Gioăng cao su FKM

Thương hiệu

Gioăng cao su Viton FKM

FKM 75 ±5 Shore A
-15...+200°C

Appropriate accessories:
760240 O-ring mounting tool


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.25 2.62
44,000
PCE
1.42 1.52
43,000
PCE
1.50 1.00
46,000
PCE
1.78 1.78
44,000
PCE
1.80 1.00
46,000
PCE
2.00 1.00
46,000
PCE
2.00 1.50
46,000
PCE
2.06 2.62
44,000
PCE
2.40 1.90
46,000
PCE
2.50 1.00
46,000
PCE
2.50 1.50
46,000
PCE
2.57 1.78
44,000
PCE
2.60 1.90
46,000
PCE
2.85 2.62
44,000
PCE
2.90 1.78
44,000
PCE
3.00 1.00
46,000
PCE
3.00 1.50
46,000
PCE
3.00 2.00
46,000
PCE
3.10 1.60
44,000
PCE
3.17 1.78
44,000
PCE
3.30 2.40
44,000
PCE
3.40 1.90
46,000
PCE
3.50 1.00
46,000
PCE
3.50 1.50
46,000
PCE
3.50 2.00
46,000
PCE
3.63 2.62
44,000
PCE
3.69 1.78
44,000
PCE
4.00 1.00
46,000
PCE
4.00 1.50
46,000
PCE
4.00 2.00
46,000
PCE
4.00 2.50
49,000
PCE
4.00 4.00
60,000
PCE
4.10 1.60
44,000
PCE
4.20 1.90
46,000
PCE
4.30 2.40
44,000
PCE
4.42 2.62
44,000
PCE
4.48 1.78
44,000
PCE
4.50 1.00
46,000
PCE
4.50 1.50
46,000
PCE
4.50 2.00
47,000
PCE
4.76 1.78
44,000
PCE
4.90 1.90
46,000
PCE
5.00 1.00
46,000
PCE
5.00 1.50
46,000
PCE
5.00 2.00
46,000
PCE
5.00 2.50
46,000
PCE
5.00 3.00
49,000
PCE
5.00 4.00
61,000
PCE
5.10 1.60
44,000
PCE
5.23 2.62
44,000
PCE
5.28 1.78
44,000
PCE
5.30 2.40
44,000
PCE
5.50 1.00
46,000
PCE
5.50 1.50
46,000
PCE
5.50 2.00
40,000
PCE
5.70 1.90
46,000
PCE
5.94 3.53
56,000
PCE
6.00 1.00
46,000
PCE
6.00 1.50
46,000
PCE
6.00 2.00
46,000
PCE
6.00 2.50
49,000
PCE
6.00 3.00
47,000
PCE
6.00 4.00
48,000
PCE
6.02 2.62
44,000
PCE
6.07 1.78
44,000
PCE
6.10 1.60
44,000
PCE
6.30 2.40
47,000
PCE
6.35 1.78
44,000
PCE
6.40 1.90
47,000
PCE
6.50 1.00
46,000
PCE
6.50 1.50
46,000
PCE
6.50 2.00
39,000
PCE
6.50 2.50
47,000
PCE
6.50 3.00
47,000
PCE
6.75 1.78
44,000
PCE
7.00 1.00
46,000
PCE
7.00 1.50
46,000
PCE
7.00 2.00
48,000
PCE
7.00 2.50
47,000
PCE
7.00 3.00
47,000
PCE
7.00 4.00
64,000
PCE
7.10 1.60
44,000
PCE
7.20 1.90
46,000
PCE
7.30 2.40
44,000
PCE
7.50 1.00
46,000
PCE
7.50 1.50
46,000
PCE
7.50 2.00
46,000
PCE
7.50 2.50
47,000
PCE
7.50 3.00
40,000
PCE
7.52 3.53
55,000
PCE
7.59 2.62
44,000
PCE
7.66 1.78
44,000
PCE
7.94 1.78
44,000
PCE
8.00 1.00
46,000
PCE
8.00 1.50
46,000
PCE
8.00 1.90
46,000
PCE
8.00 2.00
46,000
PCE
8.00 2.50
47,000
PCE
8.00 3.00
47,000
PCE
8.00 3.50
49,000
PCE
8.00 4.00
56,000
PCE
8.00 5.00
62,000
PCE
8.10 1.60
44,000
PCE
8.30 2.40
46,000
PCE
8.50 1.00
46,000
PCE
8.50 1.50
46,000
PCE
8.50 2.00
49,000
PCE
8.73 1.78
44,000
PCE
8.90 1.90
47,000
PCE
8.90 2.70
56,000
PCE
9.00 1.00
46,000
PCE
9.00 1.50
46,000
PCE
9.00 2.00
46,000
PCE
9.00 2.50
47,000
PCE
9.00 3.00