Khẩu vặn cho máy 3/4 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16400M, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330270.0100

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

1750
811,000 PCE

330270.0200

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

1950
809,000 PCE

330270.0300

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

2250
810,000 PCE

330270.0400

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

2450
810,000 PCE

330270.0500

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

2750
809,000 PCE

330270.0600

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3053
851,000 PCE

330270.0700

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3253
891,000 PCE

330270.0900

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3455
990,000 PCE

330270.1000

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3655
1,021,000 PCE

330270.1100

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

3857
1,159,000 PCE

330270.1200

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

4157
1,266,000 PCE

330270.1300

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

4662
1,542,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16300M, long version, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330280.0100

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

17100
1,301,000 PCE

330280.0200

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

19100
1,319,000 PCE

330280.0300

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

24100
1,357,000 PCE

330280.0400

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

27100
1,386,000 PCE

330280.0500

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

30100
1,442,000 PCE

330280.0600

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

32100
1,551,000 PCE

330280.0800

Khẩu vặn cho máy 3/4 inch KOKEN

36100
1,793,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu chuyển đổi cho máy 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16770, chrome-molybdenum steel, black-oxide finish, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330340.0100

Đầu chuyển đổi cho máy 3/4 inch KOKEN

Female 3/4 - Male 1/252
1,017,000 PCE

330340.0200

Đầu chuyển đổi cho máy 3/4 inch KOKEN - 330340.0200

Female 3/4 - Male 162
1,205,000 PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4 inch KOKEN

Koken Impact 16770, chrome-molybdenum steel, black-oxide finish, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330350.0100

Đầu nối lúc lắc 3/4 inch KOKEN

3/4 inch106
2,546,000 PCE