Gioăng chỉ cao su NBR

Thương hiệu

Gioăng chỉ cao su NBR

NBR 70 ±5 Shore A
-25...+100°C

Very good resistance to oils, petrol and heat. Not resistant to ozone and weather.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760170.0002

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 1 m

1.00 1
Liên hệ PCE

760170.0004

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 2 m

1.00 2
Liên hệ PCE

760170.0006

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 3 m

1.00 3
Liên hệ PCE

760170.0008

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 4 m

1.00 4
Liên hệ PCE

760170.0010

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 5 m

1.00 5
Liên hệ PCE

760170.0012

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 6 m

1.00 6
Liên hệ PCE

760170.0014

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 7 m

1.00 7
Liên hệ PCE

760170.0016

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 8 m

1.00 8
Liên hệ PCE

760170.0018

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 9 m

1.00 9
Liên hệ PCE

760170.0020

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 10 m

1.00 10
Liên hệ PCE

760170.0022

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 15 m

1.00 15
Liên hệ PCE

760170.0024

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.00 / 20 m

1.00 20
Liên hệ PCE

760170.0026

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 1 m

1.50 1
Liên hệ PCE

760170.0028

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 2 m

1.50 2
Liên hệ PCE

760170.0030

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 3 m

1.50 3
Liên hệ PCE

760170.0032

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 4 m

1.50 4
Liên hệ PCE

760170.0034

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 5 m

1.50 5
Liên hệ PCE

760170.0036

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 6 m

1.50 6
Liên hệ PCE

760170.0038

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 7 m

1.50 7
Liên hệ PCE

760170.0040

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 8 m

1.50 8
Liên hệ PCE

760170.0042

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 9 m

1.50 9
Liên hệ PCE

760170.0044

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 10 m

1.50 10
Liên hệ PCE

760170.0046

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 15 m

1.50 15
Liên hệ PCE

760170.0048

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.50 / 20 m

1.50 20
Liên hệ PCE

760170.0050

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 1 m

1.78 1
Liên hệ PCE

760170.0052

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 2 m

1.78 2
Liên hệ PCE

760170.0054

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 3 m

1.78 3
Liên hệ PCE

760170.0056

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 4 m

1.78 4
Liên hệ PCE

760170.0058

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 5 m

1.78 5
Liên hệ PCE

760170.0060

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 6 m

1.78 6
Liên hệ PCE

760170.0062

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 7 m

1.78 7
Liên hệ PCE

760170.0064

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 8 m

1.78 8
Liên hệ PCE

760170.0066

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 9 m

1.78 9
Liên hệ PCE

760170.0068

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 10 m

1.78 10
Liên hệ PCE

760170.0070

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 15 m

1.78 15
Liên hệ PCE

760170.0072

Gioăng chỉ cao su NBR ø 1.78 / 20 m

1.78 20
Liên hệ PCE

760170.0074

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 1 m

2.00 1
Liên hệ PCE

760170.0076

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 2 m

2.00 2
Liên hệ PCE

760170.0078

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 3 m

2.00 3
Liên hệ PCE

760170.0080

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 4 m

2.00 4
Liên hệ PCE

760170.0082

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 5 m

2.00 5
Liên hệ PCE

760170.0084

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 6 m

2.00 6
Liên hệ PCE

760170.0086

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 7 m

2.00 7
Liên hệ PCE

760170.0088

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 8 m

2.00 8
Liên hệ PCE

760170.0090

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 9 m

2.00 9
Liên hệ PCE

760170.0092

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 10 m

2.00 10
Liên hệ PCE

760170.0094

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 15 m

2.00 15
Liên hệ PCE

760170.0096

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.00 / 20 m

2.00 20
Liên hệ PCE

760170.0098

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 1 m

2.50 1
Liên hệ PCE

760170.0100

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 2 m

2.50 2
Liên hệ PCE

760170.0102

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 3 m

2.50 3
Liên hệ PCE

760170.0104

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 4 m

2.50 4
Liên hệ PCE

760170.0106

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 5 m

2.50 5
Liên hệ PCE

760170.0108

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 6 m

2.50 6
Liên hệ PCE

760170.0110

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 7 m

2.50 7
Liên hệ PCE

760170.0112

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 8 m

2.50 8
Liên hệ PCE

760170.0114

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 9 m

2.50 9
Liên hệ PCE

760170.0116

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 10 m

2.50 10
Liên hệ PCE

760170.0118

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 15 m

2.50 15
Liên hệ PCE

760170.0120

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.50 / 20 m

2.50 20
Liên hệ PCE

760170.0122

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 1 m

2.62 1
Liên hệ PCE

760170.0124

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 2 m

2.62 2
Liên hệ PCE

760170.0126

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 3 m

2.62 3
Liên hệ PCE

760170.0128

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 4 m

2.62 4
Liên hệ PCE

760170.0130

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 5 m

2.62 5
Liên hệ PCE

760170.0132

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 6 m

2.62 6
Liên hệ PCE

760170.0134

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 7 m

2.62 7
Liên hệ PCE

760170.0136

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 8 m

2.62 8
Liên hệ PCE

760170.0138

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 9 m

2.62 9
Liên hệ PCE

760170.0140

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 10 m

2.62 10
Liên hệ PCE

760170.0142

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 15 m

2.62 15
Liên hệ PCE

760170.0144

Gioăng chỉ cao su NBR ø 2.62 / 20 m

2.62 20
Liên hệ PCE

760170.0146

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 1 m

3.00 1
Liên hệ PCE

760170.0148

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 2 m

3.00 2
Liên hệ PCE

760170.0150

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 3 m

3.00 3
Liên hệ PCE

760170.0152

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 4 m

3.00 4
Liên hệ PCE

760170.0154

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 5 m

3.00 5
Liên hệ PCE

760170.0156

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 6 m

3.00 6
Liên hệ PCE

760170.0158

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 7 m

3.00 7
Liên hệ PCE

760170.0160

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 8 m

3.00 8
Liên hệ PCE

760170.0162

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 9 m

3.00 9
Liên hệ PCE

760170.0164

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 10 m

3.00 10
Liên hệ PCE

760170.0166

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 15 m

3.00 15
Liên hệ PCE

760170.0168

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.00 / 20 m

3.00 20
Liên hệ PCE

760170.0170

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 1 m

3.50 1
Liên hệ PCE

760170.0172

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 2 m

3.50 2
Liên hệ PCE

760170.0174

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 3 m

3.50 3
Liên hệ PCE

760170.0176

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 4 m

3.50 4
Liên hệ PCE

760170.0178

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 5 m

3.50 5
Liên hệ PCE

760170.0180

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 6 m

3.50 6
Liên hệ PCE

760170.0182

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 7 m

3.50 7
Liên hệ PCE

760170.0184

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 8 m

3.50 8
Liên hệ PCE

760170.0186

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 9 m

3.50 9
Liên hệ PCE

760170.0188

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 10 m

3.50 10
Liên hệ PCE

760170.0190

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 15 m

3.50 15
Liên hệ PCE

760170.0192

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.50 / 20 m

3.50 20
Liên hệ PCE

760170.0194

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 1 m

3.53 1
Liên hệ PCE

760170.0196

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 2 m

3.53 2
Liên hệ PCE

760170.0198

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 3 m

3.53 3
Liên hệ PCE

760170.0200

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 4 m

3.53 4
Liên hệ PCE

760170.0202

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 5 m

3.53 5
Liên hệ PCE

760170.0204

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 6 m

3.53 6
Liên hệ PCE

760170.0206

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 7 m

3.53 7
Liên hệ PCE

760170.0208

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 8 m

3.53 8
Liên hệ PCE

760170.0210

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 9 m

3.53 9
Liên hệ PCE

760170.0212

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 10 m

3.53 10
Liên hệ PCE

760170.0214

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 15 m

3.53 15
Liên hệ PCE

760170.0216

Gioăng chỉ cao su NBR ø 3.53 / 20 m

3.53 20
Liên hệ PCE

760170.0218

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 1 m

4.00 1
Liên hệ PCE

760170.0220

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 2 m

4.00 2
Liên hệ PCE

760170.0222

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 3 m

4.00 3
Liên hệ PCE

760170.0224

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 4 m

4.00 4
Liên hệ PCE

760170.0226

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 5 m

4.00 5
Liên hệ PCE

760170.0228

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 6 m

4.00 6
Liên hệ PCE

760170.0230

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 7 m

4.00 7
Liên hệ PCE

760170.0232

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 8 m

4.00 8
Liên hệ PCE

760170.0234

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 9 m

4.00 9
Liên hệ PCE

760170.0236

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 10 m

4.00 10
Liên hệ PCE

760170.0238

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 15 m

4.00 15
Liên hệ PCE

760170.0240

Gioăng chỉ cao su NBR ø 4.00 / 20 m

4.00 20
Liên hệ PCE

760170.0242

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 1 m

5.00 1
Liên hệ PCE

760170.0244

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 2 m

5.00 2
Liên hệ PCE

760170.0246

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 3 m

5.00 3
Liên hệ PCE

760170.0248

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 4 m

5.00 4
Liên hệ PCE

760170.0250

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 5 m

5.00 5
Liên hệ PCE

760170.0252

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 6 m

5.00 6
Liên hệ PCE

760170.0254

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 7 m

5.00 7
Liên hệ PCE

760170.0256

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 8 m

5.00 8
Liên hệ PCE

760170.0258

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 9 m

5.00 9
Liên hệ PCE

760170.0260

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 10 m

5.00 10
Liên hệ PCE

760170.0262

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 15 m

5.00 15
Liên hệ PCE

760170.0264

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.00 / 20 m

5.00 20
Liên hệ PCE

760170.0266

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 1 m

5.33 1
Liên hệ PCE

760170.0268

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 2 m

5.33 2
Liên hệ PCE

760170.0270

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 3 m

5.33 3
Liên hệ PCE

760170.0272

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 4 m

5.33 4
Liên hệ PCE

760170.0274

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 5 m

5.33 5
Liên hệ PCE

760170.0276

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 6 m

5.33 6
Liên hệ PCE

760170.0278

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 7 m

5.33 7
Liên hệ PCE

760170.0280

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 8 m

5.33 8
Liên hệ PCE

760170.0282

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 9 m

5.33 9
Liên hệ PCE

760170.0284

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 10 m

5.33 10
Liên hệ PCE

760170.0286

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 15 m

5.33 15
Liên hệ PCE

760170.0288

Gioăng chỉ cao su NBR ø 5.33 / 20 m

5.33 20
Liên hệ PCE

760170.0290

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 1 m

6.00 1
Liên hệ PCE

760170.0292

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 2 m

6.00 2
Liên hệ PCE

760170.0294

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 3 m

6.00 3
Liên hệ PCE

760170.0296

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 4 m

6.00 4
Liên hệ PCE

760170.0298

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 5 m

6.00 5
Liên hệ PCE

760170.0300

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 6 m

6.00 6
Liên hệ PCE

760170.0302

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 7 m

6.00 7
Liên hệ PCE

760170.0304

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 8 m

6.00 8
Liên hệ PCE

760170.0306

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 9 m

6.00 9
Liên hệ PCE

760170.0308

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 10 m

6.00 10
Liên hệ PCE

760170.0310

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 15 m

6.00 15
Liên hệ PCE

760170.0312

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.00 / 20 m

6.00 20
Liên hệ PCE

760170.0314

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 1 m

6.99 1
Liên hệ PCE

760170.0316

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 2 m

6.99 2
Liên hệ PCE

760170.0318

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 3 m

6.99 3
Liên hệ PCE

760170.0320

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 4 m

6.99 4
Liên hệ PCE

760170.0322

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 5 m

6.99 5
Liên hệ PCE

760170.0324

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 6 m

6.99 6
Liên hệ PCE

760170.0326

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 7 m

6.99 7
Liên hệ PCE

760170.0328

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 8 m

6.99 8
Liên hệ PCE

760170.0330

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 9 m

6.99 9
Liên hệ PCE

760170.0332

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 10 m

6.99 10
Liên hệ PCE

760170.0334

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 15 m

6.99 15
Liên hệ PCE

760170.0336

Gioăng chỉ cao su NBR ø 6.99 / 20 m

6.99 20
Liên hệ PCE

760170.0338

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 1 m

8.00 1
Liên hệ PCE

760170.0340

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 2 m

8.00 2
Liên hệ PCE

760170.0342

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 3 m

8.00 3
Liên hệ PCE

760170.0344

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 4 m

8.00 4
Liên hệ PCE

760170.0346

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 5 m

8.00 5
Liên hệ PCE

760170.0348

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 6 m

8.00 6
Liên hệ PCE

760170.0350

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 7 m

8.00 7
Liên hệ PCE

760170.0352

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 8 m

8.00 8
Liên hệ PCE

760170.0354

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 9 m

8.00 9
Liên hệ PCE

760170.0356

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 10 m

8.00 10
Liên hệ PCE

760170.0358

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 15 m

8.00 15
Liên hệ PCE

760170.0360

Gioăng chỉ cao su NBR ø 8.00 / 20 m

8.00 20
Liên hệ PCE

760170.0362

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 1 m

9.00 1
Liên hệ PCE

760170.0364

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 2 m

9.00 2
Liên hệ PCE

760170.0366

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 3 m

9.00 3
Liên hệ PCE

760170.0368

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 4 m

9.00 4
Liên hệ PCE

760170.0370

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 5 m

9.00 5
Liên hệ PCE

760170.0372

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 6 m

9.00 6
Liên hệ PCE

760170.0374

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 7 m

9.00 7
Liên hệ PCE

760170.0376

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 8 m

9.00 8
Liên hệ PCE

760170.0378

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 9 m

9.00 9
Liên hệ PCE

760170.0380

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 10 m

9.00 10
Liên hệ PCE

760170.0382

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 15 m

9.00 15
Liên hệ PCE

760170.0384

Gioăng chỉ cao su NBR ø 9.00 / 20 m

9.00 20
Liên hệ PCE

760170.0386

Gioăng chỉ cao su NBR ø 10.00 / 1 m

ø 10.00 1
Liên hệ PCE

760170.0388

Gioăng chỉ cao su NBR ø 10.00 / 2 m

ø 10.00 2