Tô vít đầu sao

Thương hiệu

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for Torx® screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Classic handle; sizes up to T27 with hex neck.

 

tag: pb400

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325230.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T3 x 40

T3113
179,000 PCE

325230.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T4 x 40

T4113
178,000 PCE

325230.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T5 x 50

T5123
181,000 PCE

325230.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6125
179,000 PCE

325230.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7130
191,000 PCE

325230.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8150
200,000 PCE

325230.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9155
212,000 PCE

325230.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10165
216,000 PCE

325230.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15180
244,000 PCE

325230.1000

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20205
274,000 PCE

325230.1100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25225
303,000 PCE

325230.1200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27230
426,000 PCE

325230.1300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30240
495,000 PCE

325230.1400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40260
618,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 6400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for Torx® screws, with transparent-red, impact-resistant plastic PB Multicraft handle. sizes up to T27 with hex neck.

Suitable for:
325400 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools

tag: pb6400

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325240.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6100
187,000 PCE

325240.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7110
194,000 PCE

325240.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8130
211,000 PCE

325240.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9140
225,000 PCE

325240.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10160
231,000 PCE

325240.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15175
261,000 PCE

325240.1000

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20200
294,000 PCE

325240.1100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25225
333,000 PCE

325240.1200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27230
447,000 PCE

325240.1300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30240
532,000 PCE

325240.1400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40260
699,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

8400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black finished on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component handle SwissGrip with non-slip Santoprene® surface for good grip; sizes up to T27 with hex neck.

Suitable for:
325420 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools
334275 Screwdriver set PB Swiss Tools

 

tag: pb8400

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325250.0050

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T3 x 40

T3117
190,000 PCE

325250.0060

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T4 x 40

T4117
191,000 PCE

325250.0070

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T5 x 50

T5127
190,000 PCE

325250.0080

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6127
189,000 PCE

325250.0090

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7127
196,000 PCE

325250.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8140
213,000 PCE

325250.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9140
221,000 PCE

325250.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10160
229,000 PCE

325250.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15175
255,000 PCE

325250.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20200
286,000 PCE

325250.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25225
325,000 PCE

325250.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27230
443,000 PCE

325250.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30240
521,000 PCE

325250.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40260
640,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

8400 , chrome-vanadium steel, chrome-plated, black finished on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component handle SwissGrip with non-slip Santoprene® surface for good grip, with colour coding for sizes.

Suitable for:
325422 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools

 

tag: pb8400

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325252.0100

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T8, light blue140
213,000 PCE

325252.0200

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T9, green140
226,000 PCE

325252.0300

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T10, light green160
231,000 PCE

325252.0400

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T15, yellow175
261,000 PCE

325252.0500

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T20, orange200
291,000 PCE

325252.0600

Tô vít đầu sao màu PB Swiss Tools

T25, red225
332,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao chống tĩnh điện ESD PB Swiss Tools

PB 8400 ESD (Electrostatic Discharge) screwdriver for Torx® screws, SwissGrip handle, electrostatically discharging (dissipative), surface resistance 1 megaohm to 1 gigaohm.

 

 

tag: pb8400esd

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325255.0100

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 6 x 50

6127
203,000 PCE

325255.0200

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 7 x 50

7127
208,000 PCE

325255.0300

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 8 x 60

8140
234,000 PCE

325255.0400

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 9 x 60

9140
246,000 PCE

325255.0500

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 10 x 70

10160
260,000 PCE

325255.0600

Tô vít đầu sao ESD PB Swiss Tools 15 x 80

15175
291,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao FUTURO

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component power handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; sizes up to T27 with hex neck.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325270.0100

Tô vít đầu sao FUTURO T6 x 50

T6110
167,000 PCE

325270.0200

Tô vít đầu sao FUTURO T7 x 50

T7110
174,000 PCE

325270.0300

Tô vít đầu sao FUTURO T8 x 60

T8140
198,000 PCE

325270.0400

Tô vít đầu sao FUTURO T9 x 60

T9140
196,000 PCE

325270.0500

Tô vít đầu sao FUTURO T10 x 70

T10160
202,000 PCE

325270.0600

Tô vít đầu sao FUTURO T15 x 80

T15175
226,000 PCE

325270.0700

Tô vít đầu sao FUTURO T20 x 100

T20200
253,000 PCE

325270.0800

Tô vít đầu sao FUTURO T25 x 120

T25225
290,000 PCE

325270.1000

Tô vít đầu sao FUTURO T30 x 130

T30240
464,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao NERIOX

For Torx® screws, chromium-molybdenum-vanadium steel, chrome-plated satin, with ergonomic 2-component power handle.

Suitable for:
325431 Screwdriver set for TORX® screws NERIOX

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325276.0100

Tô vít đầu sao NERIOX T5 x 60

T5140
113,000 PCE

325276.0200

Tô vít đầu sao NERIOX T6 x 60

T6140
113,000 PCE

325276.0300

Tô vít đầu sao NERIOX T7 x 60

T7140
113,000 PCE

325276.0400

Tô vít đầu sao NERIOX T8 x 60

T8140
113,000 PCE

325276.0500

Tô vít đầu sao NERIOX T9 x 60

T9140
130,000 PCE

325276.0600

Tô vít đầu sao NERIOX T10 x 80

T10160
145,000 PCE

325276.0700

Tô vít đầu sao NERIOX T15 x 80

T15180
164,000 PCE

325276.0800

Tô vít đầu sao NERIOX T20 x 100

T20215
164,000 PCE

325276.0900

Tô vít đầu sao NERIOX T25 x 100

T25215
176,000 PCE

325276.1000

Tô vít đầu sao NERIOX T27 x 115

T27230
179,000 PCE

325276.1100

Tô vít đầu sao NERIOX T30 x 115

T30235
208,000 PCE

325276.1200

Tô vít đầu sao NERIOX T40 x 130

T40250
269,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao rỗng PB Swiss Tools

PB 8400, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with bore in the tip, for TORX® screws with or without tamper-resistant pin. With ergonomic 2-component PB SwissGrip handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; sizes up to T27 with hex neck.

Suitable for:
325295 TORX® screwdriver set PB Swiss Tools

tag: pb8400

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325291.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 50

T6110
199,000 PCE

325291.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 50

T7110
212,000 PCE

325291.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8120
228,000 PCE

325291.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9130
237,000 PCE

325291.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 70

T10150
243,000 PCE

325291.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 200

T10280
325,000 PCE

325291.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 80

T15170
270,000 PCE

325291.0800

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 200

T15290
352,000 PCE

325291.0900

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 100

T20195
298,000 PCE

325291.1000

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 250

T20345
406,000 PCE

325291.1100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 120

T25220
334,000 PCE

325291.1200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 300

T25400
507,000 PCE

325291.1300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T27 x 125

T27225
459,000 PCE

325291.1400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 130

T30235
536,000 PCE

325291.1500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 350

T30455
772,000 PCE

325291.1600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 140

T40250
651,000 PCE

325291.1700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 400

T40510
928,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

PB 407, chrome-vanadium steel, chrome-plated, black-oxide finish on tip, for TORX® screws, with ergonomic 2-component PB SwissGrip T handle with non-slip Santoprene® surface for good grip; with hole for hanging.

 

tag: pb407

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325320.0080

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T6 x 60

T6100
220,000 PCE

325320.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T7 x 60

T7100
192,000 PCE

325320.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T8 x 60

T8100
192,000 PCE

325320.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T9 x 60

T9100
207,000 PCE

325320.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T10 x 60

T10100
208,000 PCE

325320.0500

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T15 x 60

T15100
239,000 PCE

325320.0600

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 60

T20100
274,000 PCE

325320.0700

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 80

T25120
328,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools

For Torx® - Screws. The ergonomic 2 component T-handle with a coating made of high-quality Santoprene® sits perfectly in your hand and allows fatigue-free work. The use on both sides ensures for the necessary transmission of forces when tightening or loosening the screws.

 

tag: pb1407

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325325.0100

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T20 x 150

T20187
313,000 PCE

325325.0200

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T25 x 150

T25187
374,000 PCE

325325.0300

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T30 x 150

T30187
449,000 PCE

325325.0400

Tô vít đầu sao PB Swiss Tools T40 x 200

T40245
562,000 PCE

Thanh vặn đầu sao WIHA

Wiha 364, chrome-vanadium steel, through-hardened, brushed chrome plated, for TORX® screws.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325350.0100

Tô vít đầu sao WIHA T9 x 100

T9126
354,000 PCE

325350.0200

Tô vít đầu sao WIHA T10 x 100

T10126
363,000 PCE

325350.0250

Tô vít đầu sao WIHA T15 x 100

T15126
364,000 PCE

325350.0300

Tô vít đầu sao WIHA T15 x 200

T15226
478,000 PCE

325350.0350

Tô vít đầu sao WIHA T20 x 100

T20132
405,000 PCE

325350.0400

Tô vít đầu sao WIHA T20 x 200

T20232
527,000 PCE

325350.0500

Tô vít đầu sao WIHA T25 x 200

T25232
551,000 PCE

325350.0600

Tô vít đầu sao WIHA T27 x 200

T27232
560,000 PCE

325350.0700

Tô vít đầu sao WIHA T30 x 200

T30232
590,000 PCE

325350.0800

Tô vít đầu sao WIHA T40 x 200

T40232
649,000 PCE

325350.0900

Tô vít đầu sao WIHA T45 x 250

T45288
870,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao WIHA

Wiha 365, chrome-vanadium steel, through-hardened, black-oxide finish, with wing handle for high torque even on small screw sizes, especially good for changing indexable cutting inserts on cutting heads.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325360.0100

Tô vít đầu sao WIHA T5 x 35

T570
177,000 PCE

325360.0200

Tô vít đầu sao WIHA T6 x 35

T670
177,000 PCE

325360.0300

Tô vít đầu sao WIHA T7 x 35

T770
179,000 PCE

325360.0400

Tô vít đầu sao WIHA T8 x 40

T875
179,000 PCE

325360.0500

Tô vít đầu sao WIHA T9 x 40

T975
196,000 PCE

325360.0600

Tô vít đầu sao WIHA T10 x 40

T1075
202,000 PCE

325360.0700

Tô vít đầu sao WIHA T15 x 45

T1580
212,000 PCE

325360.0800

Tô vít đầu sao WIHA T20 x 45

T2080
232,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao TORX-PLUS® WIHA

Wiha 362IP, chrome-vanadium steel, through-hardened, brushed chrome plated, ergonomic Soft-Finish® multi-component handle with anti-roll design.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325500.0100

Tô vít đầu sao WIHA 6IP x 60

6IP164
323,000 PCE

325500.0200

Tô vít đầu sao WIHA 7IP x 60

7IP164
323,000 PCE

325500.0300

Tô vít đầu sao WIHA 8IP x 60

8IP164
323,000 PCE

325500.0400

Tô vít đầu sao WIHA 9IP x 60

9IP171
358,000 PCE

325500.0500

Tô vít đầu sao WIHA 10IP x 80

10IP191
368,000 PCE

325500.0600

Tô vít đầu sao WIHA 15IP x 80

15IP191
378,000 PCE

325500.0700

Tô vít đầu sao WIHA 20IP x 100

20IP218
417,000 PCE

325500.0800

Tô vít đầu sao WIHA 25IP x 100

25IP218
434,000 PCE

325500.0900

Tô vít đầu sao WIHA 27IP x 115

27IP233
458,000 PCE

325500.1000

Tô vít đầu sao WIHA 30IP x 115

30IP233
490,000 PCE

325500.1100

Tô vít đầu sao WIHA 40IP x 130

40IP254
533,000 PCE

Xem thêm >>

Tô vít đầu sao TORX-PLUS® WIHA

Wiha 365IP, chrome-vanadium steel, through-hardened, black-oxide finish, with wing handle for high torque even on small screw sizes, especially good for changing indexable cutting inserts on cutting heads.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡChiều dài mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

325510.0100

Tô vít đầu sao WIHA 5IP x 35

5IP70
286,000 PCE

325510.0200

Tô vít đầu sao WIHA 6IP x 35

6IP70
282,000 PCE

325510.0300

Tô vít đầu sao WIHA 7IP x 35

7IP70
286,000 PCE

325510.0400

Tô vít đầu sao WIHA 8IP x 40

8IP75
286,000 PCE

325510.0500

Tô vít đầu sao WIHA 9IP x 40

9IP75
306,000 PCE

325510.0600

Tô vít đầu sao WIHA 10IP x 40

10IP75
313,000 PCE

325510.0700

Tô vít đầu sao WIHA 15IP x 45

15IP80
324,000 PCE

325510.0800

Tô vít đầu sao WIHA 20IP x 45

20IP80
365,000 PCE

Xem thêm >>