Mũi mài hợp kim chuôi 3 mm

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      

Cylindrical shape without end cut. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128600.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 2 x 10 mm

231040
567,000
PCE

128600.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 3 x 13 mm

331343
566,000
PCE

128600.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 4 x 6 mm

43655
683,000
PCE

128600.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 6 x 7 mm

63757
624,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128610.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 2 x 10 mm

231040
629,000
PCE

128610.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 3 x 13 mm

331343
629,000
PCE

128610.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 4 x 6 mm

43655
725,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      

Sphero-cylinder shape. Cut 5


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128620.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 2 x 10 mm

231040
629,000
PCE

128620.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 3 x 13 mm

331343
628,000
PCE

128620.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 6 x 13 mm

631343
853,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128630.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 2 x 1.5 mm

231.533
616,000
PCE

128630.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 3 x 2 mm

33233
629,000
PCE

128630.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 4 x 3 mm

43334
757,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE

      

Oval shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128640.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 3 x 7 mm

33737
629,000
PCE

128640.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 6 x 10 mm

631040
824,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, B

      

Flame shape. Cut 5


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128650.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 3 x 7 mm

33737
629,000
PCE

128650.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 6 x 13 mm

631343
793,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF

      

Round-arch shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128660.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 3 x 7 mm

33737
631,000
PCE

128660.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 3 x 13 mm

331343
598,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128670.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 3 x 7 mm

33737
629,000
PCE

128670.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 3 x 13 mm

331343
629,000
PCE

128670.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 6 x 13 mm

631343
693,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

      

Conical pointed shape. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128680.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 3 x 7 mm

33737
629,000
PCE

128680.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 3 x 11 mm

331141
628,000
PCE

128680.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 6 x 13 mm

631343
711,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ

      

Conical counterbore shape 60°. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128690.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ - 3 x 2.5 mm

332.537
644,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK

      

Conical counterbore shape 90°. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128700.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 3 x 1.5 mm

331.537
644,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD,WKNS

      

Angular shape with end cut. Cut 5.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128710.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WKNS - 3 x 7 mm

33737
668,000
PCE

128710.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WKNS - 6 x 7 mm

63737
820,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      

Cylindrical shape without end cut. MZ cut, cross-cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128800.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 3 x 13 mm

331343
1,112,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD,KUD

      

Ball shape. MZ cut, cross-cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128820.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 3 x 2 mm

33233
1,011,000
PCE

128820.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66535
1,344,000
PCE

128820.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 10 x 9 mm

106949
1,668,000
PCE

Mũi mài hợp kim PFERD,RBF

      

Round-arch shape. MZ cut, cross-cut.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

128830.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 3 x 7 mm

33737
1,232,000
PCE

128830.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 6 x 18 mm

661855
1,654,000
PCE

128830.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 10 x 20 mm

1062060
2,293,000
PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD

       

Ball shape Cut 5


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

129060.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD - 2 x 1.8 mm

231.832
842,000
PCE

129060.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD - 3 x 2.7 mm

332.733
871,000
PCE

129060.0300

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD - 4 x 3.4 mm

433.434
1,004,000
PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCF

        

Flame shape Cut 5


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

129070.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCF - 3 x 8 mm

33837
611,000
PCE

129070.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCF - 6 x 13 mm

631343
1,087,000
PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCG

        

Round-arch shape Cut 5


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

129080.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCG - 3 x 7 mm

33737
616,000
PCE

129080.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCG - 3 x 16 mm

331643
694,000
PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH

        

Pointed-arch shape Cut 5


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

129090.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH - 3 x 7 mm

33737
595,000
PCE

129090.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH - 3 x 13 mm

331343
650,000
PCE

129090.0300

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH - 6 x 13 mm

631343
1,206,000
PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI

        

Conical pointed shape Cut 5


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

129100.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI - 3 x 11 mm

331141
594,000
PCE

129100.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI - 3 x 12 mm

331241
681,000
PCE

129100.0300

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI - 6 x 13 mm

631343
1,209,000
PCE