Đột số

Thương hiệu

Đột số PRYOR

Suitable for:
395030 Precision number punch set PRYOR


UNITED KINGDOM

Made in United kingdom

Mã & tên hàng Font size (mm)Ký tự Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10
269,000
PCE
11
269,000
PCE
12
269,000
PCE
13
269,000
PCE
14
269,000
PCE
15
269,000
PCE
16
269,000
PCE
17
269,000
PCE
18
269,000
PCE
19
269,000
PCE
1.50
272,000
PCE
1.51
269,000
PCE
1.52
270,000
PCE
1.53
272,000
PCE
1.54
269,000
PCE
1.55
270,000
PCE
1.56
269,000
PCE
1.57
270,000
PCE
1.58
270,000
PCE
1.59
270,000
PCE
20
235,000
PCE
21
237,000
PCE
22
235,000
PCE
23
235,000
PCE
24
235,000
PCE
25
235,000
PCE
26
235,000
PCE
27
235,000
PCE
28
235,000
PCE
29
235,000
PCE
2.50
235,000
PCE
2.51
237,000
PCE
2.52
237,000
PCE
2.53
237,000
PCE
2.54
237,000
PCE
2.55
237,000
PCE
2.56
237,000
PCE
2.57
237,000
PCE
2.58
237,000
PCE
2.59
237,000
PCE
30
237,000
PCE
31
237,000
PCE
32
237,000
PCE
33
237,000
PCE
34
237,000
PCE
35
237,000
PCE
36
237,000
PCE
37
237,000
PCE
38
237,000
PCE
39
237,000
PCE
40
299,000
PCE
41
299,000
PCE
42
299,000
PCE
43
299,000
PCE
44
299,000
PCE
45
299,000
PCE
46
299,000
PCE
47
299,000
PCE
48
299,000
PCE
49
299,000
PCE
50
299,000
PCE
51
299,000
PCE
52
299,000
PCE
53
299,000
PCE
54
299,000
PCE
55
299,000
PCE
56
300,000
PCE
57
300,000
PCE
58
299,000
PCE
59
300,000
PCE
60
300,000
PCE
61
299,000
PCE
62
299,000
PCE
63
299,000
PCE
64
299,000
PCE
65
299,000
PCE
66
299,000
PCE
67
299,000
PCE
68
300,000
PCE
69
300,000
PCE
80
576,000
PCE
81
577,000
PCE
82
576,000
PCE
83
577,000
PCE
84
577,000
PCE
85
576,000
PCE
86
577,000
PCE
87
577,000
PCE
88
577,000
PCE
89
577,000
PCE
100
588,000
PCE
101
586,000
PCE
102
590,000
PCE
103
590,000
PCE
104
590,000
PCE
105
590,000
PCE
106
590,000
PCE
107
590,000
PCE
108
588,000
PCE
109
593,000
PCE

Xem thêm >>