Tyren & tyren 2 đầu, vít trí dẹt

Thương hiệu

Threaded pins, chamfered on both sides-761478

DIN 976-1 B Steel 4.6 / 5.6 / 5.8 / zinc plated Strength class as chosen by manufacturer

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761478.0010

Threaded pins, chamfered on both sides

M312100
Liên hệ PCE

761478.0020

Threaded pins, chamfered on both sides

M316100
Liên hệ PCE

761478.0030

Threaded pins, chamfered on both sides

M320100
Liên hệ PCE

761478.0040

Threaded pins, chamfered on both sides

M325100
Liên hệ PCE

761478.0050

Threaded pins, chamfered on both sides

M330100
Liên hệ PCE

761478.0060

Threaded pins, chamfered on both sides

M335100
Liên hệ PCE

761478.0070

Threaded pins, chamfered on both sides

M340100
Liên hệ PCE

761478.0080

Threaded pins, chamfered on both sides

M345100
Liên hệ PCE

761478.0090

Threaded pins, chamfered on both sides

M350100
Liên hệ PCE

761478.0100

Threaded pins, chamfered on both sides

M360100
Liên hệ PCE

761478.0110

Threaded pins, chamfered on both sides

M370100
Liên hệ PCE

761478.0120

Threaded pins, chamfered on both sides

M410100
Liên hệ PCE

761478.0130

Threaded pins, chamfered on both sides

M412100
Liên hệ PCE

761478.0140

Threaded pins, chamfered on both sides

M416100
Liên hệ PCE

761478.0150

Threaded pins, chamfered on both sides

M420100
Liên hệ PCE

761478.0160

Threaded pins, chamfered on both sides

M425100
Liên hệ PCE

761478.0170

Threaded pins, chamfered on both sides

M430100
Liên hệ PCE

761478.0180

Threaded pins, chamfered on both sides

M435100
Liên hệ PCE

761478.0190

Threaded pins, chamfered on both sides

M440100
Liên hệ PCE

761478.0200

Threaded pins, chamfered on both sides

M445100
Liên hệ PCE

761478.0210

Threaded pins, chamfered on both sides

M450100
Liên hệ PCE

761478.0220

Threaded pins, chamfered on both sides

M460100
Liên hệ PCE

761478.0230

Threaded pins, chamfered on both sides

M470100
Liên hệ PCE

761478.0240

Threaded pins, chamfered on both sides

M480100
Liên hệ PCE

761478.0250

Threaded pins, chamfered on both sides

M490100
Liên hệ PCE

761478.0260

Threaded pins, chamfered on both sides

M4100100
Liên hệ PCE

761478.0270

Threaded pins, chamfered on both sides

M516100
Liên hệ PCE

761478.0280

Threaded pins, chamfered on both sides

M520100
Liên hệ PCE

761478.0290

Threaded pins, chamfered on both sides

M525100
Liên hệ PCE

761478.0300

Threaded pins, chamfered on both sides

M530100
Liên hệ PCE

761478.0310

Threaded pins, chamfered on both sides

M540100
Liên hệ PCE

761478.0320

Threaded pins, chamfered on both sides

M550100
Liên hệ PCE

761478.0330

Threaded pins, chamfered on both sides

M560100
Liên hệ PCE

761478.0340

Threaded pins, chamfered on both sides

M570100
Liên hệ PCE

761478.0350

Threaded pins, chamfered on both sides

M580100
Liên hệ PCE

761478.0360

Threaded pins, chamfered on both sides

M590100
Liên hệ PCE

761478.0370

Threaded pins, chamfered on both sides

M5100100
Liên hệ PCE

761478.0380

Threaded pins, chamfered on both sides

M5120100
Liên hệ PCE

761478.0390

Threaded pins, chamfered on both sides

M616100
Liên hệ PCE

761478.0400

Threaded pins, chamfered on both sides

M620100
Liên hệ PCE

761478.0410

Threaded pins, chamfered on both sides

M625100
Liên hệ PCE

761478.0420

Threaded pins, chamfered on both sides

M630100
Liên hệ PCE

761478.0430

Threaded pins, chamfered on both sides

M635100
Liên hệ PCE

761478.0440

Threaded pins, chamfered on both sides

M640100
Liên hệ PCE

761478.0450

Threaded pins, chamfered on both sides

M645100
Liên hệ PCE

761478.0460

Threaded pins, chamfered on both sides

M650100
Liên hệ PCE

761478.0470

Threaded pins, chamfered on both sides

M660100
Liên hệ PCE

761478.0480

Threaded pins, chamfered on both sides

M670100
Liên hệ PCE

761478.0490

Threaded pins, chamfered on both sides

M680100
Liên hệ PCE

761478.0500

Threaded pins, chamfered on both sides

M690100
Liên hệ PCE

761478.0510

Threaded pins, chamfered on both sides

M6100100
Liên hệ PCE

761478.0520

Threaded pins, chamfered on both sides

M6120100
Liên hệ PCE

761478.0530

Threaded pins, chamfered on both sides

M6130100
Liên hệ PCE

761478.0540

Threaded pins, chamfered on both sides

M6140100
Liên hệ PCE

761478.0550

Threaded pins, chamfered on both sides

M6150100
Liên hệ PCE

761478.0560

Threaded pins, chamfered on both sides

M816100
Liên hệ PCE

761478.0570

Threaded pins, chamfered on both sides

M820100
Liên hệ PCE

761478.0580

Threaded pins, chamfered on both sides

M825100
Liên hệ PCE

761478.0590

Threaded pins, chamfered on both sides

M830100
Liên hệ PCE

761478.0600

Threaded pins, chamfered on both sides

M835100
Liên hệ PCE

761478.0610

Threaded pins, chamfered on both sides

M840100
Liên hệ PCE

761478.0620

Threaded pins, chamfered on both sides

M845100
Liên hệ PCE

761478.0630

Threaded pins, chamfered on both sides

M850100
Liên hệ PCE

761478.0640

Threaded pins, chamfered on both sides

M860100
Liên hệ PCE

761478.0650

Threaded pins, chamfered on both sides

M870100
Liên hệ PCE

761478.0660

Threaded pins, chamfered on both sides

M880100
Liên hệ PCE

761478.0670

Threaded pins, chamfered on both sides

M890100
Liên hệ PCE

761478.0680

Threaded pins, chamfered on both sides

M8100100
Liên hệ PCE

761478.0690

Threaded pins, chamfered on both sides

M812050
Liên hệ PCE

761478.0700

Threaded pins, chamfered on both sides

M813050
Liên hệ PCE

761478.0710

Threaded pins, chamfered on both sides

M814050
Liên hệ PCE

761478.0720

Threaded pins, chamfered on both sides

M815050
Liên hệ PCE

761478.0730

Threaded pins, chamfered on both sides

M102050
Liên hệ PCE

761478.0740

Threaded pins, chamfered on both sides

M102550
Liên hệ PCE

761478.0750

Threaded pins, chamfered on both sides

M103050
Liên hệ PCE

761478.0760

Threaded pins, chamfered on both sides

M103550
Liên hệ PCE

761478.0770

Threaded pins, chamfered on both sides

M104050
Liên hệ PCE

761478.0780

Threaded pins, chamfered on both sides

M104550
Liên hệ PCE

761478.0790

Threaded pins, chamfered on both sides

M105050
Liên hệ PCE

761478.0800

Threaded pins, chamfered on both sides

M106050
Liên hệ PCE

761478.0810

Threaded pins, chamfered on both sides

M107050
Liên hệ PCE

761478.0820

Threaded pins, chamfered on both sides

M108050
Liên hệ PCE

761478.0830

Threaded pins, chamfered on both sides

M109050
Liên hệ PCE

761478.0840

Threaded pins, chamfered on both sides

M1010050
Liên hệ PCE

761478.0850

Threaded pins, chamfered on both sides

M1012050
Liên hệ PCE

761478.0860

Threaded pins, chamfered on both sides

M1013050
Liên hệ PCE

761478.0870

Threaded pins, chamfered on both sides

M1014050
Liên hệ PCE

761478.0880

Threaded pins, chamfered on both sides

M1015050
Liên hệ PCE

761478.0890

Threaded pins, chamfered on both sides

M123050
Liên hệ PCE

761478.0900

Threaded pins, chamfered on both sides

M124050
Liên hệ PCE

761478.0910

Threaded pins, chamfered on both sides

M125050
Liên hệ PCE

761478.0920

Threaded pins, chamfered on both sides

M126050
Liên hệ PCE

761478.0930

Threaded pins, chamfered on both sides

M127050
Liên hệ PCE

761478.0940

Threaded pins, chamfered on both sides

M128050
Liên hệ PCE

761478.0950

Threaded pins, chamfered on both sides

M129050
Liên hệ PCE

761478.0960

Threaded pins, chamfered on both sides

M1210050
Liên hệ PCE

761478.0970

Threaded pins, chamfered on both sides

M1211050
Liên hệ PCE

761478.0980

Threaded pins, chamfered on both sides

M1212050
Liên hệ PCE

761478.0990

Threaded pins, chamfered on both sides

M1213050
Liên hệ PCE

761478.1000

Threaded pins, chamfered on both sides

M1214050
Liên hệ PCE

761478.1010

Threaded pins, chamfered on both sides

M1215050
Liên hệ PCE

761478.1020

Threaded pins, chamfered on both sides

M1220025
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

DIN 427 / ~ISO 2342
Steel 14 H / 22 H / zinc plated blue


DIN 427: Standard withdrawn
Property class at manufacturer's option

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761480.0100

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M36100
Liên hệ PCE

761480.0200

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M38100
Liên hệ PCE

761480.0300

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M310100
Liên hệ PCE

761480.0400

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M312100
Liên hệ PCE

761480.0500

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M316100
Liên hệ PCE

761480.0600

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M318100
Liên hệ PCE

761480.0700

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M320100
Liên hệ PCE

761480.0800

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M48100
Liên hệ PCE

761480.0900

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M410100
Liên hệ PCE

761480.1000

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M412100
Liên hệ PCE

761480.1100

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M416100
Liên hệ PCE

761480.1200

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M418100
Liên hệ PCE

761480.1300

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M420100
Liên hệ PCE

761480.1400

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M425100
Liên hệ PCE

761480.1500

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M430100
Liên hệ PCE

761480.1600

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M510100
Liên hệ PCE

761480.1700

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M512100
Liên hệ PCE

761480.1800

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M516100
Liên hệ PCE

761480.1900

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M518100
Liên hệ PCE

761480.2000

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M520100
Liên hệ PCE

761480.2100

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M525100
Liên hệ PCE

761480.2200

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M530100
Liên hệ PCE

761480.2300

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M610100
Liên hệ PCE

761480.2400

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M612100
Liên hệ PCE

761480.2500

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M616100
Liên hệ PCE

761480.2600

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M620100
Liên hệ PCE

761480.2700

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M625100
Liên hệ PCE

761480.2800

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M630100
Liên hệ PCE

761480.2900

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M635100
Liên hệ PCE

761480.3000

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M640100
Liên hệ PCE

761480.3050

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M650100
Liên hệ PCE

761480.3100

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M660100
Liên hệ PCE

761480.3200

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M816100
Liên hệ PCE

761480.3250

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M820100
Liên hệ PCE

761480.3300

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M825100
Liên hệ PCE

761480.3400

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M830100
Liên hệ PCE

761480.3500

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M835100
Liên hệ PCE

761480.3600

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M840100
Liên hệ PCE

761480.3700

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M845100
Liên hệ PCE

761480.3800

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M850100
Liên hệ PCE

761480.4100

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M860100
Liên hệ PCE

761480.4200

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M102050
Liên hệ PCE

761480.4300

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M102550
Liên hệ PCE

761480.4400

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M103050
Liên hệ PCE

761480.4500

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M103550
Liên hệ PCE

761480.4600

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M104050
Liên hệ PCE

761480.4700

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M104550
Liên hệ PCE

761480.4800

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M105050
Liên hệ PCE

761480.4900

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M106050
Liên hệ PCE

761480.5000

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M122550
Liên hệ PCE

761480.5100

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M123050
Liên hệ PCE

761480.5200

Slotted set screws partially threaded, with chamfered end

M124050
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

DIN 939 / SN 212202 / ~UNI 5911 / ~CSN 021176
Steel 8.8 / black


Surface quality at manufacturer's option
Tap end b1 ~1,25d for assembly with interference fit 6H / Sk6

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761481.0100

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M616100
Liên hệ PCE

761481.0200

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M620100
Liên hệ PCE

761481.0300

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M625100
Liên hệ PCE

761481.0400

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M630100
Liên hệ PCE

761481.0500

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M640100
Liên hệ PCE

761481.0600

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M825100
Liên hệ PCE

761481.0700

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M830100
Liên hệ PCE

761481.0800

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M835100
Liên hệ PCE

761481.0900

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M840100
Liên hệ PCE

761481.1000

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M845100
Liên hệ PCE

761481.1100

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1025100
Liên hệ PCE

761481.1200

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1030100
Liên hệ PCE

761481.1300

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1035100
Liên hệ PCE

761481.1400

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1040100
Liên hệ PCE

761481.1500

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1045100
Liên hệ PCE

761481.1600

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1050100
Liên hệ PCE

761481.1700

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1230100
Liên hệ PCE

761481.1800

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1235100
Liên hệ PCE

761481.1900

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1240100
Liên hệ PCE

761481.2000

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1245100
Liên hệ PCE

761481.2100

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M1250100
Liên hệ PCE

761481.2200

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M125550
Liên hệ PCE

761481.2300

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M126050
Liên hệ PCE

761481.2400

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M126550
Liên hệ PCE

761481.2500

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M164050
Liên hệ PCE

761481.2600

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M164550
Liên hệ PCE

761481.2700

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M165050
Liên hệ PCE

761481.2800

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M165550
Liên hệ PCE

761481.2900

Stud bolts tap end with interference fit, length ~1,25d

M166050
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

DIN 939 Fo / ~SN 212202 / ~UNI 5911 / ~CSN 021176
Steel 8.8 / black


Surface quality at manufacturer's option
Tap end b1 ~1,25d for assembly with normal thread 6H / 6g

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761482.0010

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

M516100
Liên hệ PCE

761482.0020

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

M520100
Liên hệ PCE

761482.0030

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

M525100
Liên hệ PCE

761482.0040

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

M530100
Liên hệ PCE