Đá mài gốm hợp kim

Thương hiệu

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 1, of regular aluminium oxide, for rough cutting of iron and steel.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386000.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

125 x 1546-M
870,000 PCE

386000.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

125 x 2046-M
1,006,000 PCE

386000.0300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

125 x 2060-N
957,000 PCE

386000.0400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 2046-M
1,182,000 PCE

386000.0500

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 2060-L
1,220,000 PCE

386000.0600

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 2546-M
1,484,000 PCE

386000.0700

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 2560-L
1,465,000 PCE

386000.0800

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

175 x 2546-M
1,851,000 PCE

386000.0900

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

175 x 2560-L
1,806,000 PCE

386000.1000

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 2546-M
2,440,000 PCE

386000.1100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 2560-P
2,417,000 PCE

386000.1200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 3246-M
2,870,000 PCE

386000.1300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 3260-L
2,833,000 PCE

386000.1400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

300 x 5036-P
10,254,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Shape 1, of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386020.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

75 x 412010I
437,000 PCE

386020.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

75 x 412012I
440,000 PCE

386020.0300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

100 x 412012JOT
728,000 PCE

386020.0400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

125 x 166032K
927,000 PCE

386020.0500

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 204632K
1,246,000 PCE

386020.0600

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 206032P
1,265,000 PCE

386020.0700

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 254632P
1,530,000 PCE

386020.0800

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 256032K
1,556,000 PCE

386020.0900

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

175 x 254632K
1,870,000 PCE

386020.1000

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

175 x 256032P
1,929,000 PCE

386020.1100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 254632K
2,642,000 PCE

386020.1200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 256032K
2,629,000 PCE

386020.1300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 324632K
3,084,000 PCE

386020.1400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 326032K
3,092,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 5 (recessed on one side) of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386030.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

175 x 325432-
5,483,000 PCE

386030.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 404650-
5,791,000 PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 6, of aluminium oxide, for grinding of HSS tools and stylets.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386050.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

100 x 504620-
1,469,000 PCE

386050.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

100 x 508020-
1,447,000 PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

Of aluminium oxide, for twist drill grinding machines DEMANDERS.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386060.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

20, Adapter thread 3/8\'\'---
2,261,000 PCE

386060.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

35, Adapter thread 3/8\'\'---
2,283,000 PCE

386060.0300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

35, Adapter thread M12---
2,290,000 PCE

386060.0400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

60, Adapter thread M12---
2,571,000 PCE

Đế lắp đá mài DEWALT

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386065.0100

Đế lắp đá mài DEWALT

DT3795, Ø 125---
2,610,000 PCE

386065.0200

Đế lắp đá mài DEWALT

DT3796, Ø 125---
3,612,000 PCE

386065.0300

Đế lắp đá mài DEWALT

DT3797, Ø 125---
3,859,000 PCE

Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 1, of silicon carbide, for pre-grinding and finish-grinding of carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386100.0100

Đá mài Silicon carbide ADLER

125 x 168032K
1,014,000 PCE

386100.0200

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 206032K
1,386,000 PCE

386100.0300

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 208032K
1,370,000 PCE

386100.0400

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 256032K
1,657,000 PCE

386100.0500

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 258032K
1,635,000 PCE

386100.0600

Đá mài Silicon carbide ADLER

175 x 254632K
2,178,000 PCE

386100.0700

Đá mài Silicon carbide ADLER

175 x 258032K
1,620,000 PCE

386100.0800

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 254632K
2,754,000 PCE

386100.0900

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 258032K
2,807,000 PCE

386100.1000

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 326032K
3,220,000 PCE

386100.1100

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 328032K
3,205,000 PCE

Xem thêm >>

Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 5 (recessed on one side) silicon carbide, for grinding tungsten carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

386110.0100

Đá mài Silicon carbide ADLER

175 x 328032JOT
3,459,000 PCE

386110.0200

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 408050K
5,038,000 PCE