Bulong siết thay thế

Thương hiệu

Bulong siết thay thế GREENLEE

For manual operation. The ball bearing screw reduces the force required considerably.

Suitable for:
360500 Round punch SLUG-BUSTER
360540 Set of punches SLUG-BUSTER

USA

Made in Usa

Mã & tên hàng TypeSize bulong Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

360570.0100

Bulong siết thay thế GREENLEE

-6.4 x 35
315,000 PCE

360570.0200

Bulong siết thay thế GREENLEE

-9.5 x 40
1,788,000 PCE

360570.0400

Bulong siết thay thế GREENLEE

-19 x 55
2,563,000 PCE

360570.0500

Bulong siết thay thế GREENLEE

-19 x 75
2,585,000 PCE

360570.0600

Bulong siết thay thế GREENLEE

-19 x 140
6,516,000 PCE

Xem thêm >>

Bu lông thay thế GREENLEE

For hydraulic application.

Suitable for:
360605 Set of punches SLUG-SPLITTER
360700 Hydraulic punch GREENLEE
360710 Cordless hydraulic punch GREENLEE
360720 Hydraulic unit GREENLEE

USA

Made in Usa

Mã & tên hàng TypeSize bulong Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

360620.0100

Bu lông siết thay thế GREENLEE

-9.5 x 71
659,000 PCE

360620.0200

Bu lông siết thay thế GREENLEE

-11.1 x 108
4,416,000 PCE

360620.0230

Bu lông siết thay thế GREENLEE

-19 x 105
4,635,000 PCE

360620.0260

Bu lông siết thay thế GREENLEE

-19 x 135
3,430,000 PCE

360620.0300

Bu lông siết thay thế GREENLEE

-19 x 140
3,918,000 PCE

Xem thêm >>

Bulong siết NERIOX

For manually operating the NERIOX hole punches. The ball bearing screw reduces the effort considerably.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeSize bulong Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

360790.0100

Bulong siết thay thế NERIOX

Round punch9,5 x 50.0, 3/8' UNF
559,000 PCE

360790.0200

Bulong siết thay thế NERIOX

Round punch11.1 x 50.0, 7/16' UNF
1,036,000 PCE

360790.0300

Bulong siết thay thế NERIOX

Round punch19.0 x 55.0, 3/4' UNF
1,335,000 PCE

360790.0400

Bulong siết thay thế NERIOX

Round punch19.0 x 75, 3/4' UNF
1,659,000 PCE