Đá mài gốm hợp kim

Thương hiệu

Lỗ lắp (mm)

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 1, of regular aluminium oxide, for rough cutting of iron and steel.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386000.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 125 x 15

125 x 154632M
853,000
PCE

386000.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 125 x 20

125 x 204632M
1,008,000
PCE

386000.0300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 125 x 20

125 x 206032N
959,000
PCE

386000.0400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 150 x 20

150 x 204632M
1,177,000
PCE

386000.0500

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 150 x 20

150 x 206032L
1,213,000
PCE

386000.0600

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 150 x 25

150 x 254632M
1,470,000
PCE

386000.0700

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 150 x 25

150 x 256032L
1,451,000
PCE

386000.0800

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 175 x 25

175 x 254632M
1,816,000
PCE

386000.0900

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 175 x 25

175 x 256032L
1,775,000
PCE

386000.1000

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 200 x 25

200 x 254632M
2,392,000
PCE

386000.1100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 200 x 25

200 x 256032P
2,369,000
PCE

386000.1200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 200 x 32

200 x 324632M
2,809,000
PCE

386000.1300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 200 x 32

200 x 326032L
2,774,000
PCE

386000.1400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 300 x 50

300 x 503635P
9,731,000
PCE

Xem thêm >>


Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Shape 1, of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386020.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

75 x 412010I
429,000
PCE

386020.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

75 x 412012I
432,000
PCE

386020.0300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

100 x 412012JOT
715,000
PCE

386020.0400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

125 x 166032K
991,000
PCE

386020.0500

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 204632K
1,187,000
PCE

386020.0600

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 206032P
1,205,000
PCE

386020.0700

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 254632P
1,470,000
PCE

386020.0800

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

150 x 256032K
1,495,000
PCE

386020.0900

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

175 x 254632K
1,795,000
PCE

386020.1000

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

175 x 256032P
1,851,000
PCE

386020.1100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 254632K
2,539,000
PCE

386020.1200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 256032K
2,526,000
PCE

386020.1300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 324632K
2,961,000
PCE

386020.1400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

200 x 326032K
2,969,000
PCE

Xem thêm >>


Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 5 (recessed on one side) of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386030.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 175 x 32

175 x 325432JOT
5,194,000
PCE

386030.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 200 x 40

200 x 404650I
5,486,000
PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 6, of aluminium oxide, for grinding of HSS tools and stylets.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386050.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 100 x 50

100 x 504620JOT
1,465,000
PCE

386050.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER - 100 x 50

100 x 508020JOT
1,444,000
PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

Of aluminium oxide, for twist drill grinding machines DEMANDERS.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386060.0100

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

20, Adapter thread 3/8\'\'---
2,132,000
PCE

386060.0200

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

35, Adapter thread 3/8\'\'---
2,153,000
PCE

386060.0300

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

35, Adapter thread M12---
2,161,000
PCE

386060.0400

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

60, Adapter thread M12---
2,427,000
PCE

Đế lắp đá mài DEWALT


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386065.0100

Đế lắp đá mài DEWALT

DT3795, Ø 125---
2,486,000
PCE

386065.0200

Đế lắp đá mài DEWALT

DT3796, Ø 125---
3,440,000
PCE

386065.0300

Đế lắp đá mài DEWALT

DT3797, Ø 125---
3,675,000
PCE

Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 1, of silicon carbide, for pre-grinding and finish-grinding of carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386100.0100

Đá mài Silicon carbide ADLER

125 x 168032K
1,088,000
PCE

386100.0200

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 206032K
1,334,000
PCE

386100.0300

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 208032K
1,320,000
PCE

386100.0400

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 256032K
1,595,000
PCE

386100.0500

Đá mài Silicon carbide ADLER

150 x 258032K
1,576,000
PCE

386100.0600

Đá mài Silicon carbide ADLER

175 x 254632K
2,094,000
PCE

386100.0700

Đá mài Silicon carbide ADLER

175 x 258032K
1,564,000
PCE

386100.0800

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 254632K
2,648,000
PCE

386100.0900

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 258032K
2,699,000
PCE

386100.1000

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 326032K
3,101,000
PCE

386100.1100

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 328032K
3,085,000
PCE

Xem thêm >>


Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 5 (recessed on one side) silicon carbide, for grinding tungsten carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

386110.0100

Đá mài Silicon carbide ADLER

175 x 328032JOT
3,279,000
PCE

386110.0200

Đá mài Silicon carbide ADLER

200 x 408050K
4,775,000
PCE