Chốt ống & chốt ống đàn hồi

Thương hiệu

Spiral spring pins, heavy duty, hardened-762780

DIN 7344 / ISO 8748 Steel / black Hardness: 420...545 HV Retainer bore: Tol. H12 DIN 7344: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762780.0010

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 1.5 x 6 mm

1.56200
Liên hệ PCE

762780.0020

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 1.5 x 8 mm

1.58200
Liên hệ PCE

762780.0030

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 1.5 x 10 mm

1.510200
Liên hệ PCE

762780.0040

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 1.5 x 12 mm

1.512200
Liên hệ PCE

762780.0050

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 6 mm

26200
Liên hệ PCE

762780.0060

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 8 mm

28200
Liên hệ PCE

762780.0070

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 10 mm

210200
Liên hệ PCE

762780.0080

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 12 mm

212200
Liên hệ PCE

762780.0090

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 14 mm

214200
Liên hệ PCE

762780.0100

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 16 mm

216200
Liên hệ PCE

762780.0110

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 18 mm

218200
Liên hệ PCE

762780.0120

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2 x 20 mm

220200
Liên hệ PCE

762780.0130

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 6 mm

2.56200
Liên hệ PCE

762780.0140

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 8 mm

2.58200
Liên hệ PCE

762780.0150

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 10 mm

2.510200
Liên hệ PCE

762780.0160

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 12 mm

2.512200
Liên hệ PCE

762780.0170

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 14 mm

2.514200
Liên hệ PCE

762780.0180

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 16 mm

2.516200
Liên hệ PCE

762780.0190

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 18 mm

2.518200
Liên hệ PCE

762780.0200

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 2.5 x 20 mm

2.520200
Liên hệ PCE

762780.0210

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 8 mm

38100
Liên hệ PCE

762780.0220

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 10 mm

310100
Liên hệ PCE

762780.0230

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 12 mm

312100
Liên hệ PCE

762780.0240

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 14 mm

314100
Liên hệ PCE

762780.0250

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 16 mm

316100
Liên hệ PCE

762780.0260

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 18 mm

318100
Liên hệ PCE

762780.0270

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 20 mm

320100
Liên hệ PCE

762780.0280

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 22 mm

322100
Liên hệ PCE

762780.0290

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 3 x 24 mm

324100
Liên hệ PCE

762780.0300

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 10 mm

410100
Liên hệ PCE

762780.0310

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 12 mm

412100
Liên hệ PCE

762780.0320

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 14 mm

414100
Liên hệ PCE

762780.0330

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 16 mm

416100
Liên hệ PCE

762780.0340

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 18 mm

418100
Liên hệ PCE

762780.0350

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 20 mm

420100
Liên hệ PCE

762780.0360

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 22 mm

422100
Liên hệ PCE

762780.0370

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 24 mm

424100
Liên hệ PCE

762780.0380

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 26 mm

426100
Liên hệ PCE

762780.0390

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 30 mm

430100
Liên hệ PCE

762780.0400

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 32 mm

432100
Liên hệ PCE

762780.0410

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 35 mm

435100
Liên hệ PCE

762780.0420

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 4 x 40 mm

440100
Liên hệ PCE

762780.0430

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 16 mm

516100
Liên hệ PCE

762780.0440

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 18 mm

518100
Liên hệ PCE

762780.0450

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 20 mm

520100
Liên hệ PCE

762780.0460

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 22 mm

522100
Liên hệ PCE

762780.0470

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 24 mm

524100
Liên hệ PCE

762780.0480

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 26 mm

526100
Liên hệ PCE

762780.0490

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 30 mm

530100
Liên hệ PCE

762780.0500

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 32 mm

532100
Liên hệ PCE

762780.0510

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 35 mm

535100
Liên hệ PCE

762780.0520

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 40 mm

540100
Liên hệ PCE

762780.0530

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 45 mm

545100
Liên hệ PCE

762780.0540

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 5 x 50 mm

550100
Liên hệ PCE

762780.0550

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 14 mm

614100
Liên hệ PCE

762780.0560

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 16 mm

616100
Liên hệ PCE

762780.0570

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 20 mm

620100
Liên hệ PCE

762780.0580

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 24 mm

624100
Liên hệ PCE

762780.0590

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 26 mm

626100
Liên hệ PCE

762780.0600

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 28 mm

628100
Liên hệ PCE

762780.0610

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 30 mm

630100
Liên hệ PCE

762780.0620

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 32 mm

632100
Liên hệ PCE

762780.0630

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 35 mm

635100
Liên hệ PCE

762780.0640

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 40 mm

640100
Liên hệ PCE

762780.0650

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 45 mm

645100
Liên hệ PCE

762780.0660

Spiral spring pins, heavy duty, hardened 6 x 50 mm

650100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Spiral spring pins, standard duty-762781

DIN 7343 / ISO 8750 Steel / black Hardness grade: 420...545 HV

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762781.0010

Spiral spring pins, standard duty 1 x 4 mm

14200
Liên hệ PCE

762781.0020

Spiral spring pins, standard duty 1 x 5 mm

15200
Liên hệ PCE

762781.0030

Spiral spring pins, standard duty 1 x 6 mm

16200
Liên hệ PCE

762781.0040

Spiral spring pins, standard duty 1 x 8 mm

18200
Liên hệ PCE

762781.0050

Spiral spring pins, standard duty 1.2 x 4 mm

1.24200
Liên hệ PCE

762781.0060

Spiral spring pins, standard duty 1.2 x 5 mm

1.25200
Liên hệ PCE

762781.0070

Spiral spring pins, standard duty 1.2 x 6 mm

1.26200
Liên hệ PCE

762781.0080

Spiral spring pins, standard duty 1.2 x 8 mm

1.28200
Liên hệ PCE

762781.0090

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 4 mm

1.54200
Liên hệ PCE

762781.0100

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 5 mm

1.55200
Liên hệ PCE

762781.0110

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 6 mm

1.56200
Liên hệ PCE

762781.0120

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 8 mm

1.58200
Liên hệ PCE

762781.0130

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 10 mm

1.510200
Liên hệ PCE

762781.0140

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 12 mm

1.512200
Liên hệ PCE

762781.0150

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 14 mm

1.514200
Liên hệ PCE

762781.0160

Spiral spring pins, standard duty 1.5 x 16 mm

1.516200
Liên hệ PCE

762781.0170

Spiral spring pins, standard duty 2 x 4 mm

24200
Liên hệ PCE

762781.0180

Spiral spring pins, standard duty 2 x 5 mm

25200
Liên hệ PCE

762781.0190

Spiral spring pins, standard duty 2 x 6 mm

26200
Liên hệ PCE

762781.0200

Spiral spring pins, standard duty 2 x 8 mm

28200
Liên hệ PCE

762781.0210

Spiral spring pins, standard duty 2 x 10 mm

210200
Liên hệ PCE

762781.0220

Spiral spring pins, standard duty 2 x 12 mm

212200
Liên hệ PCE

762781.0230

Spiral spring pins, standard duty 2 x 14 mm

214200
Liên hệ PCE

762781.0240

Spiral spring pins, standard duty 2 x 16 mm

216200
Liên hệ PCE

762781.0250

Spiral spring pins, standard duty 2 x 18 mm

218200
Liên hệ PCE

762781.0260

Spiral spring pins, standard duty 2 x 20 mm

220200
Liên hệ PCE

762781.0270

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 6 mm

2.56200
Liên hệ PCE

762781.0280

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 8 mm

2.58200
Liên hệ PCE

762781.0290

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 10 mm

2.510200
Liên hệ PCE

762781.0300

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 12 mm

2.512200
Liên hệ PCE

762781.0310

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 14 mm

2.514200
Liên hệ PCE

762781.0320

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 16 mm

2.516200
Liên hệ PCE

762781.0330

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 18 mm

2.518200
Liên hệ PCE

762781.0340

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 20 mm

2.520200
Liên hệ PCE

762781.0350

Spiral spring pins, standard duty 2.5 x 24 mm

2.524200
Liên hệ PCE

762781.0360

Spiral spring pins, standard duty 3 x 8 mm

38100
Liên hệ PCE

762781.0370

Spiral spring pins, standard duty 3 x 10 mm

310100
Liên hệ PCE

762781.0380

Spiral spring pins, standard duty 3 x 12 mm

312100
Liên hệ PCE

762781.0390

Spiral spring pins, standard duty 3 x 14 mm

314100
Liên hệ PCE

762781.0400

Spiral spring pins, standard duty 3 x 16 mm

316100
Liên hệ PCE

762781.0410

Spiral spring pins, standard duty 3 x 18 mm

318100
Liên hệ PCE

762781.0420

Spiral spring pins, standard duty 3 x 20 mm

320100
Liên hệ PCE

762781.0430

Spiral spring pins, standard duty 3 x 22 mm

322100
Liên hệ PCE

762781.0440

Spiral spring pins, standard duty 3 x 24 mm

324100
Liên hệ PCE

762781.0450

Spiral spring pins, standard duty 3 x 26 mm

326100
Liên hệ PCE

762781.0460

Spiral spring pins, standard duty 3 x 28 mm

328100
Liên hệ PCE

762781.0470

Spiral spring pins, standard duty 3 x 30 mm

330100
Liên hệ PCE

762781.0480

Spiral spring pins, standard duty 3 x 32 mm

332100
Liên hệ PCE

762781.0490

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 8 mm

3.58100
Liên hệ PCE

762781.0500

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 10 mm

3.510100
Liên hệ PCE

762781.0510

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 12 mm

3.512100
Liên hệ PCE

762781.0520

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 14 mm

3.514100
Liên hệ PCE

762781.0530

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 16 mm

3.516100
Liên hệ PCE

762781.0540

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 18 mm

3.518100
Liên hệ PCE

762781.0550

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 20 mm

3.520100
Liên hệ PCE

762781.0560

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 22 mm

3.522100
Liên hệ PCE

762781.0570

Spiral spring pins, standard duty 3.5 x 24 mm

3.524100
Liên hệ PCE

762781.0580

Spiral spring pins, standard duty 4 x 8 mm

48100
Liên hệ PCE

762781.0590

Spiral spring pins, standard duty 4 x 10 mm

410100
Liên hệ PCE

762781.0600

Spiral spring pins, standard duty 4 x 12 mm

412100
Liên hệ PCE

762781.0610

Spiral spring pins, standard duty 4 x 14 mm

414100
Liên hệ PCE

762781.0620

Spiral spring pins, standard duty 4 x 16 mm

416100
Liên hệ PCE

762781.0630

Spiral spring pins, standard duty 4 x 18 mm

418100
Liên hệ PCE

762781.0640

Spiral spring pins, standard duty 4 x 20 mm

420100
Liên hệ PCE

762781.0650

Spiral spring pins, standard duty 4 x 22 mm

422100
Liên hệ PCE

762781.0660

Spiral spring pins, standard duty 4 x 24 mm

424100
Liên hệ PCE

762781.0670

Spiral spring pins, standard duty 4 x 26 mm

426100
Liên hệ PCE

762781.0680

Spiral spring pins, standard duty 4 x 28 mm

428100
Liên hệ PCE

762781.0690

Spiral spring pins, standard duty 4 x 30 mm

430100
Liên hệ PCE

762781.0700

Spiral spring pins, standard duty 4 x 32 mm

432100
Liên hệ PCE

762781.0710

Spiral spring pins, standard duty 4 x 40 mm

440100
Liên hệ PCE

762781.0720

Spiral spring pins, standard duty 4 x 50 mm

450100
Liên hệ PCE

762781.0730

Spiral spring pins, standard duty 5 x 10 mm

510100
Liên hệ PCE

762781.0740

Spiral spring pins, standard duty 5 x 12 mm

512100
Liên hệ PCE

762781.0750

Spiral spring pins, standard duty 5 x 14 mm

514100
Liên hệ PCE

762781.0760

Spiral spring pins, standard duty 5 x 16 mm

516100
Liên hệ PCE

762781.0770

Spiral spring pins, standard duty 5 x 18 mm

518100
Liên hệ PCE

762781.0780

Spiral spring pins, standard duty 5 x 20 mm

520100
Liên hệ PCE

762781.0790

Spiral spring pins, standard duty 5 x 22 mm

522100
Liên hệ PCE

762781.0800

Spiral spring pins, standard duty 5 x 24 mm

524100
Liên hệ PCE

762781.0810

Spiral spring pins, standard duty 5 x 26 mm

526100
Liên hệ PCE

762781.0820

Spiral spring pins, standard duty 5 x 28 mm

528100
Liên hệ PCE

762781.0830

Spiral spring pins, standard duty 5 x 30 mm

530100
Liên hệ PCE

762781.0840

Spiral spring pins, standard duty 5 x 32 mm

532100
Liên hệ PCE

762781.0850

Spiral spring pins, standard duty 5 x 40 mm

540100
Liên hệ PCE

762781.0860

Spiral spring pins, standard duty 5 x 45 mm

545100
Liên hệ PCE

762781.0870

Spiral spring pins, standard duty 5 x 50 mm

550100
Liên hệ PCE

762781.0880

Spiral spring pins, standard duty 5 x 60 mm

560100
Liên hệ PCE

762781.0890

Spiral spring pins, standard duty 6 x 12 mm

612100
Liên hệ PCE

762781.0900

Spiral spring pins, standard duty 6 x 14 mm

614100
Liên hệ PCE

762781.0910

Spiral spring pins, standard duty 6 x 16 mm

616100
Liên hệ PCE

762781.0920

Spiral spring pins, standard duty 6 x 18 mm

618100
Liên hệ PCE

762781.0930

Spiral spring pins, standard duty 6 x 20 mm

620100
Liên hệ PCE

762781.0940

Spiral spring pins, standard duty 6 x 22 mm

622100
Liên hệ PCE

762781.0950

Spiral spring pins, standard duty 6 x 24 mm

624100
Liên hệ PCE

762781.0960

Spiral spring pins, standard duty 6 x 26 mm

626100
Liên hệ PCE

762781.0970

Spiral spring pins, standard duty 6 x 28 mm

628100
Liên hệ PCE

762781.0980

Spiral spring pins, standard duty 6 x 30 mm

630100
Liên hệ PCE

762781.0990

Spiral spring pins, standard duty 6 x 32 mm

632100
Liên hệ PCE

762781.1000

Spiral spring pins, standard duty 6 x 40 mm

640100
Liên hệ PCE

762781.1010

Spiral spring pins, standard duty 6 x 45 mm

645100
Liên hệ PCE

762781.1020

Spiral spring pins, standard duty 6 x 50 mm

650100
Liên hệ PCE

762781.1030

Spiral spring pins, standard duty 6 x 60 mm

660100
Liên hệ PCE

762781.1040

Spiral spring pins, standard duty 6 x 70 mm

670100
Liên hệ PCE

762781.1050

Spiral spring pins, standard duty 8 x 16 mm

816100
Liên hệ PCE

762781.1060

Spiral spring pins, standard duty 8 x 18 mm

818100
Liên hệ PCE

762781.1070

Spiral spring pins, standard duty 8 x 20 mm

820100
Liên hệ PCE

762781.1080

Spiral spring pins, standard duty 8 x 22 mm

822100
Liên hệ PCE

762781.1090

Spiral spring pins, standard duty 8 x 24 mm

824100
Liên hệ PCE

762781.1100

Spiral spring pins, standard duty 8 x 26 mm

826100
Liên hệ PCE

762781.1110

Spiral spring pins, standard duty 8 x 28 mm

828100
Liên hệ PCE

762781.1120

Spiral spring pins, standard duty 8 x 30 mm

830100
Liên hệ PCE

762781.1130

Spiral spring pins, standard duty 8 x 32 mm

832100
Liên hệ PCE

762781.1140

Spiral spring pins, standard duty 8 x 40 mm

840100
Liên hệ PCE

762781.1150

Spiral spring pins, standard duty 8 x 45 mm

845100
Liên hệ PCE

762781.1160

Spiral spring pins, standard duty 8 x 50 mm

850100
Liên hệ PCE

762781.1170

Spiral spring pins, standard duty 8 x 60 mm

860100
Liên hệ PCE

762781.1180

Spiral spring pins, standard duty 8 x 70 mm

870100
Liên hệ PCE

762781.1190

Spiral spring pins, standard duty 8 x 80 mm

880100
Liên hệ PCE

762781.1200

Spiral spring pins, standard duty 8 x 90 mm

890100
Liên hệ PCE

762781.1210

Spiral spring pins, standard duty 8 x 100 mm

8100100
Liên hệ PCE

762781.1220

Spiral spring pins, standard duty 10 x 30 mm

1030100
Liên hệ PCE

762781.1230

Spiral spring pins, standard duty 10 x 40 mm

1040100
Liên hệ PCE

762781.1240

Spiral spring pins, standard duty 10 x 45