Vòng đệm khóa, vòng phe chặn

BENZING applicator-344900

for retaining washers DIN 6799, short version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344900.0100

BENZING applicator
0.8160
625,000
PCE

344900.0200

BENZING applicator
1.2160
627,000
PCE

344900.0300

BENZING applicator
1.5160
627,000
PCE

344900.0400

BENZING applicator
1.9165
625,000
PCE

344900.0500

BENZING applicator
2.3165
627,000
PCE

344900.0600

BENZING applicator
3.2165
627,000
PCE

344900.0700

BENZING applicator
4165
628,000
PCE

344900.0800

BENZING applicator
5165
627,000
PCE

344900.0900

BENZING applicator
6165
628,000
PCE

344900.1000

BENZING applicator
7170
628,000
PCE

344900.1100

BENZING applicator
8170
629,000
PCE

Xem thêm >>


BENZING applicator-344905

for circlips DIN 6799, long version.

Usable with:
344910 Dispenser base BENZING
761350 Circlips for shaft bulks, stacked
761351 Circlips for shaft stacked
761352 Circlips for shafts bulk
761673 Circlips for shaft bulks, stacked
761674 Circlips for shaft bulks, stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

344905.0100

BENZING applicator
0.8190
803,000
PCE

344905.0200

BENZING applicator
1.2190
803,000
PCE

344905.0300

BENZING applicator
1.5190
805,000
PCE

344905.0400

BENZING applicator
1.9195
850,000
PCE

344905.0500

BENZING applicator
2.3195
852,000
PCE

344905.0600

BENZING applicator
3.2195
822,000
PCE

344905.0700

BENZING applicator
4195
806,000
PCE

344905.0800

BENZING applicator
5195
822,000
PCE

344905.0900

BENZING applicator
6195
822,000
PCE

344905.1000

BENZING applicator
7200
853,000
PCE

344905.1100

BENZING applicator
8200
809,000
PCE

344905.1200

BENZING applicator
9185
862,000
PCE

344905.1300

BENZING applicator
10200
822,000
PCE

Xem thêm >>


Dispenser base BENZING-344910

For retaining washers in magazine DIN 6799.

Appropriate accessories:
344900 BENZING applicator
344905 BENZING applicator

Usable with:
761351 Circlips for shaft stacked


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
0.8-
PCE
1.2-
PCE
1.5-
PCE
1.9-
PCE
2.3-
PCE
3.2-
PCE
4-
PCE
5-
PCE
6-
PCE
7-
PCE
8-
PCE
9-
PCE
10-
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series A-761250

DIN 2093 A Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.4100
8,000
PCE
105.2100.5100
8,000
PCE
12.56.212.50.7100
13,000
PCE
147.2140.8100
14,000
PCE
168.2160.9100
16,000
PCE
189.2181100
17,000
PCE
2010.2201.1100
21,000
PCE
22.511.222.51.25100
39,000
PCE
2512.2251.5100
39,000
PCE
2814.2281.5100
46,000
PCE
31.516.331.51.75100
49,000
PCE
35.518.335.52100
64,000
PCE
4020.4402.25100
73,000
PCE
4522.4452.5100
107,000
PCE
5025.4503100
137,000
PCE
5628.556325
152,000
PCE
6331633.525
234,000
PCE
713671425
480,000
PCE
804180525
577,000
PCE
904690525
777,000
PCE
1005110061
837,000
PCE
1125711261
PCE
1407214081
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series B-761255

DIN 2093 B Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.3100
7,000
PCE
105.2100.4100
8,000
PCE
12.56.212.50.5100
16,000
PCE
147.2140.5100
14,000
PCE
168.2160.6100
14,000
PCE
189.2180.7100
21,000
PCE
2010.2200.8100
22,000
PCE
22.511.222.50.8100
22,000
PCE
2512.2250.9100
25,000
PCE
2814.2281100
27,000
PCE
31.516.331.51.25100
53,000
PCE
35.518.335.51.25100
56,000
PCE
4020.4401.5100
65,000
PCE
4522.4451.75100
81,000
PCE
5025.4502100
88,000
PCE
5628.556225
124,000
PCE
6331632.525
267,000
PCE
7136712.525
235,000
PCE
804180325
402,000
PCE
9046903.525
465,000
PCE
100511003.51
540,000
PCE
1125711241
800,000
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Series C-761260

DIN 2093 C Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
84.280.2100
8,000
PCE
105.2100.25100
9,000
PCE
12.56.212.50.35100
16,000
PCE
147.2140.35100
17,000
PCE
168.2160.4100
18,000
PCE
189.2180.45100
21,000
PCE
2010.2200.5100
22,000
PCE
22.511.222.50.6100
27,000
PCE
2512.2250.7100
25,000
PCE
2814.2280.8100
27,000
PCE
31.516.331.50.8100
29,000
PCE
35.518.335.50.9100
40,000
PCE
4020.4401100
57,000
PCE
4522.4451.25100
78,000
PCE
5025.4501.25100
77,000
PCE
5628.5561.525
130,000
PCE
6331631.825
176,000
PCE
713671225
351,000
PCE
8041802.2525
376,000
PCE
9046902.525
449,000
PCE
100511002.71
434,000
PCE
100511002.71
592,000
PCE

Xem thêm >>


Disc springs, Work standard-761265

Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
83.280.4100
7,000
PCE
83.280.5100
5,000
PCE

761265.0030