Gioăng cao su EPDM

Thương hiệu

Gioăng cao su EPDM

EPDM 70 ±5 Shore A
-40...+160°C


Appropriate accessories:
760240 O-ring mounting tool


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng d1 (mm)d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.78 1.78
61,000
PCE
2.57 1.78
61,000
PCE
2.90 1.78
61,000
PCE
3.00 1.50
66,000
PCE
3.00 3.00
66,000
PCE
3.50 1.50
66,000
PCE
3.50 2.00
66,000
PCE
3.69 1.78
61,000
PCE
4.00 1.50
66,000
PCE
4.00 2.00
66,000
PCE
4.48 1.78
61,000
PCE
4.50 1.50
66,000
PCE
5.00 1.00
44,000
PCE
5.00 1.50
44,000
PCE
5.00 2.00
66,000
PCE
5.00 2.50
61,000
PCE
5.00 3.00
66,000
PCE
5.10 1.60
61,000
PCE
5.23 2.62
61,000
PCE
5.28 1.78
61,000
PCE
5.50 1.50
44,000
PCE
6.00 1.00
44,000
PCE
6.00 1.50
44,000
PCE
6.00 2.00
66,000
PCE
6.00 2.50
62,000
PCE
6.00 3.00
66,000
PCE
6.02 2.62
61,000
PCE
6.07 1.78
61,000
PCE
6.10 1.60
61,000
PCE
6.50 1.50
44,000
PCE
6.75 1.78
61,000
PCE
7.00 1.00
44,000
PCE
7.00 1.50
44,000
PCE
7.00 2.00
66,000
PCE
7.00 2.50
66,000
PCE
7.50 1.50
44,000
PCE
7.50 2.50
66,000
PCE
7.59 2.62
61,000
PCE
7.66 1.78
61,000
PCE
8.00 1.00
66,000
PCE
8.00 1.50
44,000
PCE
8.00 2.00
66,000
PCE
8.00 2.50
66,000
PCE
8.00 3.00
66,000
PCE
8.50 1.50
44,000
PCE
8.50 2.00
59,000
PCE
8.73 1.78
61,000
PCE
9.00 1.00
66,000
PCE
9.00 1.50
44,000
PCE
9.00 2.00
66,000
PCE
9.00 2.50
66,000
PCE
9.00 3.00
69,000
PCE
9.12 3.53
61,000
PCE
9.13 2.62
61,000
PCE
9.19 2.62
61,000
PCE
9.25 1.78
61,000
PCE
9.30 2.40
66,000
PCE
9.50 1.50
44,000
PCE
9.92 2.62
61,000
PCE
10.00 1.00
66,000
PCE
10.00 1.50
44,000
PCE
10.00 2.00
66,000
PCE
10.00 2.50
69,000
PCE
10.00 3.00
66,000
PCE
10.00 4.00
67,000
PCE
10.30 2.40
61,000
PCE
10.50 1.50
44,000
PCE
10.50 2.50
69,000
PCE
10.69 3.53
61,000
PCE
10.78 2.62
61,000
PCE
10.82 1.78
61,000
PCE
11.00 1.50
44,000
PCE
11.00 2.00
66,000
PCE
11.00 3.00
66,000
PCE
11.11 1.78
61,000
PCE
11.50 1.50
44,000
PCE
11.91 2.62
61,000
PCE
12.00 1.00
62,000
PCE
12.00 1.50
44,000
PCE
12.00 2.00
66,000
PCE
12.00 3.00
66,000
PCE
12.00 3.50
61,000
PCE
12.29 3.53
61,000
PCE
12.37 2.62
61,000
PCE
12.42 1.78
61,000
PCE
12.50 1.50
44,000
PCE
12.50 1.00
62,000
PCE
13.00 1.00
64,000
PCE
13.00 1.50
44,000
PCE
13.00 2.00
66,000
PCE
13.00 2.50
69,000
PCE
13.00 4.00
66,000
PCE
13.10 2.62
61,000
PCE
13.87 3.53
61,000
PCE
13.95 2.62
61,000
PCE
14.00 1.00
62,000
PCE
14.00 1.50
46,000
PCE
14.00 2.00
66,000
PCE
14.00 2.50
69,000
PCE
14.00 3.00
69,000
PCE
14.00 4.00
66,000
PCE
14.00 1.78
61,000
PCE
14.30 1.60
44,000
PCE
14.60 2.40
69,000
PCE
15.00 1.50
46,000
PCE
15.00 2.00
66,000
PCE
15.00 2.50
69,000
PCE
15.00 3.00
70,000
PCE
15.08 2.62
61,000
PCE
15.10 1.60
95,000
PCE
15.47 3.53
61,000
PCE
15.54 2.62
61,000
PCE
15.60 1.78
61,000
PCE
15.88 2.62
61,000
PCE
16.00 1.50
46,000