Ốc vít Phillips

Thương hiệu

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H-761382

~ISO 7048 / SN 213307 Steel 4.8 / zinc plated Tensile strength: 400 N/mm2 Elongation at break: min. 14% SN 213307: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761382.0010

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 3

M23200
Liên hệ PCE

761382.0020

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 4

M24200
Liên hệ PCE

761382.0030

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 5

M25200
Liên hệ PCE

761382.0040

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 6

M26200
Liên hệ PCE

761382.0050

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 8

M28200
Liên hệ PCE

761382.0060

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 10

M210200
Liên hệ PCE

761382.0070

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 12

M212200
Liên hệ PCE

761382.0080

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 14

M214200
Liên hệ PCE

761382.0090

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 16

M216200
Liên hệ PCE

761382.0100

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2 x 20

M220200
Liên hệ PCE

761382.0110

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 3

M2.53200
Liên hệ PCE

761382.0120

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 4

M2.54200
Liên hệ PCE

761382.0130

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 5

M2.55200
Liên hệ PCE

761382.0140

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 6

M2.56200
Liên hệ PCE

761382.0150

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 8

M2.58200
Liên hệ PCE

761382.0160

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 10

M2.510200
Liên hệ PCE

761382.0170

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 12

M2.512200
Liên hệ PCE

761382.0180

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 14

M2.514200
Liên hệ PCE

761382.0190

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 16

M2.516200
Liên hệ PCE

761382.0200

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 20

M2.520200
Liên hệ PCE

761382.0210

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M2.5 x 30

M2.530200
Liên hệ PCE

761382.0220

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 3

M33200
Liên hệ PCE

761382.0230

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 4

M34200
Liên hệ PCE

761382.0240

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 5

M35200
Liên hệ PCE

761382.0250

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 6

M36200
Liên hệ PCE

761382.0260

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 8

M38200
Liên hệ PCE

761382.0270

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 10

M310200
Liên hệ PCE

761382.0280

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 12

M312200
Liên hệ PCE

761382.0290

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 14

M314200
Liên hệ PCE

761382.0300

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 16

M316200
Liên hệ PCE

761382.0310

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 18

M318200
Liên hệ PCE

761382.0320

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 20

M320200
Liên hệ PCE

761382.0330

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 22

M322200
Liên hệ PCE

761382.0340

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 25

M325200
Liên hệ PCE

761382.0350

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 30

M330200
Liên hệ PCE

761382.0360

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 35

M335200
Liên hệ PCE

761382.0370

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 40

M340200
Liên hệ PCE

761382.0380

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 45

M345200
Liên hệ PCE

761382.0390

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M3 x 50

M350200
Liên hệ PCE

761382.0400

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 4

M44200
Liên hệ PCE

761382.0410

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 5

M45200
Liên hệ PCE

761382.0420

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 6

M46200
Liên hệ PCE

761382.0430

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 8

M48200
Liên hệ PCE

761382.0440

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 10

M410200
Liên hệ PCE

761382.0450

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 12

M412200
Liên hệ PCE

761382.0460

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 14

M414200
Liên hệ PCE

761382.0470

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 16

M416200
Liên hệ PCE

761382.0480

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 18

M418200
Liên hệ PCE

761382.0490

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 20

M420200
Liên hệ PCE

761382.0500

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 22

M422200
Liên hệ PCE

761382.0510

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 25

M425200
Liên hệ PCE

761382.0520

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 30

M430200
Liên hệ PCE

761382.0530

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 35

M435200
Liên hệ PCE

761382.0540

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 40

M440100
Liên hệ PCE

761382.0550

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 45

M445100
Liên hệ PCE

761382.0560

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 50

M450100
Liên hệ PCE

761382.0570

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M4 x 60

M460100
Liên hệ PCE

761382.0580

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 5

M55200
Liên hệ PCE

761382.0590

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 6

M56200
Liên hệ PCE

761382.0600

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 8

M58200
Liên hệ PCE

761382.0610

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 10

M510200
Liên hệ PCE

761382.0620

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 12

M512200
Liên hệ PCE

761382.0630

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 14

M514200
Liên hệ PCE

761382.0640

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 16

M516200
Liên hệ PCE

761382.0650

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 18

M518200
Liên hệ PCE

761382.0660

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 20

M520200
Liên hệ PCE

761382.0670

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 25

M525200
Liên hệ PCE

761382.0680

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 30

M530200
Liên hệ PCE

761382.0690

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 35

M535100
Liên hệ PCE

761382.0700

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 40

M540100
Liên hệ PCE

761382.0710

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M5 x 60

M560100
Liên hệ PCE

761382.0720

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 8

M68200
Liên hệ PCE

761382.0730

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 10

M610200
Liên hệ PCE

761382.0740

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 12

M612200
Liên hệ PCE

761382.0750

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 16

M616200
Liên hệ PCE

761382.0760

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 20

M620100
Liên hệ PCE

761382.0770

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 25

M625100
Liên hệ PCE

761382.0780

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 30

M630100
Liên hệ PCE

761382.0790

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 35

M635100
Liên hệ PCE

761382.0800

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 40

M640100
Liên hệ PCE

761382.0810

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 50

M650100
Liên hệ PCE

761382.0820

Phillips cross recessed socket head cap screws, form H M6 x 60

M660100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Phillips cheese head machine screws, form H-761383

~ISO 7048 / SN 213307 Steel 4.8 / plain SN 213307: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761383.0100

Phillips cheese head machine screws, form H M1.6 x 2

M1.62200
Liên hệ PCE

761383.0200

Phillips cheese head machine screws, form H M1.6 x 3

M1.63200
Liên hệ PCE

761383.0300

Phillips cheese head machine screws, form H M1.6 x 4

M1.64200
Liên hệ PCE

761383.0400

Phillips cheese head machine screws, form H M1.6 x 5

M1.65200
Liên hệ PCE

761383.0500

Phillips cheese head machine screws, form H M1.6 x 6

M1.66200
Liên hệ PCE

761383.0600

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 2

M22200
Liên hệ PCE

761383.0700

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 3

M23200
Liên hệ PCE

761383.0800

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 4

M24200
Liên hệ PCE

761383.0900

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 5

M25200
Liên hệ PCE

761383.1000

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 6

M26200
Liên hệ PCE

761383.1100

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 8

M28200
Liên hệ PCE

761383.1200

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 10

M210200
Liên hệ PCE

761383.1300

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 12

M212200
Liên hệ PCE

761383.1400

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 14

M214200
Liên hệ PCE

761383.1500

Phillips cheese head machine screws, form H M2 x 16

M216200
Liên hệ PCE

761383.1600

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 3

M2.53200
Liên hệ PCE

761383.1700

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 4

M2.54200
Liên hệ PCE

761383.1800

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 5

M2.55200
Liên hệ PCE

761383.1900

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 6

M2.56200
Liên hệ PCE

761383.2000

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 8

M2.58200
Liên hệ PCE

761383.2100

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 10

M2.510200
Liên hệ PCE

761383.2200

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 12

M2.512200
Liên hệ PCE

761383.2300

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 16

M2.516200
Liên hệ PCE

761383.2400

Phillips cheese head machine screws, form H M2.5 x 20

M2.520200
Liên hệ PCE

761383.2500

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 3

M33200
Liên hệ PCE

761383.2600

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 4

M34200
Liên hệ PCE

761383.2700

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 5

M35200
Liên hệ PCE

761383.2800

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 6

M36200
Liên hệ PCE

761383.2900

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 8

M38200
Liên hệ PCE

761383.3000

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 10

M310200
Liên hệ PCE

761383.3100

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 12

M312200
Liên hệ PCE

761383.3200

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 14

M314200
Liên hệ PCE

761383.3300

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 16

M316200
Liên hệ PCE

761383.3400

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 18

M318200
Liên hệ PCE

761383.3500

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 20

M320200
Liên hệ PCE

761383.3600

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 25

M325200
Liên hệ PCE

761383.3700

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 30

M330200
Liên hệ PCE

761383.3800

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 35

M335200
Liên hệ PCE

761383.3900

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 40

M340200
Liên hệ PCE

761383.4000

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 45

M345200
Liên hệ PCE

761383.4100

Phillips cheese head machine screws, form H M3 x 50

M350200
Liên hệ PCE

761383.4200

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 4

M44200
Liên hệ PCE

761383.4300

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 5

M45200
Liên hệ PCE

761383.4400

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 6

M46200
Liên hệ PCE

761383.4500

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 8

M48200
Liên hệ PCE

761383.4600

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 10

M410200
Liên hệ PCE

761383.4700

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 12

M412200
Liên hệ PCE

761383.4800

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 14

M414200
Liên hệ PCE

761383.4900

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 16

M416200
Liên hệ PCE

761383.5000

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 18

M418200
Liên hệ PCE

761383.5100

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 20

M420200
Liên hệ PCE

761383.5200

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 25

M425200
Liên hệ PCE

761383.5300

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 30

M430200
Liên hệ PCE

761383.5400

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 35

M435200
Liên hệ PCE

761383.5500

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 40

M440200
Liên hệ PCE

761383.5600

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 45

M445200
Liên hệ PCE

761383.5700

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 50

M450200
Liên hệ PCE

761383.5800

Phillips cheese head machine screws, form H M4 x 55

M455100
Liên hệ PCE

761383.5900

Phillips cheese head machine screws, form H M5 x 8

M58200
Liên hệ PCE

761383.6000

Phillips cheese head machine screws, form H M5 x 10

M510200
Liên hệ PCE

761383.6100

Phillips cheese head machine screws, form H M5 x 12

M512200
Liên hệ PCE

761383.6200

Phillips cheese head machine screws, form H M5 x 16

M516200
Liên hệ PCE

761383.6300

Phillips cheese head machine screws, form H M5 x 20

M520200
Liên hệ PCE

761383.6400

Phillips cheese head machine screws, form H M5 x 22

M522200
Liên hệ PCE

761383.6500

Phillips cheese head machine screws, form H M5 x 25

M525200
Liên hệ PCE

761383.6600

Phillips cheese head machine screws, form H M6 x 6

M66200
Liên hệ PCE

761383.6700

Phillips cheese head machine screws, form H M6 x 8

M68200
Liên hệ PCE

761383.6800

Phillips cheese head machine screws, form H M6 x 10

M610200
Liên hệ PCE

761383.6900

Phillips cheese head machine screws, form H M6 x 12

M612200
Liên hệ PCE

761383.7000

Phillips cheese head machine screws, form H M6 x 16

M616200
Liên hệ PCE

761383.7100

Phillips cheese head machine screws, form H M6 x 20

M620100
Liên hệ PCE

761383.7200

Phillips cheese head machine screws, form H M6 x 25

M625100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Phillips cross recessed ersunk screws, form H-761385

DIN 965 A / ~ISO 7046 Steel 4.8 / zinc plated Tensile strength: 400 N/mm2 Elongation at break: min. 14% DIN 965 A: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761385.0010

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 3

M23200
Liên hệ PCE

761385.0020

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 4

M24200
Liên hệ PCE

761385.0030

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 5

M25200
Liên hệ PCE

761385.0040

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 6

M26200
Liên hệ PCE

761385.0050

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 8

M28200
Liên hệ PCE

761385.0060

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 10

M210200
Liên hệ PCE

761385.0070

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 12

M212200
Liên hệ PCE

761385.0080

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 16

M216200
Liên hệ PCE

761385.0090

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2 x 20

M220200
Liên hệ PCE

761385.0100

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 3

M2.53200
Liên hệ PCE

761385.0110

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 4

M2.54200
Liên hệ PCE

761385.0120

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 5

M2.55200
Liên hệ PCE

761385.0130

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 6

M2.56200
Liên hệ PCE

761385.0140

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 8

M2.58200
Liên hệ PCE

761385.0150

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 10

M2.510200
Liên hệ PCE

761385.0160

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 12

M2.512200
Liên hệ PCE

761385.0170

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 16

M2.516200
Liên hệ PCE

761385.0180

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 20

M2.520200
Liên hệ PCE

761385.0190

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M2.5 x 25

M2.525200
Liên hệ PCE

761385.0200

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 3

M33200
Liên hệ PCE

761385.0210

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 4

M34200
Liên hệ PCE

761385.0220

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 5

M35200
Liên hệ PCE

761385.0230

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 6

M36200
Liên hệ PCE

761385.0240

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 8

M38200
Liên hệ PCE

761385.0250

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 10

M310200
Liên hệ PCE

761385.0260

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 12

M312200
Liên hệ PCE

761385.0270

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 14

M314200
Liên hệ PCE

761385.0280

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 16

M316200
Liên hệ PCE

761385.0290

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 18

M318200
Liên hệ PCE

761385.0300

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 20

M320200
Liên hệ PCE

761385.0310

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 22

M322200
Liên hệ PCE

761385.0320

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 25

M325200
Liên hệ PCE

761385.0330

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 30

M330200
Liên hệ PCE

761385.0340

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 35

M335200
Liên hệ PCE

761385.0350

Phillips cross recessed countersunk screws, form H M3 x 40