Vít tự khoan & định hình ren, vít bắt gỗ & thạch cao

Hexalobular pan head tapping screws, with gimlet point form C-760830

ISO 14585 C Steel case-hardened / zinc plated Hardness: 450 HV


INDONESIA

Made in Indonesia

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
ST 2.219200
1,000
PCE
ST 2.24.5200
1,000
PCE
ST 2.26.5200
1,000
PCE
ST 2.29.5200
1,000
PCE
ST 2.213200
1,000
PCE
ST 2.216200
3,000
PCE
ST 2.98200
1,000
PCE
ST 2.913200
3,000
PCE
ST 2.916200
3,000
PCE
ST 2.919200
3,000
PCE
ST 2.922200
3,000
PCE
ST 2.925200
5,000
PCE
ST 2.932200
4,000
PCE
ST 2.938200
4,000
PCE
ST 2.94.5200
3,000
PCE
ST 2.96.5200
3,000
PCE
ST 2.99.5200
3,000
PCE
ST 3.58200
1,000
PCE
ST 3.513200
3,000
PCE
ST 3.516200
4,000
PCE
ST 3.519200
4,000
PCE
ST 3.522200
4,000
PCE
ST 3.525200
5,000
PCE
ST 3.532200
5,000
PCE
ST 3.538200
7,000
PCE
ST 3.56.5200
4,000
PCE
ST 3.59.5200
3,000
PCE
ST 3.96.5200
1,000
PCE
ST 3.913200
3,000
PCE
ST 3.916200
4,000
PCE
ST 3.919200
4,000
PCE
ST 3.922200
4,000
PCE
ST 3.925200
5,000
PCE
ST 3.932200
7,000
PCE
ST 3.938200
9,000
PCE
ST 3.945200
8,000
PCE
ST 3.950200
7,000
PCE
ST 3.99.5200
3,000
PCE
ST 4.26.5100
3,000
PCE
ST 4.213100
5,000
PCE
ST 4.216100
7,000
PCE
ST 4.219100
7,000
PCE
ST 4.222100
7,000
PCE
ST 4.225100
7,000
PCE
ST 4.232100
7,000
PCE
ST 4.238100
9,000
PCE
ST 4.245100
9,000
PCE
ST 4.250100
10,000
PCE
ST 4.260100
8,000
PCE
ST 4.29.5100
5,000
PCE
ST 4.813100
8,000
PCE
ST 4.816100
7,000
PCE
ST 4.819100
7,000
PCE
ST 4.822100
7,000
PCE
ST 4.825100
9,000
PCE
ST 4.832100
9,000
PCE
ST 4.838100
10,000
PCE
ST 4.845100
12,000
PCE
ST 4.850100
13,000
PCE
ST 4.860100
18,000
PCE
ST 4.870100
12,000
PCE
ST 4.880100
14,000
PCE
ST 4.89.5100
7,000
PCE
ST 5.513100
8,000
PCE
ST 5.516100
8,000
PCE
ST 5.519100
9,000
PCE
ST 5.522100
9,000
PCE
ST 5.525100
10,000
PCE
ST 5.532100
12,000
PCE
ST 5.538100
14,000
PCE
ST 5.545100
16,000
PCE
ST 5.550100
17,000
PCE
ST 5.560100
21,000
PCE
ST 5.570100
16,000
PCE
ST 5.580100
12,000
PCE
ST 6.313100
9,000
PCE
ST 6.316100
10,000
PCE
ST 6.319100
13,000
PCE
ST 6.322100
14,000
PCE
ST 6.325100
16,000
PCE
ST 6.332100
18,000
PCE
ST 6.338100
21,000
PCE
ST 6.345100
22,000
PCE
ST 6.350100
23,000
PCE
ST 6.360100
16,000
PCE

Xem thêm >>


Hexalobular flat head tapping screws, with gimlet point form C-760840

ISO 14586 C Steel case-hardened / zinc plated Hardness: 450 HV


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
ST 2.24.5200
3,000
PCE
ST 2.26.5200
1,000
PCE
ST 2.29.5200
3,000
PCE
ST 2.213200
1,000
PCE
ST 2.216200
1,000
PCE
ST 2.913200
3,000
PCE
ST 2.916200
3,000
PCE
ST 2.919200
3,000
PCE
ST 2.922200
4,000
PCE
ST 2.925200
7,000
PCE
ST 2.932200
5,000
PCE
ST 2.96.5200
3,000
PCE
ST 2.99.5200
3,000
PCE
ST 3.513200
3,000
PCE
ST 3.516200
3,000
PCE
ST 3.519200
4,000
PCE
ST 3.522200
4,000
PCE
ST 3.525200
4,000
PCE
ST 3.532200
7,000
PCE
ST 3.538200
7,000
PCE
ST 3.59.5200
3,000
PCE
ST 3.913200
4,000
PCE
ST 3.916200
4,000
PCE
ST 3.919200
4,000
PCE
ST 3.922200
5,000
PCE