Vít trí mạ kẽm

Thương hiệu

Socket set screws, with flat point-761420

DIN 913 / ISO 4026 Steel 45 H / zinc plated Hardness: min. 450 HV DIN 913: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761420.0010

Socket set screws, with flat point

M33100
Liên hệ PCE

761420.0020

Socket set screws, with flat point

M34100
Liên hệ PCE

761420.0030

Socket set screws, with flat point

M35100
Liên hệ PCE

761420.0040

Socket set screws, with flat point

M36100
Liên hệ PCE

761420.0050

Socket set screws, with flat point

M38100
Liên hệ PCE

761420.0060

Socket set screws, with flat point

M310100
Liên hệ PCE

761420.0070

Socket set screws, with flat point

M312100
Liên hệ PCE

761420.0075

Socket set screws, with flat point

M314100
Liên hệ PCE

761420.0080

Socket set screws, with flat point

M316100
Liên hệ PCE

761420.0090

Socket set screws, with flat point

M320100
Liên hệ PCE

761420.0100

Socket set screws, with flat point

M325100
Liên hệ PCE

761420.0110

Socket set screws, with flat point

M44100
Liên hệ PCE

761420.0120

Socket set screws, with flat point

M45100
Liên hệ PCE

761420.0130

Socket set screws, with flat point

M46100
Liên hệ PCE

761420.0140

Socket set screws, with flat point

M48100
Liên hệ PCE

761420.0150

Socket set screws, with flat point

M410100
Liên hệ PCE

761420.0160

Socket set screws, with flat point

M412100
Liên hệ PCE

761420.0165

Socket set screws, with flat point

M414100
Liên hệ PCE

761420.0170

Socket set screws, with flat point

M416100
Liên hệ PCE

761420.0175

Socket set screws, with flat point

M418100
Liên hệ PCE

761420.0180

Socket set screws, with flat point

M420100
Liên hệ PCE

761420.0185

Socket set screws, with flat point

M422100
Liên hệ PCE

761420.0190

Socket set screws, with flat point

M425100
Liên hệ PCE

761420.0200

Socket set screws, with flat point

M430100
Liên hệ PCE

761420.0210

Socket set screws, with flat point

M55100
Liên hệ PCE

761420.0220

Socket set screws, with flat point

M56100
Liên hệ PCE

761420.0230

Socket set screws, with flat point

M58100
Liên hệ PCE

761420.0240

Socket set screws, with flat point

M510100
Liên hệ PCE

761420.0250

Socket set screws, with flat point

M512100
Liên hệ PCE

761420.0255

Socket set screws, with flat point

M514100
Liên hệ PCE

761420.0260

Socket set screws, with flat point

M516100
Liên hệ PCE

761420.0270

Socket set screws, with flat point

M520100
Liên hệ PCE

761420.0280

Socket set screws, with flat point

M525100
Liên hệ PCE

761420.0290

Socket set screws, with flat point

M530100
Liên hệ PCE

761420.0300

Socket set screws, with flat point

M535100
Liên hệ PCE

761420.0310

Socket set screws, with flat point

M540100
Liên hệ PCE

761420.0320

Socket set screws, with flat point

M550100
Liên hệ PCE

761420.0330

Socket set screws, with flat point

M65100
Liên hệ PCE

761420.0340

Socket set screws, with flat point

M66100
Liên hệ PCE

761420.0350

Socket set screws, with flat point

M68100
Liên hệ PCE

761420.0360

Socket set screws, with flat point

M610100
Liên hệ PCE

761420.0370

Socket set screws, with flat point

M612100
Liên hệ PCE

761420.0375

Socket set screws, with flat point

M614100
Liên hệ PCE

761420.0380

Socket set screws, with flat point

M616100
Liên hệ PCE

761420.0390

Socket set screws, with flat point

M620100
Liên hệ PCE

761420.0400

Socket set screws, with flat point

M625100
Liên hệ PCE

761420.0410

Socket set screws, with flat point

M630100
Liên hệ PCE

761420.0420

Socket set screws, with flat point

M635100
Liên hệ PCE

761420.0430

Socket set screws, with flat point

M640100
Liên hệ PCE

761420.0440

Socket set screws, with flat point

M645100
Liên hệ PCE

761420.0450

Socket set screws, with flat point

M650100
Liên hệ PCE

761420.0460

Socket set screws, with flat point

M660100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hexalobular socket set screws, with flat point-761422

DIN 34827 / ~ISO 4026 Steel 45 H / zinc plated Hardness: min. 450 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761422.0010

Hexalobular socket set screws, with flat point

M33100
Liên hệ PCE

761422.0020

Hexalobular socket set screws, with flat point

M34100
Liên hệ PCE

761422.0030

Hexalobular socket set screws, with flat point

M36100
Liên hệ PCE

761422.0040

Hexalobular socket set screws, with flat point

M38100
Liên hệ PCE

761422.0050

Hexalobular socket set screws, with flat point

M310100
Liên hệ PCE

761422.0060

Hexalobular socket set screws, with flat point

M43100
Liên hệ PCE

761422.0070

Hexalobular socket set screws, with flat point

M44100
Liên hệ PCE

761422.0080

Hexalobular socket set screws, with flat point

M46100
Liên hệ PCE

761422.0090

Hexalobular socket set screws, with flat point

M48100
Liên hệ PCE

761422.0100

Hexalobular socket set screws, with flat point

M410100
Liên hệ PCE

761422.0110

Hexalobular socket set screws, with flat point

M412100
Liên hệ PCE

761422.0120

Hexalobular socket set screws, with flat point

M416100
Liên hệ PCE

761422.0130

Hexalobular socket set screws, with flat point

M54100
Liên hệ PCE

761422.0140

Hexalobular socket set screws, with flat point

M56100
Liên hệ PCE

761422.0150

Hexalobular socket set screws, with flat point

M58100
Liên hệ PCE

761422.0160

Hexalobular socket set screws, with flat point

M510100
Liên hệ PCE

761422.0170

Hexalobular socket set screws, with flat point

M512100
Liên hệ PCE

761422.0180

Hexalobular socket set screws, with flat point

M516100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hexalobular socket set screws, with flat point-761423

DIN 34827 / ~ISO 4026 Steel 45 H / zincflake coated Hardness: min. 450 HV

TURKEY

Made in Turkey

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761423.0010

Hexalobular socket set screws, with flat point

M64100
Liên hệ PCE

761423.0020

Hexalobular socket set screws, with flat point

M66100
Liên hệ PCE

761423.0030

Hexalobular socket set screws, with flat point

M68100
Liên hệ PCE

761423.0040

Hexalobular socket set screws, with flat point

M610100
Liên hệ PCE

761423.0050

Hexalobular socket set screws, with flat point

M612100
Liên hệ PCE

761423.0060

Hexalobular socket set screws, with flat point

M616100
Liên hệ PCE

761423.0070

Hexalobular socket set screws, with flat point

M620100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Socket set screws, with flat point-761425

DIN 913 / ISO 4026 Steel 45 H / zincflake coated Hardness: min. 450 HV DIN 913: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761425.0010

Socket set screws, with flat point

M86100
Liên hệ PCE

761425.0020

Socket set screws, with flat point

M88100
Liên hệ PCE

761425.0030

Socket set screws, with flat point

M810100
Liên hệ PCE

761425.0040

Socket set screws, with flat point

M812100
Liên hệ PCE

761425.0050

Socket set screws, with flat point

M816100
Liên hệ PCE

761425.0060

Socket set screws, with flat point

M820100
Liên hệ PCE

761425.0070

Socket set screws, with flat point

M825100
Liên hệ PCE

761425.0080

Socket set screws, with flat point

M830100
Liên hệ PCE

761425.0090

Socket set screws, with flat point

M835100
Liên hệ PCE

761425.0100

Socket set screws, with flat point

M840100
Liên hệ PCE

761425.0110

Socket set screws, with flat point

M845100
Liên hệ PCE

761425.0120

Socket set screws, with flat point

M850100
Liên hệ PCE

761425.0130

Socket set screws, with flat point

M860100
Liên hệ PCE

761425.0134

Socket set screws, with flat point

M870100
Liên hệ PCE

761425.0140

Socket set screws, with flat point

M108100
Liên hệ PCE

761425.0150

Socket set screws, with flat point

M1010100
Liên hệ PCE

761425.0160

Socket set screws, with flat point

M1012100
Liên hệ PCE

761425.0170

Socket set screws, with flat point

M1016100
Liên hệ PCE

761425.0180

Socket set screws, with flat point

M1020100
Liên hệ PCE

761425.0185

Socket set screws, with flat point

M1022100
Liên hệ PCE

761425.0190

Socket set screws, with flat point

M1025100
Liên hệ PCE

761425.0200

Socket set screws, with flat point

M1030100
Liên hệ PCE

761425.0210

Socket set screws, with flat point

M1035100
Liên hệ PCE

761425.0220

Socket set screws, with flat point

M1040100
Liên hệ PCE

761425.0230

Socket set screws, with flat point

M1045100
Liên hệ PCE

761425.0240

Socket set screws, with flat point

M1050100
Liên hệ PCE

761425.0250

Socket set screws, with flat point

M1060100
Liên hệ PCE

761425.0252

Socket set screws, with flat point

M1070100
Liên hệ PCE

761425.0254

Socket set screws, with flat point

M1080100
Liên hệ PCE

761425.0260

Socket set screws, with flat point

M1210100
Liên hệ PCE

761425.0270

Socket set screws, with flat point

M1212100
Liên hệ PCE

761425.0280

Socket set screws, with flat point

M1216100
Liên hệ PCE

761425.0290

Socket set screws, with flat point

M1220100
Liên hệ PCE

761425.0300

Socket set screws, with flat point

M1225100
Liên hệ PCE

761425.0310

Socket set screws, with flat point

M1230100
Liên hệ PCE

761425.0320

Socket set screws, with flat point

M1235100
Liên hệ PCE

761425.0330

Socket set screws, with flat point

M1240100
Liên hệ PCE

761425.0340

Socket set screws, with flat point

M1245100
Liên hệ PCE

761425.0350

Socket set screws, with flat point

M1250100
Liên hệ PCE

761425.0360

Socket set screws, with flat point

M1260100
Liên hệ PCE

761425.0362

Socket set screws, with flat point

M1270100
Liên hệ PCE

761425.0364

Socket set screws, with flat point

M1280100
Liên hệ PCE

761425.0370

Socket set screws, with flat point

M1616100
Liên hệ PCE

761425.0380

Socket set screws, with flat point

M1620100
Liên hệ PCE

761425.0390

Socket set screws, with flat point

M1625100
Liên hệ PCE

761425.0400

Socket set screws, with flat point

M1630100
Liên hệ PCE

761425.0410

Socket set screws, with flat point

M1635100
Liên hệ PCE

761425.0420

Socket set screws, with flat point

M1640100
Liên hệ PCE

761425.0430

Socket set screws, with flat point

M1645100
Liên hệ PCE

761425.0440

Socket set screws, with flat point

M1650100
Liên hệ PCE

761425.0450

Socket set screws, with flat point

M166050
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point-761426

DIN 913 / ISO 4026 Steel 45 H / zinc plated blue DIN 913: Standard withdrawn

PHILIPPINES

Made in Philippines

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761426.0100

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M36100
Liên hệ PCE

761426.0200

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M38100
Liên hệ PCE

761426.0300

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M310100
Liên hệ PCE

761426.0400

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M312100
Liên hệ PCE

761426.0500

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M45100
Liên hệ PCE

761426.0600

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M46100
Liên hệ PCE

761426.0700

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M48100
Liên hệ PCE

761426.0800

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M410100
Liên hệ PCE

761426.0900

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M412100
Liên hệ PCE

761426.1000

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M416100
Liên hệ PCE

761426.1100

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M56100
Liên hệ PCE

761426.1200

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M58100
Liên hệ PCE

761426.1300

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M510100
Liên hệ PCE

761426.1400

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M512100
Liên hệ PCE

761426.1500

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M516100
Liên hệ PCE

761426.1600

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M520100
Liên hệ PCE

761426.1700

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M66100
Liên hệ PCE

761426.1800

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M68100
Liên hệ PCE

761426.1900

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M610100
Liên hệ PCE

761426.2000

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M612100
Liên hệ PCE

761426.2100

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M616100
Liên hệ PCE

761426.2200

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M620100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point-761427

DIN 913 / ISO 4026 Steel 45 H / zinc flake coated DIN 913: Standard withdrawn

PHILIPPINES

Made in Philippines

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761427.0100

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M88100
Liên hệ PCE

761427.0200

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M810100
Liên hệ PCE

761427.0300

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M812100
Liên hệ PCE

761427.0400

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M816100
Liên hệ PCE

761427.0500

Hex socket set screws, Tuflok® patch , with flat point

M820100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Set screws with slot, and flat point-761428

DIN 551 / ISO 4766 Stahl 14 H / 22 H / zinc plated DIN 551: standard withdrawn Strength class as chosen by manufacturer

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761428.0010

Set screws with slot, and flat point

M22100
Liên hệ PCE

761428.0020

Set screws with slot, and flat point

M23100
Liên hệ PCE

761428.0030

Set screws with slot, and flat point

M24100
Liên hệ PCE

761428.0040

Set screws with slot, and flat point

M25100
Liên hệ PCE

761428.0050

Set screws with slot, and flat point

M26100
Liên hệ PCE

761428.0060

Set screws with slot, and flat point

M28100
Liên hệ PCE

761428.0070

Set screws with slot, and flat point

M210100
Liên hệ PCE

761428.0080

Set screws with slot, and flat point

M212100
Liên hệ PCE

761428.0090

Set screws with slot, and flat point

M2.52100
Liên hệ PCE

761428.0100

Set screws with slot, and flat point

M2.53100
Liên hệ PCE

761428.0110

Set screws with slot, and flat point

M2.54100
Liên hệ PCE

761428.0120

Set screws with slot, and flat point

M2.55100
Liên hệ PCE

761428.0130

Set screws with slot, and flat point

M2.56100
Liên hệ PCE

761428.0140

Set screws with slot, and flat point

M2.58100
Liên hệ PCE

761428.0150

Set screws with slot, and flat point

M2.510100
Liên hệ PCE

761428.0160

Set screws with slot, and flat point

M2.512100
Liên hệ PCE

761428.0170

Set screws with slot, and flat point

M33100
Liên hệ PCE

761428.0180

Set screws with slot, and flat point

M34100
Liên hệ PCE

761428.0190

Set screws with slot, and flat point

M35100
Liên hệ PCE

761428.0200

Set screws with slot, and flat point

M36100
Liên hệ PCE

761428.0210

Set screws with slot, and flat point

M38100
Liên hệ PCE

761428.0220

Set screws with slot, and flat point

M310100
Liên hệ PCE

761428.0230

Set screws with slot, and flat point

M312100
Liên hệ PCE

761428.0240

Set screws with slot, and flat point

M314100
Liên hệ PCE

761428.0250

Set screws with slot, and flat point

M316100
Liên hệ PCE

761428.0260

Set screws with slot, and flat point

M318100
Liên hệ PCE

761428.0270

Set screws with slot, and flat point

M320100
Liên hệ PCE

761428.0280

Set screws with slot, and flat point

M325100
Liên hệ PCE

761428.0290

Set screws with slot, and flat point

M330100
Liên hệ PCE

761428.0300

Set screws with slot, and flat point

M340100
Liên hệ PCE