Đột số

Thương hiệu

Đột số PRYOR

Suitable for:
395030 Precision number punch set PRYOR


UNITED KINGDOM

Made in United kingdom

Mã & tên hàng Font size (mm)Ký tự Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

395040.0005

Đột số PRYOR, 1 mm

10
130,000
PCE

395040.0010

Đột số PRYOR, 1 mm

11
130,000
PCE

395040.0020

Đột số PRYOR, 1 mm

12
130,000
PCE

395040.0030

Đột số PRYOR, 1 mm

13
130,000
PCE

395040.0040

Đột số PRYOR, 1 mm

14
130,000
PCE

395040.0050

Đột số PRYOR, 1 mm

15
130,000
PCE

395040.0060

Đột số PRYOR, 1 mm

16
130,000
PCE

395040.0070

Đột số PRYOR, 1 mm

17
130,000
PCE

395040.0080

Đột số PRYOR, 1 mm

18
130,000
PCE

395040.0090

Đột số PRYOR, 1 mm

19
130,000
PCE

395040.0100

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.50
133,000
PCE

395040.0110

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.51
130,000
PCE

395040.0120

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.52
131,000
PCE

395040.0130

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.53
133,000
PCE

395040.0140

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.54
130,000
PCE

395040.0150

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.55
131,000
PCE

395040.0160

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.56
130,000
PCE

395040.0170

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.57
131,000
PCE

395040.0180

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.58
131,000
PCE

395040.0190

Đột số PRYOR, 1.5 mm

1.59
131,000
PCE

395040.0200

Đột số PRYOR, 2 mm

20
126,000
PCE

395040.0210

Đột số PRYOR, 2 mm

21
127,000
PCE

395040.0220

Đột số PRYOR, 2 mm

22
126,000
PCE

395040.0230

Đột số PRYOR, 2 mm

23
126,000
PCE

395040.0240

Đột số PRYOR, 2 mm

24
126,000
PCE

395040.0250

Đột số PRYOR, 2 mm

25
126,000
PCE

395040.0260

Đột số PRYOR, 2 mm

26
126,000
PCE

395040.0270

Đột số PRYOR, 2 mm

27
126,000
PCE

395040.0280

Đột số PRYOR, 2 mm

28
126,000
PCE

395040.0290

Đột số PRYOR, 2 mm

29
126,000
PCE

395040.0300

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.50
104,000
PCE

395040.0310

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.51
105,000
PCE

395040.0320

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.52
105,000
PCE

395040.0330

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.53
105,000
PCE

395040.0340

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.54
105,000
PCE

395040.0350

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.55
105,000
PCE

395040.0360

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.56
105,000
PCE

395040.0370

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.57
105,000
PCE

395040.0380

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.58
105,000
PCE

395040.0390

Đột số PRYOR, 2.5 mm

2.59
105,000
PCE

395040.0400

Đột số PRYOR, 3 mm

30
105,000
PCE

395040.0410

Đột số PRYOR, 3 mm

31
105,000
PCE

395040.0420

Đột số PRYOR, 3 mm

32
105,000
PCE

395040.0430

Đột số PRYOR, 3 mm

33
105,000
PCE

395040.0440

Đột số PRYOR, 3 mm

34
105,000
PCE

395040.0450

Đột số PRYOR, 3 mm

35
105,000
PCE

395040.0460

Đột số PRYOR, 3 mm

36
105,000
PCE

395040.0470

Đột số PRYOR, 3 mm

37
105,000
PCE

395040.0480

Đột số PRYOR, 3 mm

38
105,000
PCE

395040.0490

Đột số PRYOR, 3 mm

39
105,000
PCE

395040.0500

Đột số PRYOR, 4 mm

40
143,000
PCE

395040.0510

Đột số PRYOR, 4 mm

41
143,000
PCE

395040.0520

Đột số PRYOR, 4 mm

42
143,000
PCE

395040.0530

Đột số PRYOR, 4 mm

43
143,000
PCE

395040.0540

Đột số PRYOR, 4 mm

44
143,000
PCE

395040.0550

Đột số PRYOR, 4 mm

45
143,000
PCE

395040.0560

Đột số PRYOR, 4 mm

46
143,000
PCE

395040.0570

Đột số PRYOR, 4 mm

47
143,000
PCE

395040.0580

Đột số PRYOR, 4 mm

48
143,000
PCE

395040.0590

Đột số PRYOR, 4 mm

49
143,000
PCE

395040.0600

Đột số PRYOR, 5 mm

50
143,000
PCE

395040.0610

Đột số PRYOR, 5 mm

51
143,000
PCE

395040.0620

Đột số PRYOR, 5 mm

52
143,000
PCE

395040.0630

Đột số PRYOR, 5 mm

53
143,000
PCE

395040.0640

Đột số PRYOR, 5 mm

54
143,000
PCE

395040.0650

Đột số PRYOR, 5 mm

55
143,000
PCE

395040.0660

Đột số PRYOR, 5 mm

56
143,000
PCE

395040.0670

Đột số PRYOR, 5 mm

57
144,000
PCE

395040.0680

Đột số PRYOR, 5 mm

58
143,000
PCE

395040.0690

Đột số PRYOR, 5 mm

59
143,000
PCE

395040.0700

Đột số PRYOR, 6 mm

60
169,000
PCE

395040.0710

Đột số PRYOR, 6 mm

61
168,000
PCE

395040.0720

Đột số PRYOR, 6 mm

62
168,000
PCE

395040.0730

Đột số PRYOR, 6 mm

63
168,000
PCE

395040.0740

Đột số PRYOR, 6 mm

64
168,000
PCE

395040.0750

Đột số PRYOR, 6 mm

65
168,000
PCE

395040.0760

Đột số PRYOR, 6 mm

66
168,000
PCE

395040.0770

Đột số PRYOR, 6 mm

67
168,000
PCE

395040.0780

Đột số PRYOR, 6 mm

68
169,000
PCE

395040.0790

Đột số PRYOR, 6 mm

69
169,000
PCE

395040.0800

Đột số PRYOR, 8 mm

80
234,000
PCE

395040.0810

Đột số PRYOR, 8 mm

81
234,000
PCE

395040.0820

Đột số PRYOR, 8 mm

82
234,000
PCE

395040.0830

Đột số PRYOR, 8 mm

83
234,000
PCE

395040.0840

Đột số PRYOR, 8 mm

84
235,000
PCE

395040.0850

Đột số PRYOR, 8 mm

85
234,000
PCE

395040.0860

Đột số PRYOR, 8 mm

86
235,000
PCE

395040.0870

Đột số PRYOR, 8 mm

87
235,000
PCE

395040.0880

Đột số PRYOR, 8 mm

88
235,000
PCE

395040.0890

Đột số PRYOR, 8 mm

89
235,000
PCE

395040.0900

Đột số PRYOR, 10 mm

100
264,000
PCE

395040.0910

Đột số PRYOR, 10 mm

101
264,000
PCE

395040.0920

Đột số PRYOR, 10 mm

102
267,000
PCE

395040.0930

Đột số PRYOR, 10 mm

103
267,000
PCE

395040.0940

Đột số PRYOR, 10 mm

104
267,000
PCE

395040.0950

Đột số PRYOR, 10 mm

105
267,000
PCE

395040.0960

Đột số PRYOR, 10 mm

106
267,000
PCE

395040.0970

Đột số PRYOR, 10 mm

107
267,000
PCE

395040.0980

Đột số PRYOR, 10 mm

108
264,000
PCE

395040.0990

Đột số PRYOR, 10 mm

109
270,000
PCE

Xem thêm >>