Vít cho nhựa dẻo

Thương hiệu

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H-760917

Steel heat-treated / zinc plated blue Hardness grade: 380 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760917.0100

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA30, d1 = 3 x 8 mm

KA30, d1 = 38100
Liên hệ PCE

760917.0200

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA30, d1 = 3 x 10 mm

KA30, d1 = 310100
Liên hệ PCE

760917.0300

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA30, d1 = 3 x 12 mm

KA30, d1 = 312100
Liên hệ PCE

760917.0400

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA30, d1 = 3 x 14 mm

KA30, d1 = 314100
Liên hệ PCE

760917.0500

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA30, d1 = 3 x 16 mm

KA30, d1 = 316100
Liên hệ PCE

760917.0600

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA30, d1 = 3 x 18 mm

KA30, d1 = 318100
Liên hệ PCE

760917.0700

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA30, d1 = 3 x 20 mm

KA30, d1 = 320100
Liên hệ PCE

760917.0800

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 8 mm

KA35, d1 = 3.58100
Liên hệ PCE

760917.0900

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 10 mm

KA35, d1 = 3.510100
Liên hệ PCE

760917.1000

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 12 mm

KA35, d1 = 3.512100
Liên hệ PCE

760917.1100

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 14 mm

KA35, d1 = 3.514100
Liên hệ PCE

760917.1200

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 16 mm

KA35, d1 = 3.516100
Liên hệ PCE

760917.1300

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 18 mm

KA35, d1 = 3.518100
Liên hệ PCE

760917.1400

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 20 mm

KA35, d1 = 3.520100
Liên hệ PCE

760917.1500

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA35, d1 = 3.5 x 25 mm

KA35, d1 = 3.525100
Liên hệ PCE

760917.1600

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 8 mm

KA40, d1 = 48100
Liên hệ PCE

760917.1700

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 10 mm

KA40, d1 = 410100
Liên hệ PCE

760917.1800

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 12 mm

KA40, d1 = 412100
Liên hệ PCE

760917.1900

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 14 mm

KA40, d1 = 414100
Liên hệ PCE

760917.2000

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 16 mm

KA40, d1 = 416100
Liên hệ PCE

760917.2100

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 18 mm

KA40, d1 = 418100
Liên hệ PCE

760917.2200

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 20 mm

KA40, d1 = 420100
Liên hệ PCE

760917.2300

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 25 mm

KA40, d1 = 425100
Liên hệ PCE

760917.2400

Phillips round washer head PT® screws, type WN 1411, form H, KA40, d1 = 4 x 30 mm

KA40, d1 = 430100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452Torx plus® / Autosert®-760920

Steel heat treatet / zinc plated blue Hardness: 380 HV

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760920.0010

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K18, d1= 1.8 x 5 mm

K18, d1= 1.85100
Liên hệ PCE

760920.0020

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K18, d1= 1.8 x 6 mm

K18, d1= 1.86100
Liên hệ PCE

760920.0030

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K18, d1= 1.8 x 8 mm

K18, d1= 1.88100
Liên hệ PCE

760920.0040

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K18, d1= 1.8 x 10 mm

K18, d1= 1.810100
Liên hệ PCE

760920.0050

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K20, d1= 2.0 x 5 mm

K20, d1= 2.05100
Liên hệ PCE

760920.0060

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K20, d1= 2.0 x 6 mm

K20, d1= 2.06100
Liên hệ PCE

760920.0070

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K20, d1= 2.0 x 8 mm

K20, d1= 2.08100
Liên hệ PCE

760920.0080

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K20, d1= 2.0 x 10 mm

K20, d1= 2.010100
Liên hệ PCE

760920.0090

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K22, d1= 2.2 x 5 mm

K22, d1= 2.25100
Liên hệ PCE

760920.0100

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K22, d1= 2.2 x 6 mm

K22, d1= 2.26100
Liên hệ PCE

760920.0110

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K22, d1= 2.2 x 8 mm

K22, d1= 2.28100
Liên hệ PCE

760920.0120

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K22, d1= 2.2 x 10 mm

K22, d1= 2.210100
Liên hệ PCE

760920.0130

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K22, d1= 2.2 x 12 mm

K22, d1= 2.212100
Liên hệ PCE

760920.0140

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K22, d1= 2.2 x 14 mm

K22, d1= 2.214100
Liên hệ PCE

760920.0150

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K22, d1= 2.2 x 16 mm

K22, d1= 2.216100
Liên hệ PCE

760920.0160

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K25, d1= 2.5 x 5 mm

K25, d1= 2.55100
Liên hệ PCE

760920.0170

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K25, d1= 2.5 x 6 mm

K25, d1= 2.56100
Liên hệ PCE

760920.0180

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K25, d1= 2.5 x 8 mm

K25, d1= 2.58100
Liên hệ PCE

760920.0190

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K25, d1= 2.5 x 10 mm

K25, d1= 2.510100
Liên hệ PCE

760920.0200

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K25, d1= 2.5 x 12 mm

K25, d1= 2.512100
Liên hệ PCE

760920.0210

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K25, d1= 2.5 x 16 mm

K25, d1= 2.516100
Liên hệ PCE

760920.0220

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 6 mm

K30, d1= 3.06100
Liên hệ PCE

760920.0230

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 7 mm

K30, d1= 3.07100
Liên hệ PCE

760920.0240

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 8 mm

K30, d1= 3.08100
Liên hệ PCE

760920.0250

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 10 mm

K30, d1= 3.010100
Liên hệ PCE

760920.0260

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 12 mm

K30, d1= 3.012100
Liên hệ PCE

760920.0270

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 14 mm

K30, d1= 3.014100
Liên hệ PCE

760920.0280

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 16 mm

K30, d1= 3.016100
Liên hệ PCE

760920.0290

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K30, d1= 3.0 x 20 mm

K30, d1= 3.020100
Liên hệ PCE

760920.0300

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 8 mm

K35, d1= 3.58100
Liên hệ PCE

760920.0310

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 10 mm

K35, d1= 3.510100
Liên hệ PCE

760920.0320

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 12 mm

K35, d1= 3.512100
Liên hệ PCE

760920.0330

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 14 mm

K35, d1= 3.514100
Liên hệ PCE

760920.0340

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 16 mm

K35, d1= 3.516100
Liên hệ PCE

760920.0350

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 18 mm

K35, d1= 3.518100
Liên hệ PCE

760920.0360

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 20 mm

K35, d1= 3.520100
Liên hệ PCE

760920.0370

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 25 mm

K35, d1= 3.525100
Liên hệ PCE

760920.0380

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K35, d1= 3.5 x 30 mm

K35, d1= 3.530100
Liên hệ PCE

760920.0390

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 8 mm

K40, d1= 4.08100
Liên hệ PCE

760920.0400

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 10 mm

K40, d1= 4.010100
Liên hệ PCE

760920.0410

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 12 mm

K40, d1= 4.012100
Liên hệ PCE

760920.0420

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 14 mm

K40, d1= 4.014100
Liên hệ PCE

760920.0430

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 16 mm

K40, d1= 4.016100
Liên hệ PCE

760920.0440

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 18 mm

K40, d1= 4.018100
Liên hệ PCE

760920.0450

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 20 mm

K40, d1= 4.020100
Liên hệ PCE

760920.0460

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 25 mm

K40, d1= 4.025100
Liên hệ PCE

760920.0470

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K40, d1= 4.0 x 30 mm

K40, d1= 4.030100
Liên hệ PCE

760920.0480

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K50, d1= 5.0 x 10 mm

K50, d1= 5.010100
Liên hệ PCE

760920.0490

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K50, d1= 5.0 x 12 mm

K50, d1= 5.012100
Liên hệ PCE

760920.0500

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K50, d1= 5.0 x 16 mm

K50, d1= 5.016100
Liên hệ PCE

760920.0510

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K50, d1= 5.0 x 20 mm

K50, d1= 5.020100
Liên hệ PCE

760920.0520

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K50, d1= 5.0 x 25 mm

K50, d1= 5.025100
Liên hệ PCE

760920.0530

Hexalobular pan head PT® screws, type WN 1452 Torx plus® / Autosert®, K50, d1= 5.0 x 30 mm

K50, d1= 5.030100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Flat ersunk head PT® screws, type WN 1423with Torx plus® / Autosert®-760922

Steel heat treatet / zinc plated blue Hardness: 380 HV

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760922.0010

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K22, d1 = 2.2 x 6 mm

K22, d1 = 2.26100
Liên hệ PCE

760922.0020

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K22, d1 = 2.2 x 8 mm

K22, d1 = 2.28100
Liên hệ PCE

760922.0030

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K22, d1 = 2.2 x 10 mm

K22, d1 = 2.210100
Liên hệ PCE

760922.0040

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K25, d1 = 2.5 x 6 mm

K25, d1 = 2.56100
Liên hệ PCE

760922.0050

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K25, d1 = 2.5 x 7 mm

K25, d1 = 2.57100
Liên hệ PCE

760922.0060

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K25, d1 = 2.5 x 8 mm

K25, d1 = 2.58100
Liên hệ PCE

760922.0070

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K25, d1 = 2.5 x 10 mm

K25, d1 = 2.510100
Liên hệ PCE

760922.0080

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K25, d1 = 2.5 x 12 mm

K25, d1 = 2.512100
Liên hệ PCE

760922.0090

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K30, d1 = 3 x 8 mm

K30, d1 = 38100
Liên hệ PCE

760922.0100

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K30, d1 = 3 x 10 mm

K30, d1 = 310100
Liên hệ PCE

760922.0110

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K30, d1 = 3 x 12 mm

K30, d1 = 312100
Liên hệ PCE

760922.0120

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K30, d1 = 3 x 16 mm

K30, d1 = 316100
Liên hệ PCE

760922.0130

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K35, d1 = 3.5 x 10 mm

K35, d1 = 3.510100
Liên hệ PCE

760922.0140

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K35, d1 = 3.5 x 12 mm

K35, d1 = 3.512100
Liên hệ PCE

760922.0150

Flat countersunk head PT® screws, type WN 1423 with Torx plus® / Autosert®, K35, d1 = 3.5 x 16 mm

K35, d1 = 3.516100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Phillips flat ersunk head PT® screws, type WN 1413form H-760923

Steel heat-treated / zinc plated blue Hardness: 380 HV KA22: countersunk head geometry with reinforcement taper

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760923.0100

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA22, d1 = 2.2 x 6 mm

KA22, d1 = 2.26100
Liên hệ PCE

760923.0200

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA22, d1 = 2.2 x 8 mm

KA22, d1 = 2.28100
Liên hệ PCE

760923.0300

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA22, d1 = 2.2 x 10 mm

KA22, d1 = 2.210100
Liên hệ PCE

760923.0400

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA22, d1 = 2.2 x 12 mm

KA22, d1 = 2.212100
Liên hệ PCE

760923.0500

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA22, d1 = 2.2 x 16 mm

KA22, d1 = 2.216100
Liên hệ PCE

760923.0600

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA25, d1 = 2.5 x 6 mm

KA25, d1 = 2.56100
Liên hệ PCE

760923.0700

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA25, d1 = 2.5 x 7 mm

KA25, d1 = 2.57100
Liên hệ PCE

760923.0800

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA25, d1 = 2.5 x 8 mm

KA25, d1 = 2.58100
Liên hệ PCE

760923.0900

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA25, d1 = 2.5 x 10 mm

KA25, d1 = 2.510100
Liên hệ PCE

760923.1000

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA25, d1 = 2.5 x 12 mm

KA25, d1 = 2.512100
Liên hệ PCE

760923.1100

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA25, d1 = 2.5 x 16 mm

KA25, d1 = 2.516100
Liên hệ PCE

760923.1200

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA25, d1 = 2.5 x 20 mm

KA25, d1 = 2.520100
Liên hệ PCE

760923.1300

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA30, d1 = 3 x 8 mm

KA30, d1 = 38100
Liên hệ PCE

760923.1400

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA30, d1 = 3 x 10 mm

KA30, d1 = 310100
Liên hệ PCE

760923.1500

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA30, d1 = 3 x 12 mm

KA30, d1 = 312100
Liên hệ PCE

760923.1600

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA30, d1 = 3 x 14 mm

KA30, d1 = 314100
Liên hệ PCE

760923.1700

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA30, d1 = 3 x 16 mm

KA30, d1 = 316100
Liên hệ PCE

760923.1800

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA30, d1 = 3 x 18 mm

KA30, d1 = 318100
Liên hệ PCE

760923.1900

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA30, d1 = 3 x 20 mm

KA30, d1 = 320100
Liên hệ PCE

760923.2000

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 8 mm

KA35, d1 = 3.58100
Liên hệ PCE

760923.2100

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 9 mm

KA35, d1 = 3.59100
Liên hệ PCE

760923.2200

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 10 mm

KA35, d1 = 3.510100
Liên hệ PCE

760923.2300

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 12 mm

KA35, d1 = 3.512100
Liên hệ PCE

760923.2400

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 14 mm

KA35, d1 = 3.514100
Liên hệ PCE

760923.2500

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 16 mm

KA35, d1 = 3.516100
Liên hệ PCE

760923.2600

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 18 mm

KA35, d1 = 3.518100
Liên hệ PCE

760923.2700

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 20 mm

KA35, d1 = 3.520100
Liên hệ PCE

760923.2800

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA35, d1 = 3.5 x 25 mm

KA35, d1 = 3.525100
Liên hệ PCE

760923.2900

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA40, d1 = 4 x 8 mm

KA40, d1 = 48100
Liên hệ PCE

760923.3000

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA40, d1 = 4 x 10 mm

KA40, d1 = 410100
Liên hệ PCE

760923.3100

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA40, d1 = 4 x 12 mm

KA40, d1 = 412100
Liên hệ PCE

760923.3200

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA40, d1 = 4 x 14 mm

KA40, d1 = 414100
Liên hệ PCE

760923.3300

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA40, d1 = 4 x 16 mm

KA40, d1 = 416100
Liên hệ PCE

760923.3400

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA40, d1 = 4 x 18 mm

KA40, d1 = 418100
Liên hệ PCE

760923.3500

Phillips flat countersunk head PT® screws, type WN 1413 form H, KA40, d1 = 4 x 20 mm

KA40, d1 = 420100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Pan head PT® screws, type WN 1412Phillips form H-760924

Steel heat treatet / zinc plated blue Hardness: 380 HV

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760924.0010

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA14, d1 = 1.4 x 4 mm

KA14, d1 = 1.44100
Liên hệ PCE

760924.0020

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA18, d1 = 1.8 x 5 mm

KA18, d1 = 1.85100
Liên hệ PCE

760924.0030

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA18, d1 = 1.8 x 6 mm

KA18, d1 = 1.86100
Liên hệ PCE

760924.0040

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA18, d1 = 1.8 x 8 mm

KA18, d1 = 1.88100
Liên hệ PCE

760924.0050

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA18, d1 = 1.8 x 10 mm

KA18, d1 = 1.810100
Liên hệ PCE

760924.0060

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 4.5 mm

KA22, d1 = 2.24.5100
Liên hệ PCE

760924.0070

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 5 mm

KA22, d1 = 2.25100
Liên hệ PCE

760924.0080

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 6 mm

KA22, d1 = 2.26100
Liên hệ PCE

760924.0090

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 8 mm

KA22, d1 = 2.28100
Liên hệ PCE

760924.0100

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 10 mm

KA22, d1 = 2.210100
Liên hệ PCE

760924.0110

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 12 mm

KA22, d1 = 2.212100
Liên hệ PCE

760924.0120

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 14 mm

KA22, d1 = 2.214100
Liên hệ PCE

760924.0130

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA22, d1 = 2.2 x 16 mm

KA22, d1 = 2.216100
Liên hệ PCE

760924.0140

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 5 mm

KA25, d1 = 2.55100
Liên hệ PCE

760924.0150

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 6 mm

KA25, d1 = 2.56100
Liên hệ PCE

760924.0160

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 8 mm

KA25, d1 = 2.58100
Liên hệ PCE

760924.0170

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 10 mm

KA25, d1 = 2.510100
Liên hệ PCE

760924.0180

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 12 mm

KA25, d1 = 2.512100
Liên hệ PCE

760924.0190

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 14 mm

KA25, d1 = 2.514100
Liên hệ PCE

760924.0200

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 16 mm

KA25, d1 = 2.516100
Liên hệ PCE

760924.0210

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 18 mm

KA25, d1 = 2.518100
Liên hệ PCE

760924.0220

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA25, d1 = 2.5 x 20 mm

KA25, d1 = 2.520100
Liên hệ PCE

760924.0230

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 6 mm

KA30, d1 = 36100
Liên hệ PCE

760924.0240

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 8 mm

KA30, d1 = 38100
Liên hệ PCE

760924.0250

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 10 mm

KA30, d1 = 310100
Liên hệ PCE

760924.0260

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 12 mm

KA30, d1 = 312100
Liên hệ PCE

760924.0270

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 14 mm

KA30, d1 = 314100
Liên hệ PCE

760924.0280

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 16 mm

KA30, d1 = 316100
Liên hệ PCE

760924.0290

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 18 mm

KA30, d1 = 318100
Liên hệ PCE

760924.0300

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 20 mm

KA30, d1 = 320100
Liên hệ PCE

760924.0310

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 25 mm

KA30, d1 = 325100
Liên hệ PCE

760924.0320

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA30, d1 = 3 x 30 mm

KA30, d1 = 330100
Liên hệ PCE

760924.0330

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 7 mm

KA35, d1 = 3.57100
Liên hệ PCE

760924.0340

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 8 mm

KA35, d1 = 3.58100
Liên hệ PCE

760924.0350

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 10 mm

KA35, d1 = 3.510100
Liên hệ PCE

760924.0360

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 12 mm

KA35, d1 = 3.512100
Liên hệ PCE

760924.0370

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 14 mm

KA35, d1 = 3.514100
Liên hệ PCE

760924.0380

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 16 mm

KA35, d1 = 3.516100
Liên hệ PCE

760924.0390

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 18 mm

KA35, d1 = 3.518100
Liên hệ PCE

760924.0400

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 20 mm

KA35, d1 = 3.520100
Liên hệ PCE

760924.0410

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 25 mm

KA35, d1 = 3.525100
Liên hệ PCE

760924.0420

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 30 mm

KA35, d1 = 3.530100
Liên hệ PCE

760924.0430

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA35, d1 = 3.5 x 35 mm

KA35, d1 = 3.535100
Liên hệ PCE

760924.0440

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 8 mm

KA40, d1 = 48100
Liên hệ PCE

760924.0450

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 10 mm

KA40, d1 = 410100
Liên hệ PCE

760924.0460

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 12 mm

KA40, d1 = 412100
Liên hệ PCE

760924.0470

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 14 mm

KA40, d1 = 414100
Liên hệ PCE

760924.0480

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 16 mm

KA40, d1 = 416100
Liên hệ PCE

760924.0490

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 18 mm

KA40, d1 = 418100
Liên hệ PCE

760924.0500

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 20 mm

KA40, d1 = 420100
Liên hệ PCE

760924.0510

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 25 mm

KA40, d1 = 425100
Liên hệ PCE

760924.0520

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 30 mm

KA40, d1 = 430100
Liên hệ PCE

760924.0530

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA40, d1 = 4 x 35 mm

KA40, d1 = 435100
Liên hệ PCE

760924.0540

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA50, d1 = 5 x 10 mm

KA50, d1 = 510100
Liên hệ PCE

760924.0550

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA50, d1 = 5 x 12 mm

KA50, d1 = 512100
Liên hệ PCE

760924.0560

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA50, d1 = 5 x 14 mm

KA50, d1 = 514100
Liên hệ PCE

760924.0570

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA50, d1 = 5 x 16 mm

KA50, d1 = 516100
Liên hệ PCE

760924.0580

Pan head PT® screws, type WN 1412 Phillips form H, KA50, d1 = 5 x 18 mm

KA50, d1 = 518100
Liên hệ