Gioăng chỉ cao su NBR

Thương hiệu

Gioăng chỉ cao su NBR

NBR 70 ±5 Shore A
-25...+100°C

Very good resistance to oils, petrol and heat. Not resistant to ozone and weather.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.00 1
137,000
PCE
1.00 2
270,000
PCE
1.00 3
406,000
PCE
1.00 4
547,000
PCE
1.00 5
636,000
PCE
1.00 6
758,000
PCE
1.00 7
885,000
PCE
1.00 8
PCE
1.00 9
PCE
1.00 10
PCE
1.00 15
PCE
1.00 20
PCE
1.50 1
137,000
PCE
1.50 2
272,000
PCE
1.50 3
410,000
PCE
1.50 4
616,000
PCE
1.50 5
636,000
PCE
1.50 6
758,000
PCE
1.50 7
885,000
PCE
1.50 8
PCE
1.50 9
PCE
1.50 10
PCE
1.50 15
PCE
1.50 20
PCE
1.78 1
111,000
PCE
1.78 2
218,000
PCE
1.78 3
399,000
PCE
1.78 4
426,000
PCE
1.78 5
486,000
PCE
1.78 6
581,000
PCE
1.78 7
663,000
PCE
1.78 8
775,000
PCE
1.78 9
872,000
PCE
1.78 10
967,000
PCE
1.78 15
PCE
1.78 20
PCE
2.00 1
114,000
PCE
2.00 2
229,000
PCE
2.00 3
341,000
PCE
2.00 4
454,000
PCE
2.00 5
527,000
PCE
2.00 6
615,000
PCE
2.00 7
738,000
PCE
2.00 8
820,000
PCE
2.00 9
923,000
PCE
2.00 10
PCE
2.00 15
PCE
2.00 20
PCE
2.50 1
117,000
PCE
2.50 2
231,000
PCE
2.50 3
345,000
PCE
2.50 4
459,000
PCE
2.50 5
533,000
PCE
2.50 6
638,000
PCE
2.50 7
718,000
PCE
2.50 8
820,000
PCE
2.50 9
923,000
PCE
2.50 10
PCE
2.50 15
PCE
2.50 20
PCE
2.62 1
114,000
PCE
2.62 2
231,000
PCE
2.62 3
475,000
PCE
2.62 4
459,000
PCE
2.62 5
536,000
PCE
2.62 6
644,000
PCE
2.62 7
718,000
PCE
2.62 8
820,000
PCE
2.62 9
923,000
PCE
2.62 10
PCE
2.62 15
PCE
2.62 20
PCE
3.00 1
138,000
PCE
3.00 2
273,000
PCE
3.00 3
410,000
PCE
3.00 4
542,000
PCE
3.00 5
625,000
PCE
3.00 6
710,000
PCE
3.00 7
829,000
PCE
3.00 8
PCE
3.00 9
PCE
3.00 10
PCE
3.00 15
PCE
3.00 20
PCE
3.50 1
152,000
PCE
3.50 2
299,000
PCE
3.50 3
452,000
PCE
3.50 4
598,000
PCE
3.50 5
688,000
PCE
3.50 6
824,000
PCE
3.50 7
911,000
PCE
3.50 8
PCE
3.50 9
PCE
3.50 10
PCE
3.50 15
PCE
3.50 20
PCE
3.53 1
153,000
PCE
3.53 2
300,000
PCE
3.53 3
451,000
PCE
3.53 4
568,000
PCE
3.53 5
657,000
PCE
3.53 6
827,000
PCE
3.53 7
911,000
PCE
3.53 8
PCE
3.53 9
PCE
3.53 10
PCE
3.53 15
PCE
3.53 20
PCE
4.00 1
153,000
PCE
4.00 2
307,000
PCE
4.00 3
455,000
PCE
4.00 4
608,000
PCE
4.00 5
692,000
PCE