Đá mài tay, đá mài chính xác

Danh mục sản phẩm

Đá mài phẳng DEGUSSIT

Fine grinding tool of oxide ceramics, for finishing and polishing of glass, porcelain or hard alloy.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381000.0100

Đá mài phẳng DEGUSSIT

100 x 25 x 10fine
4,383,000

381000.0200

Đá mài phẳng DEGUSSIT

100 x 25 x 10medium
3,758,000

381000.0300

Đá mài phẳng DEGUSSIT

150 x 25 x 12fine
6,761,000

381000.0400

Đá mài phẳng DEGUSSIT

100 x 25 x 12medium
6,780,000

Bộ đá mài DEGUSSIT

Oxide ceramic; for all sharpening, whetting, deburring and fine grinding work, bevels on cutting tools; for hardened steel, quartz, glass, ceramics, etc.; set containing 1 file each of three-square 10x100 mm medium, square 10x100 mm medium, flat 6x8x100 mm fine, half-round 10x100 mm coarse, round 6x100 mm medium.

Appropriate spare parts:
381040 Square file DEGUSSIT, 381060 Three square file DEGUSSIT

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381020.0100

Bộ đá mài DEGUSSIT 5 pcs

-coarse - medium
10,853,000

Đá mài thân vuông DEGUSSIT-381040

Fine filing tool made from oxide ceramics, for fine abrading and polishing of hardened steels, glass and porcelain, etc.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381040.0100

Đá mài thân vuông DEGUSSIT 100 x 6

100 x 6 fine
2,658,000 PCE

381040.0200

Đá mài thân vuông DEGUSSIT 100 x 6

100 x 6medium
2,352,000 PCE

381040.0300

Đá mài thân vuông DEGUSSIT 100 x 8

100 x 8 fine
2,954,000 PCE

381040.0400

Đá mài thân vuông DEGUSSIT 100 x 8

100 x 8medium
2,713,000 PCE

381040.0500

Đá mài thân vuông DEGUSSIT 100 x 10

100 x 10 fine
3,625,000 PCE

381040.0600

Đá mài thân vuông DEGUSSIT 100 x 10

100 x 10medium
3,431,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài thân tam giác DEGUSSIT-381060

Fine filing tool made from oxide ceramics, for fine abrading and polishing of hardened steels, glass and porcelain, etc.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381060.0100

Đá mài thân tam giác DEGUSSIT 100 x 6

100 x 6 fine
2,232,000 PCE

381060.0200

Đá mài thân tam giác DEGUSSIT 100 x 6

100 x 6medium
1,985,000 PCE

381060.0300

Đá mài thân tam giác DEGUSSIT 100 x 8

100 x 8 fine
3,567,000 PCE

381060.0400

Đá mài thân tam giác DEGUSSIT 100 x 8

100 x 8medium
2,726,000 PCE

381060.0500

Đá mài thân tam giác DEGUSSIT 100 x 10

100 x 10 fine
4,426,000 PCE

381060.0600

Đá mài thân tam giác DEGUSSIT 100 x 10

100 x 10medium
2,856,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài thân tròn DEGUSSIT-381080

Fine filing tool made from oxide ceramics, for fine abrading and polishing of hardened steels, glass and porcelain, etc.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381080.0100

Đá mài thân tròn DEGUSSIT 100 x 6

100 x 6 fine
2,476,000 PCE

381080.0200

Đá mài thân tròn DEGUSSIT 100 x 6

100 x 6medium
2,492,000 PCE

381080.0300

Đá mài thân tròn DEGUSSIT 100 x 10

100 x 10 fine
3,191,000 PCE

381080.0400

Đá mài thân tròn DEGUSSIT 100 x 10

100 x 10medium
3,191,000 PCE

Bộ đá mài nhỏ DEGUSSIT

Fine grinding tool of oxide ceramics, for very fine work, set contains 11 grinding files in various profiles, 1 holder, 2 mounts.

Appropriate spare parts:
381105 Square mini file DEGUSSIT, 381110 Three square mini file DEGUSSIT, 381115 Round mini file DEGUSSIT, 381120 Small flat file DEGUSSIT

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381100.0100

Bộ đá mài nhỏ DEGUSSIT 14 pcs

-very fine
6,064,000

Đá mài vuông mini DEGUSSIT

Fine filing tool made from oxide ceramics, for fine abrading and polishing of hardened steels, glass and porcelain, etc.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381105.0100

Đá mài vuông mini DEGUSSIT

1 x 50fine
255,000

381105.0200

Đá mài vuông mini DEGUSSIT

2 x 100fine
635,000

Đá mài thân tam giác mini DEGUSSIT-381110

Fine filing tool made from oxide ceramics, for fine abrading and polishing of hardened steels, glass and porcelain, etc.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381110.0100

Đá mài thân tam giác mini DEGUSSIT 2 x 50

2 x 50 fine
309,000 PCE

381110.0200

Đá mài thân tam giác mini DEGUSSIT 3 x 100

3 x 100 fine
964,000 PCE

Đá mài tròn mini DEGUSSIT

Fine filing tool made from oxide ceramics, for fine abrading and polishing of hardened steels, glass and porcelain, etc.
 

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381115.0100

Đá mài tròn mini DEGUSSIT

1 x 50fine
282,000

381115.0200

Đá mài tròn mini DEGUSSIT

2 x 100fine
704,000

381115.0300

Đá mài tròn mini DEGUSSIT

3 x 100fine
699,000

Đá mài phẳng DEGUSSIT

Fine grinding tool of oxide ceramics, for finishing or polishing of glass, porcelain or hard alloy.
 

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381120.0100

Đá mài phẳng DEGUSSIT

0.3 x 3 x 50fine
341,000

Đá mài dầu INDIA

Flat bench stone in box, made of aluminium oxide, impregnated with oil. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.

MEXICO

Made in Mexico

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381200.0100

Đá mài dầu INDIA MB24

102 x 25 x 13medium
490,000

381200.0200

Đá mài dầu INDIA FB24

102 x 25 x 13fine
490,000

381200.0300

Đá mài dầu INDIA CB6

152 x 51 x 25Coarse
1,503,000

381200.0400

Đá mài dầu INDIA MB6

152 x 51 x 25medium
1,456,000

381200.0500

Đá mài dầu INDIA FB6

152 x 51 x 25fine
1,496,000

381200.0600

Đá mài dầu INDIA MB8

203 x 51 x 25medium
1,660,000

381200.0700

Đá mài dầu INDIA FB8

203 x 51 x 25fine
1,660,000

Xem thêm >>

Đá mài dầu INDIA

Flat combination stone in box, made of aluminium oxide, impregnated with oil. One side coarse for pre-grinding, one side fine for finishing. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.
coarse = Grain 100 / fine = Grain 320
 

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381220.0100

Đá mài dầu INDIA IB134

102 x 44 x 16coarse + fine
916,000

381220.0200

Đá mài dầu INDIA IB45

127 x 51 x 19coarse + fine
1,218,000

381220.0300

Đá mài dầu INDIA IB6

152 x 51 x 25coarse + fine
1,618,000

381220.0400

Đá mài dầu INDIA IB8

203 x 51 x 25coarse + fine
1,702,000

Đá mài dầu INDIA

Aluminium oxide, impregnated with oil. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381240.0100

Đá mài dầu INDIA CF14

102 x 6 coarse
356,000

381240.0200

Đá mài dầu INDIA MF14

102 x 6 medium
356,000

381240.0300

Đá mài dầu INDIA FF14

102 x 6 fine
169,000

381240.0400

Đá mài dầu INDIA MF24

102 x 8 medium
378,000

381240.0500

Đá mài dầu INDIA CF34

102 x 10coarse
377,000

381240.0600

Đá mài dầu INDIA MF34

102 x 10medium
377,000

381240.0700

Đá mài dầu INDIA FF34

102 x 10fine
377,000

381240.0800

Đá mài dầu INDIA MF36

152 x 10medium
592,000

381240.0900

Đá mài dầu INDIA CF44

102 x 13coarse
396,000

381240.1000

Đá mài dầu INDIA MF44

102 x 13medium
396,000

381240.1100

Đá mài dầu INDIA FF44

102 x 13fine
395,000

381240.1200

Đá mài dầu INDIA MF46

152 x 13medium
518,000

381240.1400

Đá mài dầu INDIA CF56

152 x 16coarse
734,000

381240.1500

Đá mài dầu INDIA MF56

152 x 16medium
725,000

381240.1600

Đá mài dầu INDIA FF56

152 x 16fine
731,000

381240.1700

Đá mài dầu INDIA MF66

152 x 19medium
814,000

Xem thêm >>

Đá mài dầu INDIA

Aluminium oxide, impregnated with oil. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381260.0100

Đá mài dầu INDIA CF114

102 x 6 coarse
372,000 PCE

381260.0200

Đá mài dầu INDIA MF114

102 x 6 medium
372,000 PCE

381260.0300

Đá mài dầu INDIA FF114

102 x 6fine
228,000 PCE

381260.0400

Đá mài dầu INDIA MF124

102 x 8 medium
419,000 PCE

381260.0500

Đá mài dầu INDIA CF134

102 x 10 coarse
440,000 PCE

381260.0600

Đá mài dầu INDIA MF134

102 x 10 medium
440,000 PCE

381260.0700

Đá mài dầu INDIA FF134

102 x 10fine
438,000 PCE

381260.0800

Đá mài dầu INDIA MF136

152 x 10 medium
461,000 PCE

381260.0900

Đá mài dầu INDIA CF144

102 x 13 coarse
471,000 PCE

381260.1000

Đá mài dầu INDIA MF144

102 x 13 medium
474,000 PCE

381260.1100

Đá mài dầu INDIA FF144

102 x 13fine
474,000 PCE

381260.1300

Đá mài dầu INDIA MF146

152 x 13 medium
495,000 PCE

381260.1400

Đá mài dầu INDIA MF156

152 x 16 medium
635,000 PCE

381260.1500

Đá mài dầu INDIA FF156

152 x 16fine
635,000 PCE

381260.1600

Đá mài dầu INDIA MF166

152 x 19 medium
700,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài dầu INDIA

Aluminium oxide, impregnated with oil. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381280.0100

Đá mài dầu INDIA MF214

102 x 6 medium
299,000 PCE

381280.0200

Đá mài dầu INDIA FF214

102 x 6 fine
297,000 PCE

381280.0300

Đá mài dầu INDIA MF224

102 x 8 medium
365,000 PCE

381280.0400

Đá mài dầu INDIA CF234

102 x 10 coarse
406,000 PCE

381280.0500

Đá mài dầu INDIA MF234

102 x 10 medium
406,000 PCE

381280.0600

Đá mài dầu INDIA FF234

102 x 10fine
404,000 PCE

381280.0700

Đá mài dầu INDIA MF244

102 x 13 medium
449,000 PCE

381280.0800

Đá mài dầu INDIA MF256

152 x 16 medium
647,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài dầu INDIA

Aluminium oxide, impregnated with oil. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381300.0100

Đá mài dầu INDIA MF314

100 x 6medium
253,000 PCE

381300.0200

Đá mài dầu INDIA FF314

100 x 6 fine
405,000 PCE

381300.0300

Đá mài dầu INDIA MF324

100 x 8medium
284,000 PCE

381300.0400

Đá mài dầu INDIA MF334

100 x 10medium
299,000 PCE

381300.0500

Đá mài dầu INDIA FF334

100 x 10 fine
299,000 PCE

381300.0600

Đá mài dầu INDIA MF344

100 x 13medium
442,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài dầu INDIA

Aluminium oxide, impregnated with oil. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381320.0100

Đá mài dầu INDIA MS15

127 x 25 x 8 medium
623,000

381320.0300

Đá mài dầu INDIA MS24

114 x 44 x 6 medium
614,000

381320.0400

Đá mài dầu INDIA FS24

114 x 44 x 6 fine
617,000

381320.0600

Đá mài dầu INDIA MS34

114 x 44 x 10medium
650,000

381320.0700

Đá mài dầu INDIA FS34

114 x 44 x 10fine
652,000

381320.0800

Đá mài dầu INDIA MS44

114 x 44 x 13medium
869,000

381320.0900

Đá mài dầu INDIA FS44

114 x 44 x 13fine
691,000

Xem thêm >>

Đá mài dầu INDIA

Aluminium oxide, impregnated with oil. For production of extraordinarily sharp cutting edges and for precision work on high quality steel.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381340.0100

Đá mài dầu INDIA MF724

102 x 25 x 3medium
365,000 PCE

381340.0200

Đá mài dầu INDIA FF724

102 x 25 x 3fine
363,000 PCE

Đá mài dầu HARD ARKANSAS

Natural stone from top-quality novaculite, very hard and durable, much finer grit than any other oilstone. Excellent for sharpening extremely fine and sensitive blades of surgical instruments, engraving tools, jeweller's or sculptor's tools, etc.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381500.0100

Đá mài dầu HARD ARKANSAS HB4

102 x 51 x 19sharpening, extremely fine
3,873,000

381500.0200

Đá mài dầu HARD ARKANSAS HB6

152 x 51 x 19sharpening, extremely fine
5,819,000

Đá mài dầu HARD ARKANSAS

Natural stone from top-quality novaculite, very hard and durable, much finer grit than any other oilstone. Excellent for sharpening extremely fine and sensitive blades of surgical instruments, engraving tools, jeweller's or sculptor's tools, etc.

US

Made in Us

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

381520.0100

Đá mài dầu HARD ARKANSAS HF13

76 x 6fine
655,000 PCE

381520.0200

Đá mài dầu HARD ARKANSAS HF33

76 x 10fine
849,000 PCE

381520.0300

Đá mài dầu HARD ARKANSAS HF43

76 x 13fine
1,055,000 PCE