Đầu mũi chống tâm xoay

Thương hiệu

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

With taper 1:10 Is part of: 244120 Assortment of rotating centre points ROTOR

Usable with: 244080 Revolving centre point ROTOR

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

244100.0100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-012 ST + 3 SM
2,260,000 PCE

244100.0200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-022 ST + 3 SM
2,260,000 PCE

244100.0300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-032 ST + 3 SM
4,529,000 PCE

244100.0400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-052 ST + 3 SM
2,260,000 PCE

244100.0500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-062 ST + 3 SM
2,261,000 PCE

244100.0600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-072 ST + 3 SM
2,261,000 PCE

244100.0700

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-082 ST + 3 SM
2,262,000 PCE

244100.0800

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-092 ST + 3 SM
4,722,000 PCE

244100.0900

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-102 ST + 3 SM
4,313,000 PCE

244100.1000

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-013 ST + 4 SM
2,453,000 PCE

244100.1100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-023 ST + 4 SM
2,453,000 PCE

244100.1200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-033 ST + 4 SM
5,468,000 PCE

244100.1300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-053 ST + 4 SM
2,451,000 PCE

244100.1400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-063 ST + 4 SM
2,452,000 PCE

244100.1500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-073 ST + 4 SM
2,452,000 PCE

244100.1600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-083 ST + 4 SM
2,454,000 PCE

244100.1700

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-093 ST + 4 SM
4,997,000 PCE

244100.1800

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-103 ST + 4 SM
4,683,000 PCE

244100.1900

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-014 ST + 5 SM
3,204,000 PCE

244100.2000

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-024 ST + 5 SM
3,198,000 PCE

244100.2100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-034 ST + 5 SM
6,361,000 PCE

244100.2200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-054 ST + 5 SM
3,204,000 PCE

244100.2300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-064 ST + 5 SM
3,201,000 PCE

244100.2400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-074 ST + 5 SM
3,203,000 PCE

244100.2500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-084 ST + 5 SM
3,204,000 PCE

244100.2600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-094 ST + 5 SM
5,099,000 PCE

244100.2700

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-104 ST + 5 SM
6,070,000 PCE

244100.2800

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-015 ST
3,743,000 PCE

244100.2900

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-025 ST
3,775,000 PCE

244100.3000

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-035 ST
8,392,000 PCE

244100.3100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-055 ST
3,775,000 PCE

244100.3200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-065 ST
3,803,000 PCE

244100.3300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-075 ST
3,776,000 PCE

244100.3400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-085 ST
3,782,000 PCE

244100.3500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-095 ST
5,947,000 PCE

244100.3600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-105 ST
6,290,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu thay thế ROTOR, Main-line-244160

Main-line

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

244160.0100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-35
9,864,000 PCE

244160.0200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,782,000 PCE

244160.0300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,859,000 PCE

244160.0400

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
11,170,000 PCE

244160.0500

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
15,943,000 PCE

244160.0600

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
24,114,000 PCE

244160.0700

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
12,953,000 PCE

244160.0800

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
13,466,000 PCE

244160.0900

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
24,366,000 PCE

244160.1000

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
38,415,000 PCE

244160.1100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-120
28,163,000 PCE

244160.1200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
32,811,000 PCE

244160.1300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
40,289,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu thay thế ROTOR, Main-line-244160

Main-line

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

244160.0100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-35
9,864,000 PCE

244160.0200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,782,000 PCE

244160.0300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,859,000 PCE

244160.0400

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
11,170,000 PCE

244160.0500

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
15,943,000 PCE

244160.0600

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
24,114,000 PCE

244160.0700

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
12,953,000 PCE

244160.0800

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
13,466,000 PCE

244160.0900

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
24,366,000 PCE

244160.1000

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
38,415,000 PCE

244160.1100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-120
28,163,000 PCE

244160.1200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
32,811,000 PCE

244160.1300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
40,289,000 PCE

Xem thêm >>

Đầu thay thế GREBER

Usable with: 244380 Revolving centre point GPR-TOPS

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

244400.0100

Đầu thay thế GREBER

-MK 2
4,133,000 PCE

244400.0200

Đầu thay thế GREBER

-MK 2
8,061,000 PCE

244400.0300

Đầu thay thế GREBER

-MK 3
6,105,000 PCE

244400.0400

Đầu thay thế GREBER

-MK 3
9,467,000 PCE

244400.0500

Đầu thay thế GREBER

-MK 4
7,900,000 PCE

244400.0600

Đầu thay thế GREBER

-MK 4
12,499,000 PCE

244400.0700

Đầu thay thế GREBER

-MK 5
10,254,000 PCE

244400.0800

Đầu thay thế GREBER

-MK 5
18,609,000 PCE

Xem thêm >>