Chốt ống & chốt ống đàn hồi

Thương hiệu

Spiral spring pins, heavy duty, hardened-762780

DIN 7344 / ISO 8748 Steel / black Hardness: 420...545 HV Retainer bore: Tol. H12 DIN 7344: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.56200
4,000
PCE
1.58200
4,000
PCE
1.510200
4,000
PCE
1.512200
4,000
PCE
26200
4,000
PCE
28200
5,000
PCE
210200
4,000
PCE
212200
4,000
PCE
214200
5,000
PCE
216200
5,000
PCE
218200
4,000
PCE
220200
5,000
PCE
2.56200
5,000
PCE
2.58200
5,000
PCE
2.510200
5,000
PCE
2.512200
4,000
PCE
2.514200
4,000
PCE
2.516200
5,000
PCE
2.518200
4,000
PCE
2.520200
5,000
PCE
38100
5,000
PCE
310100
5,000
PCE
312100
7,000
PCE
314100
7,000
PCE
316100
7,000
PCE
318100
7,000
PCE
320100
7,000
PCE
322100
5,000
PCE
324100
7,000
PCE
410100
8,000
PCE
412100
8,000
PCE
414100
8,000
PCE
416100
8,000
PCE
418100
8,000
PCE
420100
8,000
PCE
422100
9,000
PCE
424100
9,000
PCE
426100
9,000
PCE
430100
10,000
PCE
432100
10,000
PCE
435100
13,000
PCE
440100
13,000
PCE
516100
10,000
PCE
518100
10,000
PCE
520100
10,000
PCE
522100
12,000
PCE
524100
10,000
PCE
526100
13,000
PCE
530100
13,000
PCE
532100
16,000
PCE
535100
17,000
PCE
540100
18,000
PCE
545100
20,000
PCE
550100
21,000
PCE
614100
9,000
PCE
616100
10,000
PCE
620100
16,000
PCE
624100
17,000
PCE
626100
17,000
PCE
628100
17,000
PCE
630100
17,000
PCE
632100
18,000
PCE
635100
22,000
PCE
640100
25,000
PCE
645100
23,000
PCE
650100
30,000
PCE

Xem thêm >>


Spiral spring pins, standard duty-762781

DIN 7343 / ISO 8750 Steel / black Hardness grade: 420...545 HV


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
14200
4,000
PCE
15200
4,000
PCE
16200
5,000
PCE
18200
5,000
PCE
1.24200
4,000
PCE
1.25200
4,000
PCE
1.26200
4,000
PCE
1.28200
4,000
PCE
1.54200
4,000
PCE
1.55200
3,000
PCE
1.56200
4,000
PCE
1.58200
4,000
PCE
1.510200
4,000
PCE
1.512200
4,000
PCE
1.514200
4,000
PCE
1.516200
4,000
PCE
24200
4,000
PCE
25200
4,000
PCE
26200
4,000
PCE
28200
4,000
PCE
210200
4,000
PCE
212200
5,000
PCE
214200
4,000
PCE
216200
4,000
PCE
218200
4,000
PCE
220200
4,000
PCE
2.56200
4,000
PCE
2.58200
4,000
PCE
2.510200
4,000
PCE
2.512200
4,000
PCE
2.514200
4,000
PCE
2.516200
4,000
PCE
2.518200
4,000
PCE
2.520200
5,000
PCE
2.524200
5,000
PCE
38100
5,000
PCE
310100
7,000
PCE
312100
5,000
PCE
314100
8,000
PCE
316100
5,000
PCE
318100
5,000
PCE
320100
8,000
PCE
322100
5,000
PCE
324100
5,000
PCE
326100
8,000
PCE
328100
7,000
PCE