Gioăng cao su silicon VMQ

Thương hiệu

Gioăng cao su silicon VMQ, chứng nhận FDA

VMQ 70 ±5 Shore A
-60...+200°C


Appropriate accessories:
760240 O-ring mounting tool


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.78 1.78
51,000
PCE
2.00 1.00
43,000
PCE
2.00 1.50
43,000
PCE
2.57 1.78
47,000
PCE
2.90 1.78
43,000
PCE
3.00 1.00
36,000
PCE
3.00 1.50
38,000
PCE
3.69 1.78
79,000
PCE
4.00 1.00
31,000
PCE
4.00 1.50
38,000
PCE
4.48 1.78
79,000
PCE
5.00 1.00
31,000
PCE
5.00 1.50
38,000
PCE
5.00 2.00
49,000
PCE
5.23 2.62
53,000
PCE
5.28 1.78
79,000
PCE
6.00 1.00
40,000
PCE
6.00 1.50
38,000
PCE
6.00 2.00
49,000
PCE
6.00 3.00
52,000
PCE
6.07 1.78
79,000
PCE
6.75 1.78
79,000
PCE
7.00 1.00
40,000
PCE
7.00 1.50
39,000
PCE
7.00 2.00
49,000
PCE
7.66 1.78
82,000
PCE
8.00 1.00
40,000
PCE
8.00 1.50
38,000
PCE
8.00 2.00
49,000
PCE
8.00 3.00
53,000
PCE
8.73 1.78
79,000
PCE
9.00 1.00
40,000
PCE
9.00 1.50
38,000
PCE
9.00 2.00
49,000
PCE
9.00 3.00
52,000
PCE
9.19 2.62
55,000
PCE
9.25 1.78
79,000
PCE
9.92 2.62
49,000
PCE
10.00 1.00
40,000
PCE
10.00 1.50
39,000
PCE
10.00 3.00
38,000
PCE
10.78 2.62
44,000
PCE
10.82 1.78
46,000
PCE
11.00 1.00
40,000
PCE
11.00 1.50
39,000
PCE
11.00 2.00
51,000
PCE
11.11 1.78
40,000
PCE
11.91 2.62
47,000
PCE
12.00 1.00
44,000
PCE
12.00 1.50
44,000
PCE
12.00 3.00
47,000
PCE
12.37 2.62
49,000
PCE
12.42 1.78
49,000
PCE
13.00 1.00
44,000
PCE
13.00 2.00
51,000
PCE
13.10 2.62
42,000
PCE
13.95 2.62
48,000
PCE
14.00 1.00
46,000
PCE
14.00 1.50
48,000
PCE
14.00 1.78
52,000
PCE
14.00 3.00
49,000
PCE
15.00 1.00
47,000
PCE
15.00 1.50
49,000
PCE
15.00 3.00
52,000
PCE
15.08 2.62
51,000
PCE
15.54 2.62
51,000
PCE
15.60 1.78
55,000
PCE
15.88 2.62
44,000
PCE
16.00 1.00
48,000
PCE
16.00 1.50
51,000
PCE
16.00 2.00
52,000
PCE
17.00 1.50
53,000
PCE
17.00 2.00
45,000
PCE
17.04 3.53
56,000
PCE
17.13 2.62
55,000
PCE
17.17 1.78
59,000
PCE
17.86 2.62
55,000
PCE
18.00 1.00
49,000
PCE
18.00 1.50
56,000
PCE
18.00 2.00
52,000
PCE
18.64 3.53
64,000
PCE
18.72 2.62
47,000
PCE
18.77 1.78
62,000
PCE
19.00 1.00
51,000
PCE
19.00 1.50
59,000
PCE
19.00 2.00
55,000
PCE
20.00 1.00
40,000
PCE
20.00 1.50
61,000
PCE
20.00 2.00
59,000
PCE
20.00 3.00
62,000
PCE
20.22 3.53
69,000
PCE
20.24 2.62
60,000
PCE
20.35 1.78
64,000
PCE
20.63 2.62
60,000
PCE
21.00 2.00
59,000
PCE
21.82 3.53
66,000
PCE
21.89 2.62
55,000
PCE
21.95 1.78
68,000
PCE
22.00 1.00
66,000
PCE
22.00 1.50
70,000
PCE
22.00 2.00
66,000
PCE
22.00 3.00
65,000
PCE
22.22 2.62
68,000
PCE
23.00 1.00
64,000
PCE
23.00 1.50
78,000
PCE
23.00 2.00
70,000
PCE
23.40 3.53
74,000
PCE
23.47 2.62
70,000
PCE
23.52 1.78
60,000
PCE
23.81 2.62
59,000
PCE
24.00 1.00
85,000
PCE
24.00 1.50
77,000
PCE
24.00 2.00
69,000
PCE
24.99 3.53
74,000
PCE