Mũi chống tâm cố định

Thương hiệu

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243000

DIN 806 60° with complete tip. Made of tool steel, hardened, ground.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

243000.0100

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK1
1,688,000 PCE

243000.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
1,742,000 PCE

243000.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
2,386,000 PCE

243000.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
3,458,000 PCE

243000.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
6,592,000 PCE

Xem thêm >>

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243020

DIN 806 60° with half tip. Made of tool steel, hardened, ground.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

243020.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
2,562,000 PCE

243020.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
3,495,000 PCE

243020.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
5,006,000 PCE

243020.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
9,365,000 PCE

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243040

DIN 806 60° with complete tip. With hardened metal.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

243040.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
4,253,000 PCE

243040.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
5,761,000 PCE

243040.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
8,152,000 PCE

243040.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
15,010,000 PCE

Mũi chống tâm cố định ROEHM-243060

DIN 806 60° with complete tip. With hardened metal.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Type Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

243060.0200

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK2
6,286,000 PCE

243060.0300

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK3
8,498,000 PCE

243060.0400

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK4
12,084,000 PCE

243060.0500

Mũi chống tâm cố định ROEHM

MK5
22,017,000 PCE

Mũi chống tâm cố định MAKE-243080

DIN 806 60° with full hard metal head

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Type Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

243080.0100

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK1
15,575,000 PCE

243080.0200

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK2
17,696,000 PCE

243080.0300

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK3
23,237,000 PCE

243080.0400

Mũi chống tâm cố định MAKE

MK4
25,860,000 PCE