Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A

Thương hiệu

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A

DIN 7603 A

Copper / plain
Shape A

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 x d2 (mm)Dày (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760270.0010

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 5.5 x 8 x 1 mm

5.5 x 81100
Liên hệ PCE

760270.0020

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 6.5 x 9.5 x 1 mm

6.5 x 9.51100
Liên hệ PCE

760270.0030

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 6 x 12 x 1 mm

6 x 121100
Liên hệ PCE

760270.0040

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 8 x 14 x 1 mm

8 x 141100
Liên hệ PCE

760270.0050

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 8 x 11.5 x 1 mm

8 x 11.51100
Liên hệ PCE

760270.0060

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 10 x 16 x 1 mm

10 x 161100
Liên hệ PCE

760270.0070

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 10 x 13.5 x 1 mm

10 x 13.51100
Liên hệ PCE

760270.0080

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 12 x 18 x 1.5 mm

12 x 181.5100
Liên hệ PCE

760270.0090

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 12 x 15.5 x 1.5 mm

12 x 15.51.5100
Liên hệ PCE

760270.0100

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 13 x 20 x 1.5 mm

13 x 201.5100
Liên hệ PCE

760270.0110

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 14 x 18 x 1.5 mm

14 x 181.5100
Liên hệ PCE

760270.0120

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 14 x 20 x 1.5 mm

14 x 201.5100
Liên hệ PCE

760270.0130

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 16 x 20 x 1.5 mm

16 x 201.5100
Liên hệ PCE

760270.0140

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 16 x 22 x 1.5 mm

16 x 221.5100
Liên hệ PCE

760270.0150

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 17 x 21 x 1.5 mm

17 x 211.5100
Liên hệ PCE

760270.0160

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 18 x 22 x 1.5 mm

18 x 221.5100
Liên hệ PCE

760270.0170

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 18 x 24 x 1.5 mm

18 x 241.5100
Liên hệ PCE

760270.0180

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 20 x 24 x 1.5 mm

20 x 241.5100
Liên hệ PCE

760270.0190

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 21 x 26 x 1.5 mm

21 x 261.5100
Liên hệ PCE

760270.0200

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 22 x 27 x 1.5 mm

22 x 271.5100
Liên hệ PCE

760270.0210

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 23 x 28 x 2 mm

23 x 282100
Liên hệ PCE

760270.0220

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 24 x 32 x 2 mm

24 x 322100
Liên hệ PCE

760270.0230

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 26 x 31 x 2 mm

26 x 312100
Liên hệ PCE

760270.0240

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 26 x 34 x 2 mm

26 x 342100
Liên hệ PCE

760270.0250

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 27 x 32 x 2 mm

27 x 322100
Liên hệ PCE

760270.0260

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 28 x 36 x 2 mm

28 x 362100
Liên hệ PCE

760270.0270

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 30 x 38 x 2 mm

30 x 382100
Liên hệ PCE

760270.0280

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 33 x 39 x 2 mm

33 x 392100
Liên hệ PCE

760270.0290

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 36 x 42 x 2 mm

36 x 422100
Liên hệ PCE

760270.0300

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 38 x 44 x 2 mm

38 x 442100
Liên hệ PCE

760270.0310

Gioăng đồng, ron đồng DIN 7603 A, 45 x 52 x 2 mm

45 x 522100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>