Mũi doa Solid Carbide

Thương hiệu

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design

             

solid carbide, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-6, comparable with DIN 212

Tolerance d1
0.70 mm...3.00 mm: 0 / + 0,003
3.01 mm...6.00 mm: 0 / + 0,004
6.01 mm...10.25 mm: 0 / + 0,005

 

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

183800.0010

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.70.7733
1,095,000 PCE

183800.0020

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.710.7733
1,095,000 PCE

183800.0030

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.720.7733
1,095,000 PCE

183800.0040

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.730.7733
1,095,000 PCE

183800.0050

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.740.7733
1,095,000 PCE

183800.0060

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.750.7733
1,095,000 PCE

183800.0070

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.760.7733
1,096,000 PCE

183800.0080

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.770.7733
1,095,000 PCE

183800.0090

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.780.7733
1,095,000 PCE

183800.0100

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.790.7733
1,095,000 PCE

183800.0110

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.80.7733
1,095,000 PCE

183800.0120

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.810.7733
1,095,000 PCE

183800.0130

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.820.7733
1,095,000 PCE

183800.0140

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.830.7733
1,095,000 PCE

183800.0150

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.840.7733
1,095,000 PCE

183800.0160

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.850.7733
1,095,000 PCE

183800.0170

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.860.7733
1,095,000 PCE

183800.0180

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.870.7733
1,095,000 PCE

183800.0190

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.880.7733
1,095,000 PCE

183800.0200

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.890.7733
1,095,000 PCE

183800.0210

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.90.7733
1,095,000 PCE

183800.0220

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.910.7733
1,095,000 PCE

183800.0230

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.920.7733
1,095,000 PCE

183800.0240

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.930.7733
1,095,000 PCE

183800.0250

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.940.7733
1,095,000 PCE

183800.0260

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.950.7733
1,095,000 PCE

183800.0270

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.960.7733
1,095,000 PCE

183800.0280

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.970.7733
1,095,000 PCE

183800.0290

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.980.7733
1,095,000 PCE

183800.0300

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.990.7733
1,095,000 PCE

183800.0310

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

10.7733
1,096,000 PCE

183800.0320

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.010.7733
1,095,000 PCE

183800.0330

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.020.7733
1,095,000 PCE

183800.0340

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.030.7733
1,095,000 PCE

183800.0350

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.040.7733
1,095,000 PCE

183800.0360

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.050.7733
1,095,000 PCE

183800.0370

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.061.061040
1,141,000 PCE

183800.0380

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.071.061040
1,141,000 PCE

183800.0390

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.081.061040
1,141,000 PCE

183800.0400

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.091.061040
1,141,000 PCE

183800.0410

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.11.061040
1,141,000 PCE

183800.0420

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.111.061040
1,141,000 PCE

183800.0430

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.121.061040
1,141,000 PCE

183800.0440

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.131.061040
1,141,000 PCE

183800.0450

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.141.061040
1,141,000 PCE

183800.0460

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.151.061040
1,141,000 PCE

183800.0470

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.161.061040
1,141,000 PCE

183800.0480

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.171.061040
1,141,000 PCE

183800.0490

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.181.061040
1,141,000 PCE

183800.0500

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.191.061040
1,141,000 PCE

183800.0510

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.21.061040
1,141,000 PCE

183800.0520

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.211.061040
1,141,000 PCE

183800.0530

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.221.061040
1,141,000 PCE

183800.0540

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.231.061040
1,141,000 PCE

183800.0550

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.241.061040
1,143,000 PCE

183800.0560

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.251.061040
1,141,000 PCE

183800.0570

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.261.061040
1,141,000 PCE

183800.0580

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.271.061040
1,141,000 PCE

183800.0590

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.281.061040
1,141,000 PCE

183800.0600

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.291.061040
1,141,000 PCE

183800.0610

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.31.061040
1,141,000 PCE

183800.0620

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.311.061040
1,141,000 PCE

183800.0630

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.321.061040
1,141,000 PCE

183800.0640

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.331.061040
1,141,000 PCE

183800.0650

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.341.061040
1,142,000 PCE

183800.0660

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.351.061040
1,141,000 PCE

183800.0670

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.361.061040
1,141,000 PCE

183800.0680

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.371.061040
1,141,000 PCE

183800.0690

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.381.061040
1,141,000 PCE

183800.0700

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.391.061040
1,141,000 PCE

183800.0710

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.41.061040
1,141,000 PCE

183800.0720

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.411.061040
1,141,000 PCE

183800.0730

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.421.061040
1,141,000 PCE

183800.0740

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.431.061040
1,141,000 PCE

183800.0750

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.441.061040
1,141,000 PCE

183800.0760

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.451.061040
1,141,000 PCE

183800.0770

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.461.061040
1,141,000 PCE

183800.0780

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.471.061040
1,141,000 PCE

183800.0790

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.481.061040
1,141,000 PCE

183800.0800

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.491.061040
1,142,000 PCE

183800.0810

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.51.061040
1,141,000 PCE

183800.0820

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.511.061040
1,141,000 PCE

183800.0830

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.521.061040
1,141,000 PCE

183800.0840

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.531.061040
1,141,000 PCE

183800.0850

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.541.061040
1,142,000 PCE

183800.0860

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.551.061040
1,141,000 PCE

183800.0870

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.561.561143
1,282,000 PCE

183800.0880

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.571.561143
1,282,000 PCE

183800.0890

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.581.561143
1,282,000 PCE

183800.0900

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.591.561143
1,280,000 PCE

183800.0910

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.61.561143
1,282,000 PCE

183800.0920

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.611.561143
1,282,000 PCE

183800.0930

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.621.561143
1,282,000 PCE

183800.0940

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.631.561143
1,280,000 PCE

183800.0950

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.641.561143
1,282,000 PCE

183800.0960

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.651.561143
1,282,000 PCE

183800.0970

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.661.561143
1,282,000 PCE

183800.0980

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.671.561143
1,282,000 PCE

183800.0990

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.681.561143
1,280,000 PCE

183800.1000

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.691.561143
1,280,000 PCE

183800.1010

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.71.561143
1,282,000 PCE

183800.1020

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.711.561143
1,282,000 PCE

183800.1030

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.721.561143
1,282,000 PCE

183800.1040

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.731.561143
1,282,000 PCE

183800.1050

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.741.561143
1,282,000 PCE

183800.1060

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.751.561143
1,282,000 PCE

183800.1070

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.761.561143
1,282,000 PCE

183800.1080

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.771.561143
1,282,000 PCE

183800.1090

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.781.561143
1,282,000 PCE

183800.1100

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.791.561143
1,282,000 PCE

183800.1110

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.81.81249
1,282,000 PCE

183800.1120

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.811.81249
1,282,000 PCE

183800.1130

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.821.81249
1,282,000 PCE

183800.1140

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.831.81249
1,282,000 PCE

183800.1150

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.841.81249
1,282,000 PCE

183800.1160

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.851.81249
1,282,000 PCE

183800.1170

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.861.81249
1,282,000 PCE

183800.1180

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.871.81249
1,282,000 PCE

183800.1190

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.881.81249
1,282,000 PCE

183800.1200

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.891.81249
1,282,000 PCE

183800.1210

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.91.81249
1,280,000 PCE

183800.1220

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.911.81249
1,282,000 PCE

183800.1230

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.921.81249
1,282,000 PCE

183800.1240

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.931.81249
1,282,000 PCE

183800.1250

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.941.81249
1,282,000 PCE

183800.1260

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.951.81249
1,282,000 PCE

183800.1270

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.961.81249
1,282,000 PCE

183800.1280

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.971.81249
1,282,000 PCE

183800.1290

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.981.81249
1,282,000 PCE

183800.1300

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.991.81249
1,282,000 PCE

183800.1310

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

21.81249
1,282,000 PCE

183800.1320

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.011.81249
1,282,000 PCE

183800.1330

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.021.81249
1,282,000 PCE

183800.1340

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.031.81249
1,282,000 PCE

183800.1350

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.041.81249
1,282,000 PCE

183800.1360

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.051.81249
1,282,000 PCE

183800.1370

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.061.81249
1,282,000 PCE

183800.1380

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.071.81249
1,280,000 PCE

183800.1390

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.081.81249
1,280,000 PCE

183800.1400

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.091.81249
1,280,000 PCE

183800.1410

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.11.81249
1,282,000 PCE

183800.1420

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.111.81249
1,280,000 PCE

183800.1430

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.121.81249
1,282,000 PCE

183800.1440

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.131.81249
1,280,000 PCE

183800.1450

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.141.81249
1,280,000 PCE

183800.1460

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.151.81249
1,280,000 PCE

183800.1470

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.161.81249
1,282,000 PCE

183800.1480

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.171.81249
1,280,000 PCE

183800.1490

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.181.81249
1,282,000 PCE

183800.1500

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.191.81249
1,282,000 PCE

183800.1510

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.21.81249
1,282,000 PCE

183800.1520

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.211.81249
1,282,000 PCE

183800.1530

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.221.81249
1,282,000 PCE

183800.1540

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.231.81249
1,282,000 PCE

183800.1550

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.241.81249
1,282,000 PCE

183800.1560

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.251.81249
1,282,000 PCE

183800.1570

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.261.81249
1,282,000 PCE

183800.1580

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.271.81249
1,282,000 PCE

183800.1590

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.281.81249
1,282,000 PCE

183800.1600

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.291.81249
1,282,000 PCE

183800.1610

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.31.81249
1,282,000 PCE

183800.1620

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.311.81249
1,282,000 PCE

183800.1630

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.321.81249
1,282,000 PCE

183800.1640

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.331.81249
1,282,000 PCE

183800.1650

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.341.81249
1,282,000 PCE

183800.1660

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.351.81249
1,282,000 PCE

183800.1670

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.361.81249
1,282,000 PCE

183800.1680

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.372.371857
1,514,000 PCE

183800.1690

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.382.371857
1,514,000 PCE

183800.1700

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.392.371857
1,514,000 PCE

183800.1710

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.42.371857
1,512,000 PCE

183800.1720

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.412.371857
1,512,000 PCE

183800.1730

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.422.371857
1,514,000 PCE

183800.1740

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.432.371857
1,512,000 PCE

183800.1750

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.442.371857
1,514,000 PCE

183800.1760

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.452.371857
1,514,000 PCE

183800.1770

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.462.371857
1,512,000 PCE

183800.1780

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.472.371857
1,512,000 PCE

183800.1790

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.482.371857
1,512,000 PCE

183800.1800

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.492.371857
1,512,000 PCE

183800.1810

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.52.371857
1,512,000 PCE

183800.1820

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.512.371857
1,512,000 PCE

183800.1830

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.522.371857
1,512,000 PCE

183800.1840

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.532.371857
1,514,000 PCE

183800.1850

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.542.371857
1,512,000 PCE

183800.1860

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.552.371857
1,512,000 PCE

183800.1870

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.562.371857
1,514,000 PCE

183800.1880

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.572.371857
1,512,000 PCE

183800.1890

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.582.371857
1,514,000 PCE

183800.1900

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.592.371857
1,512,000 PCE

183800.1910

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.62.371857
1,512,000 PCE

183800.1920

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.612.371857
1,514,000 PCE

183800.1930

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

2.62