Gioăng, phớt, đệm cho máy

Gioăng cao su NBR

NBR 70 ±5 Shore A
-30...+100°C


Appropriate accessories:
760240 O-ring mounting tool


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.25 2.62
31,000
PCE
1.42 1.52
26,000
PCE
1.50 1.00
27,000
PCE
1.78 1.78
31,000
PCE
1.80 1.00
27,000
PCE
2.00 1.00
27,000
PCE
2.00 1.50
33,000
PCE
2.06 2.62
34,000
PCE
2.40 1.90
33,000
PCE
2.50 1.00
27,000
PCE
2.50 1.50
33,000
PCE
2.50 2.00
33,000
PCE
2.57 1.78
31,000
PCE
2.60 1.90
33,000
PCE
2.85 2.62
31,000
PCE
2.90 1.78
31,000
PCE
3.00 1.00
27,000
PCE
3.00 1.50
33,000
PCE
3.00 2.00
33,000
PCE
3.00 3.00
33,000
PCE
3.10 1.60
33,000
PCE
3.17 1.78
31,000
PCE
3.30 2.40
33,000
PCE
3.40 1.90
33,000
PCE
3.50 1.00
27,000
PCE
3.50 1.50
33,000
PCE
3.50 2.00
33,000
PCE
3.50 3.00
33,000
PCE
3.63 2.62
31,000
PCE
3.69 1.78
31,000
PCE
4.00 1.00
27,000
PCE
4.00 1.50
33,000
PCE
4.00 2.00
33,000
PCE
4.00 2.50
33,000
PCE
4.00 3.00
33,000
PCE
4.00 4.00
33,000
PCE
4.10 1.60
33,000
PCE
4.20 1.90
33,000
PCE
4.30 2.40
33,000
PCE
4.34 3.53
31,000
PCE
4.42 2.62
31,000
PCE
4.48 1.78
31,000
PCE
4.50 1.00
27,000
PCE
4.50 1.50
33,000
PCE
4.50 2.00
33,000
PCE
4.76 1.78
31,000
PCE
4.90 1.90
33,000
PCE
5.00 1.00
27,000
PCE
5.00 1.50
33,000
PCE
5.00 2.00
33,000
PCE
5.00 2.50
33,000
PCE
5.00 3.00
33,000
PCE
5.00 4.00
33,000
PCE
5.00 5.00
33,000
PCE
5.10 1.60
33,000
PCE
5.23 2.62
31,000
PCE
5.28 1.78
31,000
PCE
5.30 2.40
33,000
PCE
5.50 1.00
27,000
PCE
5.50 1.50
33,000
PCE
5.50 2.00
33,000
PCE
5.50 2.50
33,000
PCE
5.50 3.00
33,000
PCE
5.70 1.90
33,000
PCE
5.94 3.53
31,000
PCE
6.00 1.00
27,000
PCE
6.00 1.50
33,000
PCE
6.00 2.00
33,000
PCE
6.00 2.50
33,000
PCE
6.00 3.00
33,000
PCE
6.00 4.00
33,000
PCE
6.02 2.62
33,000
PCE
6.07 1.78
31,000
PCE
6.10 1.60
33,000
PCE
6.30 2.40
33,000
PCE
6.35 1.78
31,000
PCE
6.40 1.90
33,000
PCE
6.50 1.00
27,000
PCE
6.50 1.50
33,000
PCE
6.50 2.00
33,000
PCE
6.50 3.00
33,000
PCE
6.75 1.78
31,000
PCE
7.00 1.00
27,000
PCE
7.00 1.50
33,000
PCE
7.00 2.00
33,000
PCE
7.00 2.50
33,000
PCE
7.00 3.00
33,000
PCE
7.00 4.00
33,000
PCE
7.00 5.00
33,000
PCE
7.10 1.60
33,000
PCE
7.20 1.90
33,000
PCE
7.30 2.40
33,000
PCE
7.50 1.00
27,000
PCE
7.50 1.50
33,000
PCE
7.50 2.00
33,000
PCE
7.50 3.00
33,000
PCE
7.52 3.53
31,000
PCE
7.59 2.62
31,000
PCE
7.66 1.78
31,000
PCE
7.94 1.78
31,000
PCE
8.00 1.00
27,000
PCE
8.00 1.50
33,000
PCE
8.00 1.90
33,000
PCE
8.00 2.00
33,000
PCE
8.00 2.50
33,000
PCE
8.00 3.00
33,000
PCE
8.00 3.50
33,000
PCE
8.00 4.00
33,000
PCE
8.00 5.00
30,000
PCE
8.10 1.60
33,000
PCE
8.30 2.40
33,000
PCE
8.50 1.00
27,000
PCE
8.50 1.50
33,000
PCE
8.50 2.00
33,000
PCE