Tấm thước đo kính lúp

Thương hiệu

Tấm thước đo kính lúp MAKE

Holder Ø 35 mm, suitable for 051060.


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Designation Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

051065.0100

Tấm thước đo kính lúp MAKE Ø 35 - scale, grid, radius, angles

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

scale, grid, radius, angles
729,000
PCE

051065.0200

Tấm thước đo kính lúp MAKE Ø 35 - scale, radius, angles, circles

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

scale, radius, angles, circles
729,000
PCE

051065.0300

Tấm thước đo kính lúp MAKE Ø 35 - grid, circles

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

grid, circles
729,000
PCE

051065.0400

Tấm thước đo kính lúp MAKE Ø 35 - scale 0...20 mm / 0.1 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

scale 0...20 mm / 0.1 mm
729,000
PCE

051065.0500

Tấm thước đo kính lúp MAKE Ø 35 - radius, angles

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

radius, angles
729,000
PCE

051065.0600

Tấm thước đo kính lúp MAKE Ø 35 - Thread pitch metric, 0.25...1.0 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

Thread pitch metric, 0.25...1.0 mm
729,000
PCE

051065.0700

Tấm thước đo kính lúp MAKE Ø 35 - thread pitch inch 8...50

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

thread pitch inch 8...50
729,000
PCE

Xem thêm >>


Tấm thước đo kính lúp MAKE

Features:
Plate Ø 26 mm
Scale 0...20 mm
Graduation 0.1 mm


Suitable for:
051075 Measuring magnifier with light


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Designation Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

051080.0200

Tấm thước đo kính lúp MAKE - scale

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

scale
611,000
PCE

Tấm thước đo kính lúp F+C

051125.0200:
Scale 0...15 mm; scale division 0.1 mm
Radii 0.5...6 mm
Angle 0...90°

051125.0300:
Upper scale: 0...15 mm, scale division 0.1 mm
Bottom scale: 0...0.6", scale division 0.005"


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Designation Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

051125.0200

Tấm thước đo kính lúp F+C - Scale / radius / angles

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

Scale / radius / angles
PCE

051125.0300

Tấm thước đo kính lúp F+C - scale mm / inch

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

scale mm / inch
PCE