Gioăng cao su EPDM

Thương hiệu

Gioăng cao su EPDM

EPDM 70 ±5 Shore A
-40...+160°C


Appropriate accessories:
760240 O-ring mounting tool

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760150.0010

Gioăng cao su EPDM 1.78 x 1.78 mm

1.78 1.78
Liên hệ PCE

760150.0030

Gioăng cao su EPDM 2.57 x 1.78 mm

2.57 1.78
Liên hệ PCE

760150.0040

Gioăng cao su EPDM 2.90 x 1.78 mm

2.90 1.78
Liên hệ PCE

760150.0050

Gioăng cao su EPDM 3.00 x 1.50 mm

3.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0060

Gioăng cao su EPDM 3.00 x 3.00 mm

3.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0070

Gioăng cao su EPDM 3.50 x 1.50 mm

3.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0080

Gioăng cao su EPDM 3.50 x 2.00 mm

3.50 2.00
Liên hệ PCE

760150.0090

Gioăng cao su EPDM 3.69 x 1.78 mm

3.69 1.78
Liên hệ PCE

760150.0100

Gioăng cao su EPDM 4.00 x 1.50 mm

4.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0110

Gioăng cao su EPDM 4.00 x 2.00 mm

4.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0120

Gioăng cao su EPDM 4.48 x 1.78 mm

4.48 1.78
Liên hệ PCE

760150.0130

Gioăng cao su EPDM 4.50 x 1.50 mm

4.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0140

Gioăng cao su EPDM 5.00 x 1.00 mm

5.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0150

Gioăng cao su EPDM 5.00 x 1.50 mm

5.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0160

Gioăng cao su EPDM 5.00 x 2.00 mm

5.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0170

Gioăng cao su EPDM 5.00 x 2.50 mm

5.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.0180

Gioăng cao su EPDM 5.00 x 3.00 mm

5.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0190

Gioăng cao su EPDM 5.10 x 1.60 mm

5.10 1.60
Liên hệ PCE

760150.0200

Gioăng cao su EPDM 5.23 x 2.62 mm

5.23 2.62
Liên hệ PCE

760150.0210

Gioăng cao su EPDM 5.28 x 1.78 mm

5.28 1.78
Liên hệ PCE

760150.0230

Gioăng cao su EPDM 5.50 x 1.50 mm

5.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0240

Gioăng cao su EPDM 6.00 x 1.00 mm

6.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0250

Gioăng cao su EPDM 6.00 x 1.50 mm

6.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0260

Gioăng cao su EPDM 6.00 x 2.00 mm

6.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0270

Gioăng cao su EPDM 6.00 x 2.50 mm

6.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.0280

Gioăng cao su EPDM 6.00 x 3.00 mm

6.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0290

Gioăng cao su EPDM 6.02 x 2.62 mm

6.02 2.62
Liên hệ PCE

760150.0300

Gioăng cao su EPDM 6.07 x 1.78 mm

6.07 1.78
Liên hệ PCE

760150.0310

Gioăng cao su EPDM 6.10 x 1.60 mm

6.10 1.60
Liên hệ PCE

760150.0320

Gioăng cao su EPDM 6.50 x 1.50 mm

6.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0330

Gioăng cao su EPDM 6.75 x 1.78 mm

6.75 1.78
Liên hệ PCE

760150.0340

Gioăng cao su EPDM 7.00 x 1.00 mm

7.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0350

Gioăng cao su EPDM 7.00 x 1.50 mm

7.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0360

Gioăng cao su EPDM 7.00 x 2.00 mm

7.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0370

Gioăng cao su EPDM 7.00 x 2.50 mm

7.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.0380

Gioăng cao su EPDM 7.50 x 1.50 mm

7.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0390

Gioăng cao su EPDM 7.50 x 2.50 mm

7.50 2.50
Liên hệ PCE

760150.0400

Gioăng cao su EPDM 7.59 x 2.62 mm

7.59 2.62
Liên hệ PCE

760150.0410

Gioăng cao su EPDM 7.66 x 1.78 mm

7.66 1.78
Liên hệ PCE

760150.0420

Gioăng cao su EPDM 8.00 x 1.00 mm

8.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0430

Gioăng cao su EPDM 8.00 x 1.50 mm

8.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0440

Gioăng cao su EPDM 8.00 x 2.00 mm

8.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0450

Gioăng cao su EPDM 8.00 x 2.50 mm

8.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.0460

Gioăng cao su EPDM 8.00 x 3.00 mm

8.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0480

Gioăng cao su EPDM 8.50 x 1.50 mm

8.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0490

Gioăng cao su EPDM 8.50 x 2.00 mm

8.50 2.00
Liên hệ PCE

760150.0500

Gioăng cao su EPDM 8.73 x 1.78 mm

8.73 1.78
Liên hệ PCE

760150.0510

Gioăng cao su EPDM 9.00 x 1.00 mm

9.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0520

Gioăng cao su EPDM 9.00 x 1.50 mm

9.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0530

Gioăng cao su EPDM 9.00 x 2.00 mm

9.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0540

Gioăng cao su EPDM 9.00 x 2.50 mm

9.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.0550

Gioăng cao su EPDM 9.00 x 3.00 mm

9.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0560

Gioăng cao su EPDM 9.12 x 3.53 mm

9.12 3.53
Liên hệ PCE

760150.0570

Gioăng cao su EPDM 9.13 x 2.62 mm

9.13 2.62
Liên hệ PCE

760150.0580

Gioăng cao su EPDM 9.19 x 2.62 mm

9.19 2.62
Liên hệ PCE

760150.0590

Gioăng cao su EPDM 9.25 x 1.78 mm

9.25 1.78
Liên hệ PCE

760150.0600

Gioăng cao su EPDM 9.30 x 2.40 mm

9.30 2.40
Liên hệ PCE

760150.0610

Gioăng cao su EPDM 9.50 x 1.50 mm

9.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0630

Gioăng cao su EPDM 9.92 x 2.62 mm

9.92 2.62
Liên hệ PCE

760150.0640

Gioăng cao su EPDM 10.00 x 1.00 mm

10.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0650

Gioăng cao su EPDM 10.00 x 1.50 mm

10.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0660

Gioăng cao su EPDM 10.00 x 2.00 mm

10.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0670

Gioăng cao su EPDM 10.00 x 2.50 mm

10.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.0680

Gioăng cao su EPDM 10.00 x 3.00 mm

10.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0690

Gioăng cao su EPDM 10.00 x 4.00 mm

10.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.0700

Gioăng cao su EPDM 10.30 x 2.40 mm

10.30 2.40
Liên hệ PCE

760150.0710

Gioăng cao su EPDM 10.50 x 1.50 mm

10.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0720

Gioăng cao su EPDM 10.50 x 2.50 mm

10.50 2.50
Liên hệ PCE

760150.0730

Gioăng cao su EPDM 10.69 x 3.53 mm

10.69 3.53
Liên hệ PCE

760150.0740

Gioăng cao su EPDM 10.78 x 2.62 mm

10.78 2.62
Liên hệ PCE

760150.0750

Gioăng cao su EPDM 10.82 x 1.78 mm

10.82 1.78
Liên hệ PCE

760150.0760

Gioăng cao su EPDM 11.00 x 1.50 mm

11.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0770

Gioăng cao su EPDM 11.00 x 2.00 mm

11.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0780

Gioăng cao su EPDM 11.00 x 3.00 mm

11.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0790

Gioăng cao su EPDM 11.11 x 1.78 mm

11.11 1.78
Liên hệ PCE

760150.0800

Gioăng cao su EPDM 11.50 x 1.50 mm

11.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0810

Gioăng cao su EPDM 11.91 x 2.62 mm

11.91 2.62
Liên hệ PCE

760150.0820

Gioăng cao su EPDM 12.00 x 1.00 mm

12.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0830

Gioăng cao su EPDM 12.00 x 1.50 mm

12.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0840

Gioăng cao su EPDM 12.00 x 2.00 mm

12.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0850

Gioăng cao su EPDM 12.00 x 3.00 mm

12.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.0860

Gioăng cao su EPDM 12.00 x 3.50 mm

12.00 3.50
Liên hệ PCE

760150.0870

Gioăng cao su EPDM 12.29 x 3.53 mm

12.29 3.53
Liên hệ PCE

760150.0880

Gioăng cao su EPDM 12.37 x 2.62 mm

12.37 2.62
Liên hệ PCE

760150.0890

Gioăng cao su EPDM 12.42 x 1.78 mm

12.42 1.78
Liên hệ PCE

760150.0900

Gioăng cao su EPDM 12.50 x 1.50 mm

12.50 1.50
Liên hệ PCE

760150.0910

Gioăng cao su EPDM 12.50 x 1.00 mm

12.50 1.00
Liên hệ PCE

760150.0920

Gioăng cao su EPDM 13.00 x 1.00 mm

13.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.0930

Gioăng cao su EPDM 13.00 x 1.50 mm

13.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.0940

Gioăng cao su EPDM 13.00 x 2.00 mm

13.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.0950

Gioăng cao su EPDM 13.00 x 2.50 mm

13.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.0960

Gioăng cao su EPDM 13.00 x 4.00 mm

13.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.0970

Gioăng cao su EPDM 13.10 x 2.62 mm

13.10 2.62
Liên hệ PCE

760150.0980

Gioăng cao su EPDM 13.87 x 3.53 mm

13.87 3.53
Liên hệ PCE

760150.0990

Gioăng cao su EPDM 13.95 x 2.62 mm

13.95 2.62
Liên hệ PCE

760150.1000

Gioăng cao su EPDM 14.00 x 1.00 mm

14.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.1010

Gioăng cao su EPDM 14.00 x 1.50 mm

14.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1020

Gioăng cao su EPDM 14.00 x 2.00 mm

14.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1030

Gioăng cao su EPDM 14.00 x 2.50 mm

14.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1040

Gioăng cao su EPDM 14.00 x 3.00 mm

14.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1050

Gioăng cao su EPDM 14.00 x 4.00 mm

14.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.1060

Gioăng cao su EPDM 14.00 x 1.78 mm

14.00 1.78
Liên hệ PCE

760150.1070

Gioăng cao su EPDM 14.30 x 1.60 mm

14.30 1.60
Liên hệ PCE

760150.1100

Gioăng cao su EPDM 14.60 x 2.40 mm

14.60 2.40
Liên hệ PCE

760150.1110

Gioăng cao su EPDM 15.00 x 1.50 mm

15.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1120

Gioăng cao su EPDM 15.00 x 2.00 mm

15.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1130

Gioăng cao su EPDM 15.00 x 2.50 mm

15.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1140

Gioăng cao su EPDM 15.00 x 3.00 mm

15.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1150

Gioăng cao su EPDM 15.08 x 2.62 mm

15.08 2.62
Liên hệ PCE

760150.1160

Gioăng cao su EPDM 15.10 x 1.60 mm

15.10 1.60
Liên hệ PCE

760150.1170

Gioăng cao su EPDM 15.47 x 3.53 mm

15.47 3.53
Liên hệ PCE

760150.1180

Gioăng cao su EPDM 15.54 x 2.62 mm

15.54 2.62
Liên hệ PCE

760150.1190

Gioăng cao su EPDM 15.60 x 1.78 mm

15.60 1.78
Liên hệ PCE

760150.1200

Gioăng cao su EPDM 15.88 x 2.62 mm

15.88 2.62
Liên hệ PCE

760150.1210

Gioăng cao su EPDM 16.00 x 1.50 mm

16.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1220

Gioăng cao su EPDM 16.00 x 2.00 mm

16.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1230

Gioăng cao su EPDM 16.00 x 2.50 mm

16.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1240

Gioăng cao su EPDM 16.00 x 3.00 mm

16.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1250

Gioăng cao su EPDM 16.00 x 4.00 mm

16.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.1260

Gioăng cao su EPDM 16.10 x 1.60 mm

16.10 1.60
Liên hệ PCE

760150.1270

Gioăng cao su EPDM 16.60 x 2.40 mm

16.60 2.40
Liên hệ PCE

760150.1280

Gioăng cao su EPDM 17.00 x 1.00 mm

17.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.1290

Gioăng cao su EPDM 17.00 x 1.50 mm

17.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1300

Gioăng cao su EPDM 17.00 x 2.00 mm

17.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1310

Gioăng cao su EPDM 17.00 x 2.50 mm

17.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1320

Gioăng cao su EPDM 17.00 x 3.00 mm

17.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1330

Gioăng cao su EPDM 17.00 x 4.00 mm

17.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.1340

Gioăng cao su EPDM 17.10 x 1.60 mm

17.10 1.60
Liên hệ PCE

760150.1350

Gioăng cao su EPDM 17.13 x 2.62 mm

17.13 2.62
Liên hệ PCE

760150.1360

Gioăng cao su EPDM 17.17 x 1.78 mm

17.17 1.78
Liên hệ PCE

760150.1370

Gioăng cao su EPDM 17.50 x 2.50 mm

17.50 2.50
Liên hệ PCE

760150.1380

Gioăng cao su EPDM 17.86 x 2.62 mm

17.86 2.62
Liên hệ PCE

760150.1390

Gioăng cao su EPDM 18.00 x 1.50 mm

18.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1410

Gioăng cao su EPDM 18.00 x 2.00 mm

18.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1420

Gioăng cao su EPDM 18.00 x 2.50 mm

18.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1430

Gioăng cao su EPDM 18.00 x 3.00 mm

18.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1440

Gioăng cao su EPDM 18.00 x 3.50 mm

18.00 3.50
Liên hệ PCE

760150.1450

Gioăng cao su EPDM 18.00 x 4.00 mm

18.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.1460

Gioăng cao su EPDM 18.64 x 3.53 mm

18.64 3.53
Liên hệ PCE

760150.1470

Gioăng cao su EPDM 18.72 x 2.62 mm

18.72 2.62
Liên hệ PCE

760150.1480

Gioăng cao su EPDM 18.77 x 1.78 mm

18.77 1.78
Liên hệ PCE

760150.1490

Gioăng cao su EPDM 19.00 x 1.00 mm

19.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.1500

Gioăng cao su EPDM 19.00 x 1.50 mm

19.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1510

Gioăng cao su EPDM 19.00 x 2.00 mm

19.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1520

Gioăng cao su EPDM 19.00 x 2.50 mm

19.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1530

Gioăng cao su EPDM 19.00 x 3.00 mm

19.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1540

Gioăng cao su EPDM 19.00 x 4.00 mm

19.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.1570

Gioăng cao su EPDM 20.00 x 1.00 mm

20.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.1580

Gioăng cao su EPDM 20.00 x 1.50 mm

20.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1590

Gioăng cao su EPDM 20.00 x 2.00 mm

20.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1600

Gioăng cao su EPDM 20.00 x 2.50 mm

20.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1610

Gioăng cao su EPDM 20.00 x 3.00 mm

20.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1620

Gioăng cao su EPDM 20.00 x 3.50 mm

20.00 3.50
Liên hệ PCE

760150.1630

Gioăng cao su EPDM 20.00 x 4.00 mm

20.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.1640

Gioăng cao su EPDM 20.22 x 3.53 mm

20.22 3.53
Liên hệ PCE

760150.1650

Gioăng cao su EPDM 20.24 x 2.62 mm

20.24 2.62
Liên hệ PCE

760150.1660

Gioăng cao su EPDM 20.35 x 1.78 mm

20.35 1.78
Liên hệ PCE

760150.1670

Gioăng cao su EPDM 20.63 x 2.62 mm

20.63 2.62
Liên hệ PCE

760150.1680

Gioăng cao su EPDM 21.00 x 1.50 mm

21.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1690

Gioăng cao su EPDM 21.00 x 2.00 mm

21.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1700

Gioăng cao su EPDM 21.00 x 2.50 mm

21.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1710

Gioăng cao su EPDM 21.00 x 3.00 mm

21.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1720

Gioăng cao su EPDM 21.82 x 3.53 mm

21.82 3.53
Liên hệ PCE

760150.1730

Gioăng cao su EPDM 21.89 x 2.62 mm

21.89 2.62
Liên hệ PCE

760150.1740

Gioăng cao su EPDM 21.95 x 1.78 mm

21.95 1.78
Liên hệ PCE

760150.1750

Gioăng cao su EPDM 22.00 x 1.50 mm

22.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1760

Gioăng cao su EPDM 22.00 x 2.00 mm

22.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1770

Gioăng cao su EPDM 22.00 x 2.50 mm

22.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1780

Gioăng cao su EPDM 22.00 x 3.50 mm

22.00 3.50
Liên hệ PCE

760150.1790

Gioăng cao su EPDM 22.00 x 4.00 mm

22.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.1800

Gioăng cao su EPDM 22.22 x 2.62 mm

22.22 2.62
Liên hệ PCE

760150.1810

Gioăng cao su EPDM 22.67 x 1.78 mm

22.67 1.78
Liên hệ PCE

760150.1820

Gioăng cao su EPDM 23.00 x 2.00 mm

23.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1830

Gioăng cao su EPDM 23.00 x 2.50 mm

23.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1850

Gioăng cao su EPDM 23.40 x 3.53 mm

23.40 3.53
Liên hệ PCE

760150.1860

Gioăng cao su EPDM 23.47 x 2.62 mm

23.47 2.62
Liên hệ PCE

760150.1870

Gioăng cao su EPDM 23.52 x 1.78 mm

23.52 1.78
Liên hệ PCE

760150.1880

Gioăng cao su EPDM 23.81 x 2.62 mm

23.81 2.62
Liên hệ PCE

760150.1890

Gioăng cao su EPDM 24.00 x 1.50 mm

24.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1900

Gioăng cao su EPDM 24.00 x 2.00 mm

24.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1910

Gioăng cao su EPDM 24.00 x 2.50 mm

24.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1920

Gioăng cao su EPDM 24.00 x 3.00 mm

24.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.1930

Gioăng cao su EPDM 24.00 x 3.50 mm

24.00 3.50
Liên hệ PCE

760150.1940

Gioăng cao su EPDM 24.99 x 3.53 mm

24.99 3.53
Liên hệ PCE

760150.1950

Gioăng cao su EPDM 25.00 x 1.00 mm

25.00 1.00
Liên hệ PCE

760150.1960

Gioăng cao su EPDM 25.00 x 1.50 mm

25.00 1.50
Liên hệ PCE

760150.1970

Gioăng cao su EPDM 25.00 x 2.00 mm

25.00 2.00
Liên hệ PCE

760150.1980

Gioăng cao su EPDM 25.00 x 2.50 mm

25.00 2.50
Liên hệ PCE

760150.1990

Gioăng cao su EPDM 25.00 x 3.00 mm

25.00 3.00
Liên hệ PCE

760150.2000

Gioăng cao su EPDM 25.00 x 4.00 mm

25.00 4.00
Liên hệ PCE

760150.2010

Gioăng cao su EPDM 25.07 x 2.62 mm

25.07 2.62
Liên hệ PCE

760150.2030

Gioăng cao su EPDM 25.12 x 1.78 mm

25.12 1.78
Liên hệ PCE

760150.2040

Gioăng cao su EPDM 25.80 x 3.53 mm

25.80 3.53
Liên hệ PCE

760150.2050

Gioăng cao su EPDM 26.00 x 1.50 mm

26.00 1.50
Liên hệ