Vòi tưới nguội cho máy LOC-LINE

Thương hiệu

Size (inch)

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"

Type 1/4" - 6 mm passage (15 l/min); segment outside diameter 12.5 mm or 16 mm.

Coolant hoses can be put together, adapted, extended and shortened easily by hand; neither coolant pressure nor machine vibrations can change the hose''s position.

Flat nozzles 41489, 49456 - ideal when sanding and for EDM applications.


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng ModelDesignation Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

403000.0100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  21191

2119121191 / 2 non-return valves
543,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  21192

2119221192/ 2 spherical valves 1/4" NPT
546,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  21193

2119321193/2 spherical valves 1/4" NPT
549,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  21194

2119421194/ 2 spherical valves
546,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  21195

2119521195/ 2 modular manifold brackets
260,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  21198

2119821198/ 5 spherical valves
1,772,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  21199

2119921199/ 3 T-pieces
731,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  29451

2945129451/ 10 non-return valves
2,419,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.0900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  29452

2945229452/10 spherical valves 1/4" NPT
2,434,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  29453

2945329453/10 spherical valves 1/4" NPT
2,438,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  29454 - 403000.1100

29454

29454/ 10 spherical valves

2,430,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  40413 - 403000.1200

40413

40413/ Nipple,nozzles,joint pce.

497,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  40655 - 403000.1300

40655

40655/ 4 reduction sleeves

417,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  40656 - 403000.1400

40656

40656/ 4 double sleeves 1/8"

416,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  40657 - 403000.1500

40657

40657/4 double sleeves 1/4"

420,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41400 - 403000.1600

41400

41400/ 70 elements

1,132,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41401 - 403000.1700

41401

41401/ 20 elements (280mm)

400,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41402 - 403000.1800

41402

41402/ 4 nozzles 1.6 mm

260,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.1900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41403 - 403000.1900

41403

41403/ 4 nozzles 3.2 mm

261,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41404 - 403000.2000

41404

41404/ 4 nozzles 6.4 mm

235,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41405 - 403000.2100

41405

41405 /4 thread nipples 1/8"NPT

261,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41406 - 403000.2200

41406

41406 /4 thread nipples 1/4"NPT

237,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41407 - 403000.2300

41407

41407/ 2 flat nozzles 24 mm

367,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41408 - 403000.2400

41408

41408/ 2 Y-fittings

364,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41409 - 403000.2500

41409

41409/ 4 double sleeves

241,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41411 - 403000.2600

41411

41411/4 thread sleeves 1/8"NPT

280,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41415 - 403000.2700

41415

41415/ 2 elbows

335,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41416 - 403000.2800

41416

41416/ 2 T-pieces

365,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.2900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41470 - 403000.2900

41470

41470/ 4 spray bar nozzles 1.6 mm

304,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41471 - 403000.3000

41471

41471/ 4 spray bar nozzles 3.2 mm

306,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41472 - 403000.3100

41472

41472/ 4 spray bar nozzles 6.4 mm

307,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41473 - 403000.3200

41473

41473 / 2 spray bar nozzles w/mult.holes

330,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41474 - 403000.3300

41474

41474 / Spray bar nozzle combination set

365,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41475 - 403000.3400

41475

41475/ Extended element clamp set

741,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3450

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  40474 - 403000.3450

40474

40474/4 extended elbows,4 element clamp

736,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41476 - 403000.3500

41476

41476/ 4 extended elements 1/4"

495,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3550

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41491 - 403000.3550

41491

41491/ 4 extended elbows

491,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41477 - 403000.3600

41477

41477/ 4x clamp + clamping screw

371,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41478 - 403000.3700

41478

41478/ 4 1/4" T-nozzles

365,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41479 - 403000.3800

41479

41479 1/4" ring nozzle set

1,035,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.3900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41480 - 403000.3900

41480

41480/ 4 1/4" end caps

246,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41481 - 403000.4000

41481

41481/2 swivelling nozzles w/mult.holes

540,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41482 - 403000.4100

41482

41482/2 swivelling nozzles w/mult.holes

541,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41483 - 403000.4200

41483

41483/ 4 nozzles

348,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41484 - 403000.4300

41484

41484/ 4 nozzles

347,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41485 - 403000.4400

41485

41485/ 4 nozzles

348,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41486 - 403000.4500

41486

41486/ 4 nozzles

347,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41487 - 403000.4600

41487

41487/ 4 flat nozzle combination set

348,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41488 - 403000.4700

41488

41488/ 2 swivelling nozzles w/mult.holes

572,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4720

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41489 - 403000.4720

41489

41489/ 2 nozzles flat

330,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4740

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41490 - 403000.4740

41490

41490/ Set of 16 nozzles

1,388,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49420 - 403000.4800

49420

49420/ Elements 7.5m

8,321,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.4900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49421 - 403000.4900

49421

49421/ Elements 1100 pcs.

15,168,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49422 - 403000.5000

49422

49422/50 nozzles 1.6 mm

2,135,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49423 - 403000.5100

49423

49423/50 nozzles 3.2 mm

2,137,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49424 - 403000.5200

49424

49424/50 nozzles 6.4 mm

2,097,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49425 - 403000.5300

49425

49425/50 thread nipples 1/8"NPT

2,373,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49426 - 403000.5400

49426

49426/50 thread nipples 1/4"NPT

2,373,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49427 - 403000.5500

49427

49427/20 flat nozzles 24 mm

2,301,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49428 - 403000.5600

49428

49428/20 Y-fittings

2,543,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49429 - 403000.5700

49429

49429/20 double sleeves

953,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49431 - 403000.5800

49431

49431/20 thread sleeves 1/8"NPT

1,096,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.5900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49435 - 403000.5900

49435

49435/20 elbows

2,573,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49436 - 403000.6000

49436

49436/20 T-pieces

2,828,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49439 - 403000.6100

49439

49439/20 spray bar nozzles 1.6 mm

1,192,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49440 - 403000.6200

49440

49440/20 spray bar nozzles 3.2 mm

1,195,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49441 - 403000.6300

49441

49441/20 spray bar nozzles 6.4 mm

1,200,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49442 - 403000.6400

49442

49442/20 spray bar nozzles w/mult.holes

2,298,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49445 - 403000.6500

49445

49445/20 extended elements

1,967,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6550

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49457 - 403000.6550

49457

49457/ 20 extended elbows

1,953,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49446 - 403000.6600

49446

49446/20 element clamps+screw

1,385,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49449 - 403000.6700

49449

49449/20 swivelling nozzles w/mult.holes

3,895,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49450 - 403000.6800

49450

49450/20 swivelling nozzles w/mult.holes

3,905,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.6900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49451 - 403000.6900

49451

49451/20 nozzles

1,378,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.7000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49452 - 403000.7000

49452

49452/20 nozzles

1,378,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.7100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49453 - 403000.7100

49453

49453/20 nozzles

1,375,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.7200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49454 - 403000.7200

49454

49454/20 nozzles

1,377,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.7300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49455 - 403000.7300

49455

49455/20 swivelling nozzles w/mult.holes

4,126,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.7320

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  49456 - 403000.7320

49456

49456/20 nozzles flat

2,302,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403000.7400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  78001 - 403000.7400

78001

78001/Assembly pliers 1/4"

649,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Bộ vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"

Set with segments, threaded nipples, extensions, elbows and Y-fittings, round and flat nozzles, ball valves, assembly pliers, in case.

Contents        
2 ball valves, one-sided, 1/4" NPT, male thread
2 ball valves, input and output, Loc-Line system
4 nozzles, 1.6 mm
4 nozzles, 3.2 mm
4 nozzles, 6.4 mm
4 threaded nipples, 1/8" NPT
4 threaded nipples, 1/4" NPT
2 flat nozzles, 24 mm
2 Y-fittings
2 elbows
1 angle nozzle set 1.6 / 3.2 / 6.4 mm and multi-hole nozzle
4 extensions 1/4", L = 95 mm
4 clamps with clamping screw
Joint pieces 1120 mm = 8 segments at 140 mm
Flat nozzle set, 12mm, 4 pieces
Installation pliers for 1/4"
Product set box


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng ModelDesignation Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

403005.0100

Vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  41000 - 403005.0100

41000

41000 / Set

7,190,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"

With hose piece curved 90° with 44.5 mm radius for optimum cooling in tight spaces; excellent rigidity under increased coolant pressure; combine with clamping rings (optional) and standard extensions to quickly construct a pressurised system up to 7.5 bar.


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng ModelDesignation Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

403010.0100

Vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  40472

40472

4 curved elements, 4 clamps, 1 thread nipple of each size 1/8" + 1/4", 3 nozzles 1.6, 3.2, 6.4 mm

980,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403010.0200

Vòi tưới nguội LOC-LINE 1/4"  40473

40473

2 curved elements, 2 extensions, 4 clamps, 1 thread nipple of each size 1/8" + 1/4", 3 nozzles 1.6, 3.2, 6.4 mm

980,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"

Type 1/2" - 12 mm passage (30 l/min); segment outside diameter 21.5 mm or 25 mm.
Coolant hoses can be put together, adapted, extended and shortened easily by hand; neither coolant pressure nor machine vibrations can change the hose''s position.

Flat nozzles 51847, 51848, 59897, 59898 - ideal when sanding and for EDM applications


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng ModelDesignation Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

403020.0100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  32091 - 403020.0100

32091

32091 / 2 non-return valves

671,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  32092 - 403020.0200

32092

32092 / 2 spherical valves

684,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  32093 - 403020.0300

32093

32093 / 2 spherical valves

684,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  32094 - 403020.0400

32094

32094 / 2 spherical valves

681,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  32095 - 403020.0500

32095

32095 / 2 modular manifold brackets

321,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  32098 - 403020.0600

32098

32098 / 5 spherical valves

2,119,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  32099 - 403020.0700

32099

32099 / 3 T-pieces

809,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  39851 - 403020.0800

39851

39851 / 10 non-return valves

3,150,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.0900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  39852 - 403020.0900

39852

39852 / 10 spherical valves

3,049,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  39853 - 403020.1000

39853

39853 / 10 spherical valves

3,223,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  39854 - 403020.1100

39854

39854 / 10 spherical valves

3,214,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  50658 - 403020.1200

50658

50658 / 4 reduction sleeves

421,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  50659 - 403020.1300

50659

50659 / 4 reduction sleeves

683,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  50660 - 403020.1400

50660

50660 / 4 double sleeves

421,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  50661 - 403020.1500

50661

50661 / 4 double sleeves 1/2"

685,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  50813 - 403020.1600

50813

50813 / 3/8",1/2" NPT nipple

529,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51800 - 403020.1800

51800

51800 / Elements (46 pcs.)

1,375,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.1900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51801 - 403020.1900

51801

51801 / 12 Set of 12 elements

419,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51802 - 403020.2000

51802

51802 / 4 nozzles

283,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51803 - 403020.2100

51803

51803 / 4 nozzles

257,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51804 - 403020.2200

51804

51804 / 4 thread nipples 3/8"NPT

286,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51805 - 403020.2300

51805

51805 / 4 thread nipples 1/2"NPT

291,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51806 - 403020.2400

51806

51806 / 4 nozzles

298,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51807 - 403020.2500

51807

51807 / 2 flat nozzles

413,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51808 - 403020.2600

51808

51808 / 2 Y-fittings

400,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51809 - 403020.2700

51809

51809 / 2 flat nozzles

434,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51811 - 403020.2800

51811

51811 / 4 double sleeves

285,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.2900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51821 - 403020.2900

51821

51821 / 2 reducers

302,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51822 - 403020.3000

51822

51822 / 2 Y-reducers

373,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51824 - 403020.3100

51824

51824 / 2 elbows

343,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51825 - 403020.3200

51825

51825 / 2 T-pieces

413,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51828 - 403020.3300

51828

51828 / 4 spray bar nozzles

352,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51829 - 403020.3400

51829

51829 / 4 spray bar nozzles

355,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51830 - 403020.3500

51830

51830 / 4 spray bar nozzles

355,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51831 - 403020.3600

51831

51831 / 2 spray bar nozzles w/mult.holes

378,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51832 - 403020.3700

51832

51832 / Spray bar nozzle combination set

423,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51833 - 403020.3800

51833

51833 / 4x extension, 1/2"

566,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3850

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51896 - 403020.3850

51896

51896 / 4 extended elbows

564,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.3900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51834 - 403020.3900

51834

51834 / 4x element clamp+screw

436,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51835 - 403020.4000

51835

51835 / Extended /element clamp screw.

876,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4050

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  50874 - 403020.4050

50874

50874/4 extended elbows,4 element clamp

876,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51836 - 403020.4100

51836

51836 / 4 ½" T-nozzle

423,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51837 - 403020.4200

51837

51837 / 1/2" ring nozzle set

1,192,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51838 - 403020.4300

51838

51838 / 4 1/2" end caps

256,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51840 - 403020.4400

51840

51840 / 4 flat nozzles 18x2mm

394,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51841 - 403020.4500

51841

51841 / 4 flat nozzles 18x3.2mm

393,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51842 - 403020.4600

51842

51842 / 4 5-hole nozzles dia.3.2

394,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51843 - 403020.4700

51843

51843 / 4 7-hole nozzles dia.2mm

394,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51845 - 403020.4800

51845

51845 / 2 swivell.nozzles w/mult.holes

550,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4820

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51847 - 403020.4820

51847

51847 / 2 nozzles flat 32 mm

374,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4825

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51848 - 403020.4825

51848

51848 / 2 nozzles flat 41 mm

432,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4840

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  51849 - 403020.4840

51849

51849 / Set of 16 nozzles

1,522,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.4900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59860 - 403020.4900

59860

59860 / Elements 7.5m

10,218,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59861 - 403020.5000

59861

59861 / Elements (708 pcs.)

19,661,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59862 - 403020.5100

59862

59862 / 50 nozzles

2,503,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59863 - 403020.5200

59863

59863 / 50 nozzles

2,512,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59864 - 403020.5300

59864

59864 / 50 thread nipples

2,547,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59865 - 403020.5400

59865

59865 / 50 thread nipples

2,835,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59866 - 403020.5500

59866

59866 / 50 nozzles

2,499,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59867 - 403020.5600

59867

59867 / 20 flat nozzles

2,571,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59868 - 403020.5700

59868

59868 / 20 Y-fittings

2,609,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59869 - 403020.5800

59869

59869 / 20 reducers

2,321,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.5900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59870 - 403020.5900

59870

59870 / 20 Y-reducers

2,561,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59871 - 403020.6000

59871

59871 / 20 flat nozzles

3,322,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59872 - 403020.6100

59872

59872 / 20 double sleeves

1,121,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59874 - 403020.6200

59874

59874 / 20 elbows

3,162,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59875 - 403020.6300

59875

59875 / 20 T-pieces

3,225,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59878 - 403020.6400

59878

59878 / 20 spray bar nozzles

1,399,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59879 - 403020.6500

59879

59879 / 20 spray bar nozzles

1,405,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6700

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59881 - 403020.6700

59881

59881 /20 spray bar nozzles w/mult.holes

2,600,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6800

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59883 - 403020.6800

59883

59883 / 20 extended elements

2,267,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6850

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59899 - 403020.6850

59899

59899 / 20 extended elbows

2,270,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.6900

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59884 - 403020.6900

59884

59884 / 20 element clamps+screw

1,607,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7000

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59890 - 403020.7000

59890

59890 / 20 flat nozzles

1,567,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7100

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59891 - 403020.7100

59891

59891 / 20 flat nozzles

1,568,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7200

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59892 - 403020.7200

59892

59892 / 20 5-hole nozzles

1,565,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7300

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59893 - 403020.7300

59893

59893 / 20 7-hole nozzles

1,565,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7400

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59895 - 403020.7400

59895

59895 / 20 swivelling nozzles w/mult.hol

4,371,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7420

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59897 - 403020.7420

59897

59897 / 20 nozzles flat 32 mm

2,586,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7425

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  59898 - 403020.7425

59898

59898 / 20 nozzles flat 41 mm

3,125,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7500

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  78002 - 403020.7500

78002

78002 / Assembly pliers, 1/2"

654,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

403020.7600

Linh kiện vòi tưới nguội LOC-LINE 1/2"  78003 - 403020.7600

78003

78003 / Assembly pliers set