Bạc dẫn hướng khoan

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground

DIN 179 A
Steel 62 HRC + 2


Cylindrical drill bushings come in two forms:
- Form A: Bore rounded at one end.
- Form B: Bore rounded at both ends

Tolerance:
Bore d1 = F7
Diameter d2 = n6


Other dimensions available upon request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)d2 (mm)r (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

765600.0004

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 0.4 x 6

0.4631.00
623,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0006

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 0.5 x 6

0.5631.00
501,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0008

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 0.6 x 6

0.6631.00
363,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0010

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 0.7 x 6

0.7631.00
363,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0020

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 0.8 x 6

0.8631.00
363,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0030

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 0.9 x 6

0.9631.00
252,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0040

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.0 x 6

1.0631.00
252,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0050

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.1 x 6

1.1641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0060

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.2 x 6

1.2641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0070

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.3 x 6

1.3641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0080

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.4 x 6

1.4641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0090

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.5 x 6

1.5641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0100

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.6 x 6

1.6641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0110

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.7 x 6

1.7641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0120

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.8 x 6

1.8641
125,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0130

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 1.9 x 6

1.9651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0140

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.0 x 6

2.0651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0150

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.1 x 6

2.1651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0160

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.2 x 6

2.2651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0170

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.3 x 6

2.3651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0180

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.4 x 6

2.4651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0190

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.5 x 6

2.5651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0200

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.6 x 6

2.6651
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0210

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.7 x 8

2.7861
91,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0220

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.8 x 8

2.8861
90,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0230

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 2.9 x 8

2.9861
90,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0240

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.0 x 8

3.0861
91,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0250

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.1 x 8

3.1861
91,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0260

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.2 x 8

3.2861
90,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0270

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.3 x 8

3.3861
90,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0280

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.4 x 8

3.4871
94,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0290

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.5 x 8

3.5871
94,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0300

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.6 x 8

3.6871
94,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0310

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.7 x 8

3.7871
94,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0320

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.8 x 8

3.8871
94,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0330

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 3.9 x 8

3.9871
94,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0340

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.0 x 8

4.0871
94,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0350

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.1 x 8

4.1881
100,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0360

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.2 x 8

4.2881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0370

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.3 x 8

4.3881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0380

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.4 x 8

4.4881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0390

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.5 x 8

4.5881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0400

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.6 x 8

4.6881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0410

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.7 x 8

4.7881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0420

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.8 x 8

4.8881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0430

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 4.9 x 8

4.9881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0440

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.0 x 8

5.0881
99,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0450

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.1 x 10

5.110101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0460

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.2 x 10

5.210101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0470

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.3 x 10

5.310101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0480

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.4 x 10

5.410101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0490

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.5 x 10

5.510101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0500

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.6 x 10

5.610101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0510

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.7 x 10

5.710101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0520

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.8 x 10

5.810101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0530

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 5.9 x 10

5.910101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0540

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.0 x 10

6.010101.5
101,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0550

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.1 x 10

6.110121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0560

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.2 x 10

6.210121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0570

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.3 x 10

6.310121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0580

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.4 x 10

6.410121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0590

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.5 x 10

6.510121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0600

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.6 x 10

6.610121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0610

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.7 x 10

6.710121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0620

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.8 x 10

6.810121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0630

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 6.9 x 10

6.910121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0640

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.0 x 10

7.010121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0650

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.1 x 10

7.110121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0660

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.2 x 10

7.210121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0670

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.3 x 10

7.310121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0680

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.4 x 10

7.410121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0690

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.5 x 10

7.510121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0700

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.6 x 10

7.610121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0710

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.7 x 10

7.710121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0720

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.8 x 10

7.810121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0730

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 7.9 x 10

7.910121.5
111,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0740

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.0 x 10

8.010121.5
112,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0750

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.1 x 12

8.112152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0760

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.2 x 12

8.212152
127,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0770

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.3 x 12

8.312152
127,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0780

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.4 x 12

8.412152
127,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0790

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.5 x 12

8.512152
127,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0800

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.6 x 12

8.612152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0810

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.7 x 12

8.712152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0820

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.8 x 12

8.812152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0830

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 8.9 x 12

8.912152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0840

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.0 x 12

9.012152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0850

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.1 x 12

9.112152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0860

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.2 x 12

9.212152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0870

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.3 x 12

9.312152
127,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0880

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.4 x 12

9.412152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0890

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.5 x 12

9.512152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0900

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.6 x 12

9.612152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0910

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.7 x 12

9.712152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0920

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.8 x 12

9.812152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0930

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 9.9 x 12

9.912152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0940

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.0 x 12

10.012152
126,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0950

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.1 x 12

10.112182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0960

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.2 x 12

10.212182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0980

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.3 x 12

10.312182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.0990

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.4 x 12

10.412182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1000

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.5 x 12

10.512182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1010

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.6 x 12

10.612182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1020

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.7 x 12

10.712182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1030

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.8 x 12

10.812182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1040

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 10.9 x 12

10.912182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1050

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 11.0 x 12

11.012182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1090

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 11.5 x 12

11.512182
144,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1100

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 12.0 x 12

12.012182
143,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1110

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 12.1 x 16

12.116222
169,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1120

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 12.2 x 16

12.216222
169,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1130

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 12.4 x 16

12.416222
168,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1140

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 12.5 x 16

12.516222
168,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1170

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 13.0 x 16

13.016222
168,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1190

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 13.3 x 16

13.316222
165,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1200

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 13.5 x 16

13.516222
166,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1220

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 14.0 x 16

14.016222
168,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1260

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 14.5 x 16

14.516222
165,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1300

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 15.0 x 16

15.016222
165,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1310

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 15.5 x 16

15.516262
208,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1320

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 16.0 x 16

16.016262
207,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1340

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 16.5 x 16

16.516262
202,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1350

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 17.0 x 16

17.016262
207,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1360

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 17.5 x 16

17.516262
204,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1370

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 18.0 x 16

18.016262
204,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1380

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 18.5 x 20

18.520303
283,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1390

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 19.0 x 20

19.020303
281,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1400

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 19.5 x 20

19.520303
280,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1420

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 20.0 x 20

20.020303
280,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1430

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 20.5 x 20

20.520303
274,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1440

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 21.0 x 20

21.020303
276,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1460

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 22.0 x 20

22.020303
274,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1470

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 22.5 x 20

22.520353
339,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1480

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 23.0 x 20

23.020353
338,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1500

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 24.0 x 20

24.020353
334,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1520

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 25.0 x 20

25.020353
333,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1540

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 26.0 x 20

26.020353
329,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1560

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 27.0 x 25

27.025423
468,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1580

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 28.0 x 25

28.025423
464,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1590

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 29.0 x 25

29.025423
460,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765600.1600

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, short hardened and ground , 30.0 x 25

30.025423
456,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground

DIN 179 A
Steel 62 HRC + 2


Cylindrical drill bushings come in two forms:
- Form A: Bore rounded at one end.
- Form B: Bore rounded at both ends

Tolerance:
Bore d1 = F7
Diameter d2 = n6


Other dimensions available upon request.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng d1 (mm)l1 (mm)d2 (mm)r (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

765630.0010

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 0.7 x 9

0.7931.00
438,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0020

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 0.8 x 9

0.8931.00
438,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0030

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 0.9 x 9

0.9931.00
320,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0040

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.0 x 9

1.0931.00
320,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0050

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.1 x 9

1.1941
148,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0060

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.2 x 9

1.2941
143,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0070

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.3 x 9

1.3941
143,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0080

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.4 x 9

1.4941
143,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0090

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.5 x 9

1.5941
143,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0100

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.6 x 9

1.6941
143,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0110

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.7 x 9

1.7941
143,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0120

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.8 x 9

1.8941
143,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0130

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 1.9 x 9

1.9951
94,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0140

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.0 x 9

2.0951
95,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0150

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.1 x 9

2.1951
94,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0160

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.2 x 9

2.2951
94,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0170

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.3 x 9

2.3951
94,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0180

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.4 x 9

2.4951
94,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0190

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.5 x 9

2.5951
95,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0200

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.6 x 9

2.6951
94,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0210

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.7 x 12

2.71261
99,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0220

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.8 x 12

2.81261
99,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0230

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 2.9 x 12

2.91261
99,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0240

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.0 x 12

3.01261
99,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0250

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.1 x 12

3.11261
99,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0260

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.2 x 12

3.21261
99,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0280

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.3 x 12

3.31261
99,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0290

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.4 x 12

3.41271
100,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0300

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.5 x 12

3.51271
100,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0310

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.6 x 12

3.61271
100,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0320

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.7 x 12

3.71271
100,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

765630.0330

Bạc dẫn hướng khoan, Version A, medium hardened and ground , 3.8 x 12

3.81271
100,000
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!