Gioăng chỉ cao su Viton FKM

Thương hiệu

Gioăng chỉ cao su FKM

FKM (Viton) 75 ±5 Shore A
-20...+200°C

First-class resistance to ozone, oxygen, chemicals and mineral oils as well as excellent resistance to aging and weathering. Medium mechanical strength and elasticity.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760172.0002

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 1 m

2.00 1
Liên hệ PCE

760172.0004

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 2 m

2.00 2
Liên hệ PCE

760172.0006

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 3 m

2.00 3
Liên hệ PCE

760172.0008

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 4 m

2.00 4
Liên hệ PCE

760172.0010

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 5 m

2.00 5
Liên hệ PCE

760172.0012

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 6 m

2.00 6
Liên hệ PCE

760172.0014

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 7 m

2.00 7
Liên hệ PCE

760172.0016

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 8 m

2.00 8
Liên hệ PCE

760172.0018

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 9 m

2.00 9
Liên hệ PCE

760172.0020

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 10 m

2.00 10
Liên hệ PCE

760172.0022

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 15 m

2.00 15
Liên hệ PCE

760172.0024

Gioăng chỉ cao su FKM ø 2.00 / 20 m

2.00 20
Liên hệ PCE

760172.0026

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 1 m

3.00 1
Liên hệ PCE

760172.0028

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 2 m

3.00 2
Liên hệ PCE

760172.0030

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 3 m

3.00 3
Liên hệ PCE

760172.0032

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 4 m

3.00 4
Liên hệ PCE

760172.0034

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 5 m

3.00 5
Liên hệ PCE

760172.0036

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 6 m

3.00 6
Liên hệ PCE

760172.0038

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 7 m

3.00 7
Liên hệ PCE

760172.0040

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 8 m

3.00 8
Liên hệ PCE

760172.0042

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 9 m

3.00 9
Liên hệ PCE

760172.0044

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 10 m

3.00 10
Liên hệ PCE

760172.0046

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 15 m

3.00 15
Liên hệ PCE

760172.0048

Gioăng chỉ cao su FKM ø 3.00 / 20 m

3.00 20
Liên hệ PCE

760172.0050

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 1 m

4.00 1
Liên hệ PCE

760172.0052

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 2 m

4.00 2
Liên hệ PCE

760172.0054

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 3 m

4.00 3
Liên hệ PCE

760172.0056

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 4 m

4.00 4
Liên hệ PCE

760172.0058

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 5 m

4.00 5
Liên hệ PCE

760172.0060

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 6 m

4.00 6
Liên hệ PCE

760172.0062

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 7 m

4.00 7
Liên hệ PCE

760172.0064

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 8 m

4.00 8
Liên hệ PCE

760172.0066

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 9 m

4.00 9
Liên hệ PCE

760172.0068

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 10 m

4.00 10
Liên hệ PCE

760172.0070

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 15 m

4.00 15
Liên hệ PCE

760172.0072

Gioăng chỉ cao su FKM ø 4.00 / 20 m

4.00 20
Liên hệ PCE

760172.0074

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 1 m

5.00 1
Liên hệ PCE

760172.0076

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 2 m

5.00 2
Liên hệ PCE

760172.0078

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 3 m

5.00 3
Liên hệ PCE

760172.0080

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 4 m

5.00 4
Liên hệ PCE

760172.0082

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 5 m

5.00 5
Liên hệ PCE

760172.0084

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 6 m

5.00 6
Liên hệ PCE

760172.0086

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 7 m

5.00 7
Liên hệ PCE

760172.0088

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 8 m

5.00 8
Liên hệ PCE

760172.0090

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 9 m

5.00 9
Liên hệ PCE

760172.0092

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 10 m

5.00 10
Liên hệ PCE

760172.0094

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 15 m

5.00 15
Liên hệ PCE

760172.0096

Gioăng chỉ cao su FKM ø 5.00 / 20 m

5.00 20
Liên hệ PCE

760172.0098

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 1 m

6.00 1
Liên hệ PCE

760172.0100

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 2 m

6.00 2
Liên hệ PCE

760172.0102

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 3 m

6.00 3
Liên hệ PCE

760172.0104

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 4 m

6.00 4
Liên hệ PCE

760172.0106

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 5 m

6.00 5
Liên hệ PCE

760172.0108

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 6 m

6.00 6
Liên hệ PCE

760172.0110

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 7 m

6.00 7
Liên hệ PCE

760172.0112

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 8 m

6.00 8
Liên hệ PCE

760172.0114

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 9 m

6.00 9
Liên hệ PCE

760172.0116

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 10 m

6.00 10
Liên hệ PCE

760172.0118

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 15 m

6.00 15
Liên hệ PCE

760172.0120

Gioăng chỉ cao su FKM ø 6.00 / 20 m

6.00 20
Liên hệ PCE

760172.0122

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 1 m

7.00 1
Liên hệ PCE

760172.0124

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 2 m

7.00 2
Liên hệ PCE

760172.0126

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 3 m

7.00 3
Liên hệ PCE

760172.0128

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 4 m

7.00 4
Liên hệ PCE

760172.0130

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 5 m

7.00 5
Liên hệ PCE

760172.0132

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 6 m

7.00 6
Liên hệ PCE

760172.0134

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 7 m

7.00 7
Liên hệ PCE

760172.0136

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 8 m

7.00 8
Liên hệ PCE

760172.0138

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 9 m

7.00 9
Liên hệ PCE

760172.0140

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 10 m

7.00 10
Liên hệ PCE

760172.0142

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 15 m

7.00 15
Liên hệ PCE

760172.0144

Gioăng chỉ cao su FKM ø 7.00 / 20 m

7.00 20
Liên hệ PCE

760172.0146

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 1 m

8.00 1
Liên hệ PCE

760172.0148

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 2 m

8.00 2
Liên hệ PCE

760172.0150

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 3 m

8.00 3
Liên hệ PCE

760172.0152

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 4 m

8.00 4
Liên hệ PCE

760172.0154

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 5 m

8.00 5
Liên hệ PCE

760172.0156

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 6 m

8.00 6
Liên hệ PCE

760172.0158

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 7 m

8.00 7
Liên hệ PCE

760172.0160

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 8 m

8.00 8
Liên hệ PCE

760172.0162

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 9 m

8.00 9
Liên hệ PCE

760172.0164

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 10 m

8.00 10
Liên hệ PCE

760172.0166

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 15 m

8.00 15
Liên hệ PCE

760172.0168

Gioăng chỉ cao su FKM ø 8.00 / 20 m

8.00 20
Liên hệ PCE

760172.0170

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 1 m

9.00 1
Liên hệ PCE

760172.0172

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 2 m

9.00 2
Liên hệ PCE

760172.0174

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 3 m

9.00 3
Liên hệ PCE

760172.0176

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 4 m

9.00 4
Liên hệ PCE

760172.0178

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 5 m

9.00 5
Liên hệ PCE

760172.0180

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 6 m

9.00 6
Liên hệ PCE

760172.0182

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 7 m

9.00 7
Liên hệ PCE

760172.0184

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 8 m

9.00 8
Liên hệ PCE

760172.0186

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 9 m

9.00 9
Liên hệ PCE

760172.0188

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 10 m

9.00 10
Liên hệ PCE

760172.0190

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 15 m

9.00 15
Liên hệ PCE

760172.0192

Gioăng chỉ cao su FKM ø 9.00 / 20 m

9.00 20
Liên hệ PCE

760172.0194

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 1 m

ø 10.00 1
Liên hệ PCE

760172.0196

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 2 m

ø 10.00 2
Liên hệ PCE

760172.0198

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 3 m

ø 10.00 3
Liên hệ PCE

760172.0200

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 4 m

ø 10.00 4
Liên hệ PCE

760172.0202

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 5 m

ø 10.00 5
Liên hệ PCE

760172.0204

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 6 m

ø 10.00 6
Liên hệ PCE

760172.0206

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 7 m

ø 10.00 7
Liên hệ PCE

760172.0208

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 8 m

ø 10.00 8
Liên hệ PCE

760172.0210

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 9 m

ø 10.00 9
Liên hệ PCE

760172.0212

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 10 m

ø 10.00 10
Liên hệ PCE

760172.0214

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 15 m

ø 10.00 15
Liên hệ PCE

760172.0216

Gioăng chỉ cao su FKM ø 10.00 / 20 m

ø 10.00 20
Liên hệ PCE

Xem thêm >>