Đầu vít tháo rời

Thương hiệu

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 C, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for slotted screws, parallel tip, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

 

tag: pb225C

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336020.0100

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

4140
278,000 PCE

336020.0200

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

5160
285,000 PCE

336020.0300

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

6180
294,000 PCE

336020.0400

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

7200
380,000 PCE

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 PH, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Phillips screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225h

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336030.0100

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools-336030

PH1140
276,000 PCE

336030.0200

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools-336030

PH2160
283,000 PCE

336030.0300

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools-336030

PH3180
291,000 PCE

Đầu vít lục giác tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 D, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225d

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336040.0100

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

3120
269,000 PCE

336040.0200

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

4140
274,000 PCE

336040.0300

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

5160
281,000 PCE

336040.0400

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

6180
289,000 PCE

336040.0500

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

8200
371,000 PCE

336040.0600

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

10220
326,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

PB 225 F, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hexagon screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225f

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336050.0100

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

5.590
365,000 PCE

336050.0200

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

690
369,000 PCE

336050.0300

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

7100
377,000 PCE

336050.0400

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

8110
395,000 PCE

336050.0500

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

9120
446,000 PCE

336050.0600

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

10140
465,000 PCE

336050.0700

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

11160
498,000 PCE

336050.0800

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

12170
519,000 PCE

336050.0900

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

13180
706,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu vít sao tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 T,chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Torx® screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

 

tag: pb225t

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336055.0100

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T15120
334,000 PCE

336055.0200

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T20140
270,000 PCE

336055.0300

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T25160
277,000 PCE

336055.0400

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T30160
283,000 PCE

336055.0500

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T40160
287,000 PCE

336055.0600

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T45160
287,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu vít khẩu tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 M, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with magnetic bit holder for PrecisionBits® 1/4" C 6.3.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225m

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336060.0100

Đầu vít khẩu tháo rời PB Swiss Tools

1/4'50
309,000 PCE

336060.0200

Đầu vít khẩu tháo rời PB Swiss Tools

1/4'80
350,000 PCE

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 V, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with male square adaptor for drive sockets.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

 

tag: pb225v

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336061.0100

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

1/4'80
251,000 PCE

336061.0200

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

3/8'80
320,000 PCE

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 C, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for slotted screws, parallel tip, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

tag: pb215c

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336100.0100

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

2170
161,000 PCE

336100.0200

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

3180
164,000 PCE

336100.0300

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

4190
164,000 PCE

336100.0400

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

5200
164,000 PCE

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 PH, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Phillips screws, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

Attention: Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

tag: pb215ph

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336110.0050

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

0160
159,000 PCE

336110.0100

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

1190
166,000 PCE

336110.0200

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

2200
173,000 PCE

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

PB 215 D, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

Attention: Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

tag: pb215d

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336130.0050

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

1.5150
212,000 PCE

336130.0070

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

2160
215,000 PCE

336130.0100

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

2.5170
215,000 PCE

336130.0200

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

3180
268,000 PCE

336130.0300

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

4190
217,000 PCE

336130.0400

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

5205
276,000 PCE

336130.0500

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

6220
282,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 T, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Torx® screws, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

Suitable for:
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

 

tag: pb215t

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336150.0060

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T6150
212,000 PCE

336150.0080

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T7150
213,000 PCE

336150.0100

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T8160
264,000 PCE

336150.0200

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T9160
213,000 PCE

336150.0300

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T10170
213,000 PCE

336150.0400

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T15180
213,000 PCE

336150.0500

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T20190
216,000 PCE

336150.0600

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T25200
273,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu vít 2 đầu TORX©plus PB Swiss Tools

PB 215 TXP, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Torx®plus screws, optimum force transmission.

Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

tag: pb215txp

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336152.0100

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP6150
211,000 PCE

336152.0200

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP7150
211,000 PCE

336152.0300

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP8160
215,000 PCE

336152.0400

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP9160
267,000 PCE

336152.0500

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP10170
213,000 PCE

336152.0600

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP15180
268,000 PCE

336152.0700

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP20190
270,000 PCE

336152.0800

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP25200
273,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu giữ vít tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 M, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with magnetic bit receptacle for PrecisionBits® 1/4" C6.3.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

tag: pb215m

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336158.0050

Đầu giữ vít tháo rời PB Swiss Tools

1/4'140
295,000 PCE

336158.0100

Đầu giữ vít tháo rời PB Swiss Tools

1/4'180
315,000 PCE

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 V 1/4, Chrome-vanadium steel, chrome-plated with 1/4" square drive for drive sockets.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

tag: pb215v1/4

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336159.0100

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

1/4'140
290,000 PCE

Đầu vít nhọn tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 E, chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

 

tag: pb215e

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336160.0100

Đầu vít nhọn tháo rời PB Swiss Tools

-170
189,000 PCE

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

PB 168, with reversible blade for slotted and Phillips screws, with protective cap.

 

tag: pb168

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336180.0100

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

red155
235,000 PCE

336180.0200

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

yellow155
235,000 PCE

336180.0300

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

green155
235,000 PCE

336180.0400

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

blue155
295,000 PCE

336180.0500

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

purple155
295,000 PCE

336180.0600

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

black155
235,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu vít 2 đầu dẹt & Phillips PB Swiss Tools

PB 53 CPH, for slotted and Phillips screws.

Usable with:
331996 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque, 

332016 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD, 

332025 Torque handle PB Swiss Tools, 

332101 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque, 

336880 Telescopic handle PB Swiss Tools

 

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336890.0100

Đầu vít tháo rời điện tử PB Swiss Tools

00120
205,000 PCE

336890.0200

Đầu vít tháo rời điện tử PB Swiss Tools

0120
205,000 PCE

336890.0300

Đầu vít tháo rời điện tử PB Swiss Tools

1120
164,000 PCE

Đầu vít lục giác 2 đầu PB Swiss Tools

PB 53 D, for hexagon socket screws.

Usable with:
331996 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque, 

332016 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD, 

332025 Torque handle PB Swiss Tools, 

332101 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque, 

336880 Telescopic handle PB Swiss Tools

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336900.0100

Đầu vít lục giác tháo rời PB Swiss Tools

1.5 + 2120
166,000 PCE

336900.0200

Đầu vít lục giác tháo rời PB Swiss Tools

2.5 + 5120
208,000 PCE

Đầu vít đầu sao 2 đầu PB Swiss Tools

PB 53 Tfor TORX®-screws.

Usable with:
331996 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque, 

332016 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD, 

332025 Torque handle PB Swiss Tools, 

332101 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque, 

336880 Telescopic handle PB Swiss Tools

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336910.0100

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T6 + T7120
166,000 PCE

336910.0200

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T8 + T9120
166,000 PCE

Đầu vít 2 đầu dẹt WIHA

Wiha 269 System 4, brushed chrome-plated, for slotted screws.

Usable with:
336935 Telescopic handle WIHA, 336937 Telescopic handle WIHA "ESD"

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

336945.0100

Đầu vít tháo rời điện tử WIHA

1.5 + 3.0120
386,000 PCE

336945.0200

Đầu vít tháo rời điện tử WIHA

2.0 + 3.5120
386,000 PCE

336945.0300

Đầu vít tháo rời điện tử WIHA

2.5 + 4.0120
387,000 PCE