Gioăng, phớt chặn dầu FKM hãng SKF

Thương hiệu

Gioăng, phớt chặn dầu FKM hãng SKF, HMS5, Type A, without dust lip

DIN 3760/3761 / ISO 6194-1
FKM 75 ± 5 Shore A


Operating temperature: -15 to 200 °C
Pressure: max. 0.5 bar
Speed: max. 14 m/s

Mã & tên hàng d1 (mm)D (mm)b (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760370.0010

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 6 x 16 x 7

6 167
Liên hệ PCE

760370.0020

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 6 x 22 x 7

6 227
Liên hệ PCE

760370.0030

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 7 x 16 x 7

7 167
Liên hệ PCE

760370.0040

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 7 x 22 x 7

7 227
Liên hệ PCE

760370.0050

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 8 x 22 x 7

8 227
Liên hệ PCE

760370.0060

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 8 x 24 x 7

8 247
Liên hệ PCE

760370.0070

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 9 x 22 x 7

9 227
Liên hệ PCE

760370.0080

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 10 x 19 x 7

10 197
Liên hệ PCE

760370.0090

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 10 x 20 x 6

10 206
Liên hệ PCE

760370.0100

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 10 x 22 x 7

10 227
Liên hệ PCE

760370.0110

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 10 x 25 x 7

10 257
Liên hệ PCE

760370.0120

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 10 x 26 x 7

10 267
Liên hệ PCE

760370.0130

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 12 x 22 x 7

12 227
Liên hệ PCE

760370.0140

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 12 x 24 x 7

12 247
Liên hệ PCE

760370.0150

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 12 x 25 x 7

12 257
Liên hệ PCE

760370.0160

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 12 x 28 x 7

12 287
Liên hệ PCE

760370.0170

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 12 x 30 x 7

12 307
Liên hệ PCE

760370.0180

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 14 x 24 x 7

14 247
Liên hệ PCE

760370.0190

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 14 x 28 x 7

14 287
Liên hệ PCE

760370.0200

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 14 x 30 x 7

14 307
Liên hệ PCE

760370.0210

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 15 x 24 x 7

15 247
Liên hệ PCE

760370.0220

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 15 x 25 x 5

15 255
Liên hệ PCE

760370.0230

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 15 x 26 x 7

15 267
Liên hệ PCE

760370.0240

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 15 x 30 x 7

15 307
Liên hệ PCE

760370.0250

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 15 x 32 x 7

15 327
Liên hệ PCE

760370.0260

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 15 x 35 x 7

15 357
Liên hệ PCE

760370.0270

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 16 x 28 x 7

16 287
Liên hệ PCE

760370.0280

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 16 x 30 x 7

16 307
Liên hệ PCE

760370.0290

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 16 x 35 x 7

16 357
Liên hệ PCE

760370.0300

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 17 x 28 x 7

17 287
Liên hệ PCE

760370.0310

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 17 x 30 x 7

17 307
Liên hệ PCE

760370.0320

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 17 x 32 x 7

17 327
Liên hệ PCE

760370.0330

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 17 x 35 x 7

17 357
Liên hệ PCE

760370.0340

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 18 x 28 x 7

18 287
Liên hệ PCE

760370.0350

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 18 x 30 x 7

18 307
Liên hệ PCE

760370.0360

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 18 x 35 x 7

18 357
Liên hệ PCE

760370.0370

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 30 x 5

20 305
Liên hệ PCE

760370.0380

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 30 x 7

20 307
Liên hệ PCE

760370.0390

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 32 x 7

20 327
Liên hệ PCE

760370.0400

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 34 x 7

20 347
Liên hệ PCE

760370.0410

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 35 x 7

20 357
Liên hệ PCE

760370.0420

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 35 x 8

20 358
Liên hệ PCE

760370.0430

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 40 x 7

20 407
Liên hệ PCE

760370.0440

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 20 x 42 x 10

20 4210
Liên hệ PCE

760370.0450

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 22 x 32 x 7

22 327
Liên hệ PCE

760370.0460

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 22 x 35 x 7

22 357
Liên hệ PCE

760370.0470

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 22 x 40 x 7

22 407
Liên hệ PCE

760370.0480

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 22 x 47 x 7

22 477
Liên hệ PCE

760370.0490

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 24 x 40 x 7

24 407
Liên hệ PCE

760370.0500

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 35 x 7

25 357
Liên hệ PCE

760370.0510

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 38 x 7

25 387
Liên hệ PCE

760370.0520

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 40 x 7

25 407
Liên hệ PCE

760370.0530

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 40 x 10

25 4010
Liên hệ PCE

760370.0540

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 42 x 7

25 427
Liên hệ PCE

760370.0550

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 42 x 10

25 4210
Liên hệ PCE

760370.0560

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 47 x 7

25 477
Liên hệ PCE

760370.0570

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 47 x 10

25 4710
Liên hệ PCE

760370.0580

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 25 x 52 x 7

25 527
Liên hệ PCE

760370.0590

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 26 x 38 x 7

26 387
Liên hệ PCE

760370.0600

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 28 x 38 x 7

28 387
Liên hệ PCE

760370.0610

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 28 x 40 x 7

28 407
Liên hệ PCE

760370.0620

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 28 x 47 x 7

28 477
Liên hệ PCE

760370.0630

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 28 x 47 x 10

28 4710
Liên hệ PCE

760370.0640

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 28 x 52 x 7

28 527
Liên hệ PCE

760370.0650

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 40 x 7

30 407
Liên hệ PCE

760370.0660

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 42 x 7

30 427
Liên hệ PCE

760370.0670

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 44 x 7

30 447
Liên hệ PCE

760370.0680

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 45 x 8

30 458
Liên hệ PCE

760370.0690

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 47 x 7

30 477
Liên hệ PCE

760370.0700

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 50 x 7

30 507
Liên hệ PCE

760370.0710

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 50 x 10

30 5010
Liên hệ PCE

760370.0720

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 52 x 7

30 527
Liên hệ PCE

760370.0730

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 52 x 8

30 528
Liên hệ PCE

760370.0740

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 52 x 10

30 5210
Liên hệ PCE

760370.0750

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 62 x 7

30 627
Liên hệ PCE

760370.0760

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 30 x 62 x 10

30 6210
Liên hệ PCE

760370.0770

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 32 x 45 x 7

32 457
Liên hệ PCE

760370.0780

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 32 x 45 x 8

32 458
Liên hệ PCE

760370.0790

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 32 x 47 x 7

32 477
Liên hệ PCE

760370.0800

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 32 x 47 x 8

32 478
Liên hệ PCE

760370.0810

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 32 x 52 x 7

32 527
Liên hệ PCE

760370.0820

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 32 x 52 x 8

32 528
Liên hệ PCE

760370.0830

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 34 x 62 x 10

34 6210
Liên hệ PCE

760370.0840

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 45 x 7

35 457
Liên hệ PCE

760370.0850

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 47 x 7

35 477
Liên hệ PCE

760370.0860

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 47 x 8

35 478
Liên hệ PCE

760370.0870

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 50 x 7

35 507
Liên hệ PCE

760370.0880

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 50 x 8

35 508
Liên hệ PCE

760370.0890

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 50 x 10

35 5010
Liên hệ PCE

760370.0900

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 52 x 7

35 527
Liên hệ PCE

760370.0910

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 52 x 8

35 528
Liên hệ PCE

760370.0920

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 52 x 10

35 5210
Liên hệ PCE

760370.0930

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 55 x 7

35 557
Liên hệ PCE

760370.0940

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 55 x 8

35 558
Liên hệ PCE

760370.0950

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 55 x 10

35 5510
Liên hệ PCE

760370.0960

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 35 x 62 x 7

35 627
Liên hệ PCE

760370.0970

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 38 x 52 x 7

38 527
Liên hệ PCE

760370.0980

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 38 x 55 x 7

38 557
Liên hệ PCE

760370.0990

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 38 x 55 x 8

38 558
Liên hệ PCE

760370.1000

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 38 x 58 x 8

38 588
Liên hệ PCE

760370.1010

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 38 x 62 x 7

38 627
Liên hệ PCE

760370.1020

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 38 x 62 x 8

38 628
Liên hệ PCE

760370.1030

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 52 x 7

40 527
Liên hệ PCE

760370.1040

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 52 x 8

40 528
Liên hệ PCE

760370.1050

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 55 x 7

40 557
Liên hệ PCE

760370.1060

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 55 x 8

40 558
Liên hệ PCE

760370.1070

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 56 x 8

40 568
Liên hệ PCE

760370.1080

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 60 x 10

40 6010
Liên hệ PCE

760370.1090

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 62 x 7

40 627
Liên hệ PCE

760370.1100

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 62 x 8

40 628
Liên hệ PCE

760370.1110

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 62 x 10

40 6210
Liên hệ PCE

760370.1120

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 72 x 7

40 727
Liên hệ PCE

760370.1130

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 40 x 72 x 10

40 7210
Liên hệ PCE

760370.1140

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 42 x 55 x 8

42 558
Liên hệ PCE

760370.1150

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 42 x 62 x 8

42 628
Liên hệ PCE

760370.1160

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 42 x 62 x 10

42 6210
Liên hệ PCE

760370.1170

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 60 x 7

45 607
Liên hệ PCE

760370.1180

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 60 x 8

45 608
Liên hệ PCE

760370.1190

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 62 x 7

45 627
Liên hệ PCE

760370.1200

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 62 x 8

45 628
Liên hệ PCE

760370.1210

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 62 x 10

45 6210
Liên hệ PCE

760370.1220

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 65 x 8

45 658
Liên hệ PCE

760370.1230

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 72 x 8

45 728
Liên hệ PCE

760370.1240

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 45 x 72 x 10

45 7210
Liên hệ PCE

760370.1250

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 48 x 62 x 8

48 628
Liên hệ PCE

760370.1260

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 48 x 68 x 10

48 6810
Liên hệ PCE

760370.1270

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 62 x 7

50 627
Liên hệ PCE

760370.1280

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 65 x 8

50 658
Liên hệ PCE

760370.1290

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 68 x 8

50 688
Liên hệ PCE

760370.1300

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 70 x 10

50 7010
Liên hệ PCE

760370.1310

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 72 x 8

50 728
Liên hệ PCE

760370.1320

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 72 x 10

50 7210
Liên hệ PCE

760370.1330

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 80 x 10

50 8010
Liên hệ PCE

760370.1340

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 50 x 90 x 10

50 9010
Liên hệ PCE

760370.1350

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 52 x 68 x 8

52 688
Liên hệ PCE

760370.1360

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 68 x 8

55 688
Liên hệ PCE

760370.1370

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 70 x 8

55 708
Liên hệ PCE

760370.1380

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 72 x 8

55 728
Liên hệ PCE

760370.1390

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 72 x 10

55 7210
Liên hệ PCE

760370.1400

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 75 x 10

55 7510
Liên hệ PCE

760370.1410

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 80 x 8

55 808
Liên hệ PCE

760370.1420

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 80 x 10

55 8010
Liên hệ PCE

760370.1430

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 55 x 90 x 10

55 9010
Liên hệ PCE

760370.1440

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 58 x 72 x 8

58 728
Liên hệ PCE

760370.1450

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 58 x 80 x 8

58 808
Liên hệ PCE

760370.1460

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 60 x 75 x 8

60 758
Liên hệ PCE

760370.1470

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 60 x 80 x 8

60 808
Liên hệ PCE

760370.1480

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 60 x 80 x 10

60 8010
Liên hệ PCE

760370.1490

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 60 x 85 x 8

60 858
Liên hệ PCE

760370.1500

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 60 x 85 x 10

60 8510
Liên hệ PCE

760370.1510

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 65 x 80 x 8

65 808
Liên hệ PCE

760370.1520

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 65 x 85 x 10

65 8510
Liên hệ PCE

760370.1530

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 65 x 90 x 10

65 9010
Liên hệ PCE

760370.1540

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 70 x 85 x 8

70 858
Liên hệ PCE

760370.1550

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 70 x 90 x 10

70 9010
Liên hệ PCE

760370.1560

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 70 x 95 x 10

70 9510
Liên hệ PCE

760370.1570

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 70 x 100 x 10

70 10010
Liên hệ PCE

760370.1580

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 75 x 95 x 10

75 9510
Liên hệ PCE

760370.1590

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 75 x 100 x 10

75 10010
Liên hệ PCE

760370.1600

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 75 x 100 x 12

75 10012
Liên hệ PCE

760370.1610

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 80 x 100 x 10

80 10010
Liên hệ PCE

760370.1620

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 80 x 100 x 12

80 10012
Liên hệ PCE

760370.1630

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 80 x 110 x 10

80 11010
Liên hệ PCE

760370.1640

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 80 x 110 x 12

80 11012
Liên hệ PCE

760370.1650

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 85 x 100 x 10

85 10010
Liên hệ PCE

760370.1660

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 85 x 110 x 12

85 11012
Liên hệ PCE

760370.1670

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 85 x 120 x 12

85 12012
Liên hệ PCE

760370.1680

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 90 x 110 x 12

90 11012
Liên hệ PCE

760370.1690

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 90 x 120 x 12

90 12012
Liên hệ PCE

760370.1700

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 95 x 120 x 12

95 12012
Liên hệ PCE

760370.1710

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 95 x 125 x 12

95 12512
Liên hệ PCE

760370.1720

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 100 x 120 x 12

100 12012
Liên hệ PCE

760370.1730

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 100 x 125 x 12

100 12512
Liên hệ PCE

760370.1740

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 100 x 130 x 12

100 13012
Liên hệ PCE

760370.1750

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 105 x 130 x 12

105 13012
Liên hệ PCE

760370.1760

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 110 x 130 x 12

110 13012
Liên hệ PCE

760370.1770

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 110 x 140 x 12

110 14012
Liên hệ PCE

760370.1780

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 115 x 140 x 12

115 14012
Liên hệ PCE

760370.1790

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 120 x 150 x 12

120 15012
Liên hệ PCE

760370.1800

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 125 x 150 x 12

125 15012
Liên hệ PCE

760370.1810

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 130 x 160 x 12

130 16012
Liên hệ PCE

760370.1820

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 135 x 170 x 12

135 17012
Liên hệ PCE

760370.1830

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 140 x 170 x 15

140 17015
Liên hệ PCE

760370.1840

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 145 x 175 x 15

145 17515
Liên hệ PCE

760370.1850

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 150 x 180 x 12

150 18012
Liên hệ PCE

760370.1860

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 150 x 180 x 15

150 18015
Liên hệ PCE

760370.1870

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 160 x 190 x 15

160 19015
Liên hệ PCE

760370.1880

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 170 x 200 x 15

170 20015
Liên hệ PCE

760370.1890

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 180 x 210 x 15

180 21015
Liên hệ PCE

760370.1900

Gioăng, phớt chặn dầu NBR hãng SKF, Type A, without dust lip 190 x 220 x 15

190 22015
Liên hệ PCE