Chấu kẹp mâm cặp nhanh JF

Thương hiệu

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type A

Suitable for: 250500 Quick-action chuck

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

250550.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
14,128,000 SET

250550.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
16,472,000 SET

250550.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
26,417,000 SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type B

Suitable for: 250510 Quick-action chuck

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

250560.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
14,142,000 SET

250560.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
16,527,000 SET

250560.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
26,594,000 SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type W

Suitable for: 250520 Quick-action chuck

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

250570.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
12,754,000 SET

250570.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
15,066,000 SET

250570.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
25,158,000 SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type D

Suitable for: 250530 Quick-action chuck

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

250580.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

55
22,917,000 PCE

250580.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
23,737,000 PCE

250580.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
23,000,000 PCE

250580.0400

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
52,043,000 PCE