Đầu vít tháo rời

Thương hiệu

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 C, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for slotted screws, parallel tip, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

 

tag: pb225C


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336020.0100

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

4140
257,000
PCE

336020.0200

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

5160
263,000
PCE

336020.0300

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

6180
271,000
PCE

336020.0400

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

7200
281,000
PCE

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 PH, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Phillips screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225h


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336030.0100

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools-336030

PH1140
254,000
PCE

336030.0200

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools-336030

PH2160
262,000
PCE

336030.0300

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools-336030

PH3180
269,000
PCE

Đầu vít lục giác tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 D, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225d


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336040.0100

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

3120
248,000
PCE

336040.0200

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

4140
253,000
PCE

336040.0300

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

5160
259,000
PCE

336040.0400

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

6180
266,000
PCE

336040.0500

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

8200
274,000
PCE

336040.0600

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

10220
301,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

PB 225 F, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hexagon screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225f


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336050.0100

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

5.590
337,000
PCE

336050.0200

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

690
341,000
PCE

336050.0300

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

7100
348,000
PCE

336050.0400

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

8110
365,000
PCE

336050.0500

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

9120
412,000
PCE

336050.0600

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

10140
430,000
PCE

336050.0700

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

11160
460,000
PCE

336050.0800

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

12170
479,000
PCE

336050.0900

Đầu khẩu lục giác PB Swiss Tools

13180
522,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu vít sao tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 T,chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Torx® screws, optimum force transmission.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

 

tag: pb225t


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336055.0100

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T15120
247,000
PCE

336055.0200

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T20140
250,000
PCE

336055.0300

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T25160
256,000
PCE

336055.0400

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T30160
262,000
PCE

336055.0500

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T40160
265,000
PCE

336055.0600

Đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T45160
265,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu vít khẩu tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 M, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with magnetic bit holder for PrecisionBits® 1/4" C 6.3.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

tag: pb225m


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336060.0100

Đầu vít khẩu tháo rời PB Swiss Tools

1/4'50
286,000
PCE

336060.0200

Đầu vít khẩu tháo rời PB Swiss Tools

1/4'80
323,000
PCE

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

PB 225 V, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with male square adaptor for drive sockets.

Usable with:
331994 Torque handle PB Swiss Tools
332001 Torque handle PB Swiss Tools
332006 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332035 Torque handle PB Swiss Tools
332052 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332106 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque
336010 Folding handle PB Swiss Tools

 

tag: pb225v


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336061.0100

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

1/4'80
232,000
PCE

336061.0200

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

3/8'80
295,000
PCE

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 C, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for slotted screws, parallel tip, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

tag: pb215c


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336100.0100

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

2170
149,000
PCE

336100.0200

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

3180
151,000
PCE

336100.0300

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

4190
151,000
PCE

336100.0400

Đầu vít dẹt tháo rời PB Swiss Tools

5200
151,000
PCE

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 PH, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Phillips screws, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

Attention: Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

tag: pb215ph


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336110.0050

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

0160
146,000
PCE

336110.0100

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

1190
154,000
PCE

336110.0200

Đầu vít 4 cạnh tháo rời PB Swiss Tools

2200
160,000
PCE

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

PB 215 D, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for hex socket cap screws, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

Attention: Size 0 is only suitable for torques up to 0.9 Nm

tag: pb215d


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336130.0050

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

1.5150
196,000
PCE

336130.0070

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

2160
198,000
PCE

336130.0100

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

2.5170
198,000
PCE

336130.0200

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

3180
198,000
PCE

336130.0300

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

4190
200,000
PCE

336130.0400

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

5205
204,000
PCE

336130.0500

Đầu vít lục giác PB Swiss Tools

6220
208,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 T, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Torx® screws, optimum force transmission.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

Suitable for:
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.6 resp. 1.2 Nm

 

tag: pb215t


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336150.0060

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T6150
196,000
PCE

336150.0080

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T7150
197,000
PCE

336150.0100

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T8160
194,000
PCE

336150.0200

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T9160
197,000
PCE

336150.0300

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T10170
197,000
PCE

336150.0400

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T15180
197,000
PCE

336150.0500

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T20190
199,000
PCE

336150.0600

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T25200
202,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu vít 2 đầu TORX©plus PB Swiss Tools

PB 215 TXP, chrome-vanadium steel, chrome-plated, for Torx®plus screws, optimum force transmission.

Attention: Sizes 6 and 7 are only suitable for torques up to 0.8 resp. 1.5 Nm

tag: pb215txp


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336152.0100

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP6150
194,000
PCE

336152.0200

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP7150
194,000
PCE

336152.0300

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP8160
198,000
PCE

336152.0400

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP9160
197,000
PCE

336152.0500

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP10170
197,000
PCE

336152.0600

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP15180
198,000
PCE

336152.0700

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP20190
199,000
PCE

336152.0800

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

TXP25200
202,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu giữ vít tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 M, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with magnetic bit receptacle for PrecisionBits® 1/4" C6.3.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

tag: pb215m


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336158.0050

Đầu giữ vít tháo rời PB Swiss Tools

1/4'140
272,000
PCE

336158.0100

Đầu giữ vít tháo rời PB Swiss Tools

1/4'180
290,000
PCE

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 V 1/4, Chrome-vanadium steel, chrome-plated with 1/4" square drive for drive sockets.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332003 Torque handle FUTURO
332004 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332017 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD
332028 Torque handle PB Swiss Tools
332045 Torque screwdriver set PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

tag: pb215v1/4


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336159.0100

Đầu vít nối dài tháo rời PB Swiss Tools

1/4'140
214,000
PCE

Đầu vít nhọn tháo rời PB Swiss Tools

PB 215 E, chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Usable with:
331997 Torque handle PB Swiss Tools
332105 Torque wrench PB Swiss Tools, MecaTorque
336170 Handle for interchangeable blades PB Swiss Tools
336175 Handle for interchangeable blades FUTURO

 

tag: pb215e


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336160.0100

Đầu vít nhọn tháo rời PB Swiss Tools

-170
174,000
PCE

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

PB 168, with reversible blade for slotted and Phillips screws, with protective cap.

 

tag: pb168


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336180.0100

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

red155
217,000
PCE

336180.0200

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

yellow155
217,000
PCE

336180.0300

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

green155
217,000
PCE

336180.0400

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

blue155
217,000
PCE

336180.0500

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

purple155
217,000
PCE

336180.0600

Tô vít tháo rời PB Swiss Tools

black155
217,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu vít 2 đầu dẹt & Phillips PB Swiss Tools

PB 53 CPH, for slotted and Phillips screws.

Usable with:
331996 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque, 

332016 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD, 

332025 Torque handle PB Swiss Tools, 

332101 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque, 

336880 Telescopic handle PB Swiss Tools

 


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336890.0100

Đầu vít tháo rời điện tử PB Swiss Tools

00120
151,000
PCE

336890.0200

Đầu vít tháo rời điện tử PB Swiss Tools

0120
151,000
PCE

336890.0300

Đầu vít tháo rời điện tử PB Swiss Tools

1120
151,000
PCE

Đầu vít lục giác 2 đầu PB Swiss Tools

PB 53 D, for hexagon socket screws.

Usable with:
331996 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque, 

332016 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD, 

332025 Torque handle PB Swiss Tools, 

332101 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque, 

336880 Telescopic handle PB Swiss Tools


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336900.0100

Đầu vít lục giác tháo rời PB Swiss Tools

1.5 + 2120
154,000
PCE

336900.0200

Đầu vít lục giác tháo rời PB Swiss Tools

2.5 + 5120
154,000
PCE

Đầu vít đầu sao 2 đầu PB Swiss Tools

PB 53 Tfor TORX®-screws.

Usable with:
331996 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque, 

332016 Torque handle PB Swiss Tools MecaTorque ESD, 

332025 Torque handle PB Swiss Tools, 

332101 Torque handle PB Swiss Tools, MecaTorque, 

336880 Telescopic handle PB Swiss Tools


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336910.0100

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T6 + T7120
154,000
PCE

336910.0200

Đầu vít đầu sao tháo rời PB Swiss Tools

T8 + T9120
154,000
PCE

Đầu vít 2 đầu dẹt WIHA

Wiha 269 System 4, brushed chrome-plated, for slotted screws.

Usable with:
336935 Telescopic handle WIHA, 336937 Telescopic handle WIHA "ESD"


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeChiều dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

336945.0100

Đầu vít tháo rời điện tử WIHA

1.5 + 3.0120
384,000
PCE

336945.0200

Đầu vít tháo rời điện tử WIHA

2.0 + 3.5120
384,000
PCE

336945.0300

Đầu vít tháo rời điện tử WIHA

2.5 + 4.0120
384,000
PCE