Chốt định vị, chốt pin

Thương hiệu

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground-761650

DIN 6325 / ~ISO 8734 Steel hardened 60 HRC / plain DIN 6325: Standard withdrawn

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761650.0010

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1 x 4 mm

14100
Liên hệ PCE

761650.0020

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1 x 5 mm

15100
Liên hệ PCE

761650.0030

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1 x 6 mm

16100
Liên hệ PCE

761650.0040

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1 x 8 mm

18100
Liên hệ PCE

761650.0050

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1 x 10 mm

110100
Liên hệ PCE

761650.0060

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1 x 12 mm

112100
Liên hệ PCE

761650.0070

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 4 mm

1.54100
Liên hệ PCE

761650.0080

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 5 mm

1.55100
Liên hệ PCE

761650.0090

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 6 mm

1.56100
Liên hệ PCE

761650.0100

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 8 mm

1.58100
Liên hệ PCE

761650.0110

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 10 mm

1.510100
Liên hệ PCE

761650.0120

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 12 mm

1.512100
Liên hệ PCE

761650.0130

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 14 mm

1.514100
Liên hệ PCE

761650.0140

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 16 mm

1.516100
Liên hệ PCE

761650.0150

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 18 mm

1.518100
Liên hệ PCE

761650.0160

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 20 mm

1.520100
Liên hệ PCE

761650.0170

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 22 mm

1.522100
Liên hệ PCE

761650.0180

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 24 mm

1.524100
Liên hệ PCE

761650.0190

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 28 mm

1.528100
Liên hệ PCE

761650.0200

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 30 mm

1.530100
Liên hệ PCE

761650.0210

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 36 mm

1.536100
Liên hệ PCE

761650.0220

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 1.5 x 40 mm

1.540100
Liên hệ PCE

761650.0229

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 4 mm

24100
Liên hệ PCE

761650.0230

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 5 mm

25100
Liên hệ PCE

761650.0240

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 6 mm

26100
Liên hệ PCE

761650.0250

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 8 mm

28100
Liên hệ PCE

761650.0260

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 10 mm

210100
Liên hệ PCE

761650.0270

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 12 mm

212100
Liên hệ PCE

761650.0280

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 14 mm

214100
Liên hệ PCE

761650.0290

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 16 mm

216100
Liên hệ PCE

761650.0300

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 18 mm

218100
Liên hệ PCE

761650.0310

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 20 mm

220100
Liên hệ PCE

761650.0320

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 22 mm

222100
Liên hệ PCE

761650.0330

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 24 mm

224100
Liên hệ PCE

761650.0340

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 28 mm

228100
Liên hệ PCE

761650.0350

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 30 mm

230100
Liên hệ PCE

761650.0360

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 36 mm

236100
Liên hệ PCE

761650.0370

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2 x 40 mm

240100
Liên hệ PCE

761650.0380

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 6 mm

2.56100
Liên hệ PCE

761650.0390

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 8 mm

2.58100
Liên hệ PCE

761650.0400

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 10 mm

2.510100
Liên hệ PCE

761650.0410

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 12 mm

2.512100
Liên hệ PCE

761650.0420

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 14 mm

2.514100
Liên hệ PCE

761650.0430

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 16 mm

2.516100
Liên hệ PCE

761650.0440

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 18 mm

2.518100
Liên hệ PCE

761650.0450

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 20 mm

2.520100
Liên hệ PCE

761650.0460

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 22 mm

2.522100
Liên hệ PCE

761650.0470

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 24 mm

2.524100
Liên hệ PCE

761650.0480

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 28 mm

2.528100
Liên hệ PCE

761650.0490

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 30 mm

2.530100
Liên hệ PCE

761650.0500

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 32 mm

2.532100
Liên hệ PCE

761650.0510

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 34 mm

2.534100
Liên hệ PCE

761650.0520

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 36 mm

2.536100
Liên hệ PCE

761650.0530

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 40 mm

2.540100
Liên hệ PCE

761650.0540

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 45 mm

2.545100
Liên hệ PCE

761650.0550

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 2.5 x 50 mm

2.550100
Liên hệ PCE

761650.0559

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 5 mm

35100
Liên hệ PCE

761650.0560

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 6 mm

36100
Liên hệ PCE

761650.0570

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 8 mm

38100
Liên hệ PCE

761650.0580

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 10 mm

310100
Liên hệ PCE

761650.0590

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 12 mm

312100
Liên hệ PCE

761650.0600

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 14 mm

314100
Liên hệ PCE

761650.0610

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 16 mm

316100
Liên hệ PCE

761650.0620

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 18 mm

318100
Liên hệ PCE

761650.0630

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 20 mm

320100
Liên hệ PCE

761650.0640

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 22 mm

322100
Liên hệ PCE

761650.0650

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 24 mm

324100
Liên hệ PCE

761650.0655

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 26 mm

326100
Liên hệ PCE

761650.0660

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 28 mm

328100
Liên hệ PCE

761650.0670

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 30 mm

330100
Liên hệ PCE

761650.0680

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 32 mm

332100
Liên hệ PCE

761650.0690

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 34 mm

334100
Liên hệ PCE

761650.0700

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 36 mm

336100
Liên hệ PCE

761650.0710

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 40 mm

340100
Liên hệ PCE

761650.0720

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 45 mm

345100
Liên hệ PCE

761650.0730

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 50 mm

350100
Liên hệ PCE

761650.0740

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 3 x 60 mm

360100
Liên hệ PCE

761650.0750

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 6 mm

46100
Liên hệ PCE

761650.0760

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 8 mm

48100
Liên hệ PCE

761650.0770

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 10 mm

410100
Liên hệ PCE

761650.0780

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 12 mm

412100
Liên hệ PCE

761650.0790

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 14 mm

414100
Liên hệ PCE

761650.0800

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 16 mm

416100
Liên hệ PCE

761650.0810

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 18 mm

418100
Liên hệ PCE

761650.0820

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 20 mm

420100
Liên hệ PCE

761650.0830

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 22 mm

422100
Liên hệ PCE

761650.0840

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 24 mm

424100
Liên hệ PCE

761650.0850

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 28 mm

428100
Liên hệ PCE

761650.0860

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 30 mm

430100
Liên hệ PCE

761650.0870

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 32 mm

432100
Liên hệ PCE

761650.0880

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 34 mm

434100
Liên hệ PCE

761650.0890

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 36 mm

436100
Liên hệ PCE

761650.0900

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 40 mm

440100
Liên hệ PCE

761650.0910

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 45 mm

445100
Liên hệ PCE

761650.0920

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 50 mm

450100
Liên hệ PCE

761650.0930

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 60 mm

460100
Liên hệ PCE

761650.0940

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 4 x 80 mm

480100
Liên hệ PCE

761650.0949

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 8 mm

58100
Liên hệ PCE

761650.0950

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 10 mm

510100
Liên hệ PCE

761650.0960

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 12 mm

512100
Liên hệ PCE

761650.0970

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 14 mm

514100
Liên hệ PCE

761650.0980

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 16 mm

516100
Liên hệ PCE

761650.0990

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 18 mm

518100
Liên hệ PCE

761650.1000

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 20 mm

520100
Liên hệ PCE

761650.1010

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 22 mm

522100
Liên hệ PCE

761650.1020

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 24 mm

524100
Liên hệ PCE

761650.1025

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 26 mm

526100
Liên hệ PCE

761650.1030

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 28 mm

528100
Liên hệ PCE

761650.1040

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 30 mm

530100
Liên hệ PCE

761650.1050

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 32 mm

532100
Liên hệ PCE

761650.1060

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 34 mm

534100
Liên hệ PCE

761650.1070

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 36 mm

536100
Liên hệ PCE

761650.1080

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 40 mm

540100
Liên hệ PCE

761650.1090

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 45 mm

545100
Liên hệ PCE

761650.1100

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 50 mm

550100
Liên hệ PCE

761650.1110

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 55 mm

555100
Liên hệ PCE

761650.1120

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 60 mm

560100
Liên hệ PCE

761650.1130

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 5 x 80 mm

580100
Liên hệ PCE

761650.1140

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 10 mm

610100
Liên hệ PCE

761650.1150

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 12 mm

612100
Liên hệ PCE

761650.1160

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 14 mm

614100
Liên hệ PCE

761650.1170

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 16 mm

616100
Liên hệ PCE

761650.1180

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 18 mm

618100
Liên hệ PCE

761650.1190

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 20 mm

620100
Liên hệ PCE

761650.1200

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 22 mm

622100
Liên hệ PCE

761650.1210

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 24 mm

624100
Liên hệ PCE

761650.1215

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 26 mm

626100
Liên hệ PCE

761650.1220

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 28 mm

628100
Liên hệ PCE

761650.1230

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 30 mm

630100
Liên hệ PCE

761650.1240

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 32 mm

632100
Liên hệ PCE

761650.1250

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 34 mm

634100
Liên hệ PCE

761650.1260

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 36 mm

636100
Liên hệ PCE

761650.1270

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 40 mm

640100
Liên hệ PCE

761650.1280

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 45 mm

645100
Liên hệ PCE

761650.1290

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 50 mm

650100
Liên hệ PCE

761650.1300

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 55 mm

655100
Liên hệ PCE

761650.1310

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 60 mm

660100
Liên hệ PCE

761650.1320

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 70 mm

670100
Liên hệ PCE

761650.1330

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 80 mm

680100
Liên hệ PCE

761650.1340

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 90 mm

690100
Liên hệ PCE

761650.1350

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 100 mm

6100100
Liên hệ PCE

761650.1360

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 6 x 120 mm

6120100
Liên hệ PCE

761650.1370

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 14 mm

814100
Liên hệ PCE

761650.1380

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 16 mm

816100
Liên hệ PCE

761650.1390

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 18 mm

818100
Liên hệ PCE

761650.1400

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 20 mm

820100
Liên hệ PCE

761650.1410

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 22 mm

822100
Liên hệ PCE

761650.1420

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 24 mm

824100
Liên hệ PCE

761650.1430

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 28 mm

828100
Liên hệ PCE

761650.1440

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 30 mm

830100
Liên hệ PCE

761650.1450

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 32 mm

832100
Liên hệ PCE

761650.1460

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 34 mm

834100
Liên hệ PCE

761650.1470

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 36 mm

836100
Liên hệ PCE

761650.1480

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 40 mm

840100
Liên hệ PCE

761650.1490

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 45 mm

845100
Liên hệ PCE

761650.1500

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 50 mm

850100
Liên hệ PCE

761650.1510

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 55 mm

855100
Liên hệ PCE

761650.1520

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 60 mm

860100
Liên hệ PCE

761650.1530

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 70 mm

870100
Liên hệ PCE

761650.1540

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 80 mm

880100
Liên hệ PCE

761650.1550

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 90 mm

890100
Liên hệ PCE

761650.1560

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 100 mm

8100100
Liên hệ PCE

761650.1570

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 8 x 120 mm

8120100
Liên hệ PCE

761650.1580

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 14 mm

1014100
Liên hệ PCE

761650.1590

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 16 mm

1016100
Liên hệ PCE

761650.1600

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 18 mm

1018100
Liên hệ PCE

761650.1610

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 20 mm

1020100
Liên hệ PCE

761650.1620

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 22 mm

1022100
Liên hệ PCE

761650.1630

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 24 mm

1024100
Liên hệ PCE

761650.1640

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 28 mm

1028100
Liên hệ PCE

761650.1650

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 30 mm

1030100
Liên hệ PCE

761650.1660

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 32 mm

1032100
Liên hệ PCE

761650.1670

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 34 mm

103450
Liên hệ PCE

761650.1680

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 36 mm

103650
Liên hệ PCE

761650.1690

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 40 mm

104050
Liên hệ PCE

761650.1700

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 45 mm

104550
Liên hệ PCE

761650.1710

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 50 mm

105050
Liên hệ PCE

761650.1720

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 55 mm

105550
Liên hệ PCE

761650.1730

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 60 mm

106050
Liên hệ PCE

761650.1740

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 70 mm

107050
Liên hệ PCE

761650.1750

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 80 mm

108050
Liên hệ PCE

761650.1760

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 90 mm

109050
Liên hệ PCE

761650.1770

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 100 mm

1010050
Liên hệ PCE

761650.1780

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 10 x 120 mm

1012050
Liên hệ PCE

761650.1790

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 12 x 14 mm

121450
Liên hệ PCE

761650.1800

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 12 x 16 mm

121650
Liên hệ PCE

761650.1810

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 12 x 18 mm

121850
Liên hệ PCE

761650.1820

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 12 x 20 mm

122050
Liên hệ PCE

761650.1830

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 12 x 22 mm

122250
Liên hệ PCE

761650.1840

Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground 12 x 24 mm

122450
Liên hệ PCE