Bộ bulong, ốc vít, vòng đệm tổng hợp

Thương hiệu

Bộ bulong lục giác chìm mạ kẽm, ren toàn phần, 350 pcs

DIN 912 / ISO 4762

Steel 8.8/blue galvanised

Consisting of:
447490.0400: 1 pieces Assortment box RAACO Assorter 5-18
760530.0120: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 8
760530.0130: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 10
760530.0140: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 12
760530.0145: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 14
760530.0150: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 16
760530.0160: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 4 x 20
760530.0210: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 10
760530.0220: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 12
760530.0230: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 16
760530.0240: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 20
760530.0250: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 25
760530.0260: 15 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 5 x 30
760530.0300: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 10
760530.0310: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 12
760530.0320: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 16
760530.0330: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 20
760530.0340: 20 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 25
760530.0350: 15 pieces Hx soc hd cp scr ful thrd 8.8 znb DIN 912 / ISO 4762 M 6 x 30


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
350
SET

Bộ vòng đệm (nong đền) 275 pcs

DIN 125 B / ~ISO 7090 / VSM 13902

Steel/blue galvanised

Hardness class: 140 HV

Consisting of:
447490.0100: 1 pieces Assortment box RAACO Assorter 6-7
761160.0004: 50 pieces Washers with chamfer Steel bl galv DIN 125B / ISO - M 3 / 3.2/7/0.5
761160.0008: 50 pieces Flt wash with chamfer st znb DIN 125B / ISO - M 4 / 4.3/9/0.8
761160.0010: 50 pieces Flt wash with chamfer st znb DIN 125B / ISO - M 5 / 5.3/10/1
761160.0020: 50 pieces Flt wash with chamfer st znb DIN 125B / ISO - M 6 / 6.4/12/1.6
761160.0040: 25 pieces Flt wash with chamfer st znb DIN 125B / ISO - M 8 / 8.4/16/1.6
761160.0050: 25 pieces Flt wash with chamfer st znb DIN 125B / ISO - M 10 / 10.5/20/2
761160.0060: 25 pieces Flt wash with chamfer st znb DIN 125B / ISO - M 12 / 13/24/2.5


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Số chi tiết Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
275
SET