Vòng đệm lò xo

Thương hiệu

Disc springs, Series A-761250

DIN 2093 A Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761250.0010

Disc springs, Series A

84.280.4100
Liên hệ PCE

761250.0020

Disc springs, Series A

105.2100.5100
Liên hệ PCE

761250.0030

Disc springs, Series A

12.56.212.50.7100
Liên hệ PCE

761250.0040

Disc springs, Series A

147.2140.8100
Liên hệ PCE

761250.0050

Disc springs, Series A

168.2160.9100
Liên hệ PCE

761250.0060

Disc springs, Series A

189.2181100
Liên hệ PCE

761250.0070

Disc springs, Series A

2010.2201.1100
Liên hệ PCE

761250.0080

Disc springs, Series A

22.511.222.51.25100
Liên hệ PCE

761250.0090

Disc springs, Series A

2512.2251.5100
Liên hệ PCE

761250.0100

Disc springs, Series A

2814.2281.5100
Liên hệ PCE

761250.0110

Disc springs, Series A

31.516.331.51.75100
Liên hệ PCE

761250.0120

Disc springs, Series A

35.518.335.52100
Liên hệ PCE

761250.0130

Disc springs, Series A

4020.4402.25100
Liên hệ PCE

761250.0140

Disc springs, Series A

4522.4452.5100
Liên hệ PCE

761250.0150

Disc springs, Series A

5025.4503100
Liên hệ PCE

761250.0160

Disc springs, Series A

5628.556325
Liên hệ PCE

761250.0170

Disc springs, Series A

6331633.525
Liên hệ PCE

761250.0180

Disc springs, Series A

713671425
Liên hệ PCE

761250.0190

Disc springs, Series A

804180525
Liên hệ PCE

761250.0200

Disc springs, Series A

904690525
Liên hệ PCE

761250.0210

Disc springs, Series A

1005110061
Liên hệ PCE

761250.0220

Disc springs, Series A

1125711261
Liên hệ PCE

761250.0230

Disc springs, Series A

1407214081
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Disc springs, Series B-761255

DIN 2093 B Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761255.0010

Disc springs, Series B

84.280.3100
Liên hệ PCE

761255.0020

Disc springs, Series B

105.2100.4100
Liên hệ PCE

761255.0030

Disc springs, Series B

12.56.212.50.5100
Liên hệ PCE

761255.0040

Disc springs, Series B

147.2140.5100
Liên hệ PCE

761255.0050

Disc springs, Series B

168.2160.6100
Liên hệ PCE

761255.0060

Disc springs, Series B

189.2180.7100
Liên hệ PCE

761255.0070

Disc springs, Series B

2010.2200.8100
Liên hệ PCE

761255.0080

Disc springs, Series B

22.511.222.50.8100
Liên hệ PCE

761255.0090

Disc springs, Series B

2512.2250.9100
Liên hệ PCE

761255.0100

Disc springs, Series B

2814.2281100
Liên hệ PCE

761255.0110

Disc springs, Series B

31.516.331.51.25100
Liên hệ PCE

761255.0120

Disc springs, Series B

35.518.335.51.25100
Liên hệ PCE

761255.0130

Disc springs, Series B

4020.4401.5100
Liên hệ PCE

761255.0140

Disc springs, Series B

4522.4451.75100
Liên hệ PCE

761255.0150

Disc springs, Series B

5025.4502100
Liên hệ PCE

761255.0160

Disc springs, Series B

5628.556225
Liên hệ PCE

761255.0170

Disc springs, Series B

6331632.525
Liên hệ PCE

761255.0180

Disc springs, Series B

7136712.525
Liên hệ PCE

761255.0190

Disc springs, Series B

804180325
Liên hệ PCE

761255.0200

Disc springs, Series B

9046903.525
Liên hệ PCE

761255.0210

Disc springs, Series B

100511003.51
Liên hệ PCE

761255.0220

Disc springs, Series B

1125711241
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Disc springs, Series C-761260

DIN 2093 C Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761260.0010

Disc springs, Series C

84.280.2100
Liên hệ PCE

761260.0020

Disc springs, Series C

105.2100.25100
Liên hệ PCE

761260.0030

Disc springs, Series C

12.56.212.50.35100
Liên hệ PCE

761260.0040

Disc springs, Series C

147.2140.35100
Liên hệ PCE

761260.0050

Disc springs, Series C

168.2160.4100
Liên hệ PCE

761260.0060

Disc springs, Series C

189.2180.45100
Liên hệ PCE

761260.0070

Disc springs, Series C

2010.2200.5100
Liên hệ PCE

761260.0080

Disc springs, Series C

22.511.222.50.6100
Liên hệ PCE

761260.0090

Disc springs, Series C

2512.2250.7100
Liên hệ PCE

761260.0100

Disc springs, Series C

2814.2280.8100
Liên hệ PCE

761260.0110

Disc springs, Series C

31.516.331.50.8100
Liên hệ PCE

761260.0120

Disc springs, Series C

35.518.335.50.9100
Liên hệ PCE

761260.0130

Disc springs, Series C

4020.4401100
Liên hệ PCE

761260.0140

Disc springs, Series C

4522.4451.25100
Liên hệ PCE

761260.0150

Disc springs, Series C

5025.4501.25100
Liên hệ PCE

761260.0160

Disc springs, Series C

5628.5561.525
Liên hệ PCE

761260.0170

Disc springs, Series C

6331631.825
Liên hệ PCE

761260.0180

Disc springs, Series C

713671225
Liên hệ PCE

761260.0190

Disc springs, Series C

8041802.2525
Liên hệ PCE

761260.0200

Disc springs, Series C

9046902.525
Liên hệ PCE

761260.0210

Disc springs, Series C

100511002.71
Liên hệ PCE

761260.0220

Disc springs, Series C

100511002.71
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Disc springs, Work standard-761265

Spring steel / plain Hardness: 42-52 HRC

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size (mm)d1 (mm)d2 (mm)Dày t (mm)Đóng gói (pcs /pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761265.0010

Disc springs, Work standard

83.280.4100
Liên hệ PCE

761265.0020

Disc springs, Work standard

83.280.5100
Liên hệ PCE

761265.0030

Disc springs, Work standard

83.280.3100
Liên hệ PCE

761265.0040

Disc springs, Work standard

103.2100.4100
Liên hệ PCE

761265.0050

Disc springs, Work standard

103.2100.5100
Liên hệ PCE

761265.0060

Disc springs, Work standard

103.2100.3100
Liên hệ PCE

761265.0070

Disc springs, Work standard

104.2100.4100
Liên hệ PCE

761265.0080

Disc springs, Work standard

104.2100.5100
Liên hệ PCE

761265.0090

Disc springs, Work standard

104.2100.6100
Liên hệ PCE

761265.0100

Disc springs, Work standard

124.2120.4100
Liên hệ PCE

761265.0110

Disc springs, Work standard

124.2120.5100
Liên hệ PCE

761265.0120

Disc springs, Work standard

124.2120.6100
Liên hệ PCE

761265.0130

Disc springs, Work standard

125.2120.5100
Liên hệ PCE

761265.0140

Disc springs, Work standard

125.2120.6100
Liên hệ PCE

761265.0150

Disc springs, Work standard

126.2120.5100
Liên hệ PCE

761265.0160

Disc springs, Work standard

126.2120.6100
Liên hệ PCE

761265.0170

Disc springs, Work standard

155.2150.6100
Liên hệ PCE

761265.0180

Disc springs, Work standard

155.2150.5100
Liên hệ PCE

761265.0190

Disc springs, Work standard

155.2150.7100
Liên hệ PCE

761265.0200

Disc springs, Work standard

155.2150.4100
Liên hệ PCE

761265.0210

Disc springs, Work standard

156.2150.7100
Liên hệ PCE

761265.0220

Disc springs, Work standard

156.2150.6100
Liên hệ PCE

761265.0230

Disc springs, Work standard

156.2150.5100
Liên hệ PCE

761265.0240

Disc springs, Work standard

158.2150.8100
Liên hệ PCE

761265.0250

Disc springs, Work standard

158.2150.7100
Liên hệ PCE

761265.0260

Disc springs, Work standard

168.2160.7100
Liên hệ PCE

761265.0270

Disc springs, Work standard

186.2180.7100
Liên hệ PCE

761265.0280

Disc springs, Work standard

186.2180.8100
Liên hệ PCE

761265.0290

Disc springs, Work standard

186.2180.4100
Liên hệ PCE

761265.0300

Disc springs, Work standard

186.2180.5100
Liên hệ PCE

761265.0310

Disc springs, Work standard

186.2180.6100
Liên hệ PCE

761265.0320

Disc springs, Work standard

188.2180.7100
Liên hệ PCE

761265.0330

Disc springs, Work standard

188.2181100
Liên hệ PCE

761265.0340

Disc springs, Work standard

188.2180.8100
Liên hệ PCE

761265.0350

Disc springs, Work standard

2010.2200.4100
Liên hệ PCE

761265.0360

Disc springs, Work standard

2010.2200.9100
Liên hệ PCE

761265.0370

Disc springs, Work standard

2010.2201100
Liên hệ PCE

761265.0380

Disc springs, Work standard

208.2200.6100
Liên hệ PCE

761265.0390

Disc springs, Work standard

208.2201100
Liên hệ PCE

761265.0400

Disc springs, Work standard

208.2200.7100
Liên hệ PCE

761265.0410

Disc springs, Work standard

208.2200.9100
Liên hệ PCE

761265.0420

Disc springs, Work standard

208.2200.8100
Liên hệ PCE

761265.0430

Disc springs, Work standard

208.2200.5100
Liên hệ PCE

761265.0440

Disc springs, Work standard

2310.2230.9100
Liên hệ PCE

761265.0450

Disc springs, Work standard

2310.2231100
Liên hệ PCE

761265.0460

Disc springs, Work standard

2312.2231.5100
Liên hệ PCE

761265.0470

Disc springs, Work standard

2312.2231100
Liên hệ PCE

761265.0480

Disc springs, Work standard

2312.2231.25100
Liên hệ PCE

761265.0490

Disc springs, Work standard

238.2230.7100
Liên hệ PCE

761265.0500

Disc springs, Work standard

238.2230.8100
Liên hệ PCE

761265.0510

Disc springs, Work standard

238.2230.9100
Liên hệ PCE

761265.0520

Disc springs, Work standard

2510.2251100
Liên hệ PCE

761265.0530

Disc springs, Work standard

2810.2280.8100
Liên hệ PCE

761265.0540

Disc springs, Work standard

2810.2281.5100
Liên hệ PCE

761265.0550

Disc springs, Work standard

2810.2281.25100
Liên hệ PCE

761265.0560

Disc springs, Work standard

2810.2281100
Liên hệ PCE

761265.0570

Disc springs, Work standard

2812.2281.5100
Liên hệ PCE

761265.0580

Disc springs, Work standard

2812.2281100
Liên hệ PCE

761265.0590

Disc springs, Work standard

2812.2281.25100
Liên hệ PCE

761265.0600

Disc springs, Work standard

2814.2281.25100
Liên hệ PCE

761265.0610

Disc springs, Work standard

31.516.331.51.5100
Liên hệ PCE

761265.0620

Disc springs, Work standard

31.516.331.52100
Liên hệ PCE

761265.0630

Disc springs, Work standard

3412.2341.25100
Liên hệ PCE

761265.0640

Disc springs, Work standard

3412.2341100
Liên hệ PCE

761265.0650

Disc springs, Work standard

3412.2341.5100
Liên hệ PCE

761265.0660

Disc springs, Work standard

3414.2341.25100
Liên hệ PCE

761265.0670

Disc springs, Work standard

3414.2341.5100
Liên hệ PCE

761265.0680

Disc springs, Work standard

3416.3341.5100
Liên hệ PCE

761265.0690

Disc springs, Work standard

3416.3342100
Liên hệ PCE

761265.0700

Disc springs, Work standard

4014.2401.75100
Liên hệ PCE

761265.0710

Disc springs, Work standard

4014.2401.5100
Liên hệ PCE

761265.0720

Disc springs, Work standard

4014.2402100
Liên hệ PCE

761265.0730

Disc springs, Work standard

4014.2401.25100
Liên hệ PCE

761265.0740

Disc springs, Work standard

4016.3401.75100
Liên hệ PCE

761265.0750

Disc springs, Work standard

4016.3401.5100
Liên hệ PCE

761265.0760

Disc springs, Work standard

4016.3402100
Liên hệ PCE

761265.0770

Disc springs, Work standard

4018.3402100
Liên hệ PCE

761265.0780

Disc springs, Work standard

4020.4402.5100
Liên hệ PCE

761265.0790

Disc springs, Work standard

4020.4402100
Liên hệ PCE

761265.0800

Disc springs, Work standard

4816.3481.5100
Liên hệ PCE

761265.0810

Disc springs, Work standard

5018.3501.5100
Liên hệ PCE

761265.0820

Disc springs, Work standard

5018.3502.5100
Liên hệ PCE

761265.0830

Disc springs, Work standard

5018.3501.25100
Liên hệ PCE

761265.0840

Disc springs, Work standard

5018.3503100
Liên hệ PCE

761265.0850

Disc springs, Work standard

5018.3502100
Liên hệ PCE

761265.0860

Disc springs, Work standard

5020.4502100
Liên hệ PCE

761265.0870

Disc springs, Work standard

5020.4502.5100
Liên hệ PCE

761265.0880

Disc springs, Work standard

5022.4502100
Liên hệ PCE

761265.0890

Disc springs, Work standard

5022.4502.5100
Liên hệ PCE

761265.0900

Disc springs, Work standard

5025.4501.5100
Liên hệ PCE

761265.0910

Disc springs, Work standard

5025.4502.25100
Liên hệ PCE

761265.0920

Disc springs, Work standard

5025.4502.5100
Liên hệ PCE

761265.0930

Disc springs, Work standard

5628.5562.525
Liên hệ PCE

761265.0940

Disc springs, Work standard

6020.460225
Liên hệ PCE

761265.0950

Disc springs, Work standard

6020.4602.525
Liên hệ PCE

761265.0960

Disc springs, Work standard

6020.460325
Liên hệ PCE

761265.0970

Disc springs, Work standard

6025.460325
Liên hệ PCE

761265.0980

Disc springs, Work standard

6025.4602.525
Liên hệ PCE

761265.0990

Disc springs, Work standard

6030.5602.525
Liên hệ PCE

761265.1000

Disc springs, Work standard

6030.5603.525
Liên hệ PCE

761265.1010

Disc springs, Work standard

6030.5602.7525
Liên hệ PCE

761265.1020

Disc springs, Work standard

6030.560325
Liên hệ PCE

761265.1030

Disc springs, Work standard

633163325
Liên hệ PCE

761265.1040

Disc springs, Work standard

7024.570325
Liên hệ PCE

761265.1050

Disc springs, Work standard

7024.5703.525
Liên hệ PCE

761265.1060

Disc springs, Work standard

7025.570225
Liên hệ PCE

761265.1070

Disc springs, Work standard

7030.5702.525
Liên hệ PCE

761265.1080

Disc springs, Work standard

7030.570325
Liên hệ PCE

761265.1090

Disc springs, Work standard

7035.570425
Liên hệ PCE

761265.1100

Disc springs, Work standard

7035.5703.525
Liên hệ PCE

761265.1110

Disc springs, Work standard

7035.570325
Liên hệ PCE

761265.1120

Disc springs, Work standard

7040.570425
Liên hệ PCE

761265.1130

Disc springs, Work standard

7040.570525
Liên hệ PCE

761265.1140

Disc springs, Work standard

803180325
Liên hệ PCE

761265.1150

Disc springs, Work standard

8031802.525
Liên hệ PCE

761265.1160

Disc springs, Work standard

803180425
Liên hệ PCE

761265.1170

Disc springs, Work standard

803680425
Liên hệ PCE

761265.1180

Disc springs, Work standard

803680325
Liên hệ PCE

761265.1190

Disc springs, Work standard

804180425
Liên hệ PCE