Dao phay ngón Solid Carbide

Thương hiệu

Dao phay SC vát lỗ 90° NERIOX-124191

Type N, solid carbide, TiAlN coating, angle of twist 0°, weldon flat (HB)/cylinder(without flat, HA), medium long, number of teeth 4 Application For deburring and chamfering workpiece edges, also for contour work. Designs: 4 mm: cylinder(without flat, HA) 6 mm...12 mm: weldon flat (HB)

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

124191.0100

Dao phay SC vát lỗ 90° NERIOX

4---
563,000 PCE

124191.0200

Dao phay SC vát lỗ 90° NERIOX

6---
629,000 PCE

124191.0300

Dao phay SC vát lỗ 90° NERIOX

8---
793,000 PCE

124191.0400

Dao phay SC vát lỗ 90° NERIOX

10---
1,092,000 PCE

124191.0500

Dao phay SC vát lỗ 90° NERIOX

12---
1,635,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón SC NERIOX-127811

Type N, solid carbide, TiAlN coating, angle of twist 30°, angle of cut 12°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, short, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 3

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127811.0100

Dao phay ngón SC NERIOX

36650
592,000 PCE

127811.0200

Dao phay ngón SC NERIOX

48650
592,000 PCE

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX-127821

Type N, solid carbide, TiAlN coating, angle of twist 45°, angle of cut 12°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 6

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127821.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

6-657
770,000 PCE

127821.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

8-863
1,047,000 PCE

127821.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10-1072
1,470,000 PCE

127821.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

12-1283
2,074,000 PCE

127821.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16-1692
3,549,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX-127831

solid carbide, TiAlN coating, angle of twist 45°, angle of cut 12°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, with protective chamfer, number of teeth 3-5

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127831.0030

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

411657
806,000 PCE

127831.0060

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

513657
806,000 PCE

127831.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

616657
878,000 PCE

127831.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

816869
1,155,000 PCE

127831.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10221072
1,619,000 PCE

127831.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

1221283
2,365,000 PCE

127831.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16321692
4,004,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX-127861

solid carbide, TiAlN coating, uneven angle of twist 38/42°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 3, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127861.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

38657
737,000 PCE

127861.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

411657
737,000 PCE

127861.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

513657
738,000 PCE

127861.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

613657
738,000 PCE

127861.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

819863
998,000 PCE

127861.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10221072
1,478,000 PCE

127861.0700

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

12261283
2,069,000 PCE

127861.0800

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16321692
3,311,000 PCE

127861.0900

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

203820104
5,265,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX-127866

solid carbide, TiAlN coating, uneven angle of twist 35/38°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, short, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 4, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127866.0030

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

36654
623,000 PCE

127866.0040

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

48654
623,000 PCE

127866.0050

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

59654
624,000 PCE

127866.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

610654
637,000 PCE

127866.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

812858
851,000 PCE

127866.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10141066
1,140,000 PCE

127866.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

12161273
1,578,000 PCE

127866.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16221682
2,729,000 PCE

127866.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

20262092
4,068,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX-127871

solid carbide, TiAlN coating, uneven angle of twist 35/38°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 4, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127871.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

613657
686,000 PCE

127871.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

819863
928,000 PCE

127871.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10221072
1,255,000 PCE

127871.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

12261283
1,688,000 PCE

127871.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16321692
2,891,000 PCE

127871.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

203820104
4,392,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

               

solid carbide, TiAlN coating, uneven angle of twist 35/38°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 4, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127876.0030

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

38186
814,000 PCE

127876.0040

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

411216
814,000 PCE

127876.0050

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

513216
814,000 PCE

127876.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

613216
815,000 PCE

127876.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

819278
1,147,000 PCE

127876.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10223210
1,433,000 PCE

127876.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

12263812
1,994,000 PCE

127876.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16324416
3,085,000 PCE

127876.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

20385420
4,549,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX-127881

solid carbide, TiAlN coating, uneven angle of twist 35/38°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, extra long, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 4, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127881.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

622306
1,274,000 PCE

127881.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

828368
1,607,000 PCE

127881.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10335410
2,078,000 PCE

127881.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

12425412
2,679,000 PCE

127881.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16536916
4,964,000 PCE

127881.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

20688420
7,224,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX-127886

solid carbide, AlTiN coating, uneven angle of twist 35/38°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, short, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 4, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127886.0030

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

36546
770,000 PCE

127886.0040

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

48546
770,000 PCE

127886.0050

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

59546
772,000 PCE

127886.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

610546
772,000 PCE

127886.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

812588
982,000 PCE

127886.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

10146610
1,382,000 PCE

127886.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

12167312
1,980,000 PCE

127886.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

16228216
3,417,000 PCE

127886.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

20269220
5,179,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX-127891

solid carbide, AlTiN coating, uneven angle of twist 35/38°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 4, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127891.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

613576
838,000 PCE

127891.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

819638
1,096,000 PCE

127891.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

10227210
1,624,000 PCE

127891.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

12268312
2,225,000 PCE

127891.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

16329216
3,525,000 PCE

127891.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

203810420
5,483,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX-127896

solid carbide, AlTiN coating, uneven angle of twist 35/38°, cutting tolerance h10, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, unequal pitch, with protective chamfer, number of teeth 4, works standard, HPC

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127896.0030

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

38186
970,000 PCE

127896.0040

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

411216
970,000 PCE

127896.0050

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

513216
970,000 PCE

127896.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

613216
973,000 PCE

127896.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

819278
1,319,000 PCE

127896.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

10223210
1,815,000 PCE

127896.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

12263812
2,507,000 PCE

127896.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

16324416
3,854,000 PCE

127896.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX, chuyên INOX

20385420
5,775,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

               

solid carbide, coated, angle of twist 30°, weldon flat (HB), short, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 3

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127910.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

23506
Liên hệ PCE

127910.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

34506
Liên hệ PCE

127910.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

45546
Liên hệ PCE

127910.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

56546
Liên hệ PCE

127910.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

67546
Liên hệ PCE

127910.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

89588
Liên hệ PCE

127910.0700

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

10116610
Liên hệ PCE

127910.0800

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

12127312
Liên hệ PCE

127910.0900

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

16168216
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

               

solid carbide, coated, angle of twist 30°, cylinder(without flat, HA), extra long, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 4

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

127915.0100

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

320603
Liên hệ PCE

127915.0200

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

420604
Liên hệ PCE

127915.0300

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

525755
Liên hệ PCE

127915.0400

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

630756
Liên hệ PCE

127915.0500

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

830758
Liên hệ PCE

127915.0600

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

104010010
Liên hệ PCE

127915.0700

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

124510012
Liên hệ PCE

127915.0800

Dao phay ngón Solid Carbide NERIOX

164510016
Liên hệ PCE

Xem thêm >>