Gioăng chỉ cao su Viton FKM

Thương hiệu

Gioăng chỉ cao su FKM

FKM (Viton) 75 ±5 Shore A
-20...+200°C

First-class resistance to ozone, oxygen, chemicals and mineral oils as well as excellent resistance to aging and weathering. Medium mechanical strength and elasticity.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2.00 1
486,000
PCE
2.00 2
974,000
PCE
2.00 3
1,456,000
PCE
2.00 4
1,941,000
PCE
2.00 5
2,267,000
PCE
2.00 6
2,724,000
PCE
2.00 7
3,149,000
PCE
2.00 8
3,595,000
PCE
2.00 9
4,056,000
PCE
2.00 10
4,534,000
PCE
2.00 15
6,750,000
PCE
2.00 20
7,576,000
PCE
3.00 1
641,000
PCE
3.00 2
1,277,000
PCE
3.00 3
1,945,000
PCE
3.00 4
2,523,000
PCE
3.00 5
2,526,000
PCE
3.00 6
3,033,000
PCE
3.00 7
3,481,000
PCE
3.00 8
3,974,000
PCE
3.00 9
4,482,000
PCE
3.00 10
5,048,000
PCE
3.00 15
7,457,000
PCE
3.00 20
8,345,000
PCE
4.00 1
724,000
PCE
4.00 2
1,452,000
PCE
4.00 3
2,172,000
PCE
4.00 4
2,908,000
PCE
4.00 5
2,955,000
PCE
4.00 6
3,454,000
PCE
4.00 7
4,033,000
PCE
4.00 8
4,611,000
PCE
4.00 9
5,190,000
PCE
4.00 10
5,911,000
PCE
4.00 15
8,629,000
PCE
4.00 20
9,160,000
PCE
5.00 1
1,437,000
PCE
5.00 2
2,917,000
PCE
5.00 3
4,377,000
PCE
5.00 4
5,745,000
PCE
5.00 5
6,340,000
PCE
5.00 6
7,484,000
PCE
5.00 7
8,733,000
PCE
5.00 8
10,130,000
PCE
5.00 9
11,233,000
PCE
5.00 10
12,468,000
PCE
5.00 15
18,745,000
PCE
5.00 20
19,097,000
PCE
6.00 1
1,450,000
PCE
6.00 2
2,899,000
PCE
6.00 3
4,269,000
PCE
6.00 4
5,682,000
PCE
6.00 5
6,114,000
PCE
6.00 6
7,336,000
PCE
6.00 7
8,559,000
PCE
6.00 8
9,781,000
PCE
6.00 9
11,005,000
PCE
6.00 10
12,227,000
PCE
6.00 15
18,340,000
PCE
6.00 20
21,813,000
PCE
7.00 1
2,335,000
PCE
7.00 2
4,580,000
PCE
7.00 3
6,871,000
PCE
7.00 4
9,360,000
PCE
7.00 5
9,781,000
PCE
7.00 6
11,738,000
PCE
7.00 7
13,696,000
PCE
7.00 8
15,695,000
PCE
7.00 9
17,593,000
PCE
7.00 10
19,564,000
PCE
7.00 15
29,346,000
PCE
7.00 20
30,278,000
PCE
8.00 1
2,188,000
PCE
8.00 2
4,390,000
PCE
8.00 3
6,390,000
PCE
8.00 4
8,784,000
PCE
8.00 5
9,471,000
PCE
8.00 6
11,366,000
PCE
8.00 7
13,259,000
PCE
8.00 8
15,154,000
PCE
8.00 9
17,077,000
PCE
8.00 10
18,942,000
PCE
8.00 15
28,413,000
PCE
8.00 20
29,968,000
PCE
9.00 1
2,369,000
PCE
9.00 2
4,737,000
PCE
9.00 3
6,871,000
PCE
9.00 4
9,456,000
PCE
9.00 5
9,781,000
PCE
9.00 6
12,201,000
PCE
9.00 7
13,696,000
PCE
9.00 8
15,695,000
PCE
9.00 9
17,593,000
PCE
9.00 10
19,564,000
PCE
9.00 15
29,346,000
PCE
9.00 20
32,682,000
PCE
ø 10.00 1
3,093,000
PCE
ø 10.00 2
5,993,000
PCE
ø 10.00 3
8,991,000
PCE
ø 10.00 4
12,035,000
PCE
ø 10.00 5
13,450,000
PCE
ø 10.00 6
16,169,000
PCE
ø 10.00 7
18,816,000
PCE
ø 10.00 8
21,535,000
PCE
ø 10.00 9
24,254,000
PCE
ø 10.00 10
26,901,000
PCE
ø 10.00 15
40,349,000
PCE
ø 10.00 20
47,666,000
PCE

Xem thêm >>