Ren ống lót cho gỗ

Thương hiệu

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips-761144

~DIN 7965 Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Đóng gói (pcs / pack)dài L (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761144.0100

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M310086
Liên hệ

761144.0200

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M410088
Liên hệ

761144.0300

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M4100108
Liên hệ

761144.0400

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M4100128
Liên hệ

761144.0500

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M51001010
Liên hệ

761144.0600

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M51001210
Liên hệ

761144.0700

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M51001510
Liên hệ

761144.0800

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M61001212
Liên hệ

761144.0900

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M61001512
Liên hệ

761144.1000

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M61002012
Liên hệ

761144.1100

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81001514
Liên hệ

761144.1200

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81001814
Liên hệ

761144.1300

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81001816
Liên hệ

761144.1400

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81002316
Liên hệ

761144.1500

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M101002018.5
Liên hệ

Xem thêm >>

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type B, without groove for chips, but with full internal thread-761145

~DIN 7965 Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Đóng gói (pcs / pack)dài L (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761145.0100

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M4100108
Liên hệ

761145.0200

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M51001210
Liên hệ

761145.0300

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M51001410
Liên hệ

761145.0400

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M61001212
Liên hệ

761145.0500

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M61001512
Liên hệ

761145.0600

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M61002012
Liên hệ

761145.0700

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81001514
Liên hệ

761145.0800

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81001814
Liên hệ

761145.0900

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81001816
Liên hệ

761145.1000

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M81002316
Liên hệ

761145.1100

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type A, with groove for chips

M101002018.5
Liên hệ

Xem thêm >>

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head-761146

~DIN 7965 Steel / zinc plated blue

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Đóng gói (pcs / pack)dài L (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761146.0100

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M410088
Liên hệ

761146.0200

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M4100108
Liên hệ

761146.0300

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M51001010
Liên hệ

761146.0400

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M51001210
Liên hệ

761146.0500

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M51001410
Liên hệ

761146.0600

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M61001012
Liên hệ

761146.0700

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M61001212
Liên hệ

761146.0800

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M61001512
Liên hệ

761146.0900

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M61001812
Liên hệ

761146.1000

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M81001514
Liên hệ

761146.1100

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M81001814
Liên hệ

761146.1200

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M81001416
Liên hệ

761146.1300

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M81001816
Liên hệ

761146.1400

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M81002316
Liên hệ

761146.1500

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M101001518.5
Liên hệ

761146.1600

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M101002018.5
Liên hệ

761146.1700

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M101002518.5
Liên hệ

Xem thêm >>

Tee nuts Holz Rampa®, type TS-761147

Steel / zinc plated blue

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Đóng gói (pcs / pack)dài L (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761147.0100

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M3100--
Liên hệ

761147.0200

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M4100--
Liên hệ

761147.0300

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M5100--
Liên hệ

761147.0400

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M6100--
Liên hệ

761147.0500

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M8100--
Liên hệ

761147.0600

Screwed inserts for wood applications Rampa®, Type SK, with socket head

M10100--
Liên hệ

Xem thêm >>

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole-761148

Steel / zinc plated blue

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Đóng gói (pcs / pack)dài L (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761148.0100

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M81640100
Liên hệ

761148.0200

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M8166050
Liên hệ

761148.0300

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M8168050
Liên hệ

761148.0400

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M81610050
Liên hệ

761148.0500

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M1018.54050
Liên hệ

761148.0600

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M1018.56050
Liên hệ

761148.0700

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M1018.58050
Liên hệ

761148.0800

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M1018.510025
Liên hệ

761148.0900

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M12224050
Liên hệ

761148.1000

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M12226025
Liên hệ

761148.1100

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M12228025
Liên hệ

761148.1200

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M122210025
Liên hệ

761148.1300

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M16254025
Liên hệ

761148.1400

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M16256025
Liên hệ

761148.1500

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M16258025
Liên hệ

761148.1600

Threaded inserts for wood Rampa®, typ BL, without slotted and with tapped blind hole

M162510020
Liên hệ

Xem thêm >>