Mũi mài hợp kim chuôi 3 mm

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      

Cylindrical shape without end cut. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128600.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 2 x 10 mm

231040
601,000 PCE

128600.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 3 x 13 mm

331343
600,000 PCE

128600.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 4 x 6 mm

43655
709,000 PCE

128600.0400

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 6 x 7 mm

63757
660,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS

      

Cylindrical shape with end cut. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128610.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 2 x 10 mm

231040
668,000 PCE

128610.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 3 x 13 mm

331343
666,000 PCE

128610.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYAS - 4 x 6 mm

43655
755,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC

      

Sphero-cylinder shape. Cut 5

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128620.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 2 x 10 mm

231040
666,000 PCE

128620.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 3 x 13 mm

331343
665,000 PCE

128620.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, WRC - 6 x 13 mm

631343
901,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD

      

Ball shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128630.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 2 x 1.5 mm

231.533
637,000 PCE

128630.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 3 x 2 mm

33233
666,000 PCE

128630.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 4 x 3 mm

43334
802,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE

      

Oval shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128640.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 3 x 7 mm

33737
666,000 PCE

128640.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, TRE - 6 x 10 mm

631040
873,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, B

      

Flame shape. Cut 5

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128650.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 3 x 7 mm

33737
666,000 PCE

128650.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, B - 6 x 13 mm

631343
840,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF

      

Round-arch shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128660.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 3 x 7 mm

33737
668,000 PCE

128660.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 3 x 13 mm

331343
635,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG

      

Pointed-arch shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128670.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 3 x 7 mm

33737
666,000 PCE

128670.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 3 x 13 mm

331343
668,000 PCE

128670.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SPG - 6 x 13 mm

631343
734,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM

      

Conical pointed shape. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128680.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 3 x 7 mm

33737
666,000 PCE

128680.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 3 x 11 mm

331141
665,000 PCE

128680.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, SKM - 6 x 13 mm

631343
754,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ

      

Conical counterbore shape 60°. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128690.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSJ - 3 x 2.5 mm

332.537
669,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK

      

Conical counterbore shape 90°. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128700.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KSK - 3 x 1.5 mm

331.537
669,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD,WKNS

      

Angular shape with end cut. Cut 5.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128710.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, WKNS - 3 x 7 mm

33737
707,000 PCE

128710.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, WKNS - 6 x 7 mm

63737
869,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA

      

Cylindrical shape without end cut. MZ cut, cross-cut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128800.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, ZYA - 3 x 13 mm

331343
1,239,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD,KUD

      

Ball shape. MZ cut, cross-cut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128820.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 3 x 2 mm

33233
1,125,000 PCE

128820.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 6 x 5 mm

66535
1,424,000 PCE

128820.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, KUD - 10 x 9 mm

106949
1,768,000 PCE

Mũi mài hợp kim PFERD,RBF

      

Round-arch shape. MZ cut, cross-cut.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

128830.0100

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 3 x 7 mm

33737
1,376,000 PCE

128830.0200

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 6 x 18 mm

661855
1,750,000 PCE

128830.0300

Mũi mài hợp kim PFERD, RBF - 10 x 20 mm

1062060
2,430,000 PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD

       

Ball shape Cut 5

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

129060.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD - 2 x 1.8 mm

231.832
802,000 PCE

129060.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD - 3 x 2.7 mm

332.733
830,000 PCE

129060.0300

Mũi mài hợp kim BIAX, TCD - 4 x 3.4 mm

433.434
956,000 PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCF

        

Flame shape Cut 5

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

129070.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCF - 3 x 8 mm

33837
775,000 PCE

129070.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCF - 6 x 13 mm

631343
1,036,000 PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCG

        

Round-arch shape Cut 5

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

129080.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCG - 3 x 7 mm

33737
578,000 PCE

129080.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCG - 3 x 16 mm

331643
681,000 PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH

        

Pointed-arch shape Cut 5

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

129090.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH - 3 x 7 mm

33737
578,000 PCE

129090.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH - 3 x 13 mm

331343
627,000 PCE

129090.0300

Mũi mài hợp kim BIAX, TCH - 6 x 13 mm

631343
777,000 PCE

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI

        

Conical pointed shape Cut 5

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính đầu mài (mm)Chuôi kẹp (mm)Đầu mài dài (mm)Chiều dài toàn bộ (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

129100.0100

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI - 3 x 11 mm

331141
578,000 PCE

129100.0200

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI - 3 x 12 mm

331241
656,000 PCE

129100.0300

Mũi mài hợp kim BIAX, TCI - 6 x 13 mm

631343
982,000 PCE