Gioăng, phớt, đệm cho máy

Gioăng cao su NBR

NBR 70 ±5 Shore A
-30...+100°C


Appropriate accessories:
760240 O-ring mounting tool

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760110.0010

Gioăng cao su NBR 1.25 x 2.62 mm

1.25 2.62
Liên hệ PCE

760110.0015

Gioăng cao su NBR 1.42 x 1.52 mm

1.42 1.52
Liên hệ PCE

760110.0020

Gioăng cao su NBR 1.50 x 1.00 mm

1.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0025

Gioăng cao su NBR 1.78 x 1.78 mm

1.78 1.78
Liên hệ PCE

760110.0030

Gioăng cao su NBR 1.80 x 1.00 mm

1.80 1.00
Liên hệ PCE

760110.0035

Gioăng cao su NBR 2.00 x 1.00 mm

2.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0040

Gioăng cao su NBR 2.00 x 1.50 mm

2.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0045

Gioăng cao su NBR 2.06 x 2.62 mm

2.06 2.62
Liên hệ PCE

760110.0050

Gioăng cao su NBR 2.40 x 1.90 mm

2.40 1.90
Liên hệ PCE

760110.0055

Gioăng cao su NBR 2.50 x 1.00 mm

2.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0060

Gioăng cao su NBR 2.50 x 1.50 mm

2.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0065

Gioăng cao su NBR 2.50 x 2.00 mm

2.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0070

Gioăng cao su NBR 2.57 x 1.78 mm

2.57 1.78
Liên hệ PCE

760110.0075

Gioăng cao su NBR 2.60 x 1.90 mm

2.60 1.90
Liên hệ PCE

760110.0080

Gioăng cao su NBR 2.85 x 2.62 mm

2.85 2.62
Liên hệ PCE

760110.0085

Gioăng cao su NBR 2.90 x 1.78 mm

2.90 1.78
Liên hệ PCE

760110.0090

Gioăng cao su NBR 3.00 x 1.00 mm

3.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0095

Gioăng cao su NBR 3.00 x 1.50 mm

3.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0100

Gioăng cao su NBR 3.00 x 2.00 mm

3.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0105

Gioăng cao su NBR 3.00 x 3.00 mm

3.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0110

Gioăng cao su NBR 3.10 x 1.60 mm

3.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0115

Gioăng cao su NBR 3.17 x 1.78 mm

3.17 1.78
Liên hệ PCE

760110.0120

Gioăng cao su NBR 3.30 x 2.40 mm

3.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0125

Gioăng cao su NBR 3.40 x 1.90 mm

3.40 1.90
Liên hệ PCE

760110.0130

Gioăng cao su NBR 3.50 x 1.00 mm

3.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0135

Gioăng cao su NBR 3.50 x 1.50 mm

3.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0140

Gioăng cao su NBR 3.50 x 2.00 mm

3.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0145

Gioăng cao su NBR 3.50 x 3.00 mm

3.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0150

Gioăng cao su NBR 3.63 x 2.62 mm

3.63 2.62
Liên hệ PCE

760110.0155

Gioăng cao su NBR 3.69 x 1.78 mm

3.69 1.78
Liên hệ PCE

760110.0160

Gioăng cao su NBR 4.00 x 1.00 mm

4.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0165

Gioăng cao su NBR 4.00 x 1.50 mm

4.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0170

Gioăng cao su NBR 4.00 x 2.00 mm

4.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0175

Gioăng cao su NBR 4.00 x 2.50 mm

4.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0180

Gioăng cao su NBR 4.00 x 3.00 mm

4.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0185

Gioăng cao su NBR 4.00 x 4.00 mm

4.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0190

Gioăng cao su NBR 4.10 x 1.60 mm

4.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0195

Gioăng cao su NBR 4.20 x 1.90 mm

4.20 1.90
Liên hệ PCE

760110.0200

Gioăng cao su NBR 4.30 x 2.40 mm

4.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0205

Gioăng cao su NBR 4.34 x 3.53 mm

4.34 3.53
Liên hệ PCE

760110.0210

Gioăng cao su NBR 4.42 x 2.62 mm

4.42 2.62
Liên hệ PCE

760110.0215

Gioăng cao su NBR 4.48 x 1.78 mm

4.48 1.78
Liên hệ PCE

760110.0220

Gioăng cao su NBR 4.50 x 1.00 mm

4.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0225

Gioăng cao su NBR 4.50 x 1.50 mm

4.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0230

Gioăng cao su NBR 4.50 x 2.00 mm

4.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0235

Gioăng cao su NBR 4.76 x 1.78 mm

4.76 1.78
Liên hệ PCE

760110.0240

Gioăng cao su NBR 4.90 x 1.90 mm

4.90 1.90
Liên hệ PCE

760110.0245

Gioăng cao su NBR 5.00 x 1.00 mm

5.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0250

Gioăng cao su NBR 5.00 x 1.50 mm

5.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0255

Gioăng cao su NBR 5.00 x 2.00 mm

5.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0260

Gioăng cao su NBR 5.00 x 2.50 mm

5.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0265

Gioăng cao su NBR 5.00 x 3.00 mm

5.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0270

Gioăng cao su NBR 5.00 x 4.00 mm

5.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0275

Gioăng cao su NBR 5.00 x 5.00 mm

5.00 5.00
Liên hệ PCE

760110.0280

Gioăng cao su NBR 5.10 x 1.60 mm

5.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0285

Gioăng cao su NBR 5.23 x 2.62 mm

5.23 2.62
Liên hệ PCE

760110.0290

Gioăng cao su NBR 5.28 x 1.78 mm

5.28 1.78
Liên hệ PCE

760110.0295

Gioăng cao su NBR 5.30 x 2.40 mm

5.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0300

Gioăng cao su NBR 5.50 x 1.00 mm

5.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0305

Gioăng cao su NBR 5.50 x 1.50 mm

5.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0310

Gioăng cao su NBR 5.50 x 2.00 mm

5.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0315

Gioăng cao su NBR 5.50 x 2.50 mm

5.50 2.50
Liên hệ PCE

760110.0320

Gioăng cao su NBR 5.50 x 3.00 mm

5.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0325

Gioăng cao su NBR 5.70 x 1.90 mm

5.70 1.90
Liên hệ PCE

760110.0330

Gioăng cao su NBR 5.94 x 3.53 mm

5.94 3.53
Liên hệ PCE

760110.0335

Gioăng cao su NBR 6.00 x 1.00 mm

6.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0340

Gioăng cao su NBR 6.00 x 1.50 mm

6.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0345

Gioăng cao su NBR 6.00 x 2.00 mm

6.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0350

Gioăng cao su NBR 6.00 x 2.50 mm

6.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0355

Gioăng cao su NBR 6.00 x 3.00 mm

6.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0360

Gioăng cao su NBR 6.00 x 4.00 mm

6.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0370

Gioăng cao su NBR 6.02 x 2.62 mm

6.02 2.62
Liên hệ PCE

760110.0375

Gioăng cao su NBR 6.07 x 1.78 mm

6.07 1.78
Liên hệ PCE

760110.0380

Gioăng cao su NBR 6.10 x 1.60 mm

6.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0385

Gioăng cao su NBR 6.30 x 2.40 mm

6.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0390

Gioăng cao su NBR 6.35 x 1.78 mm

6.35 1.78
Liên hệ PCE

760110.0395

Gioăng cao su NBR 6.40 x 1.90 mm

6.40 1.90
Liên hệ PCE

760110.0400

Gioăng cao su NBR 6.50 x 1.00 mm

6.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0405

Gioăng cao su NBR 6.50 x 1.50 mm

6.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0410

Gioăng cao su NBR 6.50 x 2.00 mm

6.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0420

Gioăng cao su NBR 6.50 x 3.00 mm

6.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0425

Gioăng cao su NBR 6.75 x 1.78 mm

6.75 1.78
Liên hệ PCE

760110.0430

Gioăng cao su NBR 7.00 x 1.00 mm

7.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0435

Gioăng cao su NBR 7.00 x 1.50 mm

7.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0440

Gioăng cao su NBR 7.00 x 2.00 mm

7.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0445

Gioăng cao su NBR 7.00 x 2.50 mm

7.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0450

Gioăng cao su NBR 7.00 x 3.00 mm

7.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0455

Gioăng cao su NBR 7.00 x 4.00 mm

7.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0460

Gioăng cao su NBR 7.00 x 5.00 mm

7.00 5.00
Liên hệ PCE

760110.0465

Gioăng cao su NBR 7.10 x 1.60 mm

7.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0470

Gioăng cao su NBR 7.20 x 1.90 mm

7.20 1.90
Liên hệ PCE

760110.0475

Gioăng cao su NBR 7.30 x 2.40 mm

7.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0480

Gioăng cao su NBR 7.50 x 1.00 mm

7.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0485

Gioăng cao su NBR 7.50 x 1.50 mm

7.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0490

Gioăng cao su NBR 7.50 x 2.00 mm

7.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0500

Gioăng cao su NBR 7.50 x 3.00 mm

7.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0505

Gioăng cao su NBR 7.52 x 3.53 mm

7.52 3.53
Liên hệ PCE

760110.0510

Gioăng cao su NBR 7.59 x 2.62 mm

7.59 2.62
Liên hệ PCE

760110.0515

Gioăng cao su NBR 7.66 x 1.78 mm

7.66 1.78
Liên hệ PCE

760110.0520

Gioăng cao su NBR 7.94 x 1.78 mm

7.94 1.78
Liên hệ PCE

760110.0525

Gioăng cao su NBR 8.00 x 1.00 mm

8.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0530

Gioăng cao su NBR 8.00 x 1.50 mm

8.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0535

Gioăng cao su NBR 8.00 x 1.90 mm

8.00 1.90
Liên hệ PCE

760110.0540

Gioăng cao su NBR 8.00 x 2.00 mm

8.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0545

Gioăng cao su NBR 8.00 x 2.50 mm

8.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0550

Gioăng cao su NBR 8.00 x 3.00 mm

8.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0555

Gioăng cao su NBR 8.00 x 3.50 mm

8.00 3.50
Liên hệ PCE

760110.0560

Gioăng cao su NBR 8.00 x 4.00 mm

8.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0565

Gioăng cao su NBR 8.00 x 5.00 mm

8.00 5.00
Liên hệ PCE

760110.0570

Gioăng cao su NBR 8.10 x 1.60 mm

8.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0575

Gioăng cao su NBR 8.30 x 2.40 mm

8.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0580

Gioăng cao su NBR 8.50 x 1.00 mm

8.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0585

Gioăng cao su NBR 8.50 x 1.50 mm

8.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0590

Gioăng cao su NBR 8.50 x 2.00 mm

8.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0595

Gioăng cao su NBR 8.50 x 2.50 mm

8.50 2.50
Liên hệ PCE

760110.0600

Gioăng cao su NBR 8.50 x 3.00 mm

8.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0605

Gioăng cao su NBR 8.73 x 1.78 mm

8.73 1.78
Liên hệ PCE

760110.0610

Gioăng cao su NBR 8.90 x 1.90 mm

8.90 1.90
Liên hệ PCE

760110.0615

Gioăng cao su NBR 8.90 x 2.70 mm

8.90 2.70
Liên hệ PCE

760110.0620

Gioăng cao su NBR 9.00 x 1.00 mm

9.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0625

Gioăng cao su NBR 9.00 x 1.50 mm

9.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0630

Gioăng cao su NBR 9.00 x 2.00 mm

9.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0635

Gioăng cao su NBR 9.00 x 2.50 mm

9.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0640

Gioăng cao su NBR 9.00 x 3.00 mm

9.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0650

Gioăng cao su NBR 9.00 x 4.00 mm

9.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0655

Gioăng cao su NBR 9.00 x 5.00 mm

9.00 5.00
Liên hệ PCE

760110.0660

Gioăng cao su NBR 9.10 x 1.60 mm

9.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0665

Gioăng cao su NBR 9.12 x 3.53 mm

9.12 3.53
Liên hệ PCE

760110.0670

Gioăng cao su NBR 9.13 x 2.62 mm

9.13 2.62
Liên hệ PCE

760110.0675

Gioăng cao su NBR 9.19 x 2.62 mm

9.19 2.62
Liên hệ PCE

760110.0680

Gioăng cao su NBR 9.25 x 1.78 mm

9.25 1.78
Liên hệ PCE

760110.0685

Gioăng cao su NBR 9.30 x 2.40 mm

9.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0690

Gioăng cao su NBR 9.50 x 1.00 mm

9.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0695

Gioăng cao su NBR 9.50 x 1.50 mm

9.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0700

Gioăng cao su NBR 9.50 x 2.00 mm

9.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0705

Gioăng cao su NBR 9.50 x 2.50 mm

9.50 2.50
Liên hệ PCE

760110.0710

Gioăng cao su NBR 9.50 x 3.00 mm

9.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0715

Gioăng cao su NBR 9.52 x 1.78 mm

9.52 1.78
Liên hệ PCE

760110.0720

Gioăng cao su NBR 9.92 x 2.62 mm

9.92 2.62
Liên hệ PCE

760110.0725

Gioăng cao su NBR 10.00 x 1.00 mm

10.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0730

Gioăng cao su NBR 10.00 x 1.50 mm

10.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0735

Gioăng cao su NBR 10.00 x 2.00 mm

10.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0740

Gioăng cao su NBR 10.00 x 2.50 mm

10.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0745

Gioăng cao su NBR 10.00 x 3.00 mm

10.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0750

Gioăng cao su NBR 10.00 x 3.50 mm

10.00 3.50
Liên hệ PCE

760110.0755

Gioăng cao su NBR 10.00 x 4.00 mm

10.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0760

Gioăng cao su NBR 10.00 x 5.00 mm

10.00 5.00
Liên hệ PCE

760110.0765

Gioăng cao su NBR 10.10 x 1.60 mm

10.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0770

Gioăng cao su NBR 10.30 x 2.40 mm

10.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0775

Gioăng cao su NBR 10.50 x 1.00 mm

10.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0780

Gioăng cao su NBR 10.50 x 1.50 mm

10.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0785

Gioăng cao su NBR 10.50 x 2.00 mm

10.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0790

Gioăng cao su NBR 10.50 x 2.50 mm

10.50 2.50
Liên hệ PCE

760110.0795

Gioăng cao su NBR 10.50 x 2.70 mm

10.50 2.70
Liên hệ PCE

760110.0800

Gioăng cao su NBR 10.50 x 3.00 mm

10.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0805

Gioăng cao su NBR 10.69 x 3.53 mm

10.69 3.53
Liên hệ PCE

760110.0810

Gioăng cao su NBR 10.78 x 2.62 mm

10.78 2.62
Liên hệ PCE

760110.0815

Gioăng cao su NBR 10.82 x 1.78 mm

10.82 1.78
Liên hệ PCE

760110.0820

Gioăng cao su NBR 11.00 x 1.00 mm

11.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0825

Gioăng cao su NBR 11.00 x 1.50 mm

11.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0830

Gioăng cao su NBR 11.00 x 2.00 mm

11.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0835

Gioăng cao su NBR 11.00 x 2.50 mm

11.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0840

Gioăng cao su NBR 11.00 x 3.00 mm

11.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0845

Gioăng cao su NBR 11.00 x 3.50 mm

11.00 3.50
Liên hệ PCE

760110.0850

Gioăng cao su NBR 11.00 x 4.00 mm

11.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0855

Gioăng cao su NBR 11.00 x 5.00 mm

11.00 5.00
Liên hệ PCE

760110.0860

Gioăng cao su NBR 11.10 x 1.60 mm

11.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0865

Gioăng cao su NBR 11.11 x 1.78 mm

11.11 1.78
Liên hệ PCE

760110.0870

Gioăng cao su NBR 11.30 x 2.40 mm

11.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0875

Gioăng cao su NBR 11.50 x 1.00 mm

11.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0880

Gioăng cao su NBR 11.50 x 1.50 mm

11.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0885

Gioăng cao su NBR 11.50 x 2.00 mm

11.50 2.00
Liên hệ PCE

760110.0890

Gioăng cao su NBR 11.50 x 2.50 mm

11.50 2.50
Liên hệ PCE

760110.0895

Gioăng cao su NBR 11.50 x 3.00 mm

11.50 3.00
Liên hệ PCE

760110.0900

Gioăng cao su NBR 11.91 x 2.62 mm

11.91 2.62
Liên hệ PCE

760110.0905

Gioăng cao su NBR 12.00 x 1.00 mm

12.00 1.00
Liên hệ PCE

760110.0910

Gioăng cao su NBR 12.00 x 1.50 mm

12.00 1.50
Liên hệ PCE

760110.0915

Gioăng cao su NBR 12.00 x 2.00 mm

12.00 2.00
Liên hệ PCE

760110.0920

Gioăng cao su NBR 12.00 x 2.50 mm

12.00 2.50
Liên hệ PCE

760110.0925

Gioăng cao su NBR 12.00 x 3.00 mm

12.00 3.00
Liên hệ PCE

760110.0930

Gioăng cao su NBR 12.00 x 3.50 mm

12.00 3.50
Liên hệ PCE

760110.0935

Gioăng cao su NBR 12.00 x 4.00 mm

12.00 4.00
Liên hệ PCE

760110.0940

Gioăng cao su NBR 12.00 x 5.00 mm

12.00 5.00
Liên hệ PCE

760110.0945

Gioăng cao su NBR 12.07 x 5.34 mm

12.07 5.34
Liên hệ PCE

760110.0950

Gioăng cao su NBR 12.10 x 1.60 mm

12.10 1.60
Liên hệ PCE

760110.0955

Gioăng cao su NBR 12.10 x 2.70 mm

12.10 2.70
Liên hệ PCE

760110.0960

Gioăng cao su NBR 12.29 x 3.53 mm

12.29 3.53
Liên hệ PCE

760110.0965

Gioăng cao su NBR 12.30 x 2.40 mm

12.30 2.40
Liên hệ PCE

760110.0970

Gioăng cao su NBR 12.37 x 2.62 mm

12.37 2.62
Liên hệ PCE

760110.0975

Gioăng cao su NBR 12.42 x 1.78 mm

12.42 1.78
Liên hệ PCE

760110.0980

Gioăng cao su NBR 12.50 x 1.00 mm

12.50 1.00
Liên hệ PCE

760110.0985

Gioăng cao su NBR 12.50 x 1.50 mm

12.50 1.50
Liên hệ PCE

760110.0990

Gioăng cao su NBR 12.50 x 2.00 mm

12.50 2.00
Liên hệ PCE