Bộ dụng cụ đo

Thương hiệu

Bộ dụng cụ đo điện tử SYLVAC

Consisting of:
013655.0500 BASIC-DIGITAL:
1x 009129.0101 Caliper gauge digital SYLVAC S_Cal EVO 150A / 0.01 / IP67
1x 009145.0100 Measuring bridge 75 x 6 mm
1x 015140.0100 External micrometer SYLVAC S_Mike PRO 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67

013655.0600 BASIC-DIGITAL / Ø2:
1x 009129.0101 Caliper gauge digital SYLVAC S_Cal EVO 150A / 0.01 / IP67
1x 009145.0100 Measuring bridge 75 x 6 mm
1x 015141.0100 Digital micrometer SYLVAC S_Mike PRO 0...25 / 0.001 / Ø 2 / IP67

013655.1000 BASIC-DIGITAL BLUETOOTH:
1x 009130.1000 Caliper gauge digital SYLVAC S_Cal EVO 150C / 0.01 / IP67 / BT
1x 009145.0100 Measuring bridge 75 x 6 mm
1x 015140.0150 External micrometer SYLVAC S_Mike PRO 0..30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67 / BT

Package content:
Delivered in plastic case.


Tags: BASIC-DIGITAL

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3
SET
3
SET
3
SET

Xem thêm >>


Bộ dụng cụ đo điện tử SYLVAC, LARGE-DIGITAL

LARGE-DIGITAL - consisting of:
009129.0101: Caliper gauge 150A / 0.01 / IP67
015140.0100: Micrometer 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67
Precision square
Steel rule 150 mm
Radius gauges
Screw pitch gauge
Metal scriber

 

LARGE-DIGITAL BLUETOOTH - consisting of:
009130.0100: Caliper gauge 150C / 0.01 / IP67 / BT
015140.0150: Micrometer 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67 / BT
Precision square
Steel rule 150 mm
Radius gauges
Screw pitch gauge
Metal scriber


Tags: LARGE-DIGITAL

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7
SET
7
SET

Bộ dụng cụ đo điện tử SYLVAC

Consisting of:
013685.0500 WORK ADVANCED-DIGITAL:
1x 009129.0101 Caliper gauge digital SYLVAC S_Cal EVO 150A / 0.01 / IP67
1x 015140.0100 External micrometer SYLVAC S_Mike PRO 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67
1x 021524.0100 Dial indicator SYLVAC S_Dial WORK Advanced 12.5 / 0.01 / S / 0.65...0.90 N

013685.1000 WORK ANALOG NANO-DIGITAL / Bluetooth®:
1x 009130.1000 Caliper gauge digital SYLVAC S_Cal EVO 150C / 0.01 / IP67 / BT
1x 015140.0150 External micrometer SYLVAC S_Mike PRO 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67 / BT
1x 021470.0250 Dial indicat dig SYLVAC S_Dial WORK NANO ANALOG 12.5 / 0.0001 / 1.8µm / 0.65...0.9N / BT

Package content:
Delivered in plastic case.


Tags: WORK-ADVANCED-DIGITAL, WORK-ANALOG-NANO-DIGITAL

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3
SET
3
SET

Bộ dụng cụ đo điện tử SYLVAC Bluetooth® Discovery Kit

Discover the benefits of wireless connection.

Consisting of:
013695.0100: SYLVAC Bluetooth® S_DIAL WORK
1x 009130.1000 Caliper gauge digital SYLVAC S_Cal EVO depth gauge rect. 4 x 1.4 mm, Bluetooth® 150C / 0.01 / IP67 / BT
1x 009145.1390 USB dongle Bidirect., max. 8 measuring instruments Bluetooth® Smart
1x 015140.0150 External micrometer SYLVAC S_Mike PRO Bluetooth® 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67 / BT
1x 021450.0100 Dial gauge digital SYLVAC S_DIAL WORK BT Proximity + Power + Bluetooth 12.5 / 0.001 / 3 µm / 0.65...0.9 N / BT
1x 024210.1300 Dial test indicator S_DIAL TEST Smart IP65 / standard 0.8/2.0 / 0.001 / Ø 45 / 12.5/36.5 / BT
1x 054290.1250 Software Sylcom Pro License on Dongel (60 days trial version)

013695.0200: SYLVAC Bluetooth® S_DIAL Mini
1x 009130.1000 Caliper gauge digital SYLVAC S_Cal EVO depth gauge rect. 4 x 1.4 mm, Bluetooth® 150C / 0.01 / IP67 / BT
1x 009145.1390 USB dongle Bidirect., max. 8 measuring instruments Bluetooth® Smart
1x 015140.0150 External micrometer SYLVAC S_Mike PRO Bluetooth® 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67 / BT
1x 021532.0300 Dial gauge SYLVAC S_DIAL Mini SMART data output Power, Bluetooth® 12.5 / 0.001 / S / 4 µm / 0.5...0.90 N
1x 024210.1300 Dial test indicator S_DIAL TEST Smart IP65 / standard 0.8/2.0 / 0.001 / Ø 45 / 12.5/36.5 / BT
1x 054290.1250 Software Sylcom Pro License on Dongel (60 days trial version)

Package content:
Delivered in plastic case.


Tags: DiscoveryKit

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6
SET
6
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí MAHR, CLASSIC-DIGITAL

Consisting of:
013754.0200 CLASSIC-DIGITAL:
1x 009260.1011 Caliper gauge digital MarCal 16 EWR 150B / 0.01 / IP67
1x 015580.0100 Micrometer gauge Micromar 40 A 0...25 / 0.01
1x 039355.0100 Hard metal scriber RICO-MARKER Aluminium, Total length 165 mm
1x 040711.0300 Bevelled precision square NERIOX INOX 100 x 75 / DIN875/00 100 x 75
1x 058560.0100 Stainless steel rule 150 x 13 (1/1 - 1/1)
1x 062410.0100 Radius gauge 1 17 gauges, radii 1...7 mm
1x 062501.0100 Thread pitch gauge NERIOX Metric ISO thread 0.25...6

Package contents:
Delivered in wooden case CLASSIC 014480.0200


Tags: CLASSICDIGITAL

USA

Made in Usa

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí NERIOX BASIC-DIGITAL

Consisting of:
009321.0200 Caliper gauge digital NERIOX depth gauge rectangular 150A / 0.01
011811.0100 Measuring bridge NERIOX Measuring surface 75 x 6 / 16
014480.0100 Wooden case 3-piece tray BASIC / 280 x 155 x 36
015149.0100 External micrometer digital NERIOX ST 0...25 / 0.001 / IP65
Package contents:
Delivered in wooden case Basic 014480.0100


Tags: BASICDIGITAL

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí NERIOX CLASSIC-DIGITAL

Consisting of:
009321.0200 Caliper gauge digital NERIOX depth gauge rectangular 150A / 0.01
014480.0200 Wooden case 7-piece tray CLASSIC / 300 x 205 x 36
015149.0100 External micrometer digital NERIOX ST 0...25 / 0.001 / IP65
039401.0100 Hard metal scriber NERIOX clip, hexagonal shaft, length 150 mm 150
040711.0300 Bevelled precision square NERIOX INOX DIN875/00 100 x 70
058681.0200 Steel rule INOX NERIOX upper 1/1 mm, lower 1/1 mm 150 x 13 (1/1 - 1/1)
062410.0100 Radius gauge 1 17 gauges, radii 1...7 mm 1...7 / 17
062501.0200 Double threas pitch gauge NERIOX Metric ISO and Whitworth threads 0.25...6 / 4...62
Package contents:
Delivered in wooden case Classic 04480.0200


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí TESA, DUO-SET DIAL 1

Consisting of:
1x 010400.0100 Caliper gauge with round dial TESA CCMA-M 150 / 0.02
1x 010415.0100 Measuring bridge TESA, (calipers 150 mm) 75 x 6
1x 015600.0100 External micrometer TESA ISOMASTER 0.01 0...25 / 0.01

Package content:
Delivered in plastic case.


Tags: DUOSETDIAL 1

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí TESA, CONTROL-SET DIAL

Consisting of:
014030.0100: CONTROL-SET DIAL CS2
1x 010400.0100 Caliper gauge with round dial TESA CCMA-M 150 / 0.02
1x 015600.0100 External micrometer TESA ISOMASTER scale value 0.01 0...25 / 0.01
1x 039271.0100 Angular scriber Total length 180 mm
1x 040730.0100 Beveled precision edge square 100 x 70 / DIN 875/00
1x 058560.0100 Stainless steel rule 150 x 13 (1/1 - 1/1)
1x 062410.0100 Radius gauge 1 17 gauges, radii 1...7
1x 062501.0200 Double screw pitch gauge Metric ISO / Whitworth threads 0.25...6 / 4...62

014030.0200: CONTROL-SET DIAL CS3
1x 010405.0100 Caliper gauge with round dial ETALON 125 150 / 0.02
1x 015600.0100 External micrometer TESA ISOMASTER scale value 0.01 0...25 / 0.01
1x 039270.0100 Angular scriber Total length 180 mm
1x 040730.0100 Beveled precision edge square 100 x 70 / DIN 875/00
1x 058560.0100 Stainless steel rule150 x 13 (1/1 - 1/1)
1x 062410.0100 Radius gauge 1 17 gauges, radii 1...7
1x 062501.0200 Double screw pitch gauge Metric ISO / Whitworth threads 0.25...6 / 4...62

014030.1100: CONTROL-SET DIAL CS5
1x 010400.0100 Caliper gauge with round dial TESA CCMA-M 150 / 0.02
1x 015600.0100 External micrometer TESA ISOMASTER scale value 0.01 0...25 / 0.01
1x 040730.0100 Beveled precision edge square 100 x 70 / DIN 875/00
1x 058560.0100 Stainless steel rule 150 x 13 (1/1 - 1/1)

114030.1200: CONTROL-SET DIAL CS6
1x 010405.0100 Caliper gauge with round dial ETALON 125 150 / 0.02
1x 015600.0100 External micrometer TESA ISOMASTER scale value 0.01 0...25 / 0.01
1x 040730.0100 Beveled precision edge square 100 x 70 / DIN 875/00
1x 058560.0100 Stainless steel rule 150 x 13 (1/1 - 1/1)

Package content:
Delivered in plastic case.


Tags: CONTROL-SETDIAL

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7
SET
7
SET
4
SET
4
SET

Xem thêm >>


Bộ dụng cụ đo cơ khí NERIOX BASIC-DIAL

Consisting of:
010511.0100 Caliper gauge with round dial NERIOX 1 revolution = 1 mm, with protection 150 / 0.01
011811.0100 Measuring bridge NERIOX Measuring surface 75 x 6 / 16
014480.0100 Wooden case 3-piece tray BASIC / 280 x 155 x 36
015705.0100 Micrometer NERIOX with ratchet 0...25 / 0.01


Tags: BASICDIAL

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí TESA, CONTROL-SET ANALOG

Consisting of:
014150.0100: CONTROL-SET CS1
1x 010902.0100 Caliper gauge TESA vernier 150 / 0.02
1x 015600.0100 External micrometer TESA ISOMASTER scale value 0.01 0...25 / 0.01
1x 039271.0100 Angular scriber Total length 180 mm
1x 040730.0100 Beveled precision edge square 100 x 70 / DIN 875/00
1x 058560.0100 Stainless steel rule 150 x 13 (1/1 - 1/1)
1x 062410.0100 Radius gauge 1 17 gauges, radii 1...7
1x 062501.0200 Screw pitch gauge Metric ISO / Whitworth threads 0.25...6 / 4...62

014150.1100: CONTROL-SET CS4
1x 010902.0100 Caliper gauge TESA vernier 150 / 0.02
1x 015600.0100 External micrometer TESA ISOMASTER scale value 0.01 0...25 / 0.01
1x 040730.0100 Beveled precision edge square, INOX 100 x 70 / DIN 875/00
1x 058560.0100 Stainless steel rule 150 x 13 (1/1 - 1/1)

Package content:
Delivered in plastic case.


Tags: CONTROL-SETCS1, CONTROL-SETCS4

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7
SET
4
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí NERIOX CLASSIC

Consisting of:
010856.0100 Caliper gauge NERIOX Fixing screw on top 150 / 0.05
014480.0200 Wooden case 7-piece tray CLASSIC / 300 x 205 x 36
015705.0100 Micrometer NERIOX with ratchet 0...25 / 0.01
039401.0100 Hard metal scriber NERIOX clip, hexagonal shaft, length 150 mm 150
040711.0300 Bevelled precision square NERIOX INOX DIN875/00 100 x 70
058681.0200 Steel rule INOX NERIOX upper 1/1 mm, lower 1/1 mm 150 x 13 (1/1 - 1/1)
062410.0100 Radius gauge 1 17 gauges, radii 1...7 mm 1...7 / 17
062501.0200 Double threas pitch gauge NERIOX Metric ISO and Whitworth threads 0.25...6 / 4...62
Package contents:
Supplied in wooden case Classic 014480.0200


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7
SET

Bộ dụng cụ đo cơ khí NERIOX, BEAT ANALOG 01

Consisting of:
014371.0100 BEAT ANALOG 01:
1x 010856.0100 Caliper gauge NERIOX 150 / 0.05
1x 015705.0100 Micrometer NERIOX 0...25 / 0.01
1x 039401.0100 Hard metal scriber NERIOX with clip 150
1x 039760.0200 Spring compass 100
1x 040281.0200 Knife-edge straight-edge NERIOX from steel 75
1x 040711.0300 Beveled precision edge square NERIOX INOX 100 x 70
1x 058681.0300 Steel rule NERIOX INOX 200 x 13

Package contents:
Delivered in plastic case.


Tags: BEATANALOG01

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7
SET

Bộ panme điện tử SYLVAC IP67 S_Mike in plastic case

Designation        

Set digital micrometers SYLVAC IP67 S_Mike in plastic case, 0...102 / 0.001 / Ø 6.5
 

Version        

Data output s_connect proximity


Tags: SYLVACIP67SMike

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3
SET