Vít tự khoan

Thương hiệu

Internal octagon recess pan head self-drilling screws ecosyn®-drill, ~type N-760900

DIN 7504 ~N Case-hardened steel / galvanized - blue Hardness: 560 HV Is part of: 860907 Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
ST 3.59.5100
4,000
PCE
ST 3.513100
8,000
PCE
ST 3.516100
8,000
PCE
ST 3.519100
9,000
PCE
ST 3.913100
8,000
PCE
ST 3.916100
9,000
PCE
ST 3.919100
91,000
PCE
ST 3.925100
5,000
PCE
ST 4.213100
9,000
PCE
ST 4.216100
9,000
PCE
ST 4.219100
10,000
PCE
ST 4.225100
12,000
PCE
ST 4.232100
8,000
PCE
ST 4.238100
8,000
PCE
ST 4.816100
12,000
PCE
ST 4.819100
14,000
PCE
ST 4.825100
16,000
PCE
ST 4.832100
17,000
PCE
ST 4.838100
10,000
PCE
ST 4.845100
12,000
PCE
ST 4.850100
12,000
PCE

Xem thêm >>


Phillips pan head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type N-760905

DIN 7504 N / ~ISO 15481 Case-hardened steel / galvanized - blue Hardness: 560 HV Is part of: 860907 Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
ST 2.99.5100
4,000
PCE
ST 2.913100
4,000
PCE
ST 2.916100
4,000
PCE
ST 2.919100
4,000
PCE
ST 3.59.5100
4,000
PCE
ST 3.513100
4,000
PCE
ST 3.516100
4,000
PCE
ST 3.519100
5,000
PCE
ST 3.522100
5,000
PCE
ST 3.525100
12,000
PCE
ST 3.532100
5,000
PCE
ST 3.99.5100
4,000
PCE
ST 3.913100
5,000
PCE
ST 3.916100
5,000
PCE
ST 3.919100
5,000
PCE
ST 3.922100
5,000
PCE
ST 3.932100
7,000
PCE
ST 3.938100
8,000
PCE
ST 3.945100
8,000
PCE
ST 4.213100
5,000
PCE
ST 4.216100
5,000
PCE
ST 4.219100
5,000
PCE
ST 4.222100
5,000
PCE
ST 4.225100
5,000
PCE
ST 4.232100
5,000
PCE
ST 4.238100
8,000
PCE
ST 4.245100
8,000
PCE
ST 4.250100
9,000
PCE
ST 4.813100
7,000
PCE
ST 4.816100
5,000
PCE
ST 4.819100
7,000
PCE
ST 4.822100
7,000
PCE
ST 4.825100
8,000
PCE
ST 4.832100
9,000
PCE
ST 4.838100
12,000
PCE
ST 4.845100
10,000
PCE
ST 4.850100
18,000
PCE
ST 4.860100
8,000
PCE
ST 4.870100
9,000
PCE
ST 5.519100
10,000
PCE
ST 5.522100
8,000
PCE
ST 5.525100
10,000
PCE
ST 5.532100
12,000
PCE
ST 5.538100
12,000
PCE
ST 5.545100
13,000
PCE
ST 5.550100
10,000
PCE
ST 5.560100
16,000
PCE
ST 5.570100
12,000
PCE
ST 6.319100
12,000
PCE
ST 6.322100
10,000
PCE
ST 6.325100
29,000
PCE
ST 6.332100
13,000
PCE
ST 6.338100
61,000
PCE
ST 6.345100
60,000
PCE
ST 6.350100
66,000
PCE
ST 6.360100
65,000
PCE
ST 6.370100
65,000
PCE
ST 6.380100
77,000
PCE

Xem thêm >>


Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H ecosyn®-drill, type P-760906

DIN 7504 P / ~ISO 15482 Steel case-hardened / zinc plated blue Hardness: 560 HV Is part of: 860907 Assortment of self-drilling screws ecosyn®-drill DIN 7504: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
ST 2.913100
4,000
PCE
ST 2.916100
4,000
PCE
ST 2.919100
4,000
PCE
ST 3.59.5100
3,000
PCE
ST 3.513100
4,000
PCE
ST 3.516100
4,000
PCE
ST 3.519100
3,000
PCE
ST 3.522100
4,000
PCE
ST 3.525100
5,000
PCE
ST 3.532100
5,000
PCE
ST 3.913100
4,000
PCE
ST 3.916100
4,000
PCE
ST 3.919100
4,000
PCE
ST 3.922100
4,000
PCE
ST 3.925100
7,000
PCE
ST 3.932100
7,000
PCE
ST 3.938100
7,000
PCE
ST 4.213100
4,000
PCE
ST 4.216100
5,000
PCE
ST 4.219100
5,000
PCE
ST 4.222100
7,000
PCE
ST 4.225100
5,000
PCE
ST 4.232100
7,000
PCE
ST 4.238100
7,000
PCE
ST 4.245100
7,000
PCE
ST 4.250100
9,000
PCE
ST 4.816100
7,000
PCE
ST 4.819100
7,000
PCE
ST 4.822100
7,000
PCE
ST 4.825100
7,000
PCE
ST 4.832100
8,000
PCE