Mũi doa Solid Carbide

Thương hiệu

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design

             

solid carbide, left-twist grooved, right-cutting, cutting tolerance 0/+0.003…0/+0.005, cylinder(without flat, HA), number of teeth 4-6, comparable with DIN 212

Tolerance d1
0.70 mm...3.00 mm: 0 / + 0,003
3.01 mm...6.00 mm: 0 / + 0,004
6.01 mm...10.25 mm: 0 / + 0,005

 


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu doa d1 (mm)Đầu kẹp d2 (mm)Phần doa dài l2 (mm)Chiều dài l1 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

183800.0010

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.70.7733
1,047,000
PCE

183800.0020

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.710.7733
1,047,000
PCE

183800.0030

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.720.7733
1,048,000
PCE

183800.0040

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.730.7733
1,047,000
PCE

183800.0050

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.740.7733
1,047,000
PCE

183800.0060

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.750.7733
1,047,000
PCE

183800.0070

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.760.7733
1,049,000
PCE

183800.0080

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.770.7733
1,047,000
PCE

183800.0090

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.780.7733
1,047,000
PCE

183800.0100

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.790.7733
1,048,000
PCE

183800.0110

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.80.7733
1,048,000
PCE

183800.0120

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.810.7733
1,047,000
PCE

183800.0130

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.820.7733
1,048,000
PCE

183800.0140

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.830.7733
1,047,000
PCE

183800.0150

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.840.7733
1,047,000
PCE

183800.0160

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.850.7733
1,048,000
PCE

183800.0170

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.860.7733
1,048,000
PCE

183800.0180

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.870.7733
1,047,000
PCE

183800.0190

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.880.7733
1,047,000
PCE

183800.0200

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.890.7733
1,047,000
PCE

183800.0210

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.90.7733
1,048,000
PCE

183800.0220

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.910.7733
1,047,000
PCE

183800.0230

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.920.7733
1,047,000
PCE

183800.0240

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.930.7733
1,048,000
PCE

183800.0250

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.940.7733
1,047,000
PCE

183800.0260

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.950.7733
1,047,000
PCE

183800.0270

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.960.7733
1,047,000
PCE

183800.0280

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.970.7733
1,047,000
PCE

183800.0290

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.980.7733
1,048,000
PCE

183800.0300

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

0.990.7733
1,047,000
PCE

183800.0310

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

10.7733
1,049,000
PCE

183800.0320

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.010.7733
1,048,000
PCE

183800.0330

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.020.7733
1,047,000
PCE

183800.0340

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.030.7733
1,048,000
PCE

183800.0350

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.040.7733
1,048,000
PCE

183800.0360

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.050.7733
1,048,000
PCE

183800.0370

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.061.061040
1,091,000
PCE

183800.0380

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.071.061040
1,091,000
PCE

183800.0390

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.081.061040
1,091,000
PCE

183800.0400

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.091.061040
1,091,000
PCE

183800.0410

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.11.061040
1,091,000
PCE

183800.0420

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.111.061040
1,091,000
PCE

183800.0430

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.121.061040
1,091,000
PCE

183800.0440

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.131.061040
1,091,000
PCE

183800.0450

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.141.061040
1,091,000
PCE

183800.0460

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.151.061040
1,091,000
PCE

183800.0470

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.161.061040
1,091,000
PCE

183800.0480

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.171.061040
1,091,000
PCE

183800.0490

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.181.061040
1,091,000
PCE

183800.0500

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.191.061040
1,091,000
PCE

183800.0510

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.21.061040
1,091,000
PCE

183800.0520

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.211.061040
1,091,000
PCE

183800.0530

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.221.061040
1,091,000
PCE

183800.0540

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.231.061040
1,091,000
PCE

183800.0550

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.241.061040
1,093,000
PCE

183800.0560

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.251.061040
1,091,000
PCE

183800.0570

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.261.061040
1,091,000
PCE

183800.0580

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.271.061040
1,091,000
PCE

183800.0590

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.281.061040
1,091,000
PCE

183800.0600

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.291.061040
1,091,000
PCE

183800.0610

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.31.061040
1,091,000
PCE

183800.0620

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.311.061040
1,091,000
PCE

183800.0630

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.321.061040
1,091,000
PCE

183800.0640

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.331.061040
1,091,000
PCE

183800.0650

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.341.061040
1,092,000
PCE

183800.0660

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.351.061040
1,091,000
PCE

183800.0670

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.361.061040
1,091,000
PCE

183800.0680

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.371.061040
1,091,000
PCE

183800.0690

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.381.061040
1,091,000
PCE

183800.0700

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.391.061040
1,091,000
PCE

183800.0710

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.41.061040
1,091,000
PCE

183800.0720

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.411.061040
1,091,000
PCE

183800.0730

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.421.061040
1,091,000
PCE

183800.0740

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.431.061040
1,091,000
PCE

183800.0750

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.441.061040
1,091,000
PCE

183800.0760

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.451.061040
1,091,000
PCE

183800.0770

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.461.061040
1,091,000
PCE

183800.0780

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.471.061040
1,091,000
PCE

183800.0790

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.481.061040
1,091,000
PCE

183800.0800

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.491.061040
1,092,000
PCE

183800.0810

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.51.061040
1,091,000
PCE

183800.0820

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.511.061040
1,091,000
PCE

183800.0830

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.521.061040
1,091,000
PCE

183800.0840

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.531.061040
1,091,000
PCE

183800.0850

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.541.061040
1,092,000
PCE

183800.0860

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.551.061040
1,091,000
PCE

183800.0870

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.561.561143
1,226,000
PCE

183800.0880

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.571.561143
1,226,000
PCE

183800.0890

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.581.561143
1,226,000
PCE

183800.0900

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.591.561143
1,225,000
PCE

183800.0910

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.61.561143
1,226,000
PCE

183800.0920

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.611.561143
1,226,000
PCE

183800.0930

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.621.561143
1,226,000
PCE

183800.0940

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.631.561143
1,225,000
PCE

183800.0950

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.641.561143
1,226,000
PCE

183800.0960

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.651.561143
1,226,000
PCE

183800.0970

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.661.561143
1,226,000
PCE

183800.0980

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.671.561143
1,226,000
PCE

183800.0990

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.681.561143
1,225,000
PCE

183800.1000

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.691.561143
1,225,000
PCE

183800.1010

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.71.561143
1,226,000
PCE

183800.1020

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.711.561143
1,226,000
PCE

183800.1030

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.721.561143
1,226,000
PCE

183800.1040

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.731.561143
1,226,000
PCE

183800.1050

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.741.561143
1,226,000
PCE

183800.1060

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.751.561143
1,226,000
PCE

183800.1070

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.761.561143
1,226,000
PCE

183800.1080

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.771.561143
1,226,000
PCE

183800.1090

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.781.561143
1,226,000
PCE

183800.1100

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.791.561143
1,226,000
PCE

183800.1110

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.81.81249
1,226,000
PCE

183800.1120

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.811.81249
1,226,000
PCE

183800.1130

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.821.81249
1,226,000
PCE

183800.1140

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.831.81249
1,226,000
PCE

183800.1150

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.841.81249
1,226,000
PCE

183800.1160

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.851.81249
1,226,000
PCE

183800.1170

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.861.81249
1,226,000
PCE

183800.1180

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.871.81249
1,226,000
PCE

183800.1190

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.881.81249
1,226,000
PCE

183800.1200

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.891.81249
1,226,000
PCE

183800.1210

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.91.81249
1,225,000
PCE

183800.1220

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.911.81249
1,226,000
PCE

183800.1230

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.921.81249
1,226,000
PCE

183800.1240

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.931.81249
1,226,000
PCE

183800.1250

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.941.81249
1,226,000
PCE

183800.1260

Mũi doa Solid Carbide FUTURO, High-precision design 

1.951.81249
1,226,000
PCE