Vòng đệm khóa, vòng phe chặn

BENZING applicator-344900

for retaining washers DIN 6799, short version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344900.0100

BENZING applicator
0.8160
732,000
PCE

344900.0200

BENZING applicator
1.2160
809,000
PCE

344900.0300

BENZING applicator
1.5160
794,000
PCE

344900.0400

BENZING applicator
1.9165
809,000
PCE

344900.0500

BENZING applicator
2.3165
803,000
PCE

344900.0600

BENZING applicator
3.2165
810,000
PCE

344900.0700

BENZING applicator
4165
802,000
PCE

344900.0800

BENZING applicator
5165
801,000
PCE

344900.0900

BENZING applicator
6165
796,000
PCE

344900.1000

BENZING applicator
7170
805,000
PCE

344900.1100

BENZING applicator
8170
801,000
PCE

Xem thêm >>


BENZING applicator-344905

for circlips DIN 6799, long version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344905.0100

BENZING applicator
0.8190
PCE

344905.0200

BENZING applicator
1.2190
PCE

344905.0300

BENZING applicator
1.5190
PCE

344905.0400

BENZING applicator
1.9195
PCE

344905.0500

BENZING applicator
2.3195
PCE

344905.0600

BENZING applicator
3.2195
PCE

344905.0700

BENZING applicator
4195
PCE

344905.0800

BENZING applicator
5195
PCE

344905.0900

BENZING applicator
6195
PCE

344905.1000

BENZING applicator
7200
PCE

344905.1100

BENZING applicator
8200
PCE

344905.1200

BENZING applicator
9185
PCE

344905.1300

BENZING applicator
10200
PCE

Xem thêm >>


Dispenser base BENZING-344910

For retaining washers in magazine DIN 6799.

Appropriate accessories:
344900 BENZING applicator
344905 BENZING applicator

Usable with:
761351 Circlips for shaft stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.8-
PCE
1.2-
PCE
1.5-
PCE
1.9-
PCE
2.3-
PCE
3.2-
PCE
4-
PCE
5-
PCE
6-
PCE
7-
PCE
8-
PCE
9-
PCE
10-
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series A-761250

DIN 2093 A Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.4100
5,000
PCE
105.2100.5100
7,000
PCE
12.56.212.50.7100
10,000
PCE
147.2140.8100
13,000
PCE
168.2160.9100
13,000
PCE
189.2181100
16,000
PCE
2010.2201.1100
17,000
PCE
22.511.222.51.25100
35,000
PCE
2512.2251.5100
34,000
PCE
2814.2281.5100
42,000
PCE
31.516.331.51.75100
44,000
PCE
35.518.335.52100
52,000
PCE
4020.4402.25100
62,000
PCE
4522.4452.5100
87,000
PCE
5025.4503100
114,000
PCE
5628.556325
124,000
PCE
6331633.525
200,000
PCE
713671425
387,000
PCE
804180525
511,000
PCE
904690525
707,000
PCE
1005110061
718,000
PCE
1125711261
906,000
PCE
1407214081
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series B-761255

DIN 2093 B Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.3100
5,000
PCE
105.2100.4100
7,000
PCE
12.56.212.50.5100
14,000
PCE
147.2140.5100
13,000
PCE
168.2160.6100
13,000
PCE
189.2180.7100
17,000
PCE
2010.2200.8100
17,000
PCE
22.511.222.50.8100
20,000
PCE
2512.2250.9100
21,000
PCE
2814.2281100
23,000
PCE
31.516.331.51.25100
43,000
PCE
35.518.335.51.25100
49,000
PCE
4020.4401.5100
57,000
PCE
4522.4451.75100
73,000
PCE
5025.4502100
79,000
PCE
5628.556225
104,000
PCE
6331632.525
222,000
PCE
7136712.525
234,000
PCE
804180325
339,000
PCE
9046903.525
412,000
PCE
100511003.51
463,000
PCE
1125711241
740,000
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series C-761260

DIN 2093 C Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.2100
7,000
PCE
105.2100.25100
8,000
PCE
12.56.212.50.35100
13,000
PCE
147.2140.35100
13,000
PCE
168.2160.4100
16,000
PCE
189.2180.45100
18,000
PCE
2010.2200.5100
18,000
PCE
22.511.222.50.6100
22,000
PCE
2512.2250.7100
21,000
PCE
2814.2280.8100
22,000
PCE
31.516.331.50.8100
26,000
PCE
35.518.335.50.9100
34,000
PCE
4020.4401100
48,000
PCE
4522.4451.25100
69,000
PCE
5025.4501.25100
72,000
PCE
5628.5561.525
109,000
PCE
6331631.825
169,000
PCE
713671225
291,000
PCE
8041802.2525
313,000
PCE
9046902.525
402,000
PCE
100511002.71
371,000
PCE
100511002.71
524,000
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Work standard-761265

Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
83.280.4100
5,000
PCE
83.280.5100
5,000
PCE