Đột số

Thương hiệu

Đột số PRYOR

Suitable for:
395030 Precision number punch set PRYOR


UNITED KINGDOM

Made in United kingdom

Mã & tên hàng Font size (mm)Ký tự Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10
134,000
PCE
11
134,000
PCE
12
134,000
PCE
13
134,000
PCE
14
134,000
PCE
15
134,000
PCE
16
134,000
PCE
17
134,000
PCE
18
134,000
PCE
19
134,000
PCE
1.50
135,000
PCE
1.51
134,000
PCE
1.52
134,000
PCE
1.53
135,000
PCE
1.54
134,000
PCE
1.55
134,000
PCE
1.56
134,000
PCE
1.57
134,000
PCE
1.58
134,000
PCE
1.59
134,000
PCE
20
129,000
PCE
21
130,000
PCE
22
129,000
PCE
23
129,000
PCE
24
129,000
PCE
25
129,000
PCE
26
129,000
PCE
27
129,000
PCE
28
129,000
PCE
29
129,000
PCE
2.50
107,000
PCE
2.51
108,000
PCE
2.52
108,000
PCE
2.53
108,000
PCE
2.54
108,000
PCE
2.55
108,000
PCE
2.56
108,000
PCE
2.57
108,000
PCE
2.58
108,000
PCE
2.59
108,000
PCE
30
108,000
PCE
31
108,000
PCE
32
108,000
PCE
33
108,000
PCE
34
108,000
PCE
35
108,000
PCE
36
108,000
PCE
37
108,000
PCE
38
108,000
PCE
39
108,000
PCE
40
147,000
PCE
41
147,000
PCE
42
147,000
PCE
43
147,000
PCE
44
146,000
PCE
45
147,000
PCE
46
146,000
PCE
47
146,000
PCE
48
147,000
PCE
49
146,000
PCE
50
147,000
PCE
51
147,000
PCE
52
147,000
PCE
53
147,000
PCE
54
147,000
PCE
55
147,000
PCE
56
147,000
PCE
57
148,000
PCE
58
147,000
PCE
59
147,000
PCE
60
173,000
PCE
61
173,000
PCE
62
173,000
PCE
63
173,000
PCE
64
173,000
PCE
65
173,000
PCE
66
173,000
PCE
67
173,000
PCE
68
173,000
PCE
69
173,000
PCE
80
239,000
PCE
81
239,000
PCE
82
239,000
PCE
83
239,000
PCE
84
241,000
PCE
85
239,000
PCE
86
241,000
PCE
87
241,000
PCE
88
241,000
PCE
89
241,000
PCE
100
270,000
PCE
101
269,000
PCE
102
273,000
PCE
103
273,000
PCE
104
273,000
PCE
105
273,000
PCE
106
273,000
PCE
107
273,000
PCE
108
270,000
PCE
109
276,000
PCE

Xem thêm >>