Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide

Thương hiệu

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI

Form A, straight-back teeth, fine toothing, similar to DIN 1837A.

Application: Because of its reduced cutting space, this tool is suitable for slotting and cutting fine profiles and thin-walled pipes made of high-strength and abrasive materials.
 

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

118520.0010

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 0.2 Zg. 64

150.2564
438,000 PCE

118520.0020

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 0.3 Zg. 48

150.3548
441,000 PCE

118520.0030

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 0.4 Zg. 48

150.4548
474,000 PCE

118520.0040

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 0.5 Zg. 48

150.5548
487,000 PCE

118520.0050

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 0.6 Zg. 40

150.6540
572,000 PCE

118520.0060

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 0.7 Zg. 40

150.7540
601,000 PCE

118520.0070

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 0.8 Zg. 40

150.8540
615,000 PCE

118520.0080

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 1 Zg. 40

151540
669,000 PCE

118520.0090

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 1.2 Zg. 32

151.2532
761,000 PCE

118520.0100

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 1.5 Zg. 32

151.5532
783,000 PCE

118520.0110

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 15 x 2 Zg. 32

152532
991,000 PCE

118520.0120

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 0.2 Zg. 80

200.2580
486,000 PCE

118520.0130

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 0.3 Zg. 64

200.3564
486,000 PCE

118520.0140

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 0.4 Zg. 64

200.4564
523,000 PCE

118520.0150

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 0.5 Zg. 48

200.5548
586,000 PCE

118520.0160

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 0.6 Zg. 48

200.6548
601,000 PCE

118520.0170

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 0.7 Zg. 48

200.7548
647,000 PCE

118520.0180

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 0.8 Zg. 48

200.8548
692,000 PCE

118520.0190

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 1 Zg. 40

201540
754,000 PCE

118520.0200

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 1.2 Zg. 40

201.2540
809,000 PCE

118520.0210

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 1.5 Zg. 40

201.5540
884,000 PCE

118520.0220

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 2 Zg. 32

202532
1,093,000 PCE

118520.0230

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 2.5 Zg. 32

202.5532
1,277,000 PCE

118520.0240

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 20 x 3 Zg. 32

203532
1,460,000 PCE

118520.0250

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 0.2 Zg. 80

250.2880
512,000 PCE

118520.0260

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 0.3 Zg. 80

250.3880
568,000 PCE

118520.0270

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 0.4 Zg. 64

250.4864
602,000 PCE

118520.0280

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 0.5 Zg. 64

250.5864
647,000 PCE

118520.0290

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 0.6 Zg. 64

250.6864
669,000 PCE

118520.0300

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 0.7 Zg. 64

250.7864
752,000 PCE

118520.0310

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 0.8 Zg. 48

250.8848
789,000 PCE

118520.0320

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 1 Zg. 48

251848
877,000 PCE

118520.0330

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 1.2 Zg. 48

251.2848
959,000 PCE

118520.0340

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 1.5 Zg. 40

251.5840
1,099,000 PCE

118520.0350

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 2 Zg. 40

252840
1,386,000 PCE

118520.0360

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 2.5 Zg. 40

252.5840
1,619,000 PCE

118520.0370

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 25 x 3 Zg. 32

253832
1,985,000 PCE

118520.0380

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 0.2 Zg. 100

300.28100
691,000 PCE

118520.0390

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 0.3 Zg. 80

300.3880
692,000 PCE

118520.0400

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 0.4 Zg. 80

300.4880
692,000 PCE

118520.0410

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 0.5 Zg. 80

300.5880
704,000 PCE

118520.0420

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 0.6 Zg. 64

300.6864
793,000 PCE

118520.0430

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 0.7 Zg. 64

300.7864
883,000 PCE

118520.0440

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 0.8 Zg. 64

300.8864
908,000 PCE

118520.0450

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 1 Zg. 64

301864
993,000 PCE

118520.0460

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 1.2 Zg. 48

301.2848
1,151,000 PCE

118520.0470

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 1.5 Zg. 48

301.5848
1,305,000 PCE

118520.0480

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 2 Zg. 48

302848
1,557,000 PCE

118520.0490

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 2.5 Zg. 40

302.5840
1,779,000 PCE

118520.0500

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 30 x 3 Zg. 40

303840
2,015,000 PCE

118520.0510

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 0.2 Zg. 128

400.210128
925,000 PCE

118520.0520

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 0.3 Zg. 100

400.310100
925,000 PCE

118520.0530

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 0.4 Zg. 100

400.410100
1,007,000 PCE

118520.0540

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 0.5 Zg. 80

400.51080
1,024,000 PCE

118520.0550

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 0.6 Zg. 80

400.61080
1,084,000 PCE

118520.0560

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 0.7 Zg. 80

400.71080
1,177,000 PCE

118520.0570

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 0.8 Zg. 80

400.81080
1,215,000 PCE

118520.0580

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 1 Zg. 64

4011064
1,314,000 PCE

118520.0590

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 1.2 Zg. 64

401.21064
1,391,000 PCE

118520.0600

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 1.5 Zg. 64

401.51064
1,518,000 PCE

118520.0610

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 2 Zg. 48

4021048
2,229,000 PCE

118520.0620

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 2.5 Zg. 48

402.51048
2,389,000 PCE

118520.0630

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 40 x 3 Zg. 48

4031048
2,592,000 PCE

118520.0640

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 0.2 Zg. 128

500.213128
1,382,000 PCE

118520.0650

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 0.3 Zg. 128

500.313128
1,242,000 PCE

118520.0660

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 0.4 Zg. 100

500.413100
1,247,000 PCE

118520.0670

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 0.5 Zg. 100

500.513100
1,310,000 PCE

118520.0680

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 0.6 Zg. 100

500.613100
1,345,000 PCE

118520.0690

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 0.7 Zg. 100

500.713100
1,395,000 PCE

118520.0700

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 0.8 Zg. 80

500.81380
1,496,000 PCE

118520.0710

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 1 Zg. 80

5011380
1,615,000 PCE

118520.0720

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 1.2 Zg. 80

501.21380
1,735,000 PCE

118520.0730

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 1.5 Zg. 64

501.51364
1,932,000 PCE

118520.0740

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 2 Zg. 64

5021364
2,398,000 PCE

118520.0750

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 2.5 Zg. 64

502.51364
2,842,000 PCE

118520.0760

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 50 x 3 Zg. 48

5031348
3,113,000 PCE

118520.0770

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.3 Zg. 128

630.316128
1,689,000 PCE

118520.0780

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.4 Zg. 128

630.416128
1,703,000 PCE

118520.0790

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.5 Zg. 128

630.516128
1,694,000 PCE

118520.0800

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.6 Zg. 100

630.616100
1,742,000 PCE

118520.0810

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.7 Zg. 100

630.716100
1,902,000 PCE

118520.0820

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.8 Zg. 100

630.816100
2,015,000 PCE

118520.0830

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 1 Zg. 100

63116100
2,138,000 PCE

118520.0840

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 1.2 Zg. 80

631.21680
2,379,000 PCE

118520.0850

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 1.5 Zg. 80

631.51680
2,519,000 PCE

118520.0860

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 2 Zg. 80

6321680
2,975,000 PCE

118520.0870

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 2.5 Zg. 64

632.51664
3,609,000 PCE

118520.0880

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 3 Zg. 64

6331664
4,057,000 PCE

118520.0890

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 0.8 Zg. 128

800.822128
2,916,000 PCE

118520.0900

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 1 Zg. 100

80122100
3,077,000 PCE

118520.0910

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 1.2 Zg. 100

801.222100
3,276,000 PCE

118520.0920

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 1.5 Zg. 100

801.522100
3,571,000 PCE

118520.0930

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 2 Zg. 80

8022280
4,269,000 PCE

118520.0940

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 2.5 Zg. 80

802.52280
5,123,000 PCE

118520.0950

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 3 Zg. 80

8032280
5,549,000 PCE

118520.0960

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 0.8 Zg. 128

1000.822128
4,195,000 PCE

118520.0970

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 1 Zg. 128

100122128
4,258,000 PCE

118520.0980

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 1.2 Zg. 128

1001.222128
4,426,000 PCE

118520.0990

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 1.5 Zg. 100

1001.522100
5,150,000 PCE

118520.1000

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 2 Zg. 100

100222100
6,046,000 PCE

118520.1010

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 2.5 Zg. 100

1002.522100
6,915,000 PCE

118520.1020

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 3 Zg. 80

10032280
7,713,000 PCE

Xem thêm >>

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI

Form A, straight-back teeth, fine toothing, Cutinox coating, polished, similar to DIN 1837A.

Application: Because of its reduced cutting space, this tool is suitable for slotting and cutting fine profiles and thin-walled pipes made of high-strength and abrasive materials.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

118540.0100

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.6 Zg. 80

630.61680
2,538,000 PCE

118540.0200

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 0.8 Zg. 80

630.81680
2,672,000 PCE

118540.0300

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 63 x 1 Zg. 80

6311680
3,205,000 PCE

118540.0400

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 0.6 Zg. 100

800.622100
3,423,000 PCE

118540.0500

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 0.8 Zg. 100

800.822100
3,780,000 PCE

118540.0600

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 80 x 1 Zg. 100

80122100
4,268,000 PCE

118540.0700

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 0.8 Zg. 120

1000.822120
5,400,000 PCE

118540.0800

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI Type A, fine-toothed, DIN1837A 100 x 1 Zg. 120

100122120
5,537,000 PCE

Xem thêm >>

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI

Form A, straight-back teeth, coarse-toothed, ISO 2296.

Application: Because of its reduced cutting space, this tool is suitable for slotting and cutting fine profiles and thin-walled pipes made of high-strength and abrasive materials.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đường kính (mm)Dày (mm)Lỗ lắp (mm)Số răng (Zg) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

118560.0010

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 0.2 Zg. 32

150.2532
447,000 PCE

118560.0020

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 0.3 Zg. 24

150.3524
441,000 PCE

118560.0030

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 0.4 Zg. 24

150.4524
475,000 PCE

118560.0040

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 0.5 Zg. 24

150.5524
487,000 PCE

118560.0050

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 0.6 Zg. 20

150.6520
568,000 PCE

118560.0060

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 0.8 Zg. 20

150.8520
615,000 PCE

118560.0070

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 1 Zg. 20

151520
669,000 PCE

118560.0080

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 1.2 Zg. 16

151.2516
760,000 PCE

118560.0090

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 1.5 Zg. 16

151.5516
783,000 PCE

118560.0100

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 15 x 2 Zg. 16

152516
991,000 PCE

118560.0110

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 0.2 Zg. 40

200.2540
488,000 PCE

118560.0120

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 0.3 Zg. 32

200.3532
486,000 PCE

118560.0130

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 0.4 Zg. 32

200.4532
524,000 PCE

118560.0140

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 0.5 Zg. 24

200.5524
587,000 PCE

118560.0150

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 0.6 Zg. 24

200.6524
601,000 PCE

118560.0160

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 0.7 Zg. 24

200.7524
650,000 PCE

118560.0170

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI DIXI 1531, Type A, coarse teeth 20 x 0.8 Zg. 24

200.8524
692,000 PCE

118560.0180

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 1 Zg. 20

201520
772,000 PCE

118560.0190

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 1.2 Zg. 20

201.2520
823,000 PCE

118560.0200

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 1.5 Zg. 20

201.5520
888,000 PCE

118560.0210

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 20 x 2 Zg. 16

202516
1,100,000 PCE

118560.0230

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 0.3 Zg. 40

250.3840
568,000 PCE

118560.0240

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 0.4 Zg. 32

250.4832
602,000 PCE

118560.0250

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 0.5 Zg. 32

250.5832
647,000 PCE

118560.0260

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 0.6 Zg. 32

250.6832
670,000 PCE

118560.0270

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 0.7 Zg. 32

250.7832
754,000 PCE

118560.0280

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 25 x 0.8 Zg. 24

250.8824
789,000 PCE

118560.0290

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 1 Zg. 24

251824
881,000 PCE

118560.0300

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 1.2 Zg. 24

251.2824
959,000 PCE

118560.0310

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 1.5 Zg. 20

251.5820
1,096,000 PCE

118560.0320

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 25 x 2 Zg. 20

252820
1,382,000 PCE

118560.0350

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 0.3 Zg. 40

300.3840
691,000 PCE

118560.0360

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 0.4 Zg. 40

300.4840
691,000 PCE

118560.0370

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 0.5 Zg. 40

300.5840
704,000 PCE

118560.0380

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 0.6 Zg. 32

300.6832
793,000 PCE

118560.0400

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 0.8 Zg. 32

300.8832
908,000 PCE

118560.0410

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 1 Zg. 32

301832
996,000 PCE

118560.0420

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 1.2 Zg. 24

301.2824
1,150,000 PCE

118560.0430

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 30 x 1.5 Zg. 24

301.5824
1,305,000 PCE

118560.0440

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 2 Zg. 24

302824
1,557,000 PCE

118560.0450

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 2.5 Zg. 20

302.5820
1,779,000 PCE

118560.0460

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 30 x 3 Zg. 20

303820
2,019,000 PCE

118560.0470

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 0.4 Zg. 48

400.41048
1,009,000 PCE

118560.0480

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 40 x 0.5 Zg. 40

400.51040
1,028,000 PCE

118560.0490

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 0.6 Zg. 40

400.61040
1,078,000 PCE

118560.0500

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 0.7 Zg. 40

400.71040
1,177,000 PCE

118560.0510

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 40 x 0.8 Zg. 40

400.81040
1,216,000 PCE

118560.0520

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 1 Zg. 32

4011032
1,316,000 PCE

118560.0530

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 1.2 Zg. 32

401.21032
1,401,000 PCE

118560.0540

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 1.5 Zg. 32

401.51032
1,518,000 PCE

118560.0550

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 2 Zg. 24

4021024
2,239,000 PCE

118560.0560

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 2.5 Zg. 24

402.51024
2,386,000 PCE

118560.0570

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 40 x 3 Zg. 24

4031024
2,588,000 PCE

118560.0580

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 50 x 0.5 Zg. 48

500.51348
1,319,000 PCE

118560.0590

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 50 x 0.6 Zg. 48

500.61348
1,342,000 PCE

118560.0600

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 50 x 0.7 Zg. 48

500.71348
1,397,000 PCE

118560.0610

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 50 x 0.8 Zg. 40

500.81340
1,497,000 PCE

118560.0620

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 50 x 1 Zg. 40

5011340
1,615,000 PCE

118560.0630

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 50 x 1.2 Zg. 40

501.21340
1,737,000 PCE

118560.0640

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 50 x 1.5 Zg. 32

501.51332
1,930,000 PCE

118560.0650

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 50 x 2 Zg. 32

5021332
2,389,000 PCE

118560.0660

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 50 x 2.5 Zg. 32

502.51332
2,839,000 PCE

118560.0680

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 63 x 0.8 Zg. 48

630.81648
2,015,000 PCE

118560.0690

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 63 x 1 Zg. 48

6311648
2,139,000 PCE

118560.0700

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 63 x 1.2 Zg. 40

631.21640
2,371,000 PCE

118560.0710

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 63 x 1.5 Zg. 40

631.51640
2,507,000 PCE

118560.0720

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 63 x 2 Zg. 40

6321640
2,957,000 PCE

118560.0740

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 63 x 3 Zg. 32

6331632
4,048,000 PCE

118560.0750

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 80 x 0.8 Zg. 64

800.82264
2,915,000 PCE

118560.0760

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 80 x 1 Zg. 48

8012248
3,077,000 PCE

118560.0770

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 80 x 1.2 Zg. 48

801.22248
3,290,000 PCE

118560.0780

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 80 x 1.5 Zg. 48

801.52248
3,571,000 PCE

118560.0790

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 80 x 2 Zg. 40

8022240
4,271,000 PCE

118560.0800

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 80 x 2.5 Zg. 40

802.52240
5,116,000 PCE

118560.0810

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 80 x 3 Zg. 40

8032240
5,543,000 PCE

118560.0820

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 100 x 1 Zg. 64

10012264
4,246,000 PCE

118560.0830

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, coarse teeth 100 x 1.2 Zg. 64

1001.22264
4,422,000 PCE

118560.0840

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 100 x 1.5 Zg. 48

1001.52248
5,142,000 PCE

118560.0850

Lưỡi cưa đĩa Solid Carbide DIXI 1531, Type A, rough-toothed, DIN1840A 100 x 2 Zg. 48

10022248
6,042,000 PCE

Xem thêm >>