Đầu kìm thay thế

Thương hiệu

Đầu kìm thay thế FACOM

Available as straight, 45° and 90° tip.

Each reference includes a set of 2 tips.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng ModelSize (mm, bent) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345215.0100

Đầu kìm thay thế FACOM E1 - 345215.0100

E1

0.9, straight

146,000 SET

345215.0200

Đầu kìm thay thế FACOM E2

E2

0.9, bent 450

149,000 SET

345215.0300

Đầu kìm thay thế FACOM E3

E3

0.9, bent 900

147,000 SET

345215.0400

Đầu kìm thay thế FACOM E5

E5

1.3, straight

149,000 SET

345215.0500

Đầu kìm thay thế FACOM E6

E6

1.3, bent 450

149,000 SET

345215.0600

Đầu kìm thay thế FACOM E7

E7

1.3, bent 900

149,000 SET

345215.0700

Đầu kìm thay thế FACOM E8

E8

1.8, straight

149,000 SET

345215.0800

Đầu kìm thay thế FACOM E9

E9

1.8, bent 450

149,000 SET

345215.0900

Đầu kìm thay thế FACOM E10

E10

1.8, bent 900

149,000 SET

Xem thêm >>

Đầu kìm thay thế KNIPEX

Per pair, straight, made of special tool steel, rolled, oil-hardened.

Dùng cho kìm mở phe:


345230 Circlip pliers for internal rings KNIPEX
345240 Circlip pliers for external rings KNIPEX

 

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng ModelSize (mm, bent) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345250.0100

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for outer rings 122...300 mm, straight

A5

for outer rings 122...300, straight

497,000 SET

345250.0200

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for inside rings 122...300 mm, straight

J5

for inside rings 122...300, straight

496,000 SET

345250.0300

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for outer rings 252...400 mm, straight

A6

for outer rings 252...400, straight

500,000 SET

345250.0400

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for inside rings 252...400 mm, straight

J6

for inside rings 252...400, straight

500,000 SET

Đầu kìm thay thế KNIPEX

Per pair, 90° offset, made of special tool steel, rolled, oil-hardened, for circlip pliers.

Dùng cho kìm mở phe:

 

345230 Circlip pliers for internal rings KNIPEX
345240 Circlip pliers for external rings KNIPEX

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng ModelSize (mm, bent) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

345255.0100

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for outer rings 122...300 mm, bent 90 degree

A51

for outer rings 122...300, bent 900

531,000 SET

345255.0200

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for inside rings 122...300 mm, bent 90 degree

J51

for inside rings 122...300, bent 900

531,000 SET

345255.0300

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for outer rings 252...400 mm, bent 90 degree

A61

for outer rings 252...400, bent 900

533,000 SET

345255.0400

Đầu kìm thay thế KNIPEX - for inside rings 252...400, bent 90 degree

J61

for inside rings 252...400, bent 900

534,000 SET