafts, Standard model

2801
Liên hệ PCE

761330.0940

Circlips for shafts, Standard model

3001
Liên hệ PCE

761330.0960

Circlips for shafts, Standard model

1451
Liên hệ PCE

761330.0980

Circlips for shafts, Standard model

1551
Liên hệ PCE

761330.1000

Circlips for shafts, Standard model

1651
Liên hệ PCE

761330.1020

Circlips for shafts, Standard model

1851
Liên hệ PCE

761330.1040

Circlips for shafts, Standard model

1951
Liên hệ PCE

761330.1060

Circlips for shafts, Standard model

2101
Liên hệ PCE

761330.1080

Circlips for shafts, Standard model

2301
Liên hệ PCE

761330.1100

Circlips for shafts, Standard model

2401
Liên hệ PCE

761330.1120

Circlips for shafts, Standard model

2501
Liên hệ PCE

761330.1140

Circlips for shafts, Standard model

2601
Liên hệ PCE

761330.1160

Circlips for shafts, Standard model

2701
Liên hệ PCE

761330.1180

Circlips for shafts, Standard model

2901
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Retaining rings for shafts, standard design-761331

DIN 471 Spring steel / mechanical zinc plated blue 23; 33: not included in DIN 471

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761331.0100

Retaining rings for shafts, standard design - 761331.0100

3200
Liên hệ PCE

761331.0200

Retaining rings for shafts, standard design

4200
Liên hệ PCE

761331.0300

Retaining rings for shafts, standard design

5200
Liên hệ PCE

761331.0400

Retaining rings for shafts, standard design

6200
Liên hệ PCE

761331.0500

Retaining rings for shafts, standard design

7200
Liên hệ PCE

761331.0600

Retaining rings for shafts, standard design

8200
Liên hệ PCE

761331.0700

Retaining rings for shafts, standard design

9100
Liên hệ PCE

761331.0800

Retaining rings for shafts, standard design

10100
Liên hệ PCE

761331.0900

Retaining rings for shafts, standard design

11100
Liên hệ PCE

761331.1000

Retaining rings for shafts, standard design

12100
Liên hệ PCE

761331.1100

Retaining rings for shafts, standard design

13100
Liên hệ PCE

761331.1200

Retaining rings for shafts, standard design

14100
Liên hệ PCE

761331.1300

Retaining rings for shafts, standard design

15100
Liên hệ PCE

761331.1400

Retaining rings for shafts, standard design

16100
Liên hệ PCE

761331.1500

Retaining rings for shafts, standard design

17100
Liên hệ PCE

761331.1600

Retaining rings for shafts, standard design

18100
Liên hệ PCE

761331.1700

Retaining rings for shafts, standard design

19100
Liên hệ PCE

761331.1800

Retaining rings for shafts, standard design

20100
Liên hệ PCE

761331.1900

Retaining rings for shafts, standard design

21100
Liên hệ PCE

761331.2000

Retaining rings for shafts, standard design

22100
Liên hệ PCE

761331.2100

Retaining rings for shafts, standard design

23100
Liên hệ PCE

761331.2200

Retaining rings for shafts, standard design

24100
Liên hệ PCE

761331.2300

Retaining rings for shafts, standard design

25100
Liên hệ PCE

761331.2400

Retaining rings for shafts, standard design

26100
Liên hệ PCE

761331.2500

Retaining rings for shafts, standard design

28100
Liên hệ PCE

761331.2600

Retaining rings for shafts, standard design

29100
Liên hệ PCE

761331.2700

Retaining rings for shafts, standard design

30100
Liên hệ PCE

761331.2800

Retaining rings for shafts, standard design

32100
Liên hệ PCE

761331.2900

Retaining rings for shafts, standard design

33100
Liên hệ PCE

761331.3000

Retaining rings for shafts, standard design

34100
Liên hệ PCE

761331.3100

Retaining rings for shafts, standard design

35100
Liên hệ PCE

761331.3200

Retaining rings for shafts, standard design

36100
Liên hệ PCE

761331.3300

Retaining rings for shafts, standard design

38100
Liên hệ PCE

761331.3400

Retaining rings for shafts, standard design

40100
Liên hệ PCE

761331.3500

Retaining rings for shafts, standard design

42100
Liên hệ PCE

761331.3600

Retaining rings for shafts, standard design

45100
Liên hệ PCE

761331.3700

Retaining rings for shafts, standard design

48100
Liên hệ PCE

761331.3800

Retaining rings for shafts, standard design

50100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Clips, for shafts without groove-761332

Spring steel / plain

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761332.0100

Clips, for shafts without groove

1.5100
Liên hệ PCE

761332.0200

Clips, for shafts without groove

2100
Liên hệ PCE

761332.0300

Clips, for shafts without groove

2.5100
Liên hệ PCE

761332.0400

Clips, for shafts without groove

3100
Liên hệ PCE

761332.0500

Clips, for shafts without groove

3.5100
Liên hệ PCE

761332.0600

Clips, for shafts without groove

4100
Liên hệ PCE

761332.0700

Clips, for shafts without groove

5100
Liên hệ PCE

761332.0800

Clips, for shafts without groove

6100
Liên hệ PCE

761332.0900

Clips, for shafts without groove

8100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Crescent rings for shafts, Benzing type SS-761333

Spring steel / black

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761333.0100

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

3200
Liên hệ PCE

761333.0200

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

4200
Liên hệ PCE

761333.0300

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

5200
Liên hệ PCE

761333.0400

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

6200
Liên hệ PCE

761333.0500

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

6.5200
Liên hệ PCE

761333.0600

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

7200
Liên hệ PCE

761333.0700

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

8100
Liên hệ PCE

761333.0800

Crescent rings for shafts, Benzing type SS

9100
Liên hệ PCE