Vít bắt gỗ

Thương hiệu

Slotted round head wood screws-763790

DIN 96 Steel / zinc plated blue

THAILAND

Made in Thailand

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763790.0100

Slotted round head wood screws, 2 x 8

28500
Liên hệ PACK

763790.0200

Slotted round head wood screws, 2 x 10

210500
Liên hệ PACK

763790.0300

Slotted round head wood screws, 2 x 12

212500
Liên hệ PACK

763790.0400

Slotted round head wood screws, 2 x 16

216500
Liên hệ PACK

763790.0500

Slotted round head wood screws, 2 x 20

220500
Liên hệ PACK

763790.0800

Slotted round head wood screws, 2.5 x 12

2.512500
Liên hệ PACK

763790.0900

Slotted round head wood screws, 2.5 x 16

2.516500
Liên hệ PACK

763790.1000

Slotted round head wood screws, 2.5 x 20

2.520500
Liên hệ PACK

763790.1300

Slotted round head wood screws, 3 x 10

310200
Liên hệ PACK

763790.1400

Slotted round head wood screws, 3 x 12

312200
Liên hệ PACK

763790.1500

Slotted round head wood screws, 3 x 16

316200
Liên hệ PACK

763790.1600

Slotted round head wood screws, 3 x 20

320200
Liên hệ PACK

763790.1700

Slotted round head wood screws, 3 x 25

325200
Liên hệ PACK

763790.1800

Slotted round head wood screws, 3 x 30

330200
Liên hệ PACK

763790.2300

Slotted round head wood screws, 3.5 x 16

3.516200
Liên hệ PACK

763790.2500

Slotted round head wood screws, 3.5 x 20

3.520200
Liên hệ PACK

763790.2600

Slotted round head wood screws, 3.5 x 25

3.525200
Liên hệ PACK

763790.2700

Slotted round head wood screws, 3.5 x 30

3.530200
Liên hệ PACK

763790.2800

Slotted round head wood screws, 3.5 x 35

3.535200
Liên hệ PACK

763790.2900

Slotted round head wood screws, 3.5 x 40

3.540200
Liên hệ PACK

763790.3400

Slotted round head wood screws, 4 x 16

416200
Liên hệ PACK

763790.3500

Slotted round head wood screws, 4 x 20

420200
Liên hệ PACK

763790.3600

Slotted round head wood screws, 4 x 25

425200
Liên hệ PACK

763790.3700

Slotted round head wood screws, 4 x 30

430200
Liên hệ PACK

763790.3800

Slotted round head wood screws, 4 x 35

435200
Liên hệ PACK

763790.3900

Slotted round head wood screws, 4 x 40

440200
Liên hệ PACK

763790.4100

Slotted round head wood screws, 4 x 50

450200
Liên hệ PACK

763790.5100

Slotted round head wood screws, 4.5 x 30

4.530200
Liên hệ PACK

763790.5300

Slotted round head wood screws, 4.5 x 40

4.540200
Liên hệ PACK

763790.5500

Slotted round head wood screws, 4.5 x 50

4.550200
Liên hệ PACK

763790.5800

Slotted round head wood screws, 5 x 20

520200
Liên hệ PACK

763790.5900

Slotted round head wood screws, 5 x 25

525200
Liên hệ PACK

763790.6000

Slotted round head wood screws, 5 x 30

530200
Liên hệ PACK

763790.6200

Slotted round head wood screws, 5 x 40

540200
Liên hệ PACK

763790.6300

Slotted round head wood screws, 5 x 45

545200
Liên hệ PACK

763790.6400

Slotted round head wood screws, 5 x 50

550200
Liên hệ PACK

763790.6500

Slotted round head wood screws, 5 x 60

560200
Liên hệ PACK

763790.6900

Slotted round head wood screws, 6 x 25

625200
Liên hệ PACK

763790.7000

Slotted round head wood screws, 6 x 30

630200
Liên hệ PACK

763790.7100

Slotted round head wood screws, 6 x 35

635200
Liên hệ PACK

763790.7200

Slotted round head wood screws, 6 x 40

640200
Liên hệ PACK

763790.7400

Slotted round head wood screws, 6 x 50

650200
Liên hệ PACK

763790.7500

Slotted round head wood screws, 6 x 60

660100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Universal hexalobular socket flat ersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte-763791

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763791.0100

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 4.5 x 40

4.540500
Liên hệ PACK

763791.0200

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 4.5 x 50

4.550500
Liên hệ PACK

763791.0300

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 4.5 x 60

4.560200
Liên hệ PACK

763791.0400

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 4.5, b = 40 x 70

4.5, b = 4070200
Liên hệ PACK

763791.0500

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 4.5, b = 52 x 80

4.5, b = 5280200
Liên hệ PACK

763791.0600

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 5 x 50

550500
Liên hệ PACK

763791.0700

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 5 x 60

560200
Liên hệ PACK

763791.0800

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 5, b = 40 x 70

5, b = 4070200
Liên hệ PACK

763791.0900

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 5, b = 52 x 80

5, b = 5280200
Liên hệ PACK

763791.1000

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 5, b = 52 x 90

5, b = 5290200
Liên hệ PACK

763791.1100

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 5, b = 60 x 100

5, b = 60100200
Liên hệ PACK

763791.1200

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 5 x 120

5120200
Liên hệ PACK

763791.1300

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 50

650200
Liên hệ PACK

763791.1400

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 60

660200
Liên hệ PACK

763791.1500

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 70

670200
Liên hệ PACK

763791.1600

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 80

680200
Liên hệ PACK

763791.1700

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 90

690200
Liên hệ PACK

763791.1800

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 100

6100200
Liên hệ PACK

763791.1900

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 110

6110200
Liên hệ PACK

763791.2000

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 120

6120100
Liên hệ PACK

763791.2100

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 130

6130100
Liên hệ PACK

763791.2200

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 140

6140100
Liên hệ PACK

763791.2300

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 150

6150100
Liên hệ PACK

763791.2400

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 160

6160100
Liên hệ PACK

763791.2500

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 180

6180100
Liên hệ PACK

763791.2600

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 200

6200100
Liên hệ PACK

763791.2700

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 220

622050
Liên hệ PACK

763791.2800

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 240

624050
Liên hệ PACK

763791.2900

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 260

626050
Liên hệ PACK

763791.3000

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 280

628050
Liên hệ PACK

763791.3100

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 6 x 300

630050
Liên hệ PACK

763791.3200

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 80

88050
Liên hệ PACK

763791.3300

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 100

810050
Liên hệ PACK

763791.3400

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 120

812050
Liên hệ PACK

763791.3500

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 140

814050
Liên hệ PACK

763791.3600

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 160

816050
Liên hệ PACK

763791.3700

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 180

818050
Liên hệ PACK

763791.3800

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 200

820050
Liên hệ PACK

763791.3900

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 220

822050
Liên hệ PACK

763791.4000

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 240

824050
Liên hệ PACK

763791.4100

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 260

826050
Liên hệ PACK

763791.4200

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 280

828050
Liên hệ PACK

763791.4300

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 300

830050
Liên hệ PACK

763791.4400

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 320

832050
Liên hệ PACK

763791.4500

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 340

834050
Liên hệ PACK

763791.4600

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 360

836050
Liên hệ PACK

763791.4700

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 380

838050
Liên hệ PACK

763791.4800

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 8 x 400

840050
Liên hệ PACK

763791.4900

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 80

108050
Liên hệ PACK

763791.5000

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 100

1010050
Liên hệ PACK

763791.5100

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 120

1012050
Liên hệ PACK

763791.5200

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 140

1014050
Liên hệ PACK

763791.5300

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 160

1016050
Liên hệ PACK

763791.5400

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 180

1018050
Liên hệ PACK

763791.5500

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 200

1020050
Liên hệ PACK

763791.5600

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 220

1022050
Liên hệ PACK

763791.5700

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 240

1024050
Liên hệ PACK

763791.5800

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 260

1026050
Liên hệ PACK

763791.5900

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 280

1028050
Liên hệ PACK

763791.6000

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 300

1030050
Liên hệ PACK

763791.6100

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 320

1032050
Liên hệ PACK

763791.6200

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 340

1034050
Liên hệ PACK

763791.6300

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 360

1036050
Liên hệ PACK

763791.6400

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 380

1038050
Liên hệ PACK

763791.6500

Universal hexalobular socket flat countersunk head wood screws, partially threaded, cutting ribs under the head, friction thread, end mill cutte, 10 x 400

1040050
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Slotted flat ersunk head wood screws-763792

DIN 97 Steel / zinc plated blue

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763792.0200

Slotted flat countersunk head wood screws, 2 x 10

210500
Liên hệ PACK

763792.0300

Slotted flat countersunk head wood screws, 2 x 12

212500
Liên hệ PACK

763792.0400

Slotted flat countersunk head wood screws, 2 x 16

216500
Liên hệ PACK

763792.0500

Slotted flat countersunk head wood screws, 2 x 20

220500
Liên hệ PACK

763792.0800

Slotted flat countersunk head wood screws, 2.5 x 12

2.512500
Liên hệ PACK

763792.0900

Slotted flat countersunk head wood screws, 2.5 x 16

2.516500
Liên hệ PACK

763792.1000

Slotted flat countersunk head wood screws, 2.5 x 20

2.520500
Liên hệ PACK

763792.1100

Slotted flat countersunk head wood screws, 2.5 x 25

2.525500
Liên hệ PACK

763792.1200

Slotted flat countersunk head wood screws, 2.5 x 30

2.530500
Liên hệ PACK

763792.1500

Slotted flat countersunk head wood screws, 3 x 16

316200
Liên hệ PACK

763792.1600

Slotted flat countersunk head wood screws, 3 x 20

320200
Liên hệ PACK

763792.1700

Slotted flat countersunk head wood screws, 3 x 25

325200
Liên hệ PACK

763792.1800

Slotted flat countersunk head wood screws, 3 x 30

330200
Liên hệ PACK

763792.2000

Slotted flat countersunk head wood screws, 3 x 40

340200
Liên hệ PACK

763792.2500

Slotted flat countersunk head wood screws, 3.5 x 16

3.516200
Liên hệ PACK

763792.2600

Slotted flat countersunk head wood screws, 3.5 x 20

3.520200
Liên hệ PACK

763792.2700

Slotted flat countersunk head wood screws, 3.5 x 25

3.525200
Liên hệ PACK

763792.2800

Slotted flat countersunk head wood screws, 3.5 x 30

3.530200
Liên hệ PACK

763792.2900

Slotted flat countersunk head wood screws, 3.5 x 35

3.535200
Liên hệ PACK

763792.3000

Slotted flat countersunk head wood screws, 3.5 x 40

3.540200
Liên hệ PACK

763792.3400

Slotted flat countersunk head wood screws, 4 x 12

412200
Liên hệ PACK

763792.3500

Slotted flat countersunk head wood screws, 4 x 16

416200
Liên hệ PACK

763792.3600

Slotted flat countersunk head wood screws, 4 x 20

420200
Liên hệ PACK

763792.3700

Slotted flat countersunk head wood screws, 4 x 25

425200
Liên hệ PACK

763792.3800

Slotted flat countersunk head wood screws, 4 x 30

430200
Liên hệ PACK

763792.3900

Slotted flat countersunk head wood screws, 4 x 35

435200
Liên hệ PACK

763792.4000

Slotted flat countersunk head wood screws, 4 x 40

440200
Liên hệ PACK

763792.4500

Slotted flat countersunk head wood screws, 4.5 x 20

4.520200
Liên hệ PACK

763792.4600

Slotted flat countersunk head wood screws, 4.5 x 25

4.525200
Liên hệ PACK

763792.4700

Slotted flat countersunk head wood screws, 4.5 x 30

4.530200
Liên hệ PACK

763792.4800

Slotted flat countersunk head wood screws, 4.5 x 35

4.535200
Liên hệ PACK

763792.4900

Slotted flat countersunk head wood screws, 4.5 x 40

4.540200
Liên hệ PACK

763792.5300

Slotted flat countersunk head wood screws, 5 x 20

520200
Liên hệ PACK

763792.5400

Slotted flat countersunk head wood screws, 5 x 25

525200
Liên hệ PACK

763792.5500

Slotted flat countersunk head wood screws, 5 x 30

530200
Liên hệ PACK

763792.5600

Slotted flat countersunk head wood screws, 5 x 35

535200
Liên hệ PACK

763792.5700

Slotted flat countersunk head wood screws, 5 x 40

540200
Liên hệ PACK

763792.5900

Slotted flat countersunk head wood screws, 5 x 50

550200
Liên hệ PACK

763792.6000

Slotted flat countersunk head wood screws, 5 x 60

560200
Liên hệ PACK

763792.6500

Slotted flat countersunk head wood screws, 6 x 30

630200
Liên hệ PACK

763792.6700

Slotted flat countersunk head wood screws, 6 x 40

640200
Liên hệ PACK

763792.6900

Slotted flat countersunk head wood screws, 6 x 50

650200
Liên hệ PACK

763792.7000

Slotted flat countersunk head wood screws, 6 x 60

660100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Hexalobular socket flat ersunk head, chipboard screws fully threaded-763793

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763793.0100

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 10

310-
Liên hệ PACK

763793.0200

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 12

312-
Liên hệ PACK

763793.0300

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 16

316-
Liên hệ PACK

763793.0400

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 20

320-
Liên hệ PACK

763793.0500

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 25

325-
Liên hệ PACK

763793.0600

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 30

330-
Liên hệ PACK

763793.0700

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 35

335-
Liên hệ PACK

763793.0800

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3 x 40

340-
Liên hệ PACK

763793.0900

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 12

3.512-
Liên hệ PACK

763793.1000

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 16

3.516-
Liên hệ PACK

763793.1100

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 20

3.520-
Liên hệ PACK

763793.1200

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 25

3.525-
Liên hệ PACK

763793.1300

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 30

3.530-
Liên hệ PACK

763793.1400

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 35

3.535-
Liên hệ PACK

763793.1500

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 40

3.540-
Liên hệ PACK

763793.1600

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 45

3.545-
Liên hệ PACK

763793.1700

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 3.5 x 50

3.550-
Liên hệ PACK

763793.1800

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 16

416-
Liên hệ PACK

763793.1900

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 20

420-
Liên hệ PACK

763793.2000

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 25

425-
Liên hệ PACK

763793.2100

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 30

430-
Liên hệ PACK

763793.2200

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 35

435-
Liên hệ PACK

763793.2300

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 40

440-
Liên hệ PACK

763793.2400

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 45

445-
Liên hệ PACK

763793.2500

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 50

450-
Liên hệ PACK

763793.2600

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4 x 60

460-
Liên hệ PACK

763793.2700

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 16

4.516-
Liên hệ PACK

763793.2800

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 20

4.520-
Liên hệ PACK

763793.2900

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 25

4.525-
Liên hệ PACK

763793.3000

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 30

4.530-
Liên hệ PACK

763793.3100

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 35

4.535-
Liên hệ PACK

763793.3200

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 40

4.540-
Liên hệ PACK

763793.3300

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 45

4.545-
Liên hệ PACK

763793.3400

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 50

4.550-
Liên hệ PACK

763793.3500

Hexalobular socket flat countersunk head, chipboard screws fully threaded, 4.5 x 60

4.560-
Liên hệ PACK