Chốt định vị xẻ rãnh

Thương hiệu

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3-762835

DIN 1473 / ~ISO 8740 Steel 11SMnPb30 / plain

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dung saiDài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762835.0010

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1 x 4 mm

1h94100
Liên hệ PCE

762835.0020

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1 x 5 mm

1h95100
Liên hệ PCE

762835.0030

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1 x 6 mm

1h96100
Liên hệ PCE

762835.0040

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1.5 x 4 mm

1.5h94100
Liên hệ PCE

762835.0050

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1.5 x 5 mm

1.5h95100
Liên hệ PCE

762835.0060

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1.5 x 6 mm

1.5h96100
Liên hệ PCE

762835.0070

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1.5 x 8 mm

1.5h98100
Liên hệ PCE

762835.0080

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1.5 x 10 mm

1.5h910100
Liên hệ PCE

762835.0090

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 1.5 x 12 mm

1.5h912100
Liên hệ PCE

762835.0100

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 4 mm

2h94100
Liên hệ PCE

762835.0110

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 5 mm

2h95100
Liên hệ PCE

762835.0120

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 6 mm

2h96100
Liên hệ PCE

762835.0130

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 8 mm

2h98100
Liên hệ PCE

762835.0140

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 10 mm

2h910100
Liên hệ PCE

762835.0150

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 12 mm

2h912100
Liên hệ PCE

762835.0160

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 16 mm

2h916100
Liên hệ PCE

762835.0170

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2 x 20 mm

2h920100
Liên hệ PCE

762835.0180

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2.5 x 8 mm

2.5h98100
Liên hệ PCE

762835.0190

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2.5 x 10 mm

2.5h910100
Liên hệ PCE

762835.0200

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2.5 x 12 mm

2.5h912100
Liên hệ PCE

762835.0210

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 2.5 x 16 mm

2.5h916100
Liên hệ PCE

762835.0220

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 6 mm

3h96100
Liên hệ PCE

762835.0230

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 8 mm

3h98100
Liên hệ PCE

762835.0240

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 10 mm

3h910100
Liên hệ PCE

762835.0250

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 12 mm

3h912100
Liên hệ PCE

762835.0260

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 16 mm

3h916100
Liên hệ PCE

762835.0270

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 20 mm

3h920100
Liên hệ PCE

762835.0280

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 25 mm

3h925100
Liên hệ PCE

762835.0290

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 30 mm

3h930100
Liên hệ PCE

762835.0300

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 3 x 40 mm

3h940100
Liên hệ PCE

762835.0310

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 6 mm

4h96100
Liên hệ PCE

762835.0320

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 8 mm

4h98100
Liên hệ PCE

762835.0330

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 10 mm

4h910100
Liên hệ PCE

762835.0340

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 12 mm

4h912100
Liên hệ PCE

762835.0350

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 16 mm

4h916100
Liên hệ PCE

762835.0360

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 20 mm

4h920100
Liên hệ PCE

762835.0370

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 25 mm

4h925100
Liên hệ PCE

762835.0380

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 30 mm

4h930100
Liên hệ PCE

762835.0390

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 35 mm

4h935100
Liên hệ PCE

762835.0400

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 4 x 40 mm

4h940100
Liên hệ PCE

762835.0410

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 8 mm

5h98100
Liên hệ PCE

762835.0420

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 10 mm

5h910100
Liên hệ PCE

762835.0430

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 12 mm

5h912100
Liên hệ PCE

762835.0440

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 16 mm

5h916100
Liên hệ PCE

762835.0450

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 20 mm

5h920100
Liên hệ PCE

762835.0460

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 25 mm

5h925100
Liên hệ PCE

762835.0470

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 30 mm

5h930100
Liên hệ PCE

762835.0480

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 35 mm

5h935100
Liên hệ PCE

762835.0490

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 40 mm

5h940100
Liên hệ PCE

762835.0500

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 45 mm

5h945100
Liên hệ PCE

762835.0510

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 5 x 50 mm

5h950100
Liên hệ PCE

762835.0520

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 12 mm

6h912100
Liên hệ PCE

762835.0530

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 16 mm

6h916100
Liên hệ PCE

762835.0540

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 20 mm

6h920100
Liên hệ PCE

762835.0550

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 25 mm

6h925100
Liên hệ PCE

762835.0560

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 30 mm

6h930100
Liên hệ PCE

762835.0570

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 35 mm

6h935100
Liên hệ PCE

762835.0580

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 40 mm

6h940100
Liên hệ PCE

762835.0590

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 45 mm

6h945100
Liên hệ PCE

762835.0600

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 50 mm

6h950100
Liên hệ PCE

762835.0610

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 6 x 60 mm

6h960100
Liên hệ PCE

762835.0620

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 20 mm

8h920100
Liên hệ PCE

762835.0630

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 25 mm

8h925100
Liên hệ PCE

762835.0640

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 30 mm

8h930100
Liên hệ PCE

762835.0650

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 35 mm

8h935100
Liên hệ PCE

762835.0660

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 40 mm

8h940100
Liên hệ PCE

762835.0670

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 45 mm

8h945100
Liên hệ PCE

762835.0680

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 50 mm

8h950100
Liên hệ PCE

762835.0690

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 8 x 60 mm

8h960100
Liên hệ PCE

762835.0700

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 16 mm

10h916100
Liên hệ PCE

762835.0710

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 20 mm

10h920100
Liên hệ PCE

762835.0720

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 25 mm

10h925100
Liên hệ PCE

762835.0730

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 30 mm

10h930100
Liên hệ PCE

762835.0740

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 35 mm

10h935100
Liên hệ PCE

762835.0750

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 40 mm

10h940100
Liên hệ PCE

762835.0760

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 50 mm

10h950100
Liên hệ PCE

762835.0770

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3 10 x 60 mm

10h960100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Grooved taper pins, type KS 1-762836

DIN 1471 / ~ISO 8744 / ~UNI 7586 Steel 11SMnPb30 / plain DIN 1471: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dung saiDài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762836.0100

Grooved taper pins, type KS 1, 1.5 x 5 mm

1.5h95100
Liên hệ PCE

762836.0200

Grooved taper pins, type KS 1, 1.5 x 6 mm

1.5h96100
Liên hệ PCE

762836.0300

Grooved taper pins, type KS 1, 1.5 x 8 mm

1.5h98100
Liên hệ PCE

762836.0400

Grooved taper pins, type KS 1, 2 x 6 mm

2h96100
Liên hệ PCE

762836.0500

Grooved taper pins, type KS 1, 2 x 8 mm

2h98100
Liên hệ PCE

762836.0600

Grooved taper pins, type KS 1, 2 x 10 mm

2h910100
Liên hệ PCE

762836.0700

Grooved taper pins, type KS 1, 2 x 12 mm

2h912100
Liên hệ PCE

762836.0800

Grooved taper pins, type KS 1, 2 x 16 mm

2h916100
Liên hệ PCE

762836.0900

Grooved taper pins, type KS 1, 2 x 18 mm

2h918100
Liên hệ PCE

762836.1000

Grooved taper pins, type KS 1, 2.5 x 6 mm

2.5h96100
Liên hệ PCE

762836.1100

Grooved taper pins, type KS 1, 2.5 x 8 mm

2.5h98100
Liên hệ PCE

762836.1200

Grooved taper pins, type KS 1, 2.5 x 10 mm

2.5h910100
Liên hệ PCE

762836.1300

Grooved taper pins, type KS 1, 3 x 6 mm

3h96100
Liên hệ PCE

762836.1400

Grooved taper pins, type KS 1, 3 x 8 mm

3h98100
Liên hệ PCE

762836.1500

Grooved taper pins, type KS 1, 3 x 10 mm

3h910100
Liên hệ PCE

762836.1600

Grooved taper pins, type KS 1, 3 x 12 mm

3h912100
Liên hệ PCE

762836.1700

Grooved taper pins, type KS 1, 3 x 16 mm

3h916100
Liên hệ PCE

762836.1800

Grooved taper pins, type KS 1, 3 x 18 mm

3h918100
Liên hệ PCE

762836.1900

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 8 mm

4h118100
Liên hệ PCE

762836.2000

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 10 mm

4h1110100
Liên hệ PCE

762836.2100

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 12 mm

4h1112100
Liên hệ PCE

762836.2200

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 14 mm

4h1114100
Liên hệ PCE

762836.2300

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 16 mm

4h1116100
Liên hệ PCE

762836.2400

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 18 mm

4h1118100
Liên hệ PCE

762836.2500

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 20 mm

4h1120100
Liên hệ PCE

762836.2600

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 25 mm

4h1125100
Liên hệ PCE

762836.2700

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 30 mm

4h1130100
Liên hệ PCE

762836.2800

Grooved taper pins, type KS 1, 4 x 40 mm

4h1140100
Liên hệ PCE

762836.2900

Grooved taper pins, type KS 1, 5 x 20 mm

5h1120100
Liên hệ PCE

762836.3000

Grooved taper pins, type KS 1, 5 x 25 mm

5h1125100
Liên hệ PCE

762836.3100

Grooved taper pins, type KS 1, 5 x 30 mm

5h1130100
Liên hệ PCE

762836.3200

Grooved taper pins, type KS 1, 5 x 35 mm

5h1135100
Liên hệ PCE

762836.3300

Grooved taper pins, type KS 1, 6 x 30 mm

6h1130100
Liên hệ PCE

762836.3400

Grooved taper pins, type KS 1, 6 x 32 mm

6h1132100
Liên hệ PCE

762836.3500

Grooved taper pins, type KS 1, 6 x 35 mm

6h1135100
Liên hệ PCE

762836.3600

Grooved taper pins, type KS 1, 6 x 40 mm

6h1140100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved-762837

DIN 1472 / ~ISO 8745 / ~UNI 7588 Steel 11SMnPb30 / plain DIN 1472: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dung saiDài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762837.0100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 1.5 x 6 mm

1.5h9 6100
Liên hệ PCE

762837.0200

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 1.5 x 8 mm

1.5h9 8100
Liên hệ PCE

762837.0300

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 1.5 x 10 mm

1.5h9 10100
Liên hệ PCE

762837.0400

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 1.5 x 12 mm

1.5h9 12100
Liên hệ PCE

762837.0500

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 1.5 x 16 mm

1.5h9 16100
Liên hệ PCE

762837.0600

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2 x 6 mm

2h9 6100
Liên hệ PCE

762837.0700

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2 x 8 mm

2h9 8100
Liên hệ PCE

762837.0800

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2 x 10 mm

2h9 10100
Liên hệ PCE

762837.0900

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2 x 12 mm

2h9 12100
Liên hệ PCE

762837.1000

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2 x 16 mm

2h9 16100
Liên hệ PCE

762837.1100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2 x 20 mm

2h9 20100
Liên hệ PCE

762837.1200

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2.5 x 6 mm

2.5h9 6100
Liên hệ PCE

762837.1300

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2.5 x 8 mm

2.5h9 8100
Liên hệ PCE

762837.1400

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2.5 x 10 mm

2.5h9 10100
Liên hệ PCE

762837.1500

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2.5 x 12 mm

2.5h9 12100
Liên hệ PCE

762837.1600

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2.5 x 16 mm

2.5h9 16100
Liên hệ PCE

762837.1700

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 2.5 x 20 mm

2.5h9 20100
Liên hệ PCE

762837.1800

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 6 mm

3h9 6100
Liên hệ PCE

762837.1900

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 8 mm

3h9 8100
Liên hệ PCE

762837.2000

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 10 mm

3h9 10100
Liên hệ PCE

762837.2100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 12 mm

3h9 12100
Liên hệ PCE

762837.2200

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 16 mm

3h9 16100
Liên hệ PCE

762837.2300

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 20 mm

3h9 20100
Liên hệ PCE

762837.2400

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 25 mm

3h9 25100
Liên hệ PCE

762837.2500

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 30 mm

3h9 30100
Liên hệ PCE

762837.2600

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 35 mm

3h9 35100
Liên hệ PCE

762837.2700

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 3 x 40 mm

3h9 40100
Liên hệ PCE

762837.2800

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 10 mm

4h11 10100
Liên hệ PCE

762837.2900

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 12 mm

4h11 12100
Liên hệ PCE

762837.3000

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 16 mm

4h11 16100
Liên hệ PCE

762837.3100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 20 mm

4h11 20100
Liên hệ PCE

762837.3200

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 25 mm

4h11 25100
Liên hệ PCE

762837.3300

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 30 mm

4h11 30100
Liên hệ PCE

762837.3400

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 35 mm

4h11 35100
Liên hệ PCE

762837.3500

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 40 mm

4h11 40100
Liên hệ PCE

762837.3600

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 45 mm

4h11 45100
Liên hệ PCE

762837.3700

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 4 x 50 mm

4h11 50100
Liên hệ PCE

762837.3800

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 10 mm

5h11 10100
Liên hệ PCE

762837.3900

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 12 mm

5h11 12100
Liên hệ PCE

762837.4000

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 16 mm

5h11 16100
Liên hệ PCE

762837.4100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 20 mm

5h11 20100
Liên hệ PCE

762837.4200

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 24 mm

5h11 24100
Liên hệ PCE

762837.4300

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 25 mm

5h11 25100
Liên hệ PCE

762837.4400

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 30 mm

5h11 30100
Liên hệ PCE

762837.4500

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 35 mm

5h11 35100
Liên hệ PCE

762837.4600

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 5 x 40 mm

5h11 40100
Liên hệ PCE

762837.4700

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 10 mm

6h11 10100
Liên hệ PCE

762837.4800

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 12 mm

6h11 12100
Liên hệ PCE

762837.4900

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 16 mm

6h11 16100
Liên hệ PCE

762837.5000

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 20 mm

6h11 20100
Liên hệ PCE

762837.5100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 25 mm

6h11 25100
Liên hệ PCE

762837.5200

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 30 mm

6h11 30100
Liên hệ PCE

762837.5300

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 40 mm

6h11 40100
Liên hệ PCE

762837.5400

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 6 x 50 mm

6h11 50100
Liên hệ PCE

762837.5500

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 16 mm

8h11 16100
Liên hệ PCE

762837.5600

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 20 mm

8h11 20100
Liên hệ PCE

762837.5700

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 25 mm

8h11 25100
Liên hệ PCE

762837.5800

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 30 mm

8h11 30100
Liên hệ PCE

762837.5900

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 35 mm

8h11 35100
Liên hệ PCE

762837.6000

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 40 mm

8h11 40100
Liên hệ PCE

762837.6100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 45 mm

8h11 45100
Liên hệ PCE

762837.6200

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 50 mm

8h11 50100
Liên hệ PCE

762837.6300

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 8 x 60 mm

8h11 60100
Liên hệ PCE

762837.6400

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 10 x 30 mm

10h11 30100
Liên hệ PCE

762837.6500

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 10 x 35 mm

10h11 35100
Liên hệ PCE

762837.6600

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 10 x 40 mm

10h11 40100
Liên hệ PCE

762837.6700

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 10 x 45 mm

10h11 45100
Liên hệ PCE

762837.6800

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 10 x 50 mm

10h11 50100
Liên hệ PCE

762837.6900

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 10 x 60 mm

10h11 60100
Liên hệ PCE

762837.7000

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 12 x 25 mm

12h11 25100
Liên hệ PCE

762837.7100

Grooved taper pins, type KS 2, half length taper grooved, 12 x 40 mm

12h11 40100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Round head grooved pins, type KN 4-762838

DIN 1476 / ~ISO 8746 Steel / zinc plated

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dung saiDài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762838.0010

Round head grooved pins, type KN 4, 1.4 x 3 mm

1.4h93200
Liên hệ PCE

762838.0020

Round head grooved pins, type KN 4, 1.4 x 4 mm

1.4h94200