Đầu nối dài taro

Thương hiệu

Đầu nối dài DC

Swiss Made. For tap drill.

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Square size (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

172000.0100

Đầu nối dài taro

2.160
269,000 PCE

172000.0300

Đầu nối dài taro

2.2470
490,000 PCE

172000.0400

Đầu nối dài taro

2.470
270,000 PCE

172000.0500

Đầu nối dài taro

2.580
491,000 PCE

172000.0600

Đầu nối dài taro

2.890
492,000 PCE

172000.0700

Đầu nối dài taro

390
288,000 PCE

172000.0800

Đầu nối dài taro

3.1595
538,000 PCE

172000.0900

Đầu nối dài taro

3.495
288,000 PCE

172000.1000

Đầu nối dài taro

3.55110
540,000 PCE

172000.1100

Đầu nối dài taro

4110
546,000 PCE

172000.1200

Đầu nối dài taro

4.3105
377,000 PCE

172000.1300

Đầu nối dài taro

4.5110
546,000 PCE

172000.1400

Đầu nối dài taro

4.9110
356,000 PCE

172000.1500

Đầu nối dài taro

5110
576,000 PCE

172000.1600

Đầu nối dài taro

5.5115
363,000 PCE

172000.1700

Đầu nối dài taro

5.6110
584,000 PCE

172000.1800

Đầu nối dài taro

6.2120
403,000 PCE

172000.1900

Đầu nối dài taro

6.3120
666,000 PCE

172000.2000

Đầu nối dài taro

7125
411,000 PCE

172000.2100

Đầu nối dài taro

7.1125
699,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu nối dài MAKE

Adjustable, for tap drill or hand reamer.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Square size (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

172010.0100

Đầu nối dài taro

2.7 / 3 / 3.4 / 3.8 / 4.3 / 4.9 / 5.5175
1,269,000 PCE

172010.0200

Đầu nối dài taro

4.9 / 5.5 / 6.2 / 7250
1,565,000 PCE