Vít bắt gỗ & ván gỗ SPAX

Thương hiệu

Pozi flat ersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded-763700

Steel case-hardened / zinc plated blue, waxed

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763700.0010

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5 x 10

2.5101000
Liên hệ PACK

763700.0020

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5 x 12

2.5121000
Liên hệ PACK

763700.0040

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5 x 16

2.5161000
Liên hệ PACK

763700.0050

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5 x 20

2.5201000
Liên hệ PACK

763700.0060

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5 x 25

2.5251000
Liên hệ PACK

763700.0070

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 10

3101000
Liên hệ PACK

763700.0080

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 12

312200
Liên hệ PACK

763700.0090

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 12

3121000
Liên hệ PACK

763700.0100

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 13

3131000
Liên hệ PACK

763700.0110

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 15

3151000
Liên hệ PACK

763700.0120

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 16

316200
Liên hệ PACK

763700.0130

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 16

3161000
Liên hệ PACK

763700.0140

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 17

3171000
Liên hệ PACK

763700.0150

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 20

320200
Liên hệ PACK

763700.0160

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 20

3201000
Liên hệ PACK

763700.0170

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 25

325200
Liên hệ PACK

763700.0180

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 25

3251000
Liên hệ PACK

763700.0190

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 30

330200
Liên hệ PACK

763700.0200

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 30

3301000
Liên hệ PACK

763700.0210

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 35

335200
Liên hệ PACK

763700.0220

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 35

3351000
Liên hệ PACK

763700.0230

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 40

340200
Liên hệ PACK

763700.0240

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 40

3401000
Liên hệ PACK

763700.0250

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3 x 45

3451000
Liên hệ PACK

763700.0260

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 12

3.512200
Liên hệ PACK

763700.0270

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 12

3.5121000
Liên hệ PACK

763700.0280

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 13

3.5131000
Liên hệ PACK

763700.0290

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 15

3.5151000
Liên hệ PACK

763700.0300

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 16

3.516200
Liên hệ PACK

763700.0310

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 16

3.5161000
Liên hệ PACK

763700.0320

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 17

3.5171000
Liên hệ PACK

763700.0330

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 20

3.520200
Liên hệ PACK

763700.0340

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 20

3.5201000
Liên hệ PACK

763700.0350

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 25

3.525200
Liên hệ PACK

763700.0360

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 25

3.5251000
Liên hệ PACK

763700.0370

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 30

3.530200
Liên hệ PACK

763700.0380

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 30

3.5301000
Liên hệ PACK

763700.0390

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 35

3.535200
Liên hệ PACK

763700.0400

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 35

3.5351000
Liên hệ PACK

763700.0410

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 40

3.540200
Liên hệ PACK

763700.0420

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 40

3.5401000
Liên hệ PACK

763700.0430

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 45

3.545200
Liên hệ PACK

763700.0440

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 45

3.5451000
Liên hệ PACK

763700.0450

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 50

3.550200
Liên hệ PACK

763700.0460

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5 x 50

3.550500
Liên hệ PACK

763700.0470

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 12

412200
Liên hệ PACK

763700.0480

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 12

4121000
Liên hệ PACK

763700.0490

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 15

4151000
Liên hệ PACK

763700.0500

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 16

416200
Liên hệ PACK

763700.0510

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 16

4161000
Liên hệ PACK

763700.0520

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 17

4171000
Liên hệ PACK

763700.0530

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 20

420200
Liên hệ PACK

763700.0540

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 20

4201000
Liên hệ PACK

763700.0550

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 25

425200
Liên hệ PACK

763700.0560

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 25

4251000
Liên hệ PACK

763700.0570

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 30

430200
Liên hệ PACK

763700.0580

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 30

4301000
Liên hệ PACK

763700.0590

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 35

435200
Liên hệ PACK

763700.0600

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 35

4351000
Liên hệ PACK

763700.0610

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 40

440200
Liên hệ PACK

763700.0620

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 40

4401000
Liên hệ PACK

763700.0630

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 45

445200
Liên hệ PACK

763700.0640

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 45

445500
Liên hệ PACK

763700.0650

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 50

450200
Liên hệ PACK

763700.0660

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 50

450500
Liên hệ PACK

763700.0670

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 55

455500
Liên hệ PACK

763700.0680

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 60

460100
Liên hệ PACK

763700.0690

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4 x 60

460500
Liên hệ PACK

763700.0700

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 16

4.516200
Liên hệ PACK

763700.0710

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 16

4.5161000
Liên hệ PACK

763700.0720

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 20

4.520200
Liên hệ PACK

763700.0730

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 20

4.5201000
Liên hệ PACK

763700.0740

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 25

4.525200
Liên hệ PACK

763700.0750

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 25

4.5251000
Liên hệ PACK

763700.0760

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 30

4.530200
Liên hệ PACK

763700.0770

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 30

4.5301000
Liên hệ PACK

763700.0780

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 35

4.535200
Liên hệ PACK

763700.0790

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 35

4.535500
Liên hệ PACK

763700.0800

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 40

4.540200
Liên hệ PACK

763700.0810

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 40

4.540500
Liên hệ PACK

763700.0820

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 45

4.545200
Liên hệ PACK

763700.0830

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 45

4.545500
Liên hệ PACK

763700.0840

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 50

4.550200
Liên hệ PACK

763700.0850

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 50

4.550500
Liên hệ PACK

763700.0860

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 55

4.555500
Liên hệ PACK

763700.0870

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 60

4.560100
Liên hệ PACK

763700.0880

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 60

4.560500
Liên hệ PACK

763700.0890

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5 x 80

4.580100
Liên hệ PACK

763700.0910

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 16

5161000
Liên hệ PACK

763700.0920

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 20

520200
Liên hệ PACK

763700.0930

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 20

5201000
Liên hệ PACK

763700.0940

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 25

525200
Liên hệ PACK

763700.0950

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 25

5251000
Liên hệ PACK

763700.0960

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 30

530200
Liên hệ PACK

763700.0970

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 30

530500
Liên hệ PACK

763700.0980

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 35

535200
Liên hệ PACK

763700.0990

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 35

535500
Liên hệ PACK

763700.1000

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 40

540200
Liên hệ PACK

763700.1010

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 40

540500
Liên hệ PACK

763700.1020

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 45

545200
Liên hệ PACK

763700.1030

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 45

545500
Liên hệ PACK

763700.1040

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 50

550200
Liên hệ PACK

763700.1050

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 50

550500
Liên hệ PACK

763700.1070

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 55

555500
Liên hệ PACK

763700.1080

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 60

560100
Liên hệ PACK

763700.1090

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 60

560500
Liên hệ PACK

763700.1110

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 70

570100
Liên hệ PACK

763700.1120

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 5 x 80

580100
Liên hệ PACK

763700.1130

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 30

630500
Liên hệ PACK

763700.1140

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 35

635500
Liên hệ PACK

763700.1150

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 40

640200
Liên hệ PACK

763700.1160

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 40

640500
Liên hệ PACK

763700.1180

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 45

645500
Liên hệ PACK

763700.1190

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 50

650100
Liên hệ PACK

763700.1200

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 50

650200
Liên hệ PACK

763700.1220

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 60

660100
Liên hệ PACK

763700.1230

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 60

660200
Liên hệ PACK

763700.1240

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 70

670100
Liên hệ PACK

763700.1250

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 70

670200
Liên hệ PACK

763700.1260

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 6 x 80

680100
Liên hệ PACK

Xem thêm >>

Pozi flat ersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded-763701

Steel case-hardened / zinc plated yellow/YELLOX®, waxed

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

763701.0010

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2, b = 8 x 10

2, b = 8101000
Liên hệ PACK

763701.0020

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2, b = 11 x 12

2, b = 11121000
Liên hệ PACK

763701.0030

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2, b = 15 x 16

2, b = 15161000
Liên hệ PACK

763701.0040

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5, b = 8 x 10

2.5, b = 8101000
Liên hệ PACK

763701.0050

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5, b = 10 x 12

2.5, b = 10121000
Liên hệ PACK

763701.0060

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5, b = 14 x 16

2.5, b = 14161000
Liên hệ PACK

763701.0070

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5, b = 17 x 20

2.5, b = 17201000
Liên hệ PACK

763701.0080

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 2.5, b = 22 x 25

2.5, b = 22251000
Liên hệ PACK

763701.0090

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 7 x 10

3, b = 7101000
Liên hệ PACK

763701.0100

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 10 x 12

3, b = 1012200
Liên hệ PACK

763701.0110

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 10 x 12

3, b = 10121000
Liên hệ PACK

763701.0120

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 14 x 16

3, b = 1416200
Liên hệ PACK

763701.0130

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 14 x 16

3, b = 14161000
Liên hệ PACK

763701.0140

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 17 x 20

3, b = 1720200
Liên hệ PACK

763701.0150

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 17 x 20

3, b = 17201000
Liên hệ PACK

763701.0160

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 21 x 25

3, b = 2125200
Liên hệ PACK

763701.0170

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 21 x 25

3, b = 21251000
Liên hệ PACK

763701.0180

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 26 x 30

3, b = 2630200
Liên hệ PACK

763701.0190

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 26 x 30

3, b = 26301000
Liên hệ PACK

763701.0200

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 31 x 35

3, b = 3135200
Liên hệ PACK

763701.0210

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 31 x 35

3, b = 31351000
Liên hệ PACK

763701.0220

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 36 x 40

3, b = 3640200
Liên hệ PACK

763701.0230

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 36 x 40

3, b = 36401000
Liên hệ PACK

763701.0240

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3, b = 36 x 45

3, b = 36451000
Liên hệ PACK

763701.0250

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 9 x 12

3.5, b = 912200
Liên hệ PACK

763701.0260

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 9 x 12

3.5, b = 9121000
Liên hệ PACK

763701.0270

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 13 x 16

3.5, b = 1316200
Liên hệ PACK

763701.0280

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 13 x 16

3.5, b = 13161000
Liên hệ PACK

763701.0290

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 16 x 20

3.5, b = 1620200
Liên hệ PACK

763701.0300

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 16 x 20

3.5, b = 16201000
Liên hệ PACK

763701.0310

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 21 x 25

3.5, b = 2125200
Liên hệ PACK

763701.0320

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 21 x 25

3.5, b = 21251000
Liên hệ PACK

763701.0330

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 25 x 30

3.5, b = 2530200
Liên hệ PACK

763701.0340

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 25 x 30

3.5, b = 25301000
Liên hệ PACK

763701.0350

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 30 x 35

3.5, b = 3035200
Liên hệ PACK

763701.0360

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 30 x 35

3.5, b = 30351000
Liên hệ PACK

763701.0370

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 35 x 40

3.5, b = 3540200
Liên hệ PACK

763701.0380

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 35 x 40

3.5, b = 35401000
Liên hệ PACK

763701.0390

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 40 x 45

3.5, b = 4045200
Liên hệ PACK

763701.0400

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 40 x 45

3.5, b = 40451000
Liên hệ PACK

763701.0410

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 40 x 50

3.5, b = 4050200
Liên hệ PACK

763701.0420

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 3.5, b = 40 x 50

3.5, b = 4050500
Liên hệ PACK

763701.0430

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 9 x 12

4, b = 9121000
Liên hệ PACK

763701.0440

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 13 x 16

4, b = 1316200
Liên hệ PACK

763701.0450

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 13 x 16

4, b = 13161000
Liên hệ PACK

763701.0460

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 16 x 20

4, b = 1620200
Liên hệ PACK

763701.0470

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 16 x 20

4, b = 16201000
Liên hệ PACK

763701.0480

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 21 x 25

4, b = 2125200
Liên hệ PACK

763701.0490

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 21 x 25

4, b = 21251000
Liên hệ PACK

763701.0500

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 25 x 30

4, b = 2530200
Liên hệ PACK

763701.0510

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 25 x 30

4, b = 25301000
Liên hệ PACK

763701.0520

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 30 x 35

4, b = 3035200
Liên hệ PACK

763701.0530

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 30 x 35

4, b = 30351000
Liên hệ PACK

763701.0540

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 35 x 40

4, b = 3540200
Liên hệ PACK

763701.0550

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 35 x 40

4, b = 35401000
Liên hệ PACK

763701.0560

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 40 x 45

4, b = 4045200
Liên hệ PACK

763701.0570

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 40 x 45

4, b = 4045500
Liên hệ PACK

763701.0580

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 45 x 50

4, b = 4550200
Liên hệ PACK

763701.0590

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 45 x 50

4, b = 4550500
Liên hệ PACK

763701.0600

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 50 x 60

4, b = 5060100
Liên hệ PACK

763701.0610

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 50 x 60

4, b = 5060500
Liên hệ PACK

763701.0620

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 50 x 70

4, b = 5070100
Liên hệ PACK

763701.0630

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4, b = 50 x 70

4, b = 5070500
Liên hệ PACK

763701.0640

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5, b = 13 x 16

4.5, b = 13161000
Liên hệ PACK

763701.0650

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5, b = 13 x 16

4.5, b = 1316200
Liên hệ PACK

763701.0660

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5, b = 15 x 20

4.5, b = 1520200
Liên hệ PACK

763701.0670

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5, b = 15 x 20

4.5, b = 15201000
Liên hệ PACK

763701.0680

Pozi flat countersunk head chipboard screws SPAX®, form Z, fully threaded, 4.5, b = 20 x 25

4.5, b = 2025200
Liên hệ PACK