Khẩu vặn cho máy 1 inch

Thương hiệu

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

Koken Impact 18400M,
with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330690.0100

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

2457
1,325,000 PCE

330690.0200

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

2757
1,329,000 PCE

330690.0300

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

3062
1,359,000 PCE

330690.0400

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

3262
1,356,000 PCE

330690.0500

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

3662
1,407,000 PCE

330690.0600

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

4166
1,746,000 PCE

330690.0700

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

4670
1,896,000 PCE

330690.0800

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

5070
2,324,000 PCE

330690.0900

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

5575
2,628,000 PCE

330690.1000

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

6075
3,070,000 PCE

330690.1100

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

6575
3,493,000 PCE

330690.1200

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

7075
3,927,000 PCE

330690.1300

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

7580
5,227,000 PCE

330690.1400

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

8085
5,550,000 PCE

Xem thêm >>

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

Koken 18400M, long version, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330700.0100

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

32108
2,180,000 PCE

330700.0200

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

36108
2,253,000 PCE

330700.0300

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

41108
2,685,000 PCE

330700.0400

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

46108
3,088,000 PCE

330700.0450

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

50108
3,455,000 PCE

330700.0500

Khẩu vặn cho máy 1 inch KOKEN

55108
3,891,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu chuyển đổi Adapter cho máy 1 inch KOKEN

Koken Impact, chrome-molybdenum steel, black-oxide finish, with cross hole and ring groove for securing; for mechanized fastening.

Appropriate accessories:
328060 Socket lock clamps KOKEN

 

JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Chiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

330750.0100

Đầu chuyển đổi Adapter cho máy 1 inch KOKEN - 330750.0100

Female 1 - Male 3/465
1,525,000 PCE

330750.0200

Đầu chuyển đổi Adapter cho máy 1 inch KOKEN - 330750.0200

Female 1 - Male 1 1/280
2,854,000 PCE